Onlad karga

Onlad saray karga

Kapigay Nepeg Ti’n Pansiansian Aliing

Kapigay Nepeg Ti’n Pansiansian Aliing

 Ibangat Yo Iray Anak Yo

Kapigay Nepeg Ti’n Pansiansian Aliing

ONABOBON ka seguro ya dapat aliing kan lanang no wala kad eskuelaan. Dakel so mantemeg ed klase ra, balet ta pian makaaral ka, kaukolan ya alistoy nonot mo. Nayarin oonla ka met ed Kingdom Hall pian manaral na Biblia.

Antoy gawaen mo pian lanang ka ya aliing?​ * Makatulong so iyugip a masakbay. Maabig met so ilirep a magano ed ngarem. Laen ti’ pan alimbawa so agawad sakey a kalangweran ya akaugip legan a manpapaliwawa si apostol Pablo diad pegley labi. Basaen ed Biblia so Gawa kapitulo 20, bersikulo 7 anggad 12, tan nengnengen no antoy agawa.

Bibisitaen nen Pablo so kongregasyon ya asingger ed daongan diad syudad na Troas. Ibabaga na Biblia a si Pablo so “onla la diad ontumbok ya agew,” kanian “dinukeyan toy paliwawa to anggad pegley-labi.” Nabasa tayo: “Akayurong diad bintana so sakey a malangwer a lakin manngaran na Eutico, tan akaugip legan a manpapaliwawa si Pablo.” Antoy sinmublay ya agawa?​

Naplag si Eutico “manlapud komatlon grado.” Tampol ya inmepas si Pablo tan saray arum ya wadman, balet ta inatey la. Kasin naimadyin mo so ermen ya alikna ran amin?​ — Ibabaga na Biblia ya nilakap nen Pablo si Eutico. Insan inkuan to: ‘Agki’ la mapaga. Maong la!’ Binilay na Dios si Eutico!

Antoy naaralan tayo nipaakar ed Dios diad sayan agawad si Eutico?​— Manuna ed  amin, si Jehova ya Ama tayon walad tawen et sarag ton bilayen iray inaatey, kaiba la ray ugugaw. Natatalosan tan inaro ka nen Jehova, mas ni nen saray atateng mo. Nen wadiad dalin si Jesus, impanengneng to so panangiyansakit na Ama to sanen nilalakap tan benibendisyonan to ray ugugaw. Binilay to met iray kalangweran, kaiba la imay 12 años ya bii.

Antoy naliliknam ed pakaamtan inaro ka na Dios?​— On, napakiwas tayon aroen si Jehova tan unoren iray ibabaga To. Panon tayon nipanengneng a Sikatoy inaro tayo?​— Say sakey a paraan et diad pangibagan sikatoy inaro tayo. Inkuan nen Jesus: “Inarok so Ama.” Balet ta agto labat imbaga ya inaro toy Dios. Impanengneng to itan diad gawa.

Inunor nen Jesus so Dios. “Gagawaen kon naynay iray makapaliket ed sikato,” so inkuan to. Ontan met sirin so gawaen tayo. Tan pian napaliket si Jehova tan say anak to, si Jesus, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon mansiansian aliing no kapigan kakkaukolan.

Basam ed Bibliam

Gawa 20:7-12

Lucas 8:49-56

Juan 8:29; 14:31

[Paimano ed leksab]

^ par. 4 No ugaw so pangibabasaan yo, say dash (​—) so mangipanonot ed sikayon ontunda tan paebatan ed ugaw so tepet.