Onlad karga

Onlad saray karga

5 Aawaten na Dios so Amin a Sinseron Panagdayew—Tua Kasi?

5 Aawaten na Dios so Amin a Sinseron Panagdayew—Tua Kasi?

 5 Aawaten na Dios so Amin a Sinseron Panagdayew​—Tua Kasi?

No antoy ibabaga na arum: “Dakel so dalan ya ompugtad saksakey a lugar, ontan met, dakel iray dalan a paarap ed Dios. Kaukolan ya anapen na balang sakey so dalan to ya ompugtad Dios.”

No antoy ibabangat na Biblia: Tua, kaukolan ya sinsero so panagdayew tayo, agtayo mankuankuanan odino mankunkunwari. Imbaga nen Jesus ed saray lider na relihyon nen panaon to no akin ya impulisay ira na Dios: “Matukotukoy so impropesiya nen Isaias nipaakar ed sikayoran mansimpisimpitan, unong a nisulat, ‘Sarayan totoo et igagalang da ak ed saray bibil da, balet arawrawi ed siak so kapusoan da.’” (Marcos 7:6) Ingen ta aliwan say inkasinsero labat so garantiya pian awaten na Dios so panagdayew tayo.

Impalinew iya nen Jesus sanen impaamta toy aliwan panagdayew na saramay lider na relihyon tan saray papatumbok da. Inusar toy Salita na Dios pian deskribien ira: “Anggapoy kakanaan na pandadayew da ed siak, ta saray doktrinan ibabangat da et saray ganggan na totoo.” (Marcos 7:7) “Anggapoy kakanaan” odino gunggona na panagdayew da ta mas importantid sikara so tradisyon na relihyon da nen say panlabayay Dios.

Agsusuportaan na Biblia so ideyan dakel so dalan a mamaarap ed Dios, imbes, ibabangat na satan a wala labat lay saksakey a dalan odino paraan. Inkuan na Mateo 7:13, 14: “Loob kayo ed mainget a puerta, lapud malapar tan maawang so dalan ya ompugta ed kadederal, tan dakel so onloloob ed satan, bangta mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.”

No panon a makatulong ed sika so pangamtad katuaan: Imadyin mo pa no antoy naliknam sano pigay bulan kan nampasal parad lumbay batik tan sikay analo, balet a-disqualify ka ta agmo amtan asumlang mo manayay sakey a ganggan. Naliknam lagin asayang labat so impansagpot mo. Nayari met kasin nagawa iya diad panagdayew tayo ed Dios?

Inkompara nen apostol Pablo so panagdayew tayo diad contest ed sports, ya insulat to: “Siopaman a mibibiang ed saray pagalaw so agnakoronaan no agto tinumbok iray totontonen ed pagalaw.” (2 Timoteo 2:5) Awaten na Dios so panagdayew tayo no ‘tumboken tayo ray totontonen,’ salanti, say paraan ya aaprobaan to. No say bumabatik et ombatik ed anggan iner a labay to, seguradon sikatoy na-disqualify. Mipadpara, agtayo makapampili na sarilin dalan tayo a mamaarap ed Dios.

Pian napaliket so Dios ed panagdayew tayo, nepeg ya aliwan tila iray papanisiaan tayo nipaakar ed sikato. Inkuan nen Jesus: “Saray tuan managdayew et mandayew ed Ama diad espiritu tan katuaan.” (Juan 4:23) Naamtaan tayo so dugan dalan a mamaarap ed Dios diad Salita to, say Biblia.​—Juan 17:17. *

[Paimano ed leksab]

^ par. 8 Parad kaaruman ya impormasyon ed panagdayew ya aaprobaan na Dios, nengnengen so kapitulo 15 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

[Blurb ed pahina 8]

Kasin ibabangat na amin a relihyon a dayewen so Dios unong ed aaprobaan to?