Onlad karga

Onlad saray karga

1 Misteryo So Dios—Tua Kasi?

1 Misteryo So Dios—Tua Kasi?

 1 Misteryo So Dios​—Tua Kasi?

No antoy ibabaga ra: “Misteryoso iray kagagawa na Dios.”

“Agnatalosan so Ama, agnatalosan so Anak, tan agnatalosan so Espiritu Santo.”​—The Athanasian Creed, a mangipapaliwawad Trinidad ya ibabangat na dakel a simbaan na Kakristianoan.

No antoy ibabangat na Biblia: Imbaga nen Jesus a saray ‘mangakabat ed saksakey a tuan Dios’ et makaawat na dakel a bendisyon. (Juan 17:3) Balet panon tayon nakabat so Dios no sikatoy misteryo? Agpa iyaamot na Dios so inkasikato, labay to ingen a sikatoy nakabat na amin.​—Jeremias 31:34.

Siempre, agtayo nayarian ya amtaen so amin a nipaakar ed Dios. Natural labat itan ta say kanonotan tan paraan na Dios et mas atagey nen say kanonotan tan paraan tayo.​—Eclesiastes 3:11; Isaias 55:8, 9.

No panon a makatulong ed sika so pangamtad katuaan: No say Dios et agnatalosan a misteryo, akin et salien tayo nin kabaten? Say katuaan to et agto tayo labat tutulongan a sikatoy natalosan, noagta tutulongan to tayo met a makapikaaro ed sikato. Say impanawag na Dios ed matoor a lakin si Abraham et “kaarok,” tan oniay insulat na ari ed Israel a si David: “Say pikakaaro ed Jehova wala ed saray ontakot ed sikato.”​—Isaias 41:8; Salmo 25:14.

Kasin mairap so mikaaro ed Dios? Parad arum et singa imposible, balet imanom pay ibabaga na Gawa 17:27: “[Say Dios et] ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” Panon? Panamegley na Biblia et iiter na Dios so nakaukolan tayo pian sikatoy nakabat tayo. *

Impakabat tod sikatayoy ngaran to, Jehova. (Isaias 42:8) Impaisulat tod Biblia no panoy impantrato tod totoo pian naamtaan tayoy personalidad to. Likud nid satan, impaamta na Dios so nalilikna tod sikatayo. Sikatoy “mapangasi tan mapaaro, mapalna ya onsanok, tan daakan ed maaro ya abig na linawa, tan katuaan.” (Exodo 34:6) Naaapektoan si Jehova ed ikikiwas tayo. Alimbawa, sikatoy “pinaermen” na nasyon na Israel nensaman sanen nanrebelde rad sikato, balet sikatoy apaliket na saramay makabat a tinmulok ed sikato.​—Salmo 78:40, Maung a Balita; Uliran 27:11.

[Paimano ed leksab]

^ par. 7 Parad kaaruman ya impormasyon ed no antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed Dios, nengnengen so kapitulo 1 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na saray Tasi nen Jehova.

[Blurb ed pahina 4]

No say Dios et misteryoson Trinidad, panon tayon nakabat?

[Picture Credit Line ed pahina 4]

The Trinity c.1500, Flemish School, (16th century)/H. Shickman Gallery, New York, USA/The Bridgeman Art Library International