Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Antam La?

Kasin Antam La?

 Kasin Antam La?

Lapud andukey so tiagew ed Israel nensaman, antoray remedyo na saray manaayam diman pian naseguro a walan walay napangalaan day danum?

Manlapud Oktubre anggad Abril, mamauran ed Israel tan no maminsan, say uran et onagus ed saray kulos. Balet diad tiagew, maslak ed saratan ya kulos et naekatan tan nayarin ag-onuran ya pigay bulan. Antoy ginawa na totoo nensaman pian walan walay napangalaan day danum?

Niremedyoan da iya diad impangotkot na paralanan ed gilig na kapalandeyan pian diad panaoy ambetel et nipaarap so uran ed saray abot a kinotkot pian pantiponay danum. Say uran ya nasasalor na saray atep so ipapaarap met ditan. Dakel so pamilyan walay onian panagtiponan ya napan-asolan day inumen da.​—2 Arari 18:31.

Say panlalapuan met na danum na saray Israelita et saray subol. Diad kapalandeyan et onsepsep lan onsepsep so danum na uran ed dalem na dalin anggad agla makasepsep, kanian onagus a magmaliw lan subol. Mapatnag a maslak ed saray baryo et asingger ed subol (diad Hebreo et en) lapud walaray lugar ya inngaran dan En-semes, En-rogel tan En-gedi. (Josue 15:7, 62) Diad Jerusalem, tinebag da ray angkakabaleg ya bato pian walay pan-agusan na danum a paarap ed syudad.​—2 Arari 20:20.

Diad saray lugar ya anggapoy subol a manlapud palandey, angokotkot iray bobon (diad Hebreo et beʼerʹ), a singa samay walad Beer-sheba, pian makaalay danum diad dalem na dalin. (Genesis 26:32, 33) Inkuan na author a si André Chouraqui ya “saray remedyon ginawa [na saray Israelita] so pandinayewan anggad natan.”

Anton klase na abung so nayarin nanayaman nen Abram (Abraham) nensaman?

Si Abram tan say asawa to so nanayam ed Ur, sakey a maasenson syudad na Caldeo. Balet ingganggan na Dios iran taynan day syudad tan manayam ed saray tolda. (Genesis 11:31; 13:12) Nonoten pa no panon kabaleg so insakripisyo da.

Say Ur, a natan et walad Iraq, so kinotkot nen Leonard Woolley ed baetan na 1922 tan 1934. Diad saray akotkot to, walay 73 a kaabungan a gawa ed laryo. Saray kuarto na dakel ed sarayan kaabungan et akapaliber ed sementadon espasyo a walad pegley na abung a walay agusan na danum ed pegley. Diad saray mas angkabaleg ya abung, walaray banyo na saray kuarto parad bisita. Saray arum a kuarto ed leksab et saray kusina a walaray dalikan, tan saray uugipan na aripen. Say panaayaman na pamilya et diad tagey. Kasegep ed tagey et walay akapaliber a tablan balkonahe paonla’d saray kuarto.

“Say abung . . . , a walay sementadon espasyo tan apintaan na amputi iray dingding to, a walay aagusay danum, . . . na labinduan kuarto odino onsulok ni, et pakapatnagan na mainawan panagbilay,” so insulat nen Woolley. “Tan saraya et kaabungan . . . na saray agtanton mayaman, managlako, walay melag a negosyo, managkopya, tan arum ni ra.”

[Litrato ed pahina 19]

Panagtipona’y Danum, Horvot Mezada, Israel

[Credit Line]

© Masada National Park, Israel Nature and Parks Authority

[Litrato ed pahina 19]

Drowing na Abung Diad Panaon nen Abraham

[Credit Line]

© Drowing: A. S. Whitburn