Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon Kan Makalmoy Tuan Kaaro

No Panon Kan Makalmoy Tuan Kaaro

 Parad Saray Kalangweran

No Panon Kan Makalmoy Tuan Kaaro

Saray Instruksion: Gawam iya ed pasen ya agka nadisturbo. Sano babasaen mo la ray teksto, isip mon aktual kan wadman ed saramay nagagawa. Ilitratom ed nonot mo so eksena. Kunwari et narerengel mo iray ibabaga ra. Liknam so nalilikna na saray manunan karakter. Gawam a mabilabilay so salaysay.

Saray manunan karakter: Jonatan, David, tan Saul

Sumaryo: Kayarin pinatey nen David si Goliat, nagmaliw a malet a sankaaro si David tan Jonatan.

1 TALOSAN A MAONG SO EKSENA.​—BASAEN SO 1 SAMUEL 17:57–18:11; 19:1; 20:1-17, 41, 42.

Deskribien so naiimadyin mon itsura nen Saul. (Clue: Basaen so 1 Samuel 10:20-23.)

․․․․․

Nayarin tinedyer ni David sanen akabat nen Jonatan. Antoy naiimadyin mon itsura nen David ed saman? (Clue: Basaen so 1 Samuel 16:12, 13.)

․․․․․

Antoy nalilikas mon emosyon diad samay boses di David tan Jonatan sanen manpapataniran la ra, a walad sampot na 1 Samuel kapitulo 20?

․․․․․

2 ARALEN A MAONG.

Ibabaga na salaysay a “say kamarerwa nen Jonatan nisiglaot ed kamarerwa nen David.” Say impangibaga’d satan na Contemporary English Version et, “nagmaliw a malet a sankaaro si David tan Jonatan.” (1 Samuel 18:1) Antoray walad si David kanian inmapit so liknaan nen Jonatan ed sikato? (Clue: Basaen so 1 Samuel 17:45, 46.)

․․․․․

 Manga 30 taon a panguloan si Jonatan ed si David. Parad sika, panon iran nagmaliw ya “malet a sankaaro” anta nanarawian so edad da?

․․․․․

Panon a nibaga a say sakey et tuan kaaro, a singa ipapanengneng na istorya di David tan Jonatan? (Clue: Basaen so Uliran 17:17; 18:24.)

․․․․․

Akin et mas sinuportaan nen Jonatan si David nen say mismon ama to?

․․․․․

3 IYAPLIKA SO NAARALAN MO. ISULAT SO NAARALAN MO NIPAAKAR ED . . .

Pankakaaro.

․․․․․

No siopay nepeg mon suportaan.

․․․․․

Pikakaaro’d mas maedad.

․․․․․

Antoy gawaen mo pian onapit ed sika iray tuan kakaaro?

․․․․․

4 DINAN SO AGUSGUSTOAN MO ED SAYAN SALAYSAY NA BIBLIA, TAN AKIN?

․․․․․

SARAG MOY ONKEREW ED SARAY TASI NEN JEHOVA, ODINO BASAEN ITAN ED INTERNET DIAD www.watchtower.org