Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Kaabungan Da

Saray Kaabungan Da

 Say Impanbilay na Saray Kristiano nen Inmunan Siglo

Saray Kaabungan Da

“Anggapo so antokaman a pakapinabangan yo a pinaulyan ko ya . . . imbangat ko ed sikayo a lapag, tan dia ed saray kaabungan.”​—GAWA 20:20.

NEN inmunan siglo, nanengneng mon tampol so syudad no wala ka ni labat ed lolooban. Singa met ed dakel a syudad, satan so walad atagey a lugar. No ontangay ka, nanengneng mo so niyatagey a parte na syudad. Wadtan iray ankabli tan angkakabaleg a kaabungan, a maliwliwaway inkaputi ra no nasinagan na agew, tan dakel ed saratan et walaan na apadir a hardin. Ditan so panaayaman na saray mayayaman. Diad bandad leksab, nanengneng mo so dakel nin kaabungan a nandurumay kabaleg tan kurti ra. Saraya et gawa’d bato tan walaay pigaran grado. Atalunton irayan abung ed gilig na saray plastadon karsada tan say akanggawa ed saraya et saray agtanton mayaman a totoo. No onnengneng ka ni ed sankaleksaban a parte na syudad, ditan so panaayaman na saray mairap-bilay. Saray kaabungan ditan et angkelag tan singa ra kahon, a nanseseksekan ed makisir iran dalan odino nanaabay ya akapaliber ed angkekelag a sular.

Legan a manaakar ka ed saray karsada a dakerakel so totoo, walaray makapasagyat a narengel odino naangob mo. Sankaangob so ambalbalingit ya iluluto na saray bibii. Narengel mo iray uni na ayayep tan say ingal na manggagalaw ya ugugaw. Saray lalaki et okupadon mantratrabaho ed maingal tan maangob iran puesto.

Parad saray Kristianon pamilya, diad sarayan kaabungan so pakakagawaan na amin lawarin aktibidad da ed inagew-agew, pati say kibabangat da ed espiritual, tan panagdayew da.

Say Angkelag a Kaabungan Singa saray abung natan, say kabaleg tan itsura na saray ayaman nensaman et depende ed lugar tan say kipapasen na pamilya ed pinansyal. Saray sankamelagan a kaabungan (1) et walaan na makisir tan ambilunget a kuarto, a saya so alenleneg a napanayaman na interon pamilya. Saray dingding na dakel ya angkelag  a kaabungan et gawa’d pitek a laryo. Saray arum et gawa’d bato ya aliwan pino so inkatabas da. Say pinagkapundasyon na sarayan duaran klase na dingding et bato.

Apalitadaan so datal tan saray dingding ed loob kanian naynay a mankaukolan na panagmintina. Diad atep odino dingding, walay sakey ya abot a papawayan na asewek manlapud kusina. Saray kagawaan ed loob et saramay kakkaukolan labat na pamilya.

Say atep et gawa’d pitek ya akatapew ed saray sangay kiew, dika, tan diad saray impabenlag a tabla, insan intapew met iraya ed saray tablan biga, a susuportaan na saray poste. Saray pinerper a pitek diad atep et pinalitadaan pian ag-ontanek so danum. Pian makasapat ed atep, walay sakey a takayan ed paway.

Anggaman oniay kipapasen na ayaman na saray Kristiano, saraya et maabig a pasen lapud anggan pobri so sakey a pamilya, sarag day magmaliw a maliket tan mayaman ed espiritual.

Say Kaabungan na Saray Agtanton Mayaman Saray duaran-gradon kaabungan a gawa’d bato (2) et kayarian na saray agtanton mayaman tan walaan na kuarto a panangkailian. (Marcos 14:13-16; Gawa 1:13, 14) Sayan maawang a kuarto ed tagey et pakakagawaan na saray pantitipon tan mabetbet met ya usaren ed panaon na piesta. (Gawa 2:1-4) Sarayan kaabungan pati saray mas baleg nin kaabungan (3) na saray negosyante tan makandalin et gawa’d bloke na saray baton-dena, a pinaelet na nanlaok a dena tan buer. Saray datal tan dingding ed loob et apalitadaan; saray dingding ed paway et apintaay amputi.

Walaray takayan ed loob pian makaonla ed saray kuarto’d tagey tan diad atep. Amin a plastadon atep et apaliberan na abeban padir pian anggapoy napelag odino naaksidente. (Deuteronomio 22:8) Ditan et walay melag a siroman, kanian say atep et makapaliket a pasen parad panaral, pandalepdep, pampikasi, odino pampainawaan no ampetang so panaon.​—Gawa 10:9.

Sarayan malet a kaabungan et walaan na angkakabaleg iran kuarto kanian mabetbet a wala ni napanayaman na saray asingger a kakanayon, a walay pigaran kuarto a panugipan, tan mas maawang so kusina tan pananganan da.

Say Mas Ankablin Kaabungan Saray kaabungan ya inalig unong ed desinyo na saray abung ed Roma (4) et nandurumay kabaleg, itsura, tan inkagawa ra. Diad saratan et walaray maawang a kuarto ya akapaliber ed sakey a baleg a kuarton pananganan, a ditan so maslak a pakakagawaan na saray aktibidad na pamilya. Say arum a desinyo et walaan na duara odino taloran grado (5) odino aparakpan na apadir iran hardin.

 Saray mas ankablin kaabungan et kompleto na mararakep a kagawaan, ya arum ed saratan et adesinyoan na ivory tan balitok. Walaray pakainawaan ed sarayan kaabungan a singa say onaagus a danum tan saray amesan. Saray datal et nayarin tabla odino marmol a nanduruman kolor, tan saray dingding et adekorasyonan na ankablin kiew a cedro. Walaray panagkalotan ya uusaren met a pandangdangan. Saray bintana et walaan na saray tablan barandilyas parad proteksion, tan walaan met na saray kurtina pian agnanengneng so loob. Tan diad makapal iran dingding a bato et walaray bintana a nayurongan.​—Gawa 20:9, 10.

Antokaman so kabaleg odino kurti na abung da, saray inmuunan Kristiano so maiter tan maasikaso ed sangkaili. Kanian, saray ombiabiahen manangasikaso et mainomay a makaromog na maasikason pamilya a pipundoan da anggad nasumpal so ministeryo ra ed satan a syudad odino baley.​—Mateo 10:11; Gawa 16:14, 15.

“Abung nen Simon tan Andres” Si Jesus so maliket a sinangkaili ed “abung nen Simon tan Andres.” (Marcos 1:29-31) Say abung na sarayan managsigay et kaiba ed saray simplin kaabungan a nanaabay, (6) ya akapaliber ed sementadon sular.

Diad sarayan kaabungan, saray puerta tan bintana et akaarap ed satan a sementadon sular, a dia so mabetbet a pakakagawaan na inagew-agew iran aktibidad, a singa say panluto, panggaway tinapay, panggiling, pantotongtong tan panangan.

Saray sakey-gradon kaabungan ed Capernaum so inusaran na bato a nanlapud bolkan. Saray takayan ed paway et ompugta ed plastadon atep a gawa’d pitek a pinerper odino ginawan kuadrado ya intapew ed saray dika tan nibenlag iran tabla ya akatapew met ed saray biga. (Marcos 2:1-5) Plastado iray datal ed loob, a mabetbet ya aapisan na nilagan ikamen.

Lapud nanaabay iray kaabungan, walaray karsada tan iskinita diad gilig na Dayat na Galilea. Say Capernaum so sankaabigan a pasen parad saray totoon say anapan da et panagsigay.

“Dia ed Saray Kaabungan” Sirin, nandurumay klase na abung na saray Kristiano nen inmunan siglo​—manlapud abung a gawa’d pitek a walaay sakey a kuarto anggad angkakabaleg tan ankabli iran kaabungan a gawa’d bato.

Saratan a kaabungan et aliwa labat ya ayaman, noagta sakey a pasen pian nibangat so pamilya ed espiritual, tan saniiba ira ditan ed panagdayew. Nantitipon ira ed kaabungan pian aralen day Kasulatan tan panliketan so pilimog ed saray kapananisiaan da. Uusaren dan maong iray naaaralan da ditan diad panusumpal da ed importantin kimey, salanti, say panagpulong tan panagbangat “dia ed saray kaabungan” diad amin a sakop na Roma.​—Gawa 20:20.