Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin say Planetan Dalin et Mangangga?

Kasin say Planetan Dalin et Mangangga?

 Kasin say Planetan Dalin et Mangangga?

“SAY anggaan na mundo et naynay a makapainteres, nagkalalo la’d saray pelikula.” Ontan so inkuan na kolumnistan si John Scalzi. Akin et labalabay na totoo a bantayan iray pelikulan say eksena to et nipaakar ed anggaan na mundo? “Lapud kabiangan itan ed saray bengatlan katatakotan tayo,” so inyarum ni nen Scalzi. Kasin onabobon kayo? Kasin walaan itayoy makatunongan a rason pian takotan no panon tan kapigan so pangangga na dalin tan amin a bilay ditan?

Ngalngali inagew-agew itayon makakarengel na saray balita nipaakar ed saray kalamidad a manreresulta’d pirmin desyang diad mundo. Saray makapataktakot a litrato tan video na saratan a kalamidad et mabetbet a nipapalabas ed TV tan Internet. Sano makakanengneng itayo na dakerakel a litrato na totoo tan pasen a nadederal, mainomay tayon panisiaan a “say anggaan na mundo” et talagan nagawa tan aliwan sakey labat ya eksena ed saray pelikula.

Say mamapaloor ni ed sayan takot et say teorya na saray sientista nipaakar ed pangangga na dalin. Ipapasakbay ni ingen na arum so tatawagen dan expiration date na dalin. Nen Marso 2008, inreport na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a walaray astronomon angipasakbay a diad loob na manga 7.59 bilyon a taon, deralen na agew so planetan dalin.

Kasin onsabi panaon et mangangga so planetan dalin?

Wala Kasi Expiration Date na Planeta Tayo?

Papaseguroan itayo na Biblia: “Sakey a kailalakan onla, tan sananey a kailalakan so onsabi; balet say dalin mansiansia lawas.” (Eclesiastes 1:4) Sinegurado nen Jehova a Dios a ‘niletneg so dalin ed saray pundasyon to’ tan adesinyo ya “agbalot nagalaw” odino mansiansia lawas. (Salmo 104:5, Maung a Balita) Kasin mairap a panisiaan irayan apuyanan a salita na Dios? Akin et manisia kayo ya agmangangga so dalin, anta ibabaga na arum a sientista a mangangga itan?

Nonot yo pan magano iray lako ya aka-displey ed tindaan. Arum ed saratan so walaan na expiration date. Siopay angikarga ed saratan? Kasin basta labat inkarga itan na manedyer? Siempre andi! Samay nanggawa na saratan a produkto so angikarga ed expiration date. Panisiaan tayo itan a petsa lapud samay nanggawa labat so makaamta no kapigan man-expire so produkto. Di mas nagkalautlan panmatalekan tayo so Nanggawa na planeta tayo! Malinlinew ya ibabaga na Salita To ya ‘inletneg to so dalin’ pian mansiansia lawas. Anggapoy expiration date to!​—Salmo 119:90.

Balet, sarag kasi na saray iresponsablin totoo a deralen so planetan dalin anggad punton agla itan naapiger? Seguradon andi! Aliwan singa saray totoon manggagawa na produkto, sarag nen Jehova a ‘gawaen so amin a bengabengatla.’ (Job 42:2) Satan so rason no akin a sikatoy matalek a mangibagan: ‘Say salita ya ompaway ed sangik et onaligwas naani.’ (Isaias 55:11)Makaseguro itayo ya ag-abuloyan na “Amalsa ed sikatayo” so antokaman a mangamper ed sikato diad panumpal to’d saray gagala to ed dalin. (Salmo 95:6) Anto itan a gagala, tan panon itan sumpalen na Dios?

Sumpalen na Panarian na Dios Iray Gagala To

Likud ni ed panamaseguro a say dalin et agmangangga, ibabaga met na Salita na Dios a “tinibukel to [itan] pian sikato so panayaman.” (Isaias 45:18) Anggaman say dalin et panaayaman la ed loob na nilibon taon, agni agawaan na satan so peteg a gagala na Dios.

Si Jehova et “maliket a Dios” tan “inaro toy kaptekan.” (1 Timoteo 1:11, NW; Salmo 37:28, Maung a Balita) Say gagala to et manbilay so  amin a totoo a maliket tan bulos manlapud ag-inkahustisya. Pian nasumpal itan a gagala to, impasakbay na Dios a sikatoy mangiletneg na Panarian ed tawen a manguley ed interon dalin. (Daniel 2:44) Sanen wadiad dalin si Jesus, mabetbet ton sasalambiten so nipaakar ed uley na Panarian na Dios. Pinaseseg nen Jesus iray disipulo to ya ipikasi ra itan lapud amta to so amin a bendisyon a nagamoran na dalin diad uley na satan a Panarian. (Mateo 6:9, 10; 24:14) Anto so pigara ed saratan a bendisyon?

Ontalona so kareenan tan kaligenan lapud insipan na Dios a patundaen to iray guerra.​Salmo 46:9.

Wala so magenap a tagano parad amin.​Salmo 72:16.

Agla problema so bunigas tayo lapud “say manaayam agto naani ikuan, Mabeblay ak.”​Isaias 33:24.

Agtayo la manermen, ta “anggapo la naani ipatey.”​Apocalipsis 21:4.

Insipan na Dios a saray totoo to et mangipaalagey na kaabungan da, manayam ed kaligenan, tan “ando lan andon manliket.”​Isaias 65:17-24, Maung a Balita.

Andi-duaruwa a pipilaleken yon panggayagaan iratan a kipapasen. Labalabay nen Jehova a sumpalen so amin ya insipan to. (Isaias 9:6, 7) Ingen, nayarin isipen yo: ‘Nilibon taon lay apalabas sanen imbaga na Dios iratan a sipan to ya akarekord ed Biblia. Akin et agni agawa iratan?

Say Inkaanos na Dios so Sengegay Kilalaban Tayo

Maseguro itayo a “si Jehova et aliwan matantan nipaakar ed sipan to.” Ipapaliwawa na Biblia a maaron ipapatnag na Dios so inkaanos to ed sikatayo. Kanian, napapakiwas itayon ‘ipasen a kilalaban so panaanos na Katawan tayo.’ (2 Pedro 3:9, 15, NW) Balet, akin et kaukolan so inkaanos na Dios parad kilalaban?

Unona ed amin, amta na Dios a sakbay ton nitarya ed totoo so maligen tan maaligwas ya ayaman, kaukolan to nin ‘deralen iray manederal ed dalin.’ (Apocalipsis 11:18, Maung a Balita) Balet lapud panangaro nen Jehova ed saray totoo, “agto labay a naderal so siopaman.” Niarum ni, say mangatatawen ya Ama tayo et maan-anos a manisimbawa ed “mauges a manlapu ed mauges a dalan to.” Lapud saya, ingganggan nen Jehova ya ipulong ed sankamundoan so mensahe na Panarian to. * (Ezequiel 3:17, 18) Amin ya ondengel ed pasakbay na Dios tan mangiyaplika ed saray matunong a prinsipyo to ed bilay da et nilaban tan panggayagaan day maandon bilay ed paraison dalin.

Manilalo ed Dios tan Nilaban

Seguradon karga na Biblia so “maong a balita” parad sikatayo. (Mateo 24:14) Akasulat ditan iray napanmatalkan a salita na Dios a mangibabagan say dalin et agbalot mangangga! Kaaruman ni, unong ed saray propesiya na Biblia, makapanilalo itayon ‘agmanbayag et naandipat la ray totoon mauges.’ Asingsingger lan saray matunong ed imaton na Dios et “tawiren da naani dalin tan manliket ira a dili ed inkadaakan na kareenan.” (Salmo 37:9-11, 29, Maung a Balita; Mateo 5:5; Apocalipsis 21:3, 4) Legan ya agni itan agawa, maan-anos ya iyiimbita na Dios: “Pawil kayo’d siak natan, et nilaban kayo, amin yon totoo ed interon mundo.” (Isaias 45:22, Maung a Balita) Antoy ikiwas yo ed satan ya imbitasyon?

Agta maabig no gawaen yon determinasyon so onapit ed Dios? Papasesegen itayo na Salmo 37:34: “Manalagar ka ed Jehova, tan tonton mo so dalan to, et itandoro to ka a manawir na dalin.” Maliket iray Tasi nen Jehova ya ontulong ed sikayon naaralan iray maandon gagala na Dios ed dalin tan no panon yon nanengneng a mismo so pakasumpal na saratan a gagala.

[Paimano ed leksab]

^ par. 21 Diad panutulok da’d ganggan nen Jesus ya akasulat ed Mateo 28:19, 20, masulok a pitoran milyon a Tasi nen Jehova ed 236 a daldalin so manguusar na manga 1.5 bilyon ya oras kada taon pian ibangat iray totoo nipaakar ed marakdakep a gagala na Dios diad dalin.

[Picture Credit Line ed pahina 22]

Nilitrato na NASA