Onlad karga

Onlad saray karga

Bilang kasumpalan diad panaon tayo, samay lakin walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo et irerepresenta toy Jesu-Kristo, say agnanengneng a manmarka ed saray makaliktar

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa so isisimbolo na samay laki a walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo tan say anemiran lalaki a walay awit dan armas a panagmekmek diad pasingawey nen Ezequiel?

Isisimbolo da so armada ed tawen ya kaiban nanderal ed Jerusalem tan kaiba met ya manderal ed mauges ya mundo nen Satanas diad Armagedon. Akin ya makatunongan iyan pananguman ed pakatalos?

Kayarin anengneng nen Ezequiel iray mauges ya nagagawad apostatan Jerusalem antis itan ya naderal nen 607 B.C.E., sikatoy akanengneng na pasingawey nipaakar ed saray nagawa antis na satan ya kadederal. Akanengneng na anemiran lalaki ya walay awit dan armas a panagmekmek. Anengneng to met ya walay kaiba ran sakey a lakin “akakawes na linen” tan walad awak to so “saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo.” (Eze. 8:6-12; 9:2, 3) Ingganggan iyan laki: “Dalan kad interon syudad, . . . tan markaan moy moling na saray totoon maneermen tan mannanangis lapud amin a makapadimlan bengatla a gagawaen ed syudad.” Insan saray lalaki ya walay awit dan armas a panagmekmek et ingganggan ya pateyen da so amin ya walad syudad ya ag-amarkaan. (Eze. 9:4-7) Antoy ibabangat na sayan pasingawey ed sikatayo, tan siopa so lakin walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo?

Nisulat iyan propesiya nen 612 B.C.E., tan say inmunan kasumpalan na satan et nen dineral na armada na Babilonia so Jerusalem—agawa itan kayari labat na limay taon. Tua ya saray paganon taga Babilonia so inabuloyan a maneral, balet inusar labat ira nen Jehova pian dusaen so apostatan totoo to. (Jer. 25:9, 15-18) Balet aliwan amin et aderal. Saray matunong et ag-apilanor ed saray mauges ya aderal. Nanggaway paraan si Jehova pian niliktar iramay Judion maneermen ed saray makapadimlan nagagawa ed syudad.

Si Ezequiel et agkaiba ed impanmarka odino ed impaneral. Imbes, saray anghel so angidaulo ed impangidapo na panangukom. Kanian diad panamegley na sayan propesiya, singa tayo nanenengneng so nagagawa diman ed mismon tawen. Ingganggan nen Jehova iray anghel ya agda labat idaulo so panderal ed saray mauges noagta ibiig da met iray matunong pian niliktar ira. *

Dati et impaliwawa tayo ya sayan pasingawey et nasusumpal ed panaon tayo, tan samay laki a walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo et irerepresenta to ray nakekeraan ya alanaan. Say amta tayo, saramay ondedengel ed mensahen ipupulong tayo et amarkaan la parad kililiktar. Balet diad agano ni, mapatpatnag a kaukolan ya umanen iyan eksplinasyon. Base ed Mateo 25:31-33, si Jesus so mangukom ed totoo. Gawaen to so unor a pangukom to diad panaon na baleg a kairapan, ibiig to ray totoon singa karnero ya makaliktar manlapud saray totoon singa kanding ya naderal.

Kanian lapud sayan linminew a pakatalos, anto ray naaralan tayo ed pasingawey nen Ezequiel? Walay limara:

  1.  Legan na samay panaon antis ya naderal so Jerusalem, si Ezequiel et nanlingkor bilang managbantay kaiba nen Jeremias, singa met ed si Isaias. Natan, walay uusaren nen Jehova ya melag a grupo na saray alanaan a lingkor to pian pakanen iray totoo to tan pasakbayan so arum antis ya onggapoy baleg a kairapan. Tan amin ya lingkor na sankaabungan nen Kristo so mibiang met ed pangiter na pasakbay.—Mat. 24:45-47.

  2.  Si Ezequiel et agkaiba ed aktual a panagmarka ed saramay makaliktar; agmet kaiba iray lingkor na Dios natan. Ipapasabi da labat so mensahe nen  Jehova, bilang kabiangan na kimey a panagpulong ya ididirehi na saray anghel.—Apo. 14:6.

  3.  Diad panaon nen Ezequiel, anggapo so akaawat na literal a marka ed moling. Ontan met natan. Anto sirin so nepeg ya gawaen na totoo pian makaawat iray simbolikon marka parad kililiktar? Nepeg iran ondengel ed panagpulong a nagagawa natan, ipatnag da iray ugali na sakey a Kristiano, idedika day bilay da ed si Jehova, tan matoor dan suportaan iray agagi nen Kristo. (Mat. 25:35-40) Saramay manggawa ed saraya et makaawat na marka na kililiktar diad onsabin baleg a kairapan.

  4.  Bilang kasumpalan diad panaon tayo, samay lakin walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo et irerepresenta toy Jesu-Kristo, say agnanengneng a manmarka ed saray makaliktar. Makaawat na marka so baleg ya ulop no naukom la ra bilang karnero legan na baleg a kairapan. Diad ontan et nakaiba irad saramay makaawat na bilay ya anggapoy anggaan diad dalin.—Mat. 25:34, 46. *

  5.  Bilang kasumpalan diad panaon tayo, say anemiran lalaki a walay awit dan armas a panagmekmek et irerepresenta day armada nen Jesus ed tawen tan si Jesus so walad unaan da. Asingger da lan deralen iray nasyon tan amin ya mauges.—Eze. 9:2, 6, 7; Apo. 19:11-21.

No natatalosan tayo irayan importantin leksion, ombiskeg so talek tayo ya ag-ipilanor nen Jehova iray matunong ed panderal tod saray mauges. (2 Ped. 2:9; 3:9) Nipanonot met ed sikatayo so kaimportantian na kimey a panagpulong natan. Nepeg ya narengel na amin so pasakbay antis ya onsabi anggaan!—Mat. 24:14.

^ par. 6 Anggano anggapoy nanengneng a marka ed moling na pigaran totoo a singa si Baruc (sekretaryo nen Jeremias), Ebed-melec ya Etiope, tan saray Recabita, akaliktar ira. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Akaawat iray simbolikon marka parad kililiktar.

^ par. 12 Saray matoor ya alanaan et agkaukolan ya makaawat na sayan marka parad kililiktar. Imbes, makaawat ira na permanentin tatak balanglan antis na ipatey da odino antis ya onggapoy baleg a kairapan.—Apo. 7:1, 3.