Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Nanenengneng Moy Lima na Dios ed Bilay Mo?

Kasin Nanenengneng Moy Lima na Dios ed Bilay Mo?

‘Say lima nen Jehova et naamtaan na saray aripen to.’ISA. 66:14.

KANSIONEN: 65, 26

1, 2. Antoy iisipen na arum nipaakar ed Dios?

IISIPEN na dakel ya ag-interesado so Dios ed gagawaen da. Diad tua, papanisiaan na arum ya anggapoy pibabali na Dios ed totoo. Kayari na makmaksil ya bagyon Yolanda ya aneral ed pigaran lugar ed Visayas nen Nobyembre 2013, oniay imbaga na mayor na sakey a baleg a syudad: “Seguro, walay arum ya lilimingen na Dios.”

2 Iisipen met na arum ya agnanenengneng na Dios so gagawaen da. (Isa. 26:10, 11; 3 Juan 11) Singa ira saramay deneskribe nen apostol Pablo nen imbaga ton: “Agda labay a bidbiren so Dios unong ed suston pikakabat.” Say ontan iran totoo et “gagawaen da so amin a klase na ag-inkatunong, karelmengan, panag-agum, [tan] kaugsan.”Roma 1:28, 29.

3. (a) Anto ran tepet nipaakar ed Dios so nitepet tayod sarili tayo? (b) Diad Biblia, antoy mabetbet ya tutukoyen na “lima” nen Jehova?

3 Sikatayo balet ey? Aliwan singa dakel a totoo natan, amta tayon oobserbaan nen Jehova so amin ya gagawaen tayo. Balet kasin nalilikna tayoy panangiyansakit tan tulong to ed bilay tayo? Tan kasin sakey itayo ed saramay totoon imbaga nen Jesus ya “nanengneng da so Dios”? (Mat. 5:8) Pian naamtaan tayo no antoy  labay ya ibaga na satan, aralen tayo nin unona iray alimbawa ed Biblia ya anengneng day lima na Dios tan saray alimbawa ya agda anengneng so lima to. Insan tayo aralen no panon ya ontulong so pananisia pian malinew tayon nanengneng so lima na Dios ed bilay tayo. Legan tayon aaralen iratan, tandaan ya diad Biblia et mabetbet ya ontutukoy so “lima” na Dios ed pakayari to, ya uusaren to pian tulongan iray lingkor to tan pian taloen iray kalaban to.Basaen so Deuteronomio 26:8.

AGDA ANENGNENG SO LIMA NA DIOS

4. Akin ya nibagan ag-anengneng na saray kalaban na Israel so lima na Dios?

4 Dakdakel so agawgawad Israel nensaman ya pankanawnawa la komon pian nanengneng tan narengel na totoo no panon ya tinulongan na Dios itan ya nasyon. Nanggawa si Jehova na saray milagro pian nibulos to ray totoo to ed Ehipto, tan kayari na satan et tinalo day dakel ya ari ed Insipan ya Dalin. (Jos. 9:3, 9, 10) Anggano arengel tan anengneng itan na arum ya arari, siansia nin ‘nantitipon ira pian mibakal ed si Josue tan ed Israel.’ (Jos. 9:1, 2) Anggan kaleganan ni labat na panlalaban, pankanawnawa la na sarayan arari ya nanengneng komon so lima na Dios. Lapud pakayari nen Jehova, ‘say agew tinmunda, tan say bulan nansiansia, anggad akabales so nasyon ed saray kabusol da.’ (Jos. 10:13) Balet inabuloyan nen Jehova ya ‘onawet so puso da [saray kalaban] pian onla ra sumpad Israel diad bakal.’ (Jos. 11:20) Balet agbinidbir na saray kalaban na Israel ya say Dios so milalaban parad Israel, kanian atalo ira.

5. Antoy aglabay ya bidbiren nen Arin Ahab?

5 Sakey ed saray awalaan met na pankanawnawan nanengneng so lima na Dios et say mauges ya arin si Ahab. Imbaga nen Elias ed sikato: ‘Anggapoy linaew nisay uran ed sarayan taon, likud labat no salitaen ko.’ (1 Ara. 17:1) Malinlinew ya si Jehova so nanlapuan na satan ya pasakbay, balet agmanisiay Ahab. Kalabas na taon, anengneng nen Ahab so apoy a nanlapud tawen sanen nampikasi Elias ya napoolan komon so bagat ya inyapay to. Insan imbaga nen Elias ya panampoten la nen Jehova so kelang tan onuran la, ya kuan tod si Ahab: “Lasur ka la, ta no naabotan kay maksil ya uran, agka makaalis!” (1 Ara. 18:22-45NW) Anengneng iratan ya amin nen Ahab, balet siansia nin agto binidbir ya agawa iratan lapud pakayari na Dios. Walay naaralan tayod sarayan alimbawa—kaukolan ya bidbiren tayoy ikikiwas na lima nen Jehova ed bilay tayo.

ANENGNENG DA SO LIMA NEN JEHOVA

6, 7. Antoy malinew ya atebek na saray Gibeonita tan nen Rahab?

6 Wala ra balet so arum ya anengneng da so lima na Dios, anggano parehoy situasyon da ed saramay mauges ya arari ya abitla nen niman. Say sakey ya alimbawa et saray Gibeonita. Akikareenan irad Israel anggano dakel ya nasyon so milalaban ed Israel nen panaon nen Josue. Akin? Imbaga rad Josue: ‘Linma kami dia lapud ngaran nen Jehova a Dios mo, ta nadngelan mi so galang to, tan amin a ginawa to.’ (Jos. 9:3, 9, 10) On, binidbir da ya say tuan Dios so ontutulong ed Israel.

7 Atebek met nen Rahab so lima na Dios. Nen abalitaan to no panon ya inliktar nen Jehova so totoo To, imbaga tod saray duaran Israelitan espiya: ‘Amtak ya iter nen Jehova ed sikayo so dalin.’ Anggano nipeligroy bilay to lapud satan, sikatoy walaan na pananisia ya sarag nen Jehova ya iliktar so interon pamilya to.Jos. 2:9-13; 4:23, 24.

8. Panon ya binidbir na arum ya Israelita so lima na Dios?

8 Aliwan singa si Arin Ahab, binidbir na arum ya Israelitan akanengneng ed apoy ya  nanlapud tawen ya say Dios so nanggawa ed satan. Nen anengneng da ya inupot na apoy so bagat ya inyapay nen Elias, imbaga ra: “Si Jehova, sikato so Dios”! (1 Ara. 18:39) On, malinlinew dan anengneng so lima na Dios!

9. Panon tayon nanengneng si Jehova tan say lima to natan?

9 Atalosan tayod sarayan maong tan mauges ya alimbawan apantongtongan tayo no antoy kabaliksan na ‘nanengneng so Dios’ odino nanengneng so lima na Dios. Legan tayon nakakabat si Jehova, nanenengneng tayo met so lima to lapud natetebek tayo ray kualidad tan gagawaen to panamegley na “mata na puso [tayo].” (Efe. 1:18) Siempre, say labay tayon aligen et saramay malinew dan anengneng so tulong nen Jehova ed saray totoo to. Balet, talaga kasin wala ray paneknek ya iyaansakit na Dios iray totoo natan?

NANENENGNENG TAYOY LIMA NA DIOS NATAN

10. Antoy paneknek ya tutulongan nen Jehova iray totoo natan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Dakel so paneknek ya tutulongan nen Jehova iray totoo anggad natan. Mabetbet tayon makakarengel na saray eksperiensya ya wala ray indibidual ya nampikasi parad tulong na Dios tan naebatan so pikakasi ra. (Sal. 53:2) Legan ya manpupulong ed kaabungan si Allan diad melag ya isla ed Pilipinas, walay bii ya legan ton kakatongtongen et biglan manakis. Oniay inistorya nen Allan: “Diad saman ya kabuasan, nampikasi iyan bii ed si Jehova ya wala komoy ombisitad sikato ya Tasi. Asali to lay inyaralan na saray Tasi nen tinedyer ni, balet nitunda itan nen akiasawa tan nanayam la rad saman ya isla. Inebatan a tampol na Dios so pikakasi to kanian akaakis.” Anggapo ni sakey taon et indedika la na sayan bii so bilay tod si Jehova.

Kasin nanenengneng mo ray paneknek ya tutulongan nen Jehova iray totoo to natan? (Nengnengen so parapo 11-13)

11, 12. (a) Diad anto ran paraan ya tutulongan nen Jehova iray lingkor to? (b) Isalaysay so eksperiensya na sister ya tinulongan na Dios.

11 Naeksperiensya na dakel ya lingkor na Dios so tulong nen Jehova sanen intunda day bisyo ra, singa say panagsigarilyo, panagdruga, odino pornograpiya. Ibabaga na arum ya antis dan naamtaay katuaan et aminpiga da lan sinali ya itunday bisyo ra diad sarilin sagpot da, balet agda ayarian. Balet nen kinerew day tulong nen Jehova, inter tod sikara so “pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too,” kanian alabanan day kakapuyan da.2 Cor. 4:7; Sal. 37:23, 24.

12 Tutulongan met nen Jehova iray lingkor to pian nasarag day nanduruman subok. Say sakey ya alimbawa et si Amy. Sikatoy nairapan ya man-adjust nen niasain ya ontulong ed pampaalagey na Kingdom Hall tan missionary home ed sakey ya melag ya isla ed Pacific. Imbaga to: “Melag labat ya hotel so pampupundoan mi, tan inagew-agew kamin manaakar ed delap iran karsada paonlad pantratrabahoan mi.” Kaukolan to met so man-adjust ed kultura da diman, tan mabetbet ya anggapoy kuryente tan danum. Imbaga ni nen Amy: “Aminsan ni ingen et apansalitaan koy sakey ya sister ya kaiba mid trabaho. Maer-ermen ak ed saman. Kasabik ed ambilunget ya kuarto mid hotel, imbesngaw kod si Jehova so naliliknak, tan kinerew koy tulong to.” Nen wala lay kuryente, nambasa si Amy na Panag-bantayan ya ditan et walay artikulo nipaakar ed programa na graduation ed Gilead. Abasa tod satan ya artikulo so nipaakar ed amin ya dadalanen ton subok: balon kultura, pakakailiw, tan pibagay ed arum. Imbaga to: “Aliknak ya kakatongtongen ak nen Jehova ed saman ya labi. Apaseseg ak ya mantultuloy ed asainmin ko.”Sal. 44:25, 26; Isa. 41:10, 13.

13. Antoy paneknek ya susuportaan nen Jehova iray totoo to diad ‘pansasagpot dan makala na legal a kanepegan’ pian nipulong so maong a balita?

 13 Say sakey nin paneknek ya tutulongan nen Jehova iray totoo to et say maabig ya resulta na ‘pangidedepensa tan pansasagpot dan makala na legal a kanepegan’ pian nipulong so maong a balita. (Fil. 1:7) Sinali na arum ya gobierno ya patundaen so kimey na Saray Tasi nen Jehova. Balet manlapu labat nen taon 2000, analo itayo ed ag-onkulang ed 268 ya kaso ed atagey iran korte, ya 24 ed saratan ya kaso et diad European Court of Human Rights! Malinew ya anggapon balot so makaamper ed lima na Dios.Isa. 54:17; basaen so Isaias 59:1.

14. Akin ya nibaga tayon nanenengneng tayoy lima na Dios ed panagpulong a kimey tan ed pankakasakey tayo bilang Kristiano?

14 Say pangipupulong ed maong a balita diad interon mundo et sakey nin paneknek ya tutulongan itayo na Dios. (Mat. 24:14; Gawa 1:8) Ontan met, makapadinayew ya anggano nanduruma so bansa tayo et walay pankakasakey tayo, ya agbalot naalig na sayan mundo, kanian anggan saray makakaobserba et bibidbiren dan: “Say Dios so peteg a walad limog yo.” (1 Cor. 14:25) On, dakel so paneknek ya talagan uusaren na Dios so pakayari to parad totoo to. (Basaen so Isaias 66:14.) Kumusta balet diad mismon bilay mo? Kasin nanenengneng moy lima nen Jehova?

KASIN NANENENGNENG MOY LIMA NEN JEHOVA ED BILAY MO?

15. Ipaliwawa no akin ya no maminsan et agtayo nanenengneng so lima nen Jehova ed bilay tayo.

15 Anto ray rason no akin ya no maminsan et agtayo nanenengneng so lima na Dios ed bilay tayo? Nayarin dakdakel so dadalanen tayon problema kanian ompan nalingwanan tayo la no panon itayon tinulongan nen Jehova diad apalabas. Nen si propetan Elias et labay ya pateyen nen Reyna Jezebel, alingwanan to ray ginawgawa nen Jehova parad sikato. Imbaga to ni ingen ed Dios ya labay to lay ompatey. (1 Ara. 19:1-4) Antoy nepeg ya gawaen nen Elias? Kaukolan toy onkerew na tulong ed si Jehova pian makapanpakpel.1 Ara. 19:14-18.

16. Antoy nepeg tayon gawaen pian singa si Job et nanengneng tayoy Dios?

 16 Nen dakel ya subok so dadalanen nen Job tan saratan labat la so sankanonot to, say panmoria tod situasyon to et duma ed panmoria nen Jehova. (Job 42:3-6) Singa si Job, ompan kaukolan tayo ni mansagpot pian nanengneng tayoy Dios. Panon tayon nagawaan itan? Nepeg tayon dalepdepen no anto ray ibabaga na Biblia nipaakar ed situasyon tayo. No namoria tayo no panon itayon tutulongan nen Jehova, sikatoy magmaliw ya tudtua ed sikatayo. Singa si Job, nibaga tayo met: ‘Nadngelan ko lay nipaakar ed sika, balet natan nanenengneng ta ka la.’

Kasin uusaren ka nen Jehova ya tulongan so arum pian sikatoy nanengneng da? (Nengnengen so parapo 17, 18)

17, 18. (a) Diad anto ran paraan ya nayarin nanengneng tayoy lima nen Jehova ed bilay tayo? (b) Mangisalaysay na eksperiensya ya mangipapanengneng no panon itayon tutulongan na Dios natan.

17 Panon tayon nanengneng so lima nen Jehova ed bilay tayo? Nia ray pigaran alimbawa: Nayarin amoriam ya inggiya ka na Dios kanian nalmom so katuaan. Odino asalim ta lay akiaral ya kayari paliwawa et nibagam ed sarilim ya, “Dugaruga man ed siak”? Odino anengneng mon inebatan nen Jehova so pikakasim. Nayarin labay mon palaknabey ministeryom tan pandinayewan moy intulong nen Jehova ed sika pian nagawaan mo itan. Odino ompan inmekal kad trabaho pian makapanpokus kad espiritual tan apaneknekan mon tua iyan sipan na Dios: “Agta kan balot paulyanan.” (Heb. 13:5) No mabiskeg so espiritualidad tayo, natebek tayo no panon itayon tutulongan nen Jehova diad dakel a paraan.

18 Oniay imbaga nen Sarah ya taga Kenya: “Impikasik so sakey ya iyaaralan ko ya naimanok ya singa agto seseryosoen so panaaral toy Biblia. Impikasik ed si Jehova no kasin itundak lan iyaralan. Kakkapangibagak ni labat na ‘Amen,’ tinmanol so telepono. Tinmawag imay iyaaralan ko tan imbaga ton labay toy miaral! Agak makapanisia!” No imanoen tayo ray gagawaen na Dios parad sikatayo, nanengneng tayoy lima to ed bilay tayo. Oniay imbaga nen Rhonna, ya taga Asia: “Kaukolan moy mansagpot pian nanengneng moy panangigiya nen Jehova. Tan no nanengneng mo la itan, talagan napaneknekan mo ya inar-aro to tayo!”

19. Antoy kaukolan tayo nin gawaen pian nanengneng tayoy Dios?

19 Imbaga nen Jesus: “Maliket iramay malinis so puso ra, ta nanengneng da so Dios.” (Mat. 5:8) Panon ya magmaliw a “malinis so puso” tayo? Nepeg ya malinis so nonot tayo tan itunda tayo la ray makapuy a kagagawa. (Basaen so 2 Corinto 4:2.) Inaral tayod sayan artikulo ya pian nanengneng tayoy Dios, nepeg ya pansiansiaen tayon mabiskeg so espiritualidad tayo. Aralen tayod ontumbok ya artikulo no panon ya ontulong so pananisia pian mas nanengneng tayoy lima nen Jehova ed bilay tayo.