Onlad karga

Onlad saray karga

Itultuloy ya Dalepdepen Iray Espiritual a Bengatla

Itultuloy ya Dalepdepen Iray Espiritual a Bengatla

“Morekdek mo irayan bengatla; saraya so iyulom, pian nanengneng na amin a totoo so iyaaligwas mo.”1 TIM. 4:15.

KANSIONEN: 57, 52

1, 2. Akin ya nikadkaduma so utek na too?

WALAY abilidad tayon manaral na lenguahe. Lapud satan, natatalosan tayoy narerengel tayo, sarag tayoy manbasa, mansulat, mansalita, manpikasi, tan mangansion na panangirayew ed si Jehova. Amin iratan et makapakelaw, tan diad tua, anggad natan et agnin talaga natatalosan na saray sientista no panon iratan ya gagawaen na utek tayo. Nikadkaduma so utek tayo, kanian sarag tayoy manaral na lenguahe. “Say abilidad na ugugaw ya manaral na lenguahe,” so kuan na sakey ya propesor na linguistics, “et sakey ed saray abilidad ya wala labat ed [too].”

2 Say abilidad na too ya manaral na lenguahe et regalo na Dios. (Sal. 139:14; Apo. 4:11) Balet wala ni nikadkaduma ed utek ya inter na Dios ed sikatayo. Aliwan singa saray ayayep, pinalsa itayo diad “indengan na Dios.” Bulos itayon mandesisyon no kasin usaren tayoy abilidad tayo pian igloria so Dios.Gen. 1:27.

3. Anton marakdakep a regalo so inter nen Jehova ed sikatayo pian magmaliw tayon marunong?

3 Parad saramay labay dan igloria so Amalsa panamegley na lenguahe, angiter so Dios na marakdakep ya regalo, say Biblia. Say intero odino kabiangan na satan et wala lad masulok ya  2,800 ya lenguahe. No dalepdepen mo irayan masanton sulsulat, natalosan mo ray kanonotan na Dios. (Sal. 40:5; 92:5; 139:17) ‘Ontulong itan ed sika pian magmaliw kan marunong parad kilalaban.’Basaen so 2 Timoteo 3:14-17.

4. Antoy labay ya ibaga na pandalepdep, tan anto ran tepet so pantongtongan tayo?

4 Say labay ya ibaga na pandalepdep et pampokus pian nonoten a maong so sakey a bengatla, balanglan maabig odino mauges. (Sal. 77:12; Uli. 24:1, 2) Say sankaabigan ya dalepdepen et nipaakar ed si Jehova a Dios tan say Anak to, si Jesu-Kristo. (Juan 17:3) Balet, ompan isipen mo, anto kasi koneksion na pambasa ed pandalepdep? Anto ray sarag tayon dalepdepen, tan panon tayon na-enjoy so pandalepdep?

SEGUROEN YA MINABANG KAD PANARAL MO

5, 6. Antoy makatulong pian mas natalosan tan mas natandaan moy babasaen mo?

5 Wala ray makapakelaw ya nagawaan na utek mo anggano agka mannonot ya maong, singa say iyingas, panakar, odino pambisikleta. Balet, ompan no maminsan et agka met la mannonot ya maong no manbabasa ka, tan walay arum ya sankanonot mo. Importante sirin ya manpokus kad kabaliksan na babasaen mo. No wala ka lad bandad sampot na parapo odino antis kan onla ed ontumbok ya subheading na sakey ya artikulo, nayarin ontunda kan magano tan dalepdep mo imay abasam pian nasegurom ya talagan natatalosan mo. Balet siempre, no wala ray pakadisturboan tan mantekkiab so nonot mo, agka minabang ed pambabasam. Panon iyan napaliisan?

6 Unong ed scientific research, mas mainomay tayon tandaan so aaralen tayo no basaen tayon makalna. Amta itan na Amalsa na utek tayo. Atan so rason no akin ya ingganggan toy Josue ya “umamengen” to so libro na Ganggan To. Diad orihinal ya Hebreo, amay salitan “umamengen” et nipatalos met ya “basaen a makalna.” (Basaen so Josue 1:8.) No basaen mo so Biblia ya makalna, mas natandaan moy binasam. Makatulong met itan pian mas makapanpokus ka.

7. Kapigan so sankaabigan ya panaon ya dalepdepen so Salita na Dios? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

7 No manbabasa ka, nayarin agmo la kaukolan so mannonot ya maong, balet no mandadalepdep ka, kaukolan moy manpokus. Say tendensia na imperpekton utek tayo et idikta to iray mas mainomay ya gawaen. Kanian say sankaabigan ya panaon na pandalepdep et no agka naksawan tan daiset so pakadisturboan. Si salmistan David et mandadalepdep no labi, no wala lad dukolan. (Sal. 63:6) Si Jesus, ya perpektoy nonot to, et linmad mareen ya lugar pian mandalepdep tan manpikasi.—Luc.6:12.

SARAY MAABIG A BENGATLA YA DALEPDEPEN

8. (a) Likud ed Salita na Dios, anto ni ray nayarin dalepdepen tayo? (b) Antoy nalilikna nen Jehova no sikatoy pantotongtongan tayo?

8 Sakey ed saray importantin dalepdepen mo et saray nababasam ed Biblia, balet wala ni arum. Singa bilang, no walay nanengneng mon makapakelaw ya palsa nen Jehova, tunda kan magano tan tepetan moy sarilim, ‘Antoy naaralan kod saya nipaakar ed si Jehova?’ No ontan so gawaen mo, seguradon napakiwas kan misalamat ed si Jehova. Tan no wala ray kaibam, maabig no pantongtongan yo so kamaongan to. (Sal. 104:24; Gawa 14:17) Kasin papablien nen Jehova so pandadalepdep mo tan say panangirayew mod sikato? Walad Salita to so ebat. Oniay nabasa tayo: ‘Saray ontatakot  ed si Jehova et nansalita ra ed sakey tan sakey; tan si Jehova et tinmalineng, tan dinmengel, tan sakey a libro a pakanodnonotan so sinulatan ed arap to, parad saray ontatakot ed si Jehova, tan saray mannononot ed ngaran to.’Mal. 3:16.

Kasin dadalepdepen mo ray pankaukolan tan kipapasen na iyaaralan mo? (Nengnengen so parapo 9)

9. (a) Antoy imbaga nen Pablo ed si Timoteo ya dalepdepen to? (b) Panon tayon niyaplika so simbawa nen Pablo sano manpaparaan tayo parad ministeryo?

9 Imbaga nen apostol Pablo ed si Timoteo ya ‘morekdeken’ to no antoy epekto na panagsalita, ugali, tan panagbangat to ed arum. (Basaen so 1 Timoteo 4:12-16.) Singa si Timoteo, dakel so espiritual ya aktibidad ya nayarin dalepdepen tayo. Singa bilang, kaukolan ya ipanaon moy mandalepdep no manpaparaan ka antis kan mangiyaral. Nonot moy kipapasen na iyaaralan mo, tan mannonot kay tepet odino ilustrasyon ya ontulong ed sikaton onaligwas. No ipanaon moy onian panagdalepdep, ombiskeg so mismon pananisiam tan mas epektibo tan maligsa so pangiyaral moy Biblia. Maabig met ya antis kan manpulong et mandalepdep ka pian niparaan moy pusom. (Basaen so Esdras 7:10.) Nayarin manbasa kay sakey a kapitulo diad libro na Gawa pian ‘ondalang a singa apoy’ so seseg mo diad ministeryo. Dalepdep mo met iray teksto ed Biblia tan saray publikasyon ya labay mon usaren ed ministeryo ed satan ya agew. (2 Tim. 1:6) Nonot mo ray totoo diad teritorya tan no antoy makapainteres ed sikara. No ontan so pamparaan mo, mas epektibo so pampulong mo, ya ‘nipatnag mo so espiritu tan pakapanyari’ ya manlalapud Salita na Dios.1 Cor. 2:4.

10. Anto ray arum nin balibalin dalepdepen tayo?

10 Kasin isusulat mo ray agustoan mon punto diad saray publikon paliwawa, asemblea, tan kombension? Maabig no rebyuen  mo iratan ya insulat mo, tan dalepdep mo no anto ray naaralan mod Salita na Dios tan ed organisasyon to. Balibali met ya dalepdepen so kada isyu na Panag-bantayan tan Onliing! tan saray balon publikasyon ya nanaawat tayod saray kombension. No manbabasa kay Yearbook, maabig no ontunda kan magano kayarim ya basaen so kada eksperiensya. Diad ontan et nadalepdep mo so abasam tan onsabi itan ed pusom. Sarag mo met ya gulisan iray manunan punto odino isulat mo ray komentom diad mardyin, ya nausar mo no manpaparaan ka parad return visit, pan-shepherding, odino diad pampaliwawam. Balet say sankaimportantian ed amin, no ontunda kan sagpaminsan legan mon babasaen iray publikasyon ya nibase ed Biblia pian makapandalepdep ka, onsabid pusom so babasaen mo tan makapisalamat kad si Jehova lapud amin ya maong a bengatla ya nanaaralan mo.

INAGEW-AGEW YA DALEPDEPEN SO SALITA NA DIOS

11. Antoy nepeg ya manunan dalepdepen tayo, tan akin? (Nengnengen met so footnote.)

11 Siempre, say nepeg ya manunan dalepdepen tayo et say Salita na Dios. Balet panon to no sebel lay pangusar na Biblia ey? * Anggapoy makaamper ed sikan dalepdepen iray walad nonot mo, singa saray paboritom ya teksto tan Kingdom song. (Gawa 16:25) Tan ipanonot ed sika na masanton espiritu na Dios iray balibalin naaralan mo.Juan 14:26.

12. Antoy sakey ya paraan ya niyeskedyul moy inagew-agew ya panagbasam na Biblia?

12 Nayarin diad sakey simba et iganam so pigaran agew parad pambasa tan pandalepdep ed sinimban babasaen ed Biblia diad Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo. Diad arum ya agew et nayarin basaen tan dalepdepen mo iray imbangat tan ginawa nen Jesus ya walad Ebanghelyo nen Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan. (Roma 10:17; Heb. 12:2; 1 Ped. 2:21) Wala ingey publikasyon tayo ya ditan et nabasa iray nantutumbokan ya agawad bilay nen Jesus diad dalin. Makatulong itan ya publikasyon, lalo la no basaen tan dalepdepen tayo imay mismon salaysay diad Ebanghelyo.Juan 14:6.

AKIN YA IMPORTANTE SO PANDALEPDEP?

13, 14. Akin ya talagan importante ya tuloytuloy tayon dalepdepen iray espiritual a bengatla, tan antoy epekto na satan ed sikatayo?

13 Say pandalepdep ed saray espiritual a bengatla et ontulong pian ontatken tayod espiritual. (Heb. 5:14; 6:1) No say sakey et agmangigaganay panaon pian dalepdepen so nipaakar ed si Jehova tan ed si Jesus, onkapuy so pananisia to. Posible ya sikatoy niyanor paarawi odino taynan to ni ingey katuaan. (Heb. 2:1; 3:12) Impasakbay nen Jesus ya no agtayo dengelen so Salita na Dios odino awaten itan ya “walaan na maong tan maabig a puso,” ag-itan ‘mansiansia’ ed sikatayo. Imbes, main-inomay ya nabalang so imano tayo lapud “kapagaan tan kayamanan tan likeliket ed sayan bilay.”Luc. 8:14, 15.

14 Kanian itultuloy tayon dalepdepen so Salita na Dios. Atan so mamakiwas ed sikatayon iyaninag so gloria nen Jehova, tan aligen so kualidad tan personalidad to ya nanaaralan tayod Biblia. (2 Cor. 3:18) Anto ni anapen tayo? Baleg ya pribilehyo ya tuloytuloy tayon nakakabat so Dios tan niyaaninag tayoy gloria to! Gawaen tayo itan diad andi-anggaan legan tayon aaralen no  panon tayon naalig so maaron Ama tayo ed tawen.Ecl. 3:11.

15, 16. (a) Panon itayon nagunggonaan no dalepdepen tayo ray espiritual a bengatla? (b) Akin ya no maminsan et mairap ya ipanaon so pandalepdep, balet akin ya nepeg tayon gawaen itan?

15 No tuloytuloy mon dalepdepen iray espiritual a bengatla, mansiansia kan maseseg parad katuaan. Kanian napaseseg mo met iray agagi tan saray interesadon napupulongan mo. No dalepdepen moy sankabalgan ya regalo na Dios, say dondon bagat nen Jesus, mas napablim so maapit ya relasyon mod Masanton Ama tayo a si Jehova. (Roma 3:24; Sant. 4:8) Oniay imbaga nen Mark, brother ya taga South Africa ya taloy taon ya apriso lapud Kristianon neutralidad to: “Say pandalepdep et eksayting ya singa iyakar ed nanduruman lugar. No tuloytuloy tayon dalepdepen iray espiritual a bengatla, diman mas ondakel so nadiskobre tayo nipaakar ed Dios tayon si Jehova. No nadidismaya ak odino mapaga ak ed arapen, manbasa ak na Biblia tan dalepdepen ko so sakey a teksto. Kayari to et oninawa lay liknaan ko.”

16 Tua, dakel so mangaalay imano tayo ed sayan mundo kanian no maminsan et mairap ya ipanaon so pandalepdep ed saray espiritual a bengatla. Oniay imbaga nen Patrick, sakey nin matoor ya brother a taga Africa: “Say nonot ko et singa mailbox ya napnoy dakdakel ya impormasyon, balanglan marakep odino andi, kanian kaukolan kon linisan ya inagew-agew. No uusisaen koy karga na nonot ko, maslak et wala ray ‘kapagaan,’ kanian ipipikasik iratan ed si Jehova pian onlinew so nonot ko antis ak ya mandalepdep. Tua, diad sayan gagawaen ko et agko nigapon tampol so pandalepdep ed saray espiritual a bengatla, balet naliliknak ya mas onaapit ak ed si Jehova. Tan lapud saya, lukas so nonot ko kanian mas natatalosan koy katuaan.” (Sal. 94:19NW) On, talagan baleg so nagunggona na saramay ‘uusisaen day Kasulatan ya inagew-agew’ tan dadalepdepen day nanaaralan da.—Gawa 17:11.

PANON MON NIPANAON SO PANDALEPDEP?

17. Panon mon nipanaon so pandalepdep?

17 Say arum et ombabangoy masakbay pian manbasa, mandalepdep, tan manpikasi. Balet say arum et gagawaen da itan legan na lunch break. Ompan diad eskedyul mo et nagawaan mo iya no labi odino antis kan onugip. Say arum et manbabasay Biblia no kabuasan insan manbasa ira lamet antis iran onugip. Kanian nababasa da itan diad “agew tan labi,” odino regular. (Jos. 1:8) Basta say importante et bawasan moy panaon mo ed ag-importante iran bengatla pian walay panaon mon dalepdepen so Salita na Dios diad inagew-agew.Efe. 5:15, 16.

18. Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed saramay inagew-agew dan dadalepdepen so Salita na Dios tan gagawaen day anggaay nayarian dan iyaplika itan?

18 Isisipan na Biblia ya bendisyonan nen Jehova iramay dadalepdepen day Salita to tan gagawaen day anggaay nayarian dan iyaplika itan. (Basaen so Salmo 1:1-3.) “Mas maliket iramay onderengel tan manusumpal ed salita na Dios!” so kuan nen Jesus. (Luc. 11:28) Say sankaimportantian ed amin, no inagew-agew tayon dadalepdepen iray espiritual a bengatla, nigloria tayoy Makapadinayew ya Amalsa na utek tayo. No gawaen tayo itan, naawat tayoy bendisyon nen Jehova—natan ni labat et nalikna tayo lay liket tan diad balon mundo et ikdan to itayo na bilay ya andi-anggaan.Sant. 1:25; Apo. 1:3.

^ par. 11 Nengnengen so artikulo ya “Say Impipuligesgesan Mi Pian Makapansiansian Mabiskeg ed Espiritual” diad Say Panag-bantayan, Disyembre 1, 2006.