Onlad karga

Onlad saray karga

Sarag Tayoy Mansiansian Malinis ed Moral

Sarag Tayoy Mansiansian Malinis ed Moral

“Linisan yo iray kalimaan yo, . . . tan saray kapusoan yo.”SANT. 4:8.

1. Antoy panmoria na mundo ed imoralidad?

SAY mundon pambibilayan tayo et napnoy imoralidad. Singa bilang, iisipen na dakel ya normal labat so homoseksualidad tan pisekso ed agda asawa. Maslak ed saray pelikula, babasaen, kansion, tan advertisement et puro imoral so karga da. (Sal. 12:8) Talagan kasmak la so imoralidad kanian ompan nitepet mo, ‘Kasin makapansiansia itayon malinis ed moral?’ Say ebat et on. Tan nagawaan tayo itan diad tulong nen Jehova.Basaen so 1 Tesalonica 4:3-5.

2, 3. (a) Akin ya kaukolan tayon ipulisay iray makapuy ya pilalek? (b) Antoy aralen tayod sayan artikulo?

2 Balet, tandaan tayo ya pian mansiansia tayon malinis, nepeg tayon ipulisay iray imoral a pilalek. No panon ya say tapang et sagyaten toy sira, saray imoral ya pilalek et sagyaten toy sakey ya Kristiano no agto itan ipulisay a tampol. Lapud agtayo perpekto, satan ya pilalek et posiblin pansengegan na panggawa tayoy imoral. No mabisbiskeg la itan ya pilalek, agla itan  nakontrol, ya anggad punton say sakey a lingkor nen Jehova et makagaway imoral no walay pankanawnawa ton gawaen itan. Singa ibabaga na Biblia: “Say pilalek . . . iyanak toy kasalanan.”Basaen so Santiago 1:14, 15.

3 Tandaan tayo sirin ya say pilalek et posiblin pansengegan na pakagawa tayoy ambelat a kasalanan. Balet no agtayo itan abuloyan ya ontubo ed puso tayo, napaliisan tayoy manggawa na imoral pati saray makapuy ya resulta na satan! (Gal. 5:16) Aralen tayo so taloran makatulong pian nalabanan tayo ray makapuy a pilalek: say relasyon tayod si Jehova, say simbawa ed Salita to, tan say tulong na saray maespiritual ya agagi.

“ONAPIT KAYO ED DIOS”

4. Akin ya importante ya onapit tayod si Jehova?

4 Oniay ibabaga na Biblia ed saramay labay day ‘onapit ed Dios’: “Linisan yo iray kalimaan yo, . . . tan saray kapusoan yo.” (Sant. 4:8) No talagan papablien tayoy pikakaaro tayod si Jehova, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian napaliket tayo ed amin ya gagawaen tan nononoten tayo. No ipokus tayoy nonot tayod saray bengatlan malinis, maong, tan makapadinayew, nawalaan itayoy malinis a puso. (Sal. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8) Tua, natatalosan nen Jehova ya agtayo perpekto. Amta to ya walay tendensia tayon nawalaay makapuy a pilalek. Balet no pappaulyanan tayo labat iray mauges a bengatla ed nonot tayo imbes ya ipulisay iratan, napaermen tayoy Jehova. (Gen. 6:5, 6) Tandaan tayo itan pian magmaliw itayon mas determinado ya pansiansiaen a malinis so kanonotan tayo.

5, 6. Panon ya makatulong so pikakasi pian nalabanan tayoy imoral iran pilalek?

5 No naynay tayon manpipikasi, tulongan itayo nen Jehova pian nalabanan iray mauges a kanonotan. Ikdan to tayoy masanton espiritu to pian mas determinado tayon mansiansian malinis ed moral tan labanan so imoral ya panagnonot. Ibaga tayod si Jehova ya sikatoy labalabay tayon paliketen diad saray dadalepdepen na puso tayo. (Sal. 19:14) Kasin ipipikasi tayon usisaen nen Jehova so puso tayo pian nanengneng to no wala ra ditan so makapuy a pilalek odino motibo ya manresultad pankasalanan tayo? (Sal. 139:23, 24) Kasin regular tayon ipipikasi ya tulongan to itayon mansiansian matoor no wala ray tukso?Mat. 6:13.

6 Ompan say impamabaleg odino saray datin kagagawa tayo so rason no akin ya wala ray makapuy ya pilalek tayo. Anggaman ontan, tulongan itayo nen Jehova ya manguman pian nagawaan tayoy linawa to. Singa bilang, nen akikalugoran si Arin David ed si Batseba, sikatoy nagbabawi tan nampikasi ed si Jehova: “Gawam pan malinis so pusok, . . . tan ikdan mo ak na sakey a balo tan mapekder ya espiritu.” (Sal. 51:10, 12NW) Lapud agtayo perpekto, nayarin say labalabay tayon gawaen et makapuy, balet sarag itayon tulongan nen Jehova pian mas mabiskeg so pilalek tayon gawaen so duga. Anggano linmamut lad puso tayo iray makapuy ya pilalek, sarag itayon igiya nen Jehova pian naunor tayo ray ganggan to tan niyaplika iratan. Tulongan to itayon nakontrol so agperpekton kanonotan tayo.Sal. 119:133.

No tinmubo tan linmamut lay makapuy a pilalek ed puso tayo, kaukolan tayon bagoten itan (Nengnengen so parapo 6)

“MAGMALIW KAYON MANANUMPAL NA SALITA”

7. Panon ya makatulong so Salita na Dios pian nalabanan tayoy imoral iran panagnonot?

7 Eebatan nen Jehova iray pikakasi tayo panamegley na Salita to, say Biblia. Say karunongan ya walad Salita na Dios et “malinis.”  (Sant. 3:17) Kanian say inagew-agew ya pambasa na Biblia tan pandalepdep ed saray nababasa tayo et makatulong pian nalabanan tayoy imoral iran panagnonot. (Sal. 19:7, 11; 119:9, 11) Nabasa tayo met ed Biblia iray alimbawa tan espisipikon bilin ya ontulong pian nipulisay tayoy makapuy iran pilalek.

8, 9. (a) Akin ya akagaway seksual ya imoralidad so sakey a kalangweran a laki? (b) Anto ran situasyon natan so napaliisan no iyaplika tayoy pasakbay ya walad Uliran kapitulo 7?

8 Oniay nabasa tayod Uliran 5:8, NW: “[Say imoral a bii et] arawian mo; Agka onaasingger ed lolooban na abung to.” Mapeligro so pangibaliwalad sayan simbawa, a singa nanengneng tayod Uliran kapitulo 7. Nabasa tayo ditan so nipaakar ed kalangweran a laki ya dinmalan ed karsadan asingger ed abung na imoral a bii. Mansirunget lad saman. Diad suyok na karsada, inmasingger ed sikato iman a bii, ya makapaakit so sulong to. Ingguyor to tan inangoban to, tan tinukso to diad makapaakit ya panagsalita. Kanian ag-alabanan na kalangweran so pilalek to ya anggad akagaway seksual ya imoralidad. Ag-implano na kalangweran a laki so manggaway imoral balet lapud kulang na kakabatan tan kinmapuy so pakatebek to, agawaan to itan. Kaukolan to laingen ya arapen iray mauges ya resulta na ginawa to. Ag-itan komon  agawad sikato no inarawian to iman ya imoral a bii!Uli. 7:6-27.

9 Kasin no maminsan et singa tayo met samay kalangweran a laki ya onkapuy so pakatebek tayo tan iyan tayoy sarili tayod situasyon ya liingen toy makapuy iran pilalek? Singa bilang, diad labi, wala ray channel ed telebisyon ya imoral iran programa so ipapalabas da. Kanian mapeligro no iyalis-alis tayoy channel pian mananap na nabantayan. Mapeligro met no basta tayo labat i-click iray link ed Internet, odino naynay ya mi-chat tan mangusar na saray Web site ya mangimbitad sikatayon manbantay na pornograpiya odino mangiyoopresi na imoral iran serbisyo. Saratan ya situasyon et nayarin liingen toy imoral iran pilalek, tan pakapuyen toy determinasyon tayon mansiansian malinis ed moral.

10. Akin et mapeligro so pikakarinyoan? (Nengnengen so litrato ed gapo na artikulo.)

10 Ibabaga met na Biblia no panon so nepeg ya pantrato tayod saray agtayo kaparay sekso. (Basaen so 1 Timoteo 5:2.) Ipapanengneng na saray Kristiano so romantikon atension dia labat ed asawa da odino ed piasawaan da. Ag-ira mikakarinyoan odino mi-flirt ed arum. Ompan wala ray manisip ya agmet mauges so pangipanengneng na romantikon atension ed arum diad kiwas, andawes, tan kakanengneng da, basta anggapo met so nagawan bembenan, angoban, odino pisekso. Balet no mikarinyoan so sakey, nayarin liingen na satan so imoral ya panagnonot ya manresultad imoralidad. Agawa itan ed samay kalangweran a laki diad Uliran kapitulo 7—posiblin nagawa met itan ed sikatayo.

11. Antoy naaralan tayod si Jose?

11 Si Jose et maabig ya alimbawa. Sanen sikatoy tinukso na asawa nen Potifar ya misekso, impulisay to itan. Balet sikatoy agtinundaan na asawa nen Potifar. Inagew-agew ton tinukso si Jose ya mansiansia ed abung to. (Gen. 39:7, 8, 10) Unong ed sakey ya scholar na Biblia, aliling to et ibabaga na asawa nen Potifar ed si Jose: “‘Dia ka labat ed abay ko anggan magano,’ ta iilaloan ton [si Jose] so unonan manggaway paraan.” Balet, determinadoy Jose ya ipulisay so panutukso na saman a bii. Agto inabuloyan ya ontubod puso to so makapuy ya pilalek. Nen puersaen la na asawa nen Potifar si Jose ya misekso ed sikato, kinmiwas a tampol. “Batik ed paway si Jose tan atilak ed lima na bii so kawes to.”Gen. 39:12NW.

12. Panon ya nayarin naimpluensiaan na saray nanenengneng tayo so puso tayo?

12 Impasakbay nen Jesus ya nayarin naimpluensiaan na saray nanenengneng tayo so puso tayo, tan liingen na satan so makapuy iran seksual ya pilalek. Imbaga to: “Siopaman a naynay ya onlilinggis ed sakey a bii tekep na pampilpilalek ed sikato et akikalugoran la ed sikato dia ed puso to.” (Mat. 5:28) Ontan so agawad si Arin David. Manlapud toktok na abung to, “anengneng to so sakey a bii a manaames.” (2 Sam. 11:2) Agto inalisay mata tan sikato lay sankanonot ton lanang. Kanian pinilalek toy agto asawa tan akikalugoran.

13. Akin ya kaukolan tayoy ‘misipanan ed mata tayo,’ tan antoy kaibad satan?

13 Pian nalabanan tayoy pampantasya ed imoral a bengatla, kaukolan tayoy ‘misipanan ed mata tayo,’ a singa ginawa nen Job. (Job 31:1, 7, 9) Kaukolan ya determinado tayon kontrolen so mata tayo tan agtayo itan aabuloyan ya onlinggis ed arum tekep na seksual a pampilalek. Kaibad satan so inengneng ed saray imoral a litrato—diad computer, billboard, magasin, odino ed arum ni.

14. Panon tayon nagunggonaan ed saray simbawa na Biblia pian mansiansia tayon malinis ed moral?

 14 No base ed sarayay naaralan tayo et nanengneng mo ya kaukolan mo ni mansagpot pian nalabanay makapuy iran pilalek, kiwas ka lan tampol. Iyaplikam so simbawa na Salita na Dios ya ontulong ed sikan napaliisan iray makapuy ya kagagawa tan mansiansian malinis ed moral.Basaen so Santiago 1:21-25.

‘TAWAGEN IRAY MAMASIKEN ED KONGREGASYON’

15. No naiirapan tayon labanan iray makapuy ya pilalek, akin ya importante so ikerew na tulong?

15 No naiirapan tayon labanan iray makapuy ya seksual a pilalek, makatulong iray agagi. Siempre, aliwan mainomay ya ibaga ed arum so personal a problema tayo. Balet tandaan, importante so ikerew na tulong. (Uli. 18:1; Heb. 3:12, 13) No ibagam ed elder so kakapuyan mo, natulongan to kan nanengneng no anto ray kaukolan mon umanen pian mansiansia kad panangaro nen Jehova.

16, 17. (a) Panon ya natulongan na saray elder iramay naiirapan ya labanan so imoral iran pilalek? Mangiter na alimbawa. (b) Akin ya kaukolan ya onkerew a tampol na tulong so siopaman ya onnenengneng odino manbabantay na pornograpiya?

16 Saray elder ed kongregasyon et kualipikado ya ontulong ed sikatayo. (Basaen so Santiago 5:13-15.) Walay kalangweran a laki diad Brazil ya diad dakel a taon et irap ton nilabanan so makapuy ya pilalek to. Imbaga to: “Amtak ya aglabay nen Jehova iray nononoten ko, balet ambaing ak ya ibagad arum so naliliknak.” Maong labat ta naimano na sakey ya elder ya kaukolan toy tulong tan pinaseseg to iyan kalangweran ya patulongan ed saray elder. Oniay nanonotan na sayan kalangweran: “Abigla ak ed kamaongan ya impanengneng na saray elder, maomaong irad siak tan tinalosan da ak, mas ni nen say iilaloan ko. Dinengel dan maong so problemak. Panamegley na Biblia et impaseguro dad siak ya inaro ak nen Jehova, tan impikasi da ak. Kanian mas mainomay kon inawat so simbawa ra ya base ed Biblia.” Kayari pigaran taon, sikatoy inmaligwas ed espiritual, tan inkuan to: “Talagan apaneknekan ko ya importante so ikerew na tulong imbes ya sakbaten tayon bukor so problema tayo.”

17 No say sakey et wala ray imoral ya pilalek to lapud inenengneng odino pambabantay toy pornograpiya, kaukolan ya onkerew a tampol na tulong. No pabayagen to ni, mas baleg so posibilidad ya saray marutak a pilalek to et ‘mangiyanak na kasalanan,’ ya lapud satan et nasakitan toy liknaan na arum tan mangiter na kababaingan ed ngaran nen Jehova. Dakel so kinmerew na tulong ed saray elder tan inawat day simbawa da lapud labay dan paliketen si Jehova tan labay day mansiansia ed kongregasyon.Sant. 1:15; Sal. 141:5; Heb. 12:5, 6.

DETERMINADO YA MANSIANSIAN MALINIS!

18. Antoy determinadom ya gawaen?

18 Legan ya lalon onaabeba so moral na totoo ed mundo nen Satanas, seguradon naliliketan si Jehova ed saray lingkor to ya gagawaen day anggaay nayarian dan mansiansian malinis so kanonotan da tan uunoren day atagey ya estandarte tod moral! Komon ta balang sakey ed sikatayo et determinadon mansiansian maapit ed si Jehova tan awaten so panangigiya to panamegley na Salita to tan na kongregasyon. No mansiansia itayon malinis ed moral, magmaliw itayon maliket tan walay deen na nonot tayo. (Sal. 119:5, 6) Tan diad arapen, no anggapo lay Satanas, manbilay itayod andi-anggaan diad malinis ya balon mundo.