Onlad karga

Onlad saray karga

Manbilay Unong ed Modelon Pikakasi—Parte 2

Manbilay Unong ed Modelon Pikakasi—Parte 2

“Amta na Dios ya Ama yo iray bengatlan nakaukolan yo.”MAT. 6:8.

1-3. Akin ya alikna na sakey a sister ya amta nen Jehova so pankaukolan tayo?

AGBALOT nalingwanan nen Lana, sakey ya regular payunir, so eksperiensya to nen linmad Germany nen 2012. Alikna ton inebatan nen Jehova so duaran pikakasi to. Say unonan pikakasi to et legan ton akalugan ed tren paonlad airport. Impikasi to ya wala komoy napulongan to. Say komaduan pikakasi to et nen akasabid airport, tan naamtaan ton a-delay na sakey agew so flight to. Ngalngali anggapo lay keran kuarta to, kanian impikasi tod si Jehova ya wala komoy natuloyan to.

2 Kakkasumpal to ni labat ya nampikasi, walay nadngel ton angibaga ya, “Lana, wadia ka manaya?” Dati to manayan kaeskuela iman. Kaiba toy bai to tan nanay to ya si Elke, impatnubang dad airport ta onlad South Africa. Nen naamtaan day situasyon nen Lana, inimbitaan nen Elke si Lana ya ontuloy ed abung da. Inasikaso day Lana tan dakel so tepet da nipaakar ed sisiaen to tan ed kimey to bilang payunir.

3 Kaimbuasan to, kayari dan nan-almusal, dakel ni intepet da ed Biblia ya inebatan nen Lana. Inala nen Lana so address tan  numeroy telepono da pian napawil ira na agagi. Akasempet si Lana tan payunir ni anggad natan. Alikna ton ‘dinengel nen Jehova iray pikakasi to’ kanian onman so agawa.Sal. 65:2.

4. Anto ran pankaukolan so aralen tayo?

4 No walay problema tayo, tampol tayon manpipikasi ed si Jehova parad tulong. Dia tua, labalabay ton dengelen iratan. (Sal. 34:15; Uli. 15:8) Balet no dalepdepen tayoy modelon pikakasi, nanengneng tayon wala ni ra manayay mas importantin ipikasi ya ompan nibabaliwala tayo. Singa bilang, ipapanengneng na sampot ya taloran kerew ed modelon pikakasi so espiritual ya pankaukolan tayo. Tan wala ni kasi nagawaan tayo pian nipanengneng ya manbibilay tayo unong ed komapat ya kerew, nipaakar ed kanen tayod kada agew?Basaen so Mateo 6:11-13.

“ITER MO ED SIKAMI SO KANEN MI ED SAYAN AGEW”

5, 6. Akin ya say kerew tayo parad “kanen mi ed sayan agew” et importante anggano malaem so naakan tayo?

5 Imanoen ya sayan kerew et aliwa labat ya kanen “ko” ed sayan agew, noagta kanen “mi” ed sayan agew. Oniay imbaga nen Victor ya manangasikaso na sirkito diad Africa: “Naynay ak ya misasalamat ed si Jehova ta agmi masyadon pampapagaan nen asawak no iner so pangalaan mi ontumbok ya kanen mi, odino iner so pangalaan mi ibayar mid renta. Inagew-agew kamin aasikasoen na saray agagi. Balet ipipikasik ya saramay ontutulong ed sikami et nasarag da komoy irap na panagbilay.”

6 Anggano malaem so naakan tayo, komon ta agtayo lilingwanan ya ipikasi iray agagin mairap so bilay da odino naapektoan na kalamidad. Balet, agtayo labat ira basta ipikasi noagta onkiwas tayo unong ed pikakasi tayo. Singa bilang, sarag tayon inabang ed agagi tayon mankaukolan no antoy walad sikatayo. Sarag tayo met so regular ya mandonasyon parad sankamundoan ya kimey. Sarayan donasyon et uusaren pian natulongan iray agagin mankaukolan.1 Juan 3:17.

7. Panon ya inyilustra nen Jesus so bilin tod sikatayo ya ‘agbalot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew’?

7 Nen imbaga nen Jesus so nipaakar ed kanen tayod kada agew, say tutukoyen to et say manunan pankaukolan tayo. Kanian, impaimano to no panon ya kakawesan na Dios iray tanaman ed uma. Imbaga to: “Agta mas lalon kawesan to kayo, sikayoran walaan na melag a pananisia? Kanian agkayon balot manpapaga ya ibaga yon, . . . ‘Anto kasi isulong mi?’” Insan to inulit: “Agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew.” (Mat. 6:30-34) Ipapanengneng na saya ya imbes a magmaliw tayon materyalistiko, mankontento tayo lad saray manunan pankaukolan tayo. Kaibad satan so simplin ayaman, trabahon makalegpet ed pamilya tayo, tan karunongan pian naasikasoy laman tayo. Balet no materyal labat ya pankaukolan so ipipikasi tayo, aliwa tayon balanse. Wala ray pankaukolan tayod espiritual ya mas importantin ipikasi.

8. Anton pankaukolan so ipapanonot na samay imbaga nen Jesus nipaakar ed kanen tayod kada agew? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

8 Ipapanonot na samay imbaga nen Jesus nipaakar ed kanen tayod kada agew ya kaukolan tayoy espiritual ya naakan. Imbaga to: “Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.” (Mat. 4:4) Kanian kaukolan tayon ipikasi ya tuloytuloy itayon taryaan nen Jehova na espiritual iran naakan.

 “PERDONAM IRAY UTANG MI”

9. Akin ya nibaga tayon say kasalanan et singa “utang”?

9 Akin ya inusar nen Jesus so salitan “utang,” balet diad arum a pankanawnawa et inusar toy “kasalanan”? (Mat. 6:12; Luc. 11:4) Inusar to itan lapud saray kasalanan tayo et singa utang. Nen 1951, impaliwawa na The Watchtower ya no mankasalanan tayo, singa itayo akautang ed si Jehova. Obligasyon tayon aroen tan tuloken si Jehova. Kanian no mankasalanan tayod sikato, agtayo babayaran so obligasyon odino utang tayod sikato. No gagalaen nen Jehova, sarag ton pultoten so pikakaaro tod sikatayo. Inyarum ni na The Watchtower: “Say pankasalanan et aliwan panangipanengneng na panangarod Dios.”1 Juan 5:3.

10. Akin ya sarag itayon perdonaen nen Jehova, tan antoy epekto na satan ed sikatayo?

10 Misalsalamat tayo ta intarya nen Jehova so dondon bagat nen Jesus pian naperdona iray kasalanan tayo! Inagew-agew tayon kaukolan so panamerdona nen Jehova. Tua, ngalngali 2,000 taon lan imbayar so dondon, balet anggad natan et siansia nin minanabang tayod satan. Say bili na panondon ed bilay tayo et mabmabli tan anggapoy anggan sakey ya agperpekton too ya makabayar ed satan. (Basaen so Salmo 49:7-9; 1 Pedro 1:18, 19.) On, nepeg tayon pisalamatan ya naynay si Jehova ed sayan mabmablin regalo. Ontan met, ipapanonot na balikas ya “kasalanan mi,” aliwan “kasalanan ko,” ya amin tayon mandadayew ed si Jehova et mankaukolan ed sayan maaron probisyon. Malinew sirin a labay nen Jehova ya aliwan say espiritual ya pankaukolan tayo labat so imanoen tayo noagta ontan met ed arum, kaiba la ray akagaway kasalanan ed sikatayo. Mabetbet et melag labat iratan ya kasalanan tan pankanawnawa tayon ipanengneng ya talagan inar-aro tayo ray agagi tayo tan akaparaan itayon perdonaen ira, a singa gagawaen na Dios ed sikatayo.Col. 3:13.

Pian perdonaen ka na Dios, perdonam met so arum (Nengnengen so parapo 11)

11. Akin ya importantin perdonaen tayoy arum?

11 Ag-itayo perpekto kanian no maminsan et nayarin manem-em tayoy sakit na linawa ed arum. (Lev. 19:18) No is-istoryaen tayo itan ed arum, nayarin pilaan da itayo, ya pansengegan laingen itan na  agpankakasakey na kongregasyon. No agtayo resolbien ya tampol, ipapanengneng tayon agtayo papablien so panangasi na Dios tan say dondon. Ag-itayo perdonaen nen Jehova no agtayo perdonaen so arum. (Mat. 18:35) Ontan so imbaga nen Jesus kayari ton imbangat so modelon pikakasi. (Basaen so Mateo 6:14, 15.) Sakey ni, pian perdonaen itayo na Dios, kaukolan ya determinado tayon agmanggaway seryoson kasalanan. Makatulong ed sayan determinasyon tayo so ontumbok ya kerew.1 Juan 3:4, 6.

“AGMO KAMI AABULOYAN A NAPELAG ED TUKSO”

12, 13. (a) Antoy agawa kayarin abautismoan si Jesus? (b) Akin ya agtayo natetel so arum no natukso itayo? (c) Antoy pinaneknekan nen Jesus diad impanmatoor to anggad patey?

12 No imanoen tayo imay agawa ed si Jesus kayari na bautismo to, natalosan tayo ya kaukolan tayon kerewen ya: “Agmo kami aabuloyan a napelag ed tukso.” Inggiya na espiritu na Dios si Jesus diad kalawakan. Akin? Pian sikatoy ‘tuksoen na Diablo.’ (Mat. 4:1; 6:13) Akin et inyabuloy itan nen Jehova a nagawa? Pian naebatan itan, nepeg tayon talosan no akin ya imbaki na Dios so Anak to diad dalin—pian resolbien so linmesa isyu nen impulisay di Adan tan Eva so soberanya na Dios. Wala ray linmesan tepet ya kaukolan so panaon pian naebatan. Singa bilang, kasin walay aliwa ed impamalsa na Dios ed too? Posible kasin mansiansian matoor so perpekton too ed si Jehova anggano tuksoen na “samay sakey a mauges”? Tan kasin mas maabig so kipapasen na totoo no ag-ira pauleyan ed Dios, a singa papawayen nen Satanas? (Gen. 3:4, 5) Tua, kaukolan nin palabasen so panaon pian naebatan iratan. Balet ditan nanengneng na amin ya intelihentin pinalsa ya sankaabigan so pananguley nen Jehova.

13 Si Jehova et masanto tan agton balot tutuksoen so siopaman a manggaway mauges. Imbes, say Diablo so “Managtukso.” (Mat. 4:3) Manggagaway paraan so Diablo pian natukso itayo. Balet, wala lad sikatayo no kasin manpatukso tayod sikato odino andi. (Basaen so Santiago 1:13-15.) Nen si Jesus et tinukso nen Satanas, tampol ton impulisay diad impangusar toy Salita na Dios. Impanengneng to ya talagan susuportaan to so soberanya nen Jehova. Balet agtinmunda si Satanas. Sikatoy ‘nanalagar na arum a pankanawnawa.’ (Luc. 4:13) Tuloytuloy ya nilabanan nen Jesus so amin ya ginawa nen Satanas pian pakapuyey katooran to. Pinaneknekan nen Jesus ya si Jehova labat so makanepegan ya manuley tan sarag na perpekton too so manmatoor anggan diad sankagrabian lan subok. Balet, sasalien met nen Satanas ya tuksoen iray patumbok nen Jesus, pati sika.

14. Antoy nepeg tayon gawaen pian ag-itayo natukso?

14 Lapud kinuestion so soberanya nen Jehova, aabuloyan ton usaren nen Satanas iyan mundo pian tuksoen itayo. Ag-itayo tutuksoen na Dios. Imbes, walay talek tod sikatayo tan labay to tayon tulongan. Rerespetoen toy kanepegan tayon mandesisyon, tan agto itayo pipiliten ya manggaway duga. Walay duara ya kaukolan tayon gawaen—mansiansian aliing ed espiritual tan manpikasin naynay. Panon ya eebatan nen Jehova iray pikakasi tayo?

Pansiansiam so espiritualidad mo tan seseg mod ministeryo (Nengnengen so parapo 15)

15, 16. (a) Anto ran tukso so kaukolan tayon labanan? (b) Siopay natetel no natukso itayo?

15 Iikdan itayo nen Jehova na masanton espiritu to pian ombiskeg so determinasyon tayon labanan so tukso. Papasakbayan itayo met na Dios panamegley na Salita to  tan na kongregasyon nipaakar ed saray situasyon ya kaukolan tayon paliisan, singa say sobran pangusar na panaon, kuarta, tan biskeg ed saray ag-importantin bengatla. Si Espen tan Janne et manaayam ed mayaman a bansa ed Europe. Abayag la ran regular payunir diad satan a bansa ya kakkaukolan so managpulong. Nen niyanak so panguloan da, akatunda irad pampapayunir da, tan natan et akaduaan lay anak da. Imbaga nen Espen: “Naynay min ipipikasi ed si Jehova ya agkami komon natukso, lalo la ta mas daiset lay panaon mid espiritual iran kimey. Kekerewen mid si Jehova ya napansiansia mi komoy espiritualidad mi tan seseg mid ministeryo.”

16 Say sakey nin tukso ya uusaren nen Satanas et say pornograpiya. No napelag tayod satan ya tukso, agtayo natetel si Satanas. Akin? Lapud ag-itayo napilit nen Satanas tan na mundo to ya gawaen so antokaman no talagan agtayo labay. Say arum et atukso ed satan lapud agda impulisay iray makapuy ya nononoten da. Balet sarag tayon labanan iratan, a singa ginawa na dakel ya agagi tayo.1 Cor. 10:12, 13.

“ILIKTAR MO KAMI ED SAMAY SAKEY A MAUGES”

17. (a) Panon tayon makapambilay unong ed kerew tayon “iliktar mo kami ed samay sakey a mauges”? (b) Antoy magano lan nagawa?

17 Pian makapambilay tayo unong ed kerew ya “iliktar mo kami ed samay sakey a mauges,” nepeg ya ag-itayo “kabiangan na mundo” nen Satanas. ‘Agtayo aaroen so mundo to odino saray bengatlan walad mundo.’ (Juan 15:19; 1 Juan 2:15-17) Talagan baleg ya inawa no ebatan la nen Jehova itan a kerew diad paneral tod si Satanas tan ed sayan mauges ya mundo! Balet kaukolan tayon tandaan ya nen imbasileng diad dalin si Satanas, amta to ya antiktikey lay panaon to. Lapud agaylay sanok to, sikatoy mamapasya pian deralen so katooran tayo. Kanian, kaukolan tayoy tuloytuloy a manpikasi pian niliktar tayod si Satanas.Apo. 12:12, 17.

18. Pian makaliktar tayod pangangga na sayan mundo nen Satanas, antoy nepeg ya tuloytuloy tayon gawaen?

18 Kasin labalabay mo la itan ya nagawa? Ipikasim sirin ya naynay ya pasantoen na Panarian na Dios so ngaran na Dios tan nagawa lay linawa to diad dalin. Tan manmatalek kan iter nen Jehova so espiritual tan pisikal a pankaukolan mo. On, komon ta gawaen moy anggaay nayarian mon manbilay unong ed modelon pikakasi.