Onlad karga

Onlad saray karga

Kristo—Say Pakapanyari na Dios

Kristo—Say Pakapanyari na Dios

“Si Kristo so pakapanyari na Dios.”1 COR. 1:24.

1. Akin ya imbaga nen Pablo ya “si Kristo so pakapanyari na Dios”?

IMPANENGNENG nen Jehova so pakapanyari to ed nanduruman paraan panamegley nen Jesus. Nabasa ed apatiran Ebanghelyo iray detalye na pigaran milagro ya ginawa nen Kristo ya mamabiskeg na pananisia tayo. Likud ed saratan, seguradon dakel ni ray ginawa ton milagro. (Mat. 9:35; Luc. 9:11) On, nanengneng so pakapanyari na Dios ed si Jesus. Kampega lan oniay imbaga nen apostol Pablo nipaakar ed sikato: “Si Kristo so pakapanyari na Dios.” (1 Cor. 1:24) Balet, antoy naaralan tayo ed saray milagro nen Jesus?

2. Antoy naaralan tayod saray milagro nen Jesus?

2 Imbaga nen apostol Pedro ya si Jesus et nanggawa na saray milagro o “pakelaw.” (Gawa 2:22) Nanengneng ed saray makapakelkelaw ya ginawa nen Jesus nen wadia nid dalin no anto ray mas baleg ya bendisyon ya nagawad arapen no sikato lay manuley. Ipapanengneng na saratan iray milagro ya gawaen tod interon dalin diad balon mundo na Dios! Tan lapud saray milagro nen Jesus, mas nakakabat tayoy personalidad to tan na Ama to. Aralen tayo so pigarad saray milagro nen Jesus tan amtaen tayo  no antoy epekto na saratan ed bilay tayo natan tan ed arapen.

MILAGRON PAKAARALAN TAYOY INKAMAITER

3. (a) Antoy situasyon ya lapud satan et ginawa nen Jesus so inmunan milagro to? (b) Panon ya apaneknekan so inkamaiter nen Jesus diad Cana?

3 Ginawa nen Jesus so unonan milagro to diad sakey ya bansal ed Cana diad Galilea. Kinmulang so alak, lapud nayarin mas dakel ya bisita so sinmabi nen say iilaloan. Sakey ed saray bisita et si Maria, ya ina nen Jesus. Seguradon diad dakel ya taon et dinalepdep to so amin ya propesiya nipaakar ed anak to, ya amta ton natawag ya “Anak na Sankatageyan.” (Luc. 1:30-32; 2:52) Kasin inisip ton walay pakapanyari nen Jesus ya agto ni impanengneng? Agtayo segurado. Basta say amta tayo, akasian nen Maria tan Jesus so balon kasal tan agda labay ya kababaing irad saray bisita ra. Amta nen Jesus ya obligasyon na balon kasal so pamarawes ed saray bisita ra. Kanian ginawa ton ‘maong ya klase na alak’ so 380 ya litro na danum. (Basaen so Juan 2:3, 6-11.) Kasin obligado si Jesus ya gawaen iyan milagro? Andi. Ginawa to itan lapud sankanonot toy pankaabigan na arum tan aaligen toy inkamaiter na Ama tod tawen.

4, 5. (a) Antoy naaralan tayo ed inmunan milagro nen Jesus? (b) Antoy ipapaseguro na samay milagro ed Cana ya nagawa ed arapen?

4 Dakel ya alak so ginawa nen Jesus, magenap parad dakel ya totoo. Antoy naaralan tayod sayan milagro? Sayan ginawa nen Jesus ya kaabigan et mangipapasegurod sikatayo ya importante ed sikato tan ed Ama to so nalilikna tayo. Sikato tan say Ama to et aliwan masiblet. Imadyin mo pa labat no panon ya usaren nen Jehova so pakapanyari to diad balon mundo pian taryaan na ponsia so amin a totoo.Basaen so Isaias 25:6.

5 Isip mo pa labat! Onsabi panaon ya napenek la so pankaukolan tan pilalek na amin ya totoo, singa say masustansian naakan tan komportablen panayaman. Komon ta malikeliket tayon talaranan iray agnasabsabaan ya maong a bengatla ya iter nen Jehova ed sikatayo diad Paraiso.

No walay panaon tayod arum, aaligen tayoy inkamaiter nen Jesus (Nengnengen so parapo 6)

6. Parad siopa so angusaran nen Jesus na pakapanyari to, tan panon tayon naalig?

6 Nen tinukso na Diablo si Jesus ya gawaen ton tinapay so bato, agto inusar so pakapanyari to pian peneken so sarili to. (Mat. 4:2-4) Imbes, inusar to itan pian tulongan tan peneken so pankaukolan na arum. Panon tayon naalig so inkamaiter nen Jesus? Pinaseseg nen Jesus iray lingkor na Dios ya ‘iyugali day mangiter.’ (Luc. 6:38) Sarag mo kasin ipanengneng so inkamaiter diad pangimbitam ed arum ya mangan ed abung yo pian makapanpapasesegan? Wala kasi panaon mon tulongan so arum kayari aral, singa say idengel mod sakey ya brother legan ton iprapraktis so asainmin to? Anto ray nagawaan mo pian natulongan moy arum diad ministeryo? Nipanengneng tayon aaligen tayoy Jesus no maliket  tayon iter so materyal tan espiritual a pankaukolan na arum diad anggaay nayarian tayo.

“ANGAN IRAN AMIN TAN NAPSEL IRA”

7. Antoy ilaloan tayon kipapasen na panagbilay na totoo anggad agni aderal iyan sistema na mundo?

7 Nensaman ni et problema lay kairapan. Imbaga nen Jehova ed Israel nensaman ya walan walay pobri diad bansa ra. (Deu. 15:11) Kayari pigaran siglo, imbaga nen Jesus: “Saray mairap-bilay et nakakaiba yon naynay.” (Mat. 26:11) Labay kasin ibaga nen Jesus ya aglan balot naandi iray mairap-bilay? Andi. Say labay ton ibaga et walan wala ray totoon mairap anggad agni aderal iyan mauges ya sistema na mundo. Kanian, makapalikliket a naamtaan ya saray milagro nen Jesus et mamapasegurod sikatayo ya maong so panagbilay diad uley na Panarian, ta amin et nawalaan la na dakel ya naakan tan napenek la!

8, 9. (a) Antoy amakiwas ed si Jesus ya pakanen so nilibon totoo? (b) Antoy epektod sika na sayan milagro?

8 Imbaga na salmista ed si Jehova: “Ilulukas moy limam tan pepeneken moy pirawat na balang mabilay a bengatla.” (Sal. 145:16, NW) Nen wadiad dalin si Jesus, inalig toy Ama to tan naynay ton ilulukas so lima to pian peneken so pirawat na saray patumbok to. Agto itan ginawa pian labat ipanengneng so pakapanyari to, noagta lapud sankanonot toy pankaabigan na arum. Imanoen so ibabaga na Mateo 14:14-21. (Basaen.) Inmasingger iray disipulo nen Jesus ed sikato pian ibagay nipaakar ed pangdeman. Nayarin narasan met la ra, balet say talagan sankanonot da et saramay totoon narnarasan tan naknaksawan ya tinmumbok ed si Jesus. (Mat. 14:13) Anto kasi gawaen to?

9 Panamegley na limaran tinapay tan duaran sira, pinakan nen Jesus so ngalngali 5,000 ya lalaki, ontan met ed bibii tan ugugaw! Agta natetenyeg so liknaan tayo no dalepdepen tayo ya inusar nen Jesus so pakapanyari to pian niiter so pankaukolan na dakdakel ya pamilya, kaiba la ray ugugaw? “Angan iran amin tan napsel ira.” Labay ton ibaga, dakdakel so naakan. Aglabat ira pinataway nen Jesus na tinapay, noagta sinegurado ton napsel ira tan walay kasil da lapud arawi ni sempetan da. (Luc. 9:10-17) Tan wala ni akeran 12 buksot na tinapay!

10. Antoy asingsingger lan nagawa ed kairapan?

10 Diad panaon tayo, agnapepenek so manunan pankaukolan na minilyon lapud agmahustisyan uley na too. Anggan say arum ya agagi tayo, tua, wala met so pambibilay da balet agnapepenek so amin ya pankaukolan da. Balet asingger lay panaon ya na-enjoy la na matulok a totoo so pambilay ed mundon anggapo lay kurapsion tan kairapan. No walay pakapanyarim, agta labay mon iter so pankaukolan na totoo? Say Makapanyarin-amin a Dios et walay pakapanyari to tan labalabay ton gawaen itan—asingsingger la. On, asingsingger lay inawa!Basaen so Salmo 72:16.

11. Akin et kombinsido kan asingsingger lan usaren nen Kristo so pakapanyari to diad interon dalin, tan antoy nepeg mon gawaen?

11 Nen wadia nid dalin si Jesus, limitado so teritoryan akimeyan to tan dia labat ed talora tan kapalduan taon. (Mat. 15:24) Balet bilang niglorian Ari, say teritorya to et say interon dalin. (Sal. 72:8) Lapud saray milagro nen Jesus, makapanmatalek tayon walay pakayari to tan labalabay ton usaren itan parad pankaabigan tayo. Anggano agtayo makapanggawa na saray milagro, sarag tayon maseseg ya ibangat ed totoo so  pinuyanan a Salita na Dios. Saray propesiya ed Biblia et garantiyan walay marakep ya arapen. Bilang dedikadon Tasi nen Jehova, amta tayo no antoy nagawad arapen. Agta responsabilidad tayon ipaamta itan ed arum? (Roma 1:14, 15) Komon ta dalepdepen tayo itan pian napakiwas itayon ipulong so maong a balita na Panarian na Dios.Sal. 45:1; 49:3.

PAKAYARIN KONTROLEN IRAY NATURAL A PUERSA NA DALIN

12. Akin ya segurado itayon kabisado nen Jesus so ekolohya na dalin?

12 Nen pinalsa na Dios iyan dalin tan amin ya wadia, kaiba toy bogbogtong ya Anak to bilang “uloen a komikimey.” (Uli. 8:22, 30, 31; Col. 1:15-17) Kanian, talagan kabisado nen Jesus so ekolohya na dalin. Amta to so dugan pangusar ed saray natural resources na dalin tan iter to itan diad patas ya paraan.

Antoy pandinayewan mod paraan na impangusar nen Jesus ed pakapanyari to? (Nengnengen so parapo 13, 14)

13, 14. Mangiter na alimbawa ya mangipapanengneng ya sarag a kontrolen nen Jesus iray natural a puersa.

13 Nen wadia nid dalin si Jesus, pinaneknekan ton sikato so “pakapanyari na Dios” diad impangontrol tod saray natural a puersa. Nanengneng tayo itan nen pinatunda to so makmaksil ya bagyo ya ameligro ed bilay na saray disipulo to. (Basaen so Marcos 4:37-39.) Imbaga na sakey a scholar na Biblia ya atan imay bagyo ya andekereket so tawen, makmaksil so karol, manbanesbes so dagem, tan manbalasubos so uran, kanian amin ya nadalan to et seguradon naderal.

14 Imadyin mo pay eksena: Abanalan si Jesus ed impanpulong to. Ombabasig iray maksil a daluyon ed baloto, tan linmoob lay danum. Balet anggano maksil so bagyo tan ngalngali la ombalintuag so baloto, siansia nin nanaugip si Jesus ta kaukolan toy painawa. Lapud takot na saray disipulo, binangon day Jesus tan imbaga da: “Ngalngali tayo la ompatey!” (Mat. 8:25) Kanian binmangon si Jesus tan binano to so dagem tan inkuan to ed dayat: “Tunda ka! Deen ka!” tan kinmepa so dagem. (Mar. 4:39) Ingganggan nen Jesus so dagem tan dayat ya ontunda. Antoy resulta? “Nagmaliw a marendeen.” Talagan makapanyari si Jesus!

15. Panon ya impanengneng na Makapanyarin-amin a Dios ya sarag ton kontrolen iray natural a puersa?

15 Si Jehova a mismo so lapuan na pakapanyari nen Kristo, kanian segurado tayon sarasarag na Makapanyarin-amin a Dios ya kontrolen iray natural a puersa. Nia ray pigaran alimbawa. Antis na Delap, imbaga nen Jehova: ‘Pitoy agew ni, insan ko la pauranen ed dalin ya apataploy agew tan apataploy labi.’ (Gen. 7:4) Onia met so ibabaga na Exodo 14:21: ‘Pinasener nen Jehova so dayat panamegley na maksil a dagem ed bukig.’ Tan nabasa tayod Jonas 1:4: “Pinasiplog nen Jehova so maksil a dagem diad dayat, tan agaylay kasil na bagyo ed dayat, kanian ngalngali la nagaygay so barko.” Talagan makapalikliket ya naamtaan ya sarag ya kontrolen nen Jehova iray natural a puersa. Segurado tayo sirin ya diad arapen et naasikason maong iyan mundo.

16. Akin et makapalikliket ya naamtaan ya sarag a kontrolen na Amalsa tayo tan na panguloan ya Anak to iray natural a puersa?

16 Talagan ombiskeg so pananisia tayo no dalepdepen tayoy pakapanyari na Amalsa tayo tan say “uloen ya komikimey” to. No sikara lay direktan mangasikaso ed dalin diad 1,000 taon, amin a totoo et nawalaan lay kaligenan. Anggapo la ray makapataktakot ya kalamidad. Diad balon mundo, anggapo lay ontakot lapud bagyo, tsunami,  isabog na bulkan, odino yegyeg. Talagan makapalikliket ya isipen so panaon ya anggapo lay natural iran puersa ya mamatey odino maneral, lapud “say tolda na Dios et walad katooan”! (Apo. 21:3, 4) Makaseguro tayo sirin ya kontrolen na pakapanyari na Dios panamegley nen Kristo iray natural a puersa legan na Sanlibon Taon.

ALIGEN TAYO LA NATAN SO DIOS TAN SI KRISTO

17. Antoy sakey a paraan ya naalig tayo natan so Dios tan si Kristo?

17 Aliwan singa si Jehova tan Jesus, anggapoy pakapanyari tayon patundaen iray kalamidad, balet anggan panon et walay pakayari tayo. Panon tayon usaren itan? Say sakey a paraan et say pangiyaplikad Uliran 3:27. (Basaen.) No maniirap iray agagi tayo, sarag tayo ran tulongan ed pisikal, emosyonal, tan ed espiritual. (Uli. 17:17) Singa bilang, tulongan tayo ra no walay nagawan kalamidad. Oniay imbaga na sakey ya balo ya aderal so abung to lapud maksil a bagyo: “Misalsalamat ak ta wala ak ed organisasyon nen Jehova, aliwa labat ya lapud materyal a tulong noagta ontan met ed espiritual.” Imanoen met so imbaga na sakey a single ya sister ya maer-ermen tan agmakapanisia ed agawad abung to lapud bagyo. Nen tinulongan na saray agagi, imbaga to: “Agko nipaliwaway naliliknak . . . Salamat, Aman Jehova!” Malikeliket tayo lapud kaiba tayod organisasyon ya talagan mangaasikaso ed pankaukolan na arum. Tan manuna ed amin, malikeliket tayo ta talagan aasikasoen itayo nen Jehova tan nen Jesu-Kristo.

18. Antoy motibo nen Jesus nen nanggawa na saray milagro?

18 Legan na ministeryo nen Jesus, pinaneknekan ton sikato so “pakapanyari na Dios.” Balet, antoy motibo nen Jesus? Agton balot inusar so pakapanyari to pian pabiliben so arum odino parad sarili to. On, ipapanengneng na saray milagro nen Jesus ya inaro to ray totoo. Aralen tayo itan diad ontumbok ya artikulo.