Onlad karga

Onlad saray karga

Matoor ya Suportaan Iray Agagi nen Kristo

Matoor ya Suportaan Iray Agagi nen Kristo

“No ginawa yo itan ed sakey ed saray sankamelagan ed sarayan agagik, ginawa yo met la itan ed siak.”MAT. 25:40.

1, 2. (a) Anto ran ilustrasyon so insalaysay nen Jesus ed saray maapit ya kaaro to? (Nengnengen so litratod sayan pahina.) (b) Anto ran tepet so nepeg tayon ebatan ed ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding?

KATONGTONG nen Jesus iray maapit ya kaaro ton si Pedro, Andres, Santiago, tan Juan. Kakkayari ton insalaysay iray ilustrasyon nipaakar ed matoor tan makabat ya aripen, samploran mamarikit, tan saray talento. Balet walay sakey nin parabolo ya insalaysay to. Deneskribe to so panaon sano ukomen la na “Anak na too” so “amin a nasyones.” Seguradon mankelkelaw iray disipulo to ed satan ya ilustrasyon! Walay binitla nen Jesus ya duaran grupo, say sakey et inkompara tod saray karnero tan samay sakey et diad saray kanding. Tan deneskribe to so komatlon grupo ya tinawag ton ‘agagi’ na “ari.”Basaen so Mateo 25:31-46.

2 Abayag lan interesado iray lingkor nen Jehova ed sayan ilustrasyon tan duga met labat, ta say nalalanor et bilay na totoo. Imbaga nen Jesus no akin ya wala ray makaawat na bilay ya andi-anggaan tan wala ray managmak na andi-anggaan ya kadederal. Say bilay tayo et akadepende ed pakatalos tayod satan ya ilustrasyon tan no kasin onkiwas tayo unong ed satan. No  ontan sirin, nepeg tayon ebatan irayan tepet: Panon ya pinalinew nen Jehova so pakatalos tayod sayan ilustrasyon? Akin ya nibaga tayon idadanet na sayan ilustrasyon so kaimportantian na panagpulong? Siopa ray ingganggan a manpulong? Tan akin ya natan lay panaon pian manmatoor ed “ari” tan ed saray ‘agagi’ to?

PANON YA LINMENEW SO PAKATALOS TAYO?

3, 4. (a) Anto ray kaukolan tayon amtaen pian natalosan tayoy ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding? (b) Nen 1881, panon ya impaliwawa na Zion’s Watch Tower iyan ilustrasyon?

3 Pian dugay pakatalos tayod ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding, kaukolan tayon amtaen no siopa so “Anak na too” odino “ari,” saray karnero tan kanding, tan saray ‘agagi’ na ari; no kapigan so pangibiig odino pangukom ed saray karnero tan kanding; tan no antoy basiyan ya say sakey et naukom bilang karnero odino kanding.

4 Nen 1881, impaliwawa na Zion’s Watch Tower ya say “Anak na too” odino “ari” et si Jesus. Nabasa tayo ditan ya saray ‘agagi’ na ari et ontutukoy ed saray nakaiba nen Jesus ya manuley ed tawen tan ed amin ya totoo diad dalin ya magmaliw lan perpekto. Panisiaan na saray inmuunan Estudyante na Biblia ya say pangibiig ed saray karnero tan kanding et nagawa legan na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo. Tan panisiaan da met ya say sakey et ipasen ya karnero no aaligen toy panangaro na Dios ed amin a gagawaen to.

5. Panon ya linminew so pakatalos tayo nen 1920’s?

5 Diad bandad gapo na 1920’s, tinulongan nen Jehova iray lingkor to pian onlinew so pakatalos dad sayan ilustrasyon. Diad The Watch Tower ya Oktubre 15, 1923, nabasan say “Anak na too” et si Jesus. Balet siopa ray agagi to? Nabasad satan ya artikulo iray Makasulatan ya rason a mamaneknek ya saray agagi nen Kristo et ontutukoy labat ed saray nakaiba ton manuley ed tawen, tan saray karnero et ontutukoy ed saramay say ilalo da et diad dalin ya sakop na Panarian nen Kristo. Kapigan so pangibiig ed saray karnero tan kanding? Unong ed parabolo, suportaan na saray karnero iray agagi nen Kristo. No ontan sirin, say pangibiig odino pangukom et nagawa legan ya wadia nid dalin iray alanaan ya agagi nen Jesus, antis ya onggapo so Sanlibon Taon ya Uley. Antoy basiyan na pangukom? Imbaga na artikulo ya say sakey et naukom bilang karnero no bidbiren toy Jesus bilang Katawan tan manilalo ya say Panarian so mangiter na mas maabig ya bilay.

6. Panon ya mas linminew so pakatalos tayo nen 1995?

6 Lapud satan ya balon pakatalos, inisip na saray lingkor nen Jehova ya saray totoo et naukom bilang karnero odino kanding legan na kaunoran iran panaon na sayan sistema na mundo, depende ed no antoy reaksion da ed mensahe na Panarian. Balet nen 1995, linminew so pakatalos tayod satan. Nabasad duaran artikulo na Oktubre 15, 1995, ya isyu na Say Panag-bantayan, ya saramay imbaga nen Jesus ed Mateo 24:29-31 (basaen) et miparad samay walad Mateo 25:31, 32. (Basaen.) * Bilang konklusyon, imbaga na artikulo ya say pangukom nen Jesus ed saray totoo et legan na baleg a kairapan sano say Anak na too et “onsabi ed gloria to.”

7. Anto so malinew ya pakatalos tayo la natan ed parabolo nipaakar ed saray karnero tan kanding?

7 Malinew la natan so pakatalos tayod  ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding. Siopa so “Anak na too” odino “ari”? Si Jesus. Saramay tinawag to ya “agagik” et ontutukoy ed saray alanaan ya lalaki tan bibii ya nakaiba ton manuley diad tawen. (Roma 8:16, 17) Irerepresenta na saray “karnero” tan “kanding” iray indibidual ed amin a bansa. Ag-iraya alanaan na masanton espiritu. Kapigan so pangukom ed saray karnero tan kanding? Nagawa itan diad bandad sampot na baleg a kairapan, ya asingsingger la. Tan antoy basiyan ya saray totoo et naukom bilang karnero odino kanding? Akadepende itan ed no panoy impantrato dad saray nakekeran alanaan ya agagi nen Kristo diad dalin. Natan ya asingsingger la so anggaan na sayan sistema, misalsalamat itayo ya tinulongan itayo nen Jehova pian natalosan tayo iyan ilustrasyon tan saray arum nin ilustrasyon a nabasad Mateo kapitulo 24 tan 25!

PANON YA IDADANET NA SAYAN ILUSTRASYON SO KAIMPORTANTIAN NA PANAGPULONG?

8, 9. Akin ya imbaga nen Jesus ya saray karnero et “matunong”?

8 Nen insalaysay nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding, agto direktan binitla so panagpulong a kimey. Balet, akin ya nibaga tayon idadanet na satan so kaimportantian na panagpulong?

9 Unona, tandaan ya manbabangat si Jesus panamegley na ilustrasyon. Kanian, aliwan say pangibiig ed literal ya karnero tan literal ya kanding so tutukoyen to. Agto met labay ya ibaga ya saray indibidual ya naukom bilang karnero et literal dan pakanen, kawesan, asikasoen, odino bisitaen iray agagi to diad prisoan. Imbes, dedeskribien nen Jesus so paraan na panagtrato na saray “karnero” ed saray agagi to. Imbaga ton saray karnero et “matunong” lapud bibidbiren da ya saray alanaan et agagi nen Kristo, tan matoor dan susuportaan irayan alanaan legan na mair-irap ya kaunoran iran agew.Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5.

10. Panon ya nipanengneng na saray karnero so kaabigan ed saray agagi nen Kristo?

10 Komadua, imanoen so konteksto na sayan parabolo. Nen insalaysay itan nen Jesus, ibabaga to ed saray apostol so tanda na kiwawala to tan say kasampotan na sistema na mundo. (Mat. 24:3) Singa bilang, imbaga to ya kaibad satan ya tanda so ‘pangipulong ed maong a balita na Panarian ed interon dalin.’ (Mat. 24:14) Tan antis na ilustrasyon nipaakar ed karnero tan kanding, insalaysay ni nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed saray talento. Inaral tayod imbeneg ya artikulo ya insalaysay itan nen Jesus pian idanet ed saray alanaan ya disipulo to ya kaukolan ya maseseg iran manpulong. Balet, dagdaiset la ran akera diad dalin, tan dakel ni kimey ya nepeg dan gawaen pian napulongan so “amin a nasyones” antis ya onsabi so anggaan. Ipapanengneng sirin na ilustrasyon nipaakar ed saray karnero tan kanding ya kaukolan na saray alanaan so tulong. Kanian, say sakey ya manunan paraan ya nipanengneng na saray karnero so kaabigan ed saray agagi nen Kristo et say isuporta dad panagpulong a kimey. Anto balet so kaukolan dan gawaen pian makasuporta ira? Kasin say pandonasyon labat na kuarta tan pamaseseg ed saray alanaan, odino mas ni so kaukolan?

SIOPA RAY INGGANGGAN YA MANPULONG?

11. Antoy nitepet tayo, tan akin?

11 Maslak ed saray waloran milyon ya disipulo nen Jesus natan et aliwan alanaan. Ag-ira akaawat na saray talento ya inter nen  Jesus ed saray alanaan ya aripen to. (Mat. 25:14-18) Nia sirin so tepet, ‘Kasin say ganggan ya manpulong et para met ed saray ag-alanaan na masanton espiritu?’ Aralen tayoy pigaran rason no akin ya say ebat et on.

12. Antoy naaralan tayod samay imbaga nen Jesus ya nabasad Mateo 28:19, 20?

12 Ingganggan nen Jesus so amin ya disipulo to ya manpulong. Kayari inkioli nen Jesus, ingganggan to ray patumbok to ya ibangat da ray totoo pian magmaliw ya disipulo to tan ibangat da ran mangunor ed “amin a bengatlan” ingganggan tod sikara. Kaibad satan so ganggan ya manpulong. (Basaen so Mateo 28:19, 20.) No ontan sirin, amin ya disipulo nen Kristo et nepeg ya manpulong, balanglan say ilalo ra et manuley diad tawen odino manbilay diad dalin.—Gawa 10:42.

13. Antoy naaralan tayod samay pasingawey ya anengneng nen Juan, tan akin?

13 Nanengneng ed libro na Apocalipsis ya say panagpulong et gawaen na saray alanaan tan na arum. Impanengneng nen Jesus ed si apostol Juan so pasingawey nipaakar ed “nobya” ya mangiimbita ed totoo ya ondago tan oninum na “libren danum na bilay.” Isisimbolo na nobya so 144,000 ya alanaan ya miuley ed Kristo diad tawen. (Apo. 14:1, 3; 22:17) Samay danum et mangirerepresenta ed probisyon nen Jehova pian napaabig so totoo ed epekto na kasalanan tan patey panamegley na dondon bagat nen Kristo. (Mat. 20:28; Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10) Say dondon et importantin kabiangan na mensahen ipupulong tayo, tan saray alanaan so mangidadaulod pambangat ed saray totoo pian naaralan da so dondon tan minabang irad satan. (1 Cor. 1:23) Balet diad samay pasingawey, wala ni anengneng nen Juan likud ed nobya. Tan saraya et ingganggan met ya mangibaga na, “Gala!” Uunoren da itan ya ganggan tan iimbitaan da met so arum ya mangalay danum na bilay. Sayan komaduan grupo et saramay  say ilalo ra et manbilay diad dalin. Naaralan tayo sirin ed sayan pasingawey ya amin ya mangawat ed imbitasyon ya “gala” et walaan na responsabilidad ya pulongan so arum.

14. Panon tayon naunor so “ganggan na Kristo”?

14 Amin ya sakop na “ganggan na Kristo” et kaukolan ya manpulong. (Gal. 6:2) Saray ganggan nen Jehova et parad amin a lingkor to. Singa bilang, imbaga tod saray Israelita: “Saksakey a ganggan so onaplika parad samay niyanak ed sayan dalin tan ed samay dayo a miaayam ed sikayo.” (Exo. 12:49, NW; Lev. 24:22) Saray Kristiano et agla sakop na Mosaikon Ganggan. Balet amin tayo, alanaan man odino andi, et sakop na “ganggan na Kristo.” Kaibad satan ya ganggan so amin ya bangat nen Jesus. Sakey ed saray importantin imbangat to et say pangipanengneng na panangaro. (Juan 13:35; Sant. 2:8) Tan sakey ed saray manunan paraan pian nipanengneng tayoy panangaro ed Dios, ed Kristo, tan ed kapara tayon too et say pangipulong ed maong a balita na Panarian.Juan 15:10; Gawa 1:8.

15. Akin ya nibaga tayon say ganggan nen Jesus ya manpulong et parad amin ya patumbok to?

15 Say imbaga nen Jesus ed melag a grupo et nayarin onaplika ed baleg a grupo. Singa bilang, akisipanan si Jesus parad Panarian ed 11 labat ya disipulo to, balet satan ya sipanan et onaplika ed amin ya 144,000. (Luc. 22:29, 30; Apo. 5:10; 7:4-8) Mipadpara, daiset labat ya patumbok to so ingganggan ton manpulong nen sikatoy nampanengneng ed sikara kayari inkioli to. (Gawa 10:40-42; 1 Cor. 15:6) Balet amta na amin ya matoor a disipulo to nen inmunan siglo ya kaukolan da met ya unoren itan ya ganggan, anggano agda itan direktan nadngel ed si Jesus. (Gawa 8:4; 1 Ped. 1:8) Ontan met natan, agdirektan akitongtong si Jesus ed waloran milyon ya aktibon mangipupulong na Panarian. Balet amta ra ya obligasyon day manpulong pian nipanengneng dan walay pananisia rad si Kristo.Sant. 2:18.

NATAN LAY PANAON PIAN MANMATOOR

16-18. Panon tayon nasuportaan iray agagi nen Kristo, tan akin et nepeg ya natan tayo la itan gawaen?

16 Milalaban si Satanas ed saray alanaan ya agagi nen Kristo ya wadia nid dalin, tan lapud “antikey lay panaon to,” mas linmoor so panangataki to. (Apo. 12:9, 12, 17) Balet anggano grabe so dadalanen ya subok na saray alanaan, siansia nin idadaulo da so sankalaknaban ya kampanya na panagpulong ed kapigan man. Seguradon walad sikara si Jesus, ya mangigigiya ed saray sagpot da.Mat. 28:20.

17 Ipapasen tayon baleg ya pribilehyo so isuporta ed saray agagi nen Kristo, aliwa labat ya diad panagpulong noagta dia met ed arum ya praktikal a paraan. Singa bilang, mangiiter tayoy pinansyal a tulong tan ontutulong tayod panangipaalagey na saray Kingdom Hall, Assembly Hall, tan pasilidad na branch office, tan matoor tayon uunoren iray elder tan arum nin brother ya tinuro na “matoor tan makabat ya aripen” ya mangidaulo.Mat. 24:45-47; Heb. 13:17.

Susuportaan tayo ray agagi nen Kristo ed nanduruman paraan (Nengnengen so parapo 17)

18 Asingsingger lan ibulos na saray anghel so makaderal iran dagem na baleg a kairapan. Nagawa iya no naawat la na amin ya alanaan ya agagi nen Kristo ya wadia nid dalin so permanentin tatak da. (Apo. 7:1-3) Antis ya onggapo so Armagedon, onla lad tawen iratan ya alanaan. (Mat. 13:41-43) Kanian no labay tayoy naukom bilang karnero diad isabi nen Jesus, natan lay panaon pian suportaan tayo ray agagi to.

^ par. 6 Nabasa so detalyadon eksplinasyon na sayan ilustrasyon diad artikulon “Panon so Italindeg Yo ed Arap na Yurongan a Panangukom?” tan “Anto so Arapen na Saray Karnero tan Saray Kanding?” ya Oktubre 15, 1995, ya isyu na Say Panag-bantayan.