Onlad karga

Onlad saray karga

Magmaliw Kayon “Panarian na Saray Saserdote”

Magmaliw Kayon “Panarian na Saray Saserdote”

“Sikayo naani singa sakey a panarian na saray saserdote, tan sakey a masimpit [“masanto,” NW] a nasyon.”—EXO. 19:6.

1, 2. Akin et kaukolan ya naprotektaan so ilalak na bii?

SAY unonan propesiya ed Biblia et importantin maong ed pakasumpal na gagala nen Jehova. Nen ginawa na tuan Dios so Edenikon sipan, inkuan to: “Mangiyan ak na gulaan ed sika [si Satanas] tan say bii, tan gulaan ed saray ilalak mo tan ilalak to.” Panon kagrabe itan ya gulaan o busolan? “Sikato [say ilalak na bii] sugaten to so ulom [si Satanas], et sika sugaten mo so mukor to,” kuan nen Jehova. (Gen. 3:15) Talagan grabe busolan na uleg tan bii ta gawaen nen Satanas so amin ya paraan pian naderal so ilalak na bii.

2 Atan so rason no akin ya oniay inyakis na salmista ed pikakasi tod Dios nipaakar ed saray pinili Ton totoo: “Saray kalaban mo et magulogulo; saramay mamubusol ed sika et onkikiwas a malaslastog. Masilib iran manggagawa na sekreton pakana sumpad totoom; mankokomplot ira sumpad saray pinabpablim. Ibabaga ra: ‘Gali, ta paandien tayo ra bilang nasyon.’” (Sal. 83:2-4, NW) Kaukolan sirin ya naprotektaan so poli ya panlapuay ilalak na bii pian agnaderal tan agnaimpluensyaan. Kanian nanggawa si Jehova na kaaruman iran legal ya paknaan pian naseguron nasumpal so gagala to.

 SAY SIPANAN YA MANPROTEKTA ED ILALAK

3, 4. (a) Kapigan inmepekto so Ganggan a sipanan, tan antoy insipan na bansan Israel? (b) Anton proteksion so inter na Ganggan a sipanan?

3 Nen dinmakel so ananak di Abraham, Isaac, tan Jacob ya anggad nagmaliw iran pigaran milyon, ginawa ira nen Jehova ya sakey a bansa—say bansan Israel nensaman. Panamegley nen Moises, akisipanan si Jehova ed interon bansa diad impangiter tod sikaray Ganggan, tan insipan na Israel ya unoren da itan. Sayan sipanan et tatawagen ya Ganggan a sipanan. Ibabaga na Biblia: “Inala [nen Moises] so libro na sipan, tan nambasa ed arap na katooan. Et inkuan da, Amin a sinalita nen Jehova gawaen mi tan matulok kami. Et si Moises inala to so dala [na saray imbagat ya baka], tan inwalsik to ed saray katooan, tan inkuan to, Nia so dala na sipan, ya akisipanan nen Jehova ed sikayo nipaakar ed amin na saraya a salita.”Exo. 24:3-8.

4 Say Ganggan a sipanan et inmepekto nen 1513 B.C.E. diad Palandey Sinai. Panamegley na satan a sipanan, say bansan Israel nensaman et imbiig bilang pinilin bansa na Dios. Si Jehova so nagmaliw ya Ukom, Manangiter na Ganggan, tan Ari da. (Isa. 33:22) Nanengneng tayod saray rekord na agawgawad Israel no antoy resulta no unoren o ag-unoren iray matunong ya estandarte na Dios. Lapud insebel na Ganggan so pangasawa o piasawad saray pagano tan pibiang ed palson panagdayew, aprotektaan tan nipaliis ed mauges ya impluensya so poli nen Abraham.Exo. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Anton pankanawnawa so niwalad Israel lapud Ganggan a sipanan? (b) Akin ya impulisay na Dios so Israel?

5 Diad Ganggan a sipanan, wala ray aturon manlingkor ya saserdote ed Israel, ya mangisisimbolo ed grupo na saserdoten manlingkor ed arapen. (Heb. 7:11; 10:1) Diad tua, panamegley na satan a sipanan et pankanawnawa tan pribilehyo na Israel so magmaliw ya “panarian na saray saserdote,” basta tooren day insipan dan tuloken iray ganggan nen Jehova. (Basaen so Exodo 19:5, 6.) Balet ag-itan agawaan na Israel. Imbes ya awaten day Mesias, say manunan kabiangan na ilalak nen Abraham, sikatoy impulisay da. Bilang resulta, impulisay ira na Dios.

Anggano agnanmatoor so Israel, agto labay ya ibagan anggapoy kana na Ganggan a sipanan (Nengnengen so parapo 3-6)

6. Antoy gagala na Ganggan?

6 Anggano agnanmatoor so Israel ed si Jehova tan ag-ira nagmaliw ya panarian na saray saserdote, agto labay ya ibagan anggapoy kana na Ganggan. Prinotektaan na Ganggan so ilalak tan tinulongan to ray totoon nabidbir no siopa so Mesias. Nen sinmabi so Kristo tan abidbir na totoo, asumpal so gagala na Ganggan. “Si Kristo so anggaan na Ganggan,” so kuan na Biblia. (Roma 10:4) Balet say tepet et: Siopa sirin  so nawalaan na pankanawnawan magmaliw ya panarian na saray saserdote? Nanggawa si Jehova na sananey nin legal ya kontrata pian naporma so sakey a balon bansa.

APORMA SO BALON BANSA

7. Antoy impropesiya nen Jehova panamegley nen Jeremias nipaakar ed balon sipanan?

7 Dakel a taon antis ya angangga so Ganggan a sipanan, impropesiya nen Jehova panamegley nen propetan Jeremias ya Sikatoy manggawa na ‘balon sipanan’ ed bansan Israel. (Basaen so Jeremias 31:31-33.) Satan ya sipanan et aliwan singa samay Ganggan a sipanan ta anggano anggapoy ibagat ya ayayep et posiblin naperdona iray kasalanan. Panon itan ya nagawa?

8, 9. (a) Antoy agawaan na niyibung a dala nen Jesus? (b) Antoy pankanawnawan niiter ed saramay kaibad balon sipanan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

8 Kalabas na pigaran siglo, inggapo nen Jesus so Pangdem na Katawan nen Nisan 14, 33 C.E. Oniay imbaga tod saray 11 ya matoor ya apostol to nipaakar ed samay alak: “Sayan kopa et mankabaliksay balon sipanan a pinaletan na dalak, a nepeg ya iyibung nisengeg ed sikayo.” (Luc. 22:20) Oniay nabasad ebanghelyo nen Mateo ya imbaga nen Jesus: “Saya so mankabaliksay ‘dalak nipaakar ed sipanan,’ a nepeg ya iyibung nisengeg ed dakel a totoo parad kaperdona na saray kasalanan.”—Mat. 26:27, 28.

9 Panamegley na dala nen Jesus, apaletan so balon sipanan. Aminpinsan ya niyibung so dala nen Jesus pian magmaliw ya posible so kaperdona na saray kasalanan. Agkaibay Jesus ed balon sipanan ta anggapoy kasalanan to kanian agto kaukolay panamerdona. Balet sarag na Dios ya usaren so balor na dala nen Jesus pian dondonen iray ilalak nen Adan. Sarag to met ya lanaan na masanton espiritu so pigaran matoor ya totoo tan tagibien ira “bilang ananak” to. (Basaen so Roma 8:14-17.) Diad panmoria na Dios et anggapoy kasalanan da kanian nibagan singa ra si Jesus, ya andian na kasalanan. Sarayan alanaan et magmaliw ya “tomatawir a kaiba nen Kristo” tan walay pankanawnawa dan magmaliw ya “panarian na saray saserdote.” Atan imay pribilehyon abalang na bansan Israel. Oniay imbaga nen apostol Pedro nipaakar ed saray “tomatawir a kaiba nen Kristo”: “Sikayo so ‘pinilin kapolian, saray saserdote a manari, say masanton nasyon, totoo a magmaliw a kayarian na Dios, pian iyabawag yo ed amin a pasen iray alay abig a kualidad’ na samay anawag ed sikayo manlapud kabilungetan tan angawat ed sikayo ed makapakelaw a liwawa to.” (1 Ped. 2:9) Talagan importante so balon sipanan! Lapud satan et posiblin magmaliw ya komaduan kabiangan na ilalak nen Abraham iray disipulo nen Jesus.

INMEPEKTO SO BALON SIPANAN

10. Kapigan inmepekto so balon sipanan, tan akin ya diad saman labat inmepekto?

10 Kasin inmepekto so balon sipanan diad samay unor a labi nen Jesus ed dalin? Andi. Akin? Lapud kaukolan nin niyibung so dala to tan nipresenta so balor na satan ed si Jehova pian magmaliw ya legal. Sakey ni, kaukolan ya niyibung so masanton espiritu ed saramay magmaliw ya “tomatawir a kaiba nen Kristo.” Inmepekto sirin so balon sipanan nen Pentecostes 33 C.E. sanen saray matoor ya disipulo nen Jesus et alanaan na masanton espiritu.

11. Diad balon sipanan, panon ya posiblin magmaliw ya kabiangan na espiritual ya Israel iray Judio tan Gentil, tan pigara so kaibad satan?

11 Say Ganggan ya sipanan et nagmaliw ya singa “andiay-kakanaan” nen impaamta nen Jehova panamegley nen Jeremias ya Sikatoy manggawa na balon sipanan ed Israel, balet agni itan anampot anggad agni  inmepekto so balon sipanan. (Heb. 8:13) Panamegley na balon sipanan, saray Judio tan ag-asegat ya Gentil et parehon awalaay pankanawnawan magmaliw ya tomatawir na Panarian na Dios lapud “asegat [irad] puso diad panamegley na espiritu, tan aliwan diad panamegley na nisulat a totontonen.” (Roma 2:29) Nen akisipanan so Dios ed sikara, ‘inyan tod nonot da iray ganggan to, tan insulat to iratan ed kapusoan da.’ (Heb. 8:10) Say bilang na saray kaibad balon sipanan et 144,000. Sikara so balon bansa—say “Israel na Dios”—say espiritual ya Israel.—Gal. 6:16; Apo. 14:1, 4.

12. Anto ray pandumaan na Ganggan a sipanan tan balon sipanan?

12 Anto ray pandumaan na Ganggan a sipanan tan balon sipanan? Say kaibad Ganggan a sipanan et si Jehova tan say bansan Israel nensaman; say kaibad balon sipanan et si Jehova tan say espiritual ya Israel. Si Moises so manamegley ed Ganggan a sipanan; si Jesus so Manamegley ed balon sipanan. Say Ganggan a sipanan et nagmaliw ya legal panamegley na dala na ayep; say balon sipanan et nagmaliw ya legal panamegley na dala nen Jesus. Say bansan Israel et naorganisa panamegley na Ganggan a sipanan diad panangidaulo nen Moises; saray kaibad balon sipanan et naorganisa diad panangidaulo nen Jesus—say Ulo na kongregasyon.Efe. 1:22.

13, 14. (a) Panon ya mikonektaan so balon sipanan ed Panarian? (b) Antoy kaukolan pian naabuloyan so espiritual ya Israel ya manuley kaibay Kristo?

13 Panon ya mikonektaan so balon sipanan ed Panarian? Atan ya sipanan so mamawala na masanton bansa ya manlingkor bilang arari tan saserdote diad Panarian ed tawen. Satan a bansa so komaduan kabiangan na ilalak nen Abraham. (Gal. 3:29) Pinaletan sirin na balon sipanan so Abrahamikon sipanan.

14 Wala ni sakey ya aspekto na Panarian ya kaukolan a nagawa. Amta tayon say balon sipanan so amawala ed espiritual ya Israel tan atan so basiyan pian magmaliw iran “tomatawir a kaiba nen Kristo.” Balet, kaukolay legal ya paknaan pian naabuloyan iran manlingkor bilang arari tan saserdote ya kaiba nen Jesus diad Panarian ed tawen.

SAY SIPANAN PIAN NAABULOYAN SO ARUM YA MIULEY ED KRISTO

15. Anton sipanan so ginawa nen Jesus kaiba iray matoor ya apostol to?

15 Kayarin inggapo nen Jesus so Pangdem na Katawan, sikatoy nanggawa na sakey a sipanan kaiba iray matoor ya disipulo to. Satan ya sipanan et mabetbet a tatawagen ya sipanan parad Panarian. (Basaen so Lucas 22:28-30.) Aliwan singa saray arum a sipanan ya kaiba si Jehova, say kaiba ed sayan sipanan et si Jesus tan saray alanaan ya papatumbok to. Nen imbaga nen Jesus ya “no panon a say Amak et akisipanan ed siak,” nayarin say tutukoyen to et say impisipanan ed sikato nen Jehova ya sikatoy magmaliw ya “saserdote ed andi-anggaan a mipadpara ed si Melquisedec.”Heb. 5:5, 6.

16. Antoy pribilehyo na saray alanaan a Kristiano ya nagmaliw a posible lapud sipanan parad Panarian?

16 Say 11 ya matoor ya apostol et ‘nansiansia ed si Jesus diad saray subok.’ Say sipanan parad Panarian so angipaseguro ya nakaiba day Jesus ed tawen tan onyurong irad trono pian manuley bilang arari tan manlingkor bilang saserdote. Balet aliwan sikara labat so naikdan na ontan a pribilehyo. Nen wala lad tawen si Jesus, nampanengneng ed si apostol Juan diad sakey a pasingawey tan inkuan to: “Samay manalo et abuloyan kon onyurong a kaibak ed tronok, a singa siak met ya analo tan yinmurong  a kaiba na Amak diad trono to.” (Apo. 3:21) Kanian, say 144,000 ya alanaan a Kristiano so kaibad sipanan parad Panarian. (Apo. 5:9, 10; 7:4) Sayan sipanan so legal a basiyan pian naabuloyan iran miuley ed si Jesus diad tawen. Singa ira nobya ya apilin magmaliw ya asawa na ari. Kayari kasal da, nakaiba to lan manuley ed panarian to. Diad tua, tinukoy na Biblia iray alanaan a Kristiano bilang “nobya” na Kristo, “masimpit a birhen” ya akisipan a mikasal ed Kristo.Apo. 19:7, 8; 21:9; 2 Cor. 11:2.

PAELETEN SO PANANISIAM ED PANARIAN NA DIOS

17, 18. (a) Diad antikey et ipaliwawa so anemiran sipanan ya mikonektaan ed Panarian. (b) Akin ya malet so pananisia tayod Panarian?

17 Amin ya sipanan ya naaralan tayod sayan duaran artikulo et mikonektaan ed sakey o arum nin importantin aspekto na Panarian. (Nengnengen so tsart ya “No Panon ya Sumpalen na Dios so Gagala To.”) Naaralan tayon say Panarian et malet a nibase ed legal iran kontrata. Makapanmatalek tayo sirin ya usaren na Dios so Mesianikon Panarian pian sumpaley orihinal ya gagala to parad dalin tan totoo.Apo. 11:15.

Panamegley na Mesianikon Panarian, sumpalen nen Jehova so gagala to parad dalin (Nengnengen so parapo 15-18)

18 Anggapon talagay rason tayon manduaruwa ya saray bendisyon na Panarian parad totoo et andi-anggaan. Kanian matalek tayon iyabawag a say Panarian na Dios labat so permanentin solusyon ed amin ya problema na totoo. Komon ta maseseg tayon ipaamtad arum itan ya katuaan!Mat. 24:14.