Onlad karga

Onlad saray karga

Paeleten so Pananisiam ed Panarian na Dios

Paeleten so Pananisiam ed Panarian na Dios

“Say pananisia et panagmatalek a seguradon nagawa iray bengatlan iilaloan.”HEB. 11:1.

1, 2. Antoy mamaelet ed pananisia tayo ya talagan sumpalen na Panarian so gagala na Dios parad totoo, tan akin? (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

BILANG Tasi nen Jehova, maseseg tayon ipupulong ya say Panarian na Dios labat so solusyon ed amin ya problema tayo. Naliligliwa tayo met ed saray gawaen na Panarian diad arapen. Balet, talaga kasin manisia tayo ya sumpalen na Panarian iray gagala na Dios? Anto ray basiyan no akin ya malet so pananisia tayod Panarian?Heb. 11:1.

2 Say Mesianikon Panarian et inletneg na Makapanyarin-amin pian sumpaley gagala to parad saray pinalsa to. Satan ya Panarian et malmalet so pundasyon to—say kanepegan nen Jehova ya manuley. Saray importantin aspekto na Panarian—say ari, saray kaiba ton manuley, saray uleyan da—et legal ya inletneg panamegley na saray sipanan o legal iran kontrata odino paknaan ya say akisipan et balanglan say Dios o say Anak to, si Jesu-Kristo. No aralen tayo iratan a sipanan, mas natalosan tayo no panon ya nasumpal so gagala na Dios tan no akin ya makapanmatalek tayon say Mesianikon Panarian et niletneg ya malmalet.Basaen so Efeso 2:12.

3. Antoy aralen tayod sayan artikulo tan ed onsublay ya artikulo?

 3 Tinukoy na Biblia so anemiran manunan sipanan ya mikonektaan ed Mesianikon Panarian ya uleyan nen Kristo Jesus. Saratan et (1) say Abrahamikon sipanan, (2) say Ganggan a sipanan, (3) say Davidikon sipanan, (4) say sipanan pian magmaliw a saserdote a singa si Melquisedec, (5) say balon sipanan, tan (6) say sipanan parad Panarian. Aralen tayo no panon ya mikonektaan ed Panarian so kada sipanan tan no panon dan susuportaan so pakasumpal na gagala na Dios ed dalin tan ed totoo.—Nengnengen so tsart ya “ No Panon ya Sumpalen na Dios so Gagala To.”

IMPAAMTA NA SAKEY A SIPAN NO PANON YA NASUMPAL SO GAGALA NA DIOS

4. Unong ed Genesis, anto ran totontonen so inter nen Jehova?

4 Kayarin imparaan nen Jehova so balibalin planeta ya panayamay totoo, angiter na taloran totontonen: (1) Mamalsa so Dios na too diad indengan to, (2) palaknaben na totoo so Paraiso diad interon mundo tan panoen da itan na matunong iran ilalak, tan (3) agnepeg ya kanen na totoo so bunga na kiew ya pakaamtaay maong tan mauges. (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17) Anggapo lay arum ya totontonen a nakaukolan. Nen apalsa lay too, amay duaran totontonen labat so nepeg dan tuloken pian nasumpal so gagala na Dios. Anto sirin so agawa akin et kaukolan ni ray sipanan?

5, 6. (a) Antoy ginawa nen Satanas lapud labay ton agnasumpal so gagala na Dios? (b) Antoy ginawa nen Jehova pian naresolbe so impanrebelde nen Satanas?

5 Lapud labay nen Satanas a Diablo ya deraley gagala na Dios, angigapoy rebelyon. Nanggaway paraan pian agtuloken na totoo imay komatlon totontonen. Tinukso toy inmunan bii, si Eva, ya kanen so bunga na kiew a pakaamtaay maong tan mauges ya isesebel na Dios. (Gen. 3:1-5; Apo. 12:9) Diad satan ya ginawa nen Satanas, kinuestion toy kanepegan na Dios ya uleyan iray pinalsa To. Kalabas na dakel a taon, inakusaan met nen Satanas iray matoor ya lingkor na Dios ya manlilingkor labat ira kuno lapud walay napipinabangan da.Job 1:9-11; 2:4, 5.

6 Antoy gawaen nen Jehova pian naresolbe iyan isyu? No pateyen to ray rebelde, ontunda lay rebelyon. Balet agnasumpal so gagala to ya napano so dalin na matunong iran ilalak nen Adan tan Eva. Kanian imbes ya deralen to ran tampol, walay impropesiya to—say Edenikon sipanpian seguradon nagawa so amin ya imbaga to.Basaen so Genesis 3:15.

7. Antoy ipapaseguro na Edenikon sipan ya nagawad uleg tan say ilalak to?

7 Panamegley na Edenikon sipan, senentensiaan nen Jehova so uleg tan say ilalak to ya mangirerepresenta ed si Satanas a Diablo tan ed amin ya ag-onsusuporta ed kanepegan na Dios a manuley. Inter na tuan Dios ed ilalak na bii so autoridad ya deralen si Satanas. Kanian impaseguro na Edenikon sipan ya naandi so angigapoy rebelyon ed hardin na Eden tan amin ya mauges ya epekto na ginawa to, tan ipapaamta met na satan no panon itan ya nagawa.

8. Panon tayon nabidbiran no siopa so bii tan say ilalak to?

8 Siopa so ilalak na bii? Say ilalak na bii et espiritun persona. Akin? On ta mekmeken to so ulo na uleg—‘paandien’ to so espiritun pinalsa ya si Satanas a Diablo. (Heb. 2:14) No ontan sirin, say bii ya mangiyanak ed ilalak et espiritu met. Legan ya ondarakel so ilalak na uleg, nansiansian  misteryo no siopa so ilalak tan say bii diad ngalngalin 4,000 taon manlapu nen imbaga nen Jehova so Edenikon sipan. Diad saraman a taon, nanggawa si Jehova na pigaran sipanan ya mangipabidbir no siopa so ilalak tan mangipaseguro ed saray lingkor To ya say ilalak so usaren na Dios ya mangekal ed amin ya epekto na ginawa nen Satanas.

SAY SIPANAN YA ANGIPABIDBIR NO SIOPA SO ILALAK

9. Anto so Abrahamikon sipanan, tan kapigan itan inmepekto?

9 Manga 2,000 taon manlapu nen senentensiaan nen Jehova si Satanas, ingganggan To si Abraham ya taynan so abung tod Ur diad Mesopotamia tan onlad Canaan. (Gawa 7:2, 3) Imbaga nen Jehova ed sikato: “Taynan moy dalin mo tan saray kakanayon mo tan say sankaabungan nen amam tan onla ka ed dalin ya ipanengneng ko ed sika. Pagmaliwen ta kan baleg a nasyon, tan bendisyonan ta ka, tan gawaen kon bantog so ngaran mo, tan magmaliw kan sakey a bendisyon. Bendisyonan ko iray mansalita na maabig ed sika, tan isambak so mansalita na mauges ed sika, tan amin a pamilya ed dalin et nabendisyonan ed panamegley mo.” (Gen. 12:1-3, NW) Atan so sankaunaan ya akarekord ya salaysay na Abrahamikon sipanan—say impisipanan nen Jehova a Dios ed si Abraham. Agtayo amta no kapigan so eksakton petsa na inmunan impisipanan nen Jehova ed si Abraham. Balet, amta tayon inmepekto itan nen 1943 B.C.E. sanen 75 años nen Abraham. Diad saman et tinaynan toy Haran tan binmaliw ed Ilog Eufrates.

10. (a) Panon ya impanengneng nen Abraham ya malet so pananisia tod saray sipan na Dios? (b) Anto ran detalye nipaakar ed ilalak na bii so kalkalnan impaamta nen Jehova?

10 Aminpigan inulit nen Jehova so  sipan tod si Abraham, tan angiter na kaaruman iran detalye. (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Tan nen impanengneng nen Abraham ya malmalet so pananisia tod saray sipan na Dios lapud mabulos ton iyapay so saksakey ya anak to, pinaletan nen Jehova so sipanan. Ginarantiyaan to ya talagan nasumpal iray sipan to. (Basaen so Genesis 22:15-18; Hebreos 11:17, 18.) Nen inmepekto lay Abrahamikon sipanan, kalkalnan angiter si Jehova na importante iran detalye nipaakar ed ilalak na bii. Say ilalak et manlapud poli nen Abraham, dakel ira, magmaliw iran arari, deralen day amin ya kabusol na Dios, tan magmaliw iran bendisyon ed amin a totoo.

Impanengneng nen Abraham ya malmalet so pananisia tod saray sipan na Dios (Nengnengen so parapo 10)

11, 12. Panon ya ipapanengneng na Biblia ya walay mas baleg a kasumpalan na Abrahamikon sipanan, tan antoy epekto na satan ed sikatayo?

11 Inmunan asumpal so Abrahamikon sipanan nen tinawir na saray ilalak nen Abraham so Insipan a Dalin, balet ipapanengneng na Biblia ya sayan sipanan et walaan met na espiritual ya kasumpalan. (Gal. 4:22-25) Pinuyanan si apostol Pablo ya mangipaliwawad sayan mas baleg a kasumpalan. Imbaga ton say manunan kabiangan na ilalak nen Abraham et si Kristo tan say komaduan kabiangan et say 144,000 ya alanaan iran Kristiano. (Gal. 3:16, 29; Apo. 5:9, 10; 14:1, 4) Say biin panlapuan na ilalak et “say Jerusalem ed tagey”—say kabiangan na organisasyon na Dios ya walad tawen, ya tugyopen na matoor iran espiritun pinalsa. (Gal. 4:26, 31) Singa ed samay imbaga nen Jehova ed Abrahamikon sipanan, say ilalak na bii so mamendisyon ed amin a totoo.

12 Say Abrahamikon sipanan so legal a garantiya ya talagan niletneg so Panarian ed tawen tan walay Ari tan kakaiba ton manuley ya manawir ed Panarian. (Heb. 6:13-18) Anggad kapigan iyan sipanan? Ibabaga na Genesis 17:7 ya “maando” odino andi-anggaan itan. Mansiansia itan anggad deralen na Mesianikon Panarian iray kakabusol na Dios tan anggad nabendisyonan lay amin a pamilya na totoo ed dalin. (1 Cor. 15:23-26) Diad tua, saramay manbilay ed dalin et minabang ed satan diad andi-anggaan. Ipapaseguro na impisipanan nen Jehova ed si Abraham ya talagan sumpalen to so gagala ton napano na matunong a totoo so dalin!Gen. 1:28.

SAY SIPANAN YA MANGAGARANTIYAN AGMANGANGGA SO PANARIAN

13, 14. Antoy igagarantiya na Davidikon sipanan nipaakar ed uley na Mesias?

13 Nanengneng ed Edenikon sipan tan Abrahamikon sipanan ya say pundasyon na panuley nen Jehova panamegley na Mesianikon Panarian et say matunong iran estandarte to. (Sal. 89:14) Kasin walay posibilidad ya say Mesianikon gobierno et magmaliw ya mauges kanian kaukolan ya salatan? Walay sananey ya legal a sipanan ya mangagarantiyan agbalot nagawa itan.

14 Nengnengen tayoy insipan nen Jehova ed si Arin David panamegley na Davidikon sipanan. (Basaen so 2 Samuel 7:12, 16.) Akisipanan si Jehova ed si David legan na panaari tod Jerusalem—insipan nen Jehova ed sikato ya manlapud poli to so Mesias. (Luc. 1:30-33) Impaamta sirin nen Jehova so mas espisipikon detalye no iner so panlapuan na ilalak tan imbaga to ya sayan ilalak nen David so “akankanepegan” ed trono na Mesianikon Panarian. (Eze. 21:25-27) Panamegley nen Jesus, say uley nen David et ‘niletneg a malet ya anggad angga.’ On, say ilalak nen David  et “mansiansia ya anggad angga; say trono to et mansiansia a singa say agew.” (Sal. 89:34-37, NW) Matalek tayo sirin ya say panuley na Mesias et agbalot magmaliw ya mauges, tan say bendisyon na uley to et andi-anggaan!

SAY SIPANAN PARAD SASERDOTE

15-17. Base ed sipanan parad saserdote a singa si Melquisedec, anto ni arum ya papel na ilalak, tan akin?

15 Gagarantiyaan na Abrahamikon sipanan tan Davidikon sipanan ya say ilalak na bii et magmaliw ya ari. Balet pian sigpot ya minabang so amin a totoo, aliwan ari labat so kaukolan. Pian talagan nabendisyonan itayo, kaukolan ya nibulos itayod kasalanan tan magmaliw ya kabiangan na pamilya nen Jehova ed interon uniberso. Kaukolan sirin ya say ilalak et manlingkor met bilang saserdote. Kanian nanggawa si Jehova na sananey nin legal ya paknaan, say sipanan parad saserdote a singa si Melquisedec.

16 Impaamta nen Jehova panamegley nen Arin David ya Sikatoy misipanan ed si Jesus lapud duaran gagala. Unona, si Jesus et ‘onyurong ed nikawanan na Dios’ anggad deralen to la ray kakabusol to. Komadua, sikatoy magmaliw ya “sakey a saserdote ya andi-anggaan a nialig ed inkasaserdote nen Melquisedec.” (Basaen so Salmo 110:1, 2, 4.) Akin ya “nialig ed inkasaserdote nen Melquisedec”? Ta antis nin tinawir na saray ilalak nen Abraham so Insipan a Dalin, si Melquisedec ya ari na Salem so nanlingkor ya “saserdote na Sankatageyan a Dios.” (Heb. 7:1-3) Si Jehova ya mismo so anuro ed sikato bilang ari tan saserdote. Sikato labat so abitlad Hebreon Kasulatan ya nanlingkor ed satan ya duaran posisyon. Sakey ni, antis tan kayari nen Melquisedec et anggapo lay arum ya naikday ontan ya duaran posisyon, kanian nibagan sikato so saserdoten “mansiansia lawas.”

17 Diad impisipanan nen Jehova ed si Jesus, si Jehova so mismon anuro ed sikaton magmaliw a saserdote, tan sikatoy mansiansian “saserdote ed andi-anggaan a mipadpara ed si Melquisedec.” (Heb. 5:4-6) Malinew ya ipapanengneng na sayan sipanan ya gagarantiyaan nen Jehova ya usaren to so Mesianikon Panarian pian sumpalen so orihinal ya gagala tod saray totoo.

SARAY SIPANAN SO LEGAL YA BASIYAN NA PANARIAN

18, 19. (a) Antoy atalosan tayo nipaakar ed Panarian diad saray sipanan ya inaral tayo? (b) Anton tepet so naebatan ed ontumbok ya artikulo?

18 Diad saray sipanan ya inaral tayo, atalosan tayo no antoy koneksion dad Mesianikon Panarian tan no panon ya nibase so Panarian ed legal iran kontrata. Gagarantiyaan na Edenikon sipan ya usaren nen Jehova so ilalak na bii pian sumpalen so gagala to ed dalin tan totoo. Ipapabidbir na Abrahamikon sipanan no siopa so ilalak, tan no antoy gawaen to.

19 Panamegley na Davidikon sipanan et naamtaan tayo iray kaaruman ya detalye na poli a panlapuay Mesias. Satan met ya sipanan so angiter ed si Jesus na kanepegan ya uleyan so dalin pian andi-anggaan so bendisyon na Panarian. Say sipanan parad saserdote a singa si Melquisedec so nagmaliw a basiyan pian makapanlingkor so ilalak bilang saserdote. Balet, aliwan si Jesus labat so ontulong ed totoo ya magmaliw a perpekto. Wala ni ray arum ya nilanaan ya manlingkor bilang arari tan saserdote. Iner so panlapuan da? Aralen itan ed ontumbok ya artikulo.