Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Taiwan

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Taiwan

MANGA limay taon lay apalabas, manpapayunir ed Sydney, Australia so sanasawan si Choong Keon tan Julie, ya natan et manga 35 años da la. “Walay part-time ya trabaho mi tan mainaway bilay mi,” so kuan nen Choong Keon. “Marakep so klima diad lugar mi tan komportable so bilay. Labalabay mi diman ta asingsingger kamid pamilya tan kakaaro mi.” Balet singa nakokonsiensiay Choong Keon tan Julie. Akin ey? Amta da ya mas dakel ni komoy nagawaan da parad si Jehova, balet natatakot iran manggaway pananguman.

Balet diad kombension nen 2009, apakiwas irad sakey ya paliwawa. Say manunan tinukoy na espiker et saray agagin sarag dan palaknaben so ministeryo da. Inkuan na espiker: “Nonoten iya: Naimaneobra labat na drayber so luluganan to ya pakawigi o pakawanan no onaandar la may luluganan. Mipadpara, igiya itayo nen Jesus diad pamalaknab tayoy ministeryo tayo, balet nayarin gawaen to labat itan sano onaandar tayo la—no talagan mansasagpot tayo lan dampotey kalat tayo.” * Say pakalikna nen Choong Keon tan Julie et sikara so direktan kakatongtongen na espiker. Diad saman met ya kombension, walay sanasawan misionero ed Taiwan ya nainterbyu. Inistorya day liket dad ministeryo tan imbaga ran baleg ni pankaukolan. Alikna lamet di Choong Keon tan Julie ya parad sikara iraman ya salita.

“Kayari na saman ya kombension,” kuan nen Julie, “impikasi mid si Jehova ya ikdan to kami pakpel ya onlad Taiwan.” Inyarum to: “Balet natatakot kami. Pakalikna mi et singa first time mi ontaboy ed araldalem ya swimming pool.” Saya so tekston akatulong ed sikaran mandesisyon: “Samay banbantayan toy dagem et agmangisibwag na bini, tan samay onnenengneng ed saray lurem et  agmanani.” (Ecl. 11:4, NW) Inkuan nen Choong Keon: “Nandesisyon kami ya agla ‘mamanbantay tan onnengneng’ labat noagta onggapo kami lan ‘mangisibwag tan manani.’” Aminpiga dan impikasi itan, nambasa iray istoryay bilay na saray misionero, nan-email irad saramay inmalis lad Taiwan, inlako da ray kotse tan kagawaan da, tan kayari taloy bulan et linma rad Taiwan.

“MALIKET MANAYAY MANPULONG!”

Masulok ya 100 ya agagin nanlapud nanduruman bansa so manlilingkor natan diad saray lugar ed Taiwan ya baleg so pankaukolan parad saray manangipalapag na Panarian. Nanlalapu rad Australia, Britain, Canada, France, Japan, Korea, Spain, tan United States, tan say edad da et 21 anggad 73. Masulok ya 50 ed sikara so mamarikit. Antoy akatulong ed sarayan maseseg ya agagi pian makapanboluntaryo ed arum ya bansa? Amtaen tayo.

Laura

Si Laura, marikit ya taga Canada, et manpapayunir diad western Taiwan. Balet diad tua, manga samploy taon lay apalabas, agmaliket ed pampupulong to. Inkuan to: “Ompapaway ak met, pero agko nai-enjoy.” Balet sikatoy intagar na saray kakaaro tod Canada ya onlad Mexico pian manpulong diman na sakey bulan. “Aman so first time ya dakel so oras kon nampulong, et maliket manayay manpulong!”

Satan ya balibalin eksperiensya nen Laura so amakiwas ed sikaton ontulong ed foreign-language ya kongregasyon ed Canada. Nan-enroll ed Chinese-language course, inmalis ed grupon Chinese, tan implano toy onlad Taiwan, ya agawaan to nen Setyembre 2008. “Manga sakey taon met antis ak ya aka-adjust ed balon lugar,” so inkuan nen Laura, “et natan agko la labay so ompawil ed Canada.” Anto lay nibaga to natan ed panagpulong? “Nai-enjoy ko la natan,” so kuan to. “Anggapo lay arum ya makapaliket noag say nanengneng mon manguuman iray iyaaralan mo na Biblia legan dan nakakabat si Jehova. Lapud panlilingkor kod Taiwan, aminpigak lan naeksperiensya itan ya liket.”

 SAY IRAP NA PANARAL NA SANANEY YA LENGUAHE

Brian tan Michelle

Manga waloy taon lay apalabas manlapu nen inmalis ed Taiwan si Brian tan Michelle, sanasawan taga United States ya manga 35 años da. Nen kakkasabi dad man, say pakalikna da et singa anggapoy masyadon nagagawaan dad ministeryo. Balet oniay imbagad sikara na eksperiensyadon misionero: “Anggano makapangiter ki labat na tract, tandaan yon nayarin atan so sankaunaan ya mensahen naawat to man ya too nipaakar ed si Jehova. Kanian wala lay importantin nagagawaan yo ed ministeryo!” Baleg so nitulong na satan ya imbaga to ed si Brian tan Michelle pian ag-ira onsuko. Onia ni imbagad sikara na sakey ya brother: “Pian agkayo nadismaya, sukat yoy iyaaligwas yod panaaral yoy Chinese aliwan kada agew, noagta kada asemblea.” Tan tua met, inmaligwas ira tan talagan epektibo irad pampapayunir da.

Antoy nayarin mamakiwas ed sikan manaral na sananey ya lenguahe? Pasyar kad bansa ya labay mon pamboluntaryoan. Miaral ka, milimog kad saray agagi, tan mila kan manpulong. Imbaga nen Brian: “No nanengneng mon amayamay so ondedengel ed mensahe na Panarian tan naliknam so panangaro na agagi, napakiwas kan manlingkor ed arum a bansa anggano aliwan mainomay.”

SAY PANANAP NA PAMBILAY EY?

Kristin tan Michelle

Wala ray namboluntaryod Taiwan ya manbabangat na English pian nasuportaan day pampapayunir da. Si Kristin tan Michelle et manlalako na sira. Imbaga nen Kristin: “Agko ni yan balot asali, balet lapud sayan trabaho et makakapansiansia ak dia.” Ag-abayag, wala la ray suki nen Kristin. Akatulong itan ya part-time ya anapan pian nasuportaan toy sarili to tan say asawa to, tan malaem ni panaon da ed kimey ya sankaimportantian ed sikara—say panagpayunir, o pansigay na totoo.

MAN-ENJOY LABAT

Si William tan Jennifer, sanasawan taga United States, et manga pitoy taon da lad Taiwan. Inkuan nen William: “Say panaral na lenguahe, pampayunir, pangasikasod kongregasyon, tan pananap na pambilay et makapakesaw no maminsan.” Antoy akatulong ed sikaran nagawaan iratan tan mansiansian maliket? Nagmaliw iran makatunongan. Singa bilang, agda inisip ya maples iran makaaral na Chinese pian ag-ira nadismaya no matantan so iyaaligwas da.

William tan Jennifer

Nanonotan nen William imay imbaga na ombiabiahen manangasikaso ya i-enjoy to labat so panadampot tod saray espiritual ya kalat to. Inyaplika to itan ya simbawa tan akatulong itan ed sikaran sanasawa pian makapibagay ira, ondengel irad simbawa na saray responsablin brother diman, tan nauman da ray apasalan dan paraan. Kanian balibali resulta na ministeryo da ed balon teritorya da. Imbaga nen William: “Akatulong met itan pian agmi nalingwanan ya i-enjoy so marakdakep ya isla a kawalaan mi.”

Singa si William tan Jennifer, si Megan, marikit ya payunir a taga United States, et mani-enjoy met ed panlilingkor to legan ya manaaral na Chinese. Kada Sabado-Simba, mimilad sakey ya grupo ya manpupulong ed nikadkaduman teritorya—say pier na Kaohsiung, ya sankabalegan ya daongan ed Taiwan. Manpupulong si Megan ed saray barko tan nakakatongtong to ray managsigay ya taga Bangladesh, India, Indonesia, Pilipinas, Thailand, tan Vanuatu. Inkuan to: “Lapud maganggano labat ed pier iray managsigay, igagapo min tampol so panangiyaral na Biblia. Pian naiyaralan iran amin, pambabansagen koy apatira o limaran totoo.” Kumustay panaaral toy Chinese ey? Inkuan  to: “Labay ko komon ya mas maples ak ya makaaral, balet tatandaan ko may imbagad siak na sakey a brother, ‘Basta gawam so anggaay nayarian mo parad si Jehova, sikato lay akauley ed arum nin bengatla.’”

Megan

ALIWAN DELIKADO, SIMPLI, TAN EKSAYTING

Antis ya linmad arum a bansa si Cathy ya taga Britain, nan-research no iner ya bansa so aliwan delikado parad andiay asawan sister. Impikasi to itan ed si Jehova tan nansulat ed pigaran branch office pian amtaen no anto ray posiblin peligro parad saray andiay asawan sister diad lugar da. Kayari na satan, inaral ton maong iray ebat ed sulat to tan anengneng ton say sankaabigan parad sikato et Taiwan.

Nen 2004, 31 nen Cathy, sikatoy linmad Taiwan tan ginawa toy anggaay nayarian ton manbilay ya simpli. Inkuan to: “Nantepet ak ed saray agagi no iner so napangaliwan koy mamuran prutas tan pisipising. Akatulong iray suhestion da pian makatipid ak.” Antoy akatulong ed sikaton mansiansian simpli? Imbaga to: “Lanang kon ipipikasi ed si Jehova ya tulongan to ak ya mankontento ed simplin panangan tan ed simplin kawes. Naliliknak ya eebatan nen Jehova iray pikakasik diad pangibabangat tod siak no anto ray kaukolan ko tan tutulongan to ak ya mankontento anggano agko naalay amin ya labay ko.” Inyarum to: “Maliket ak ed simplin bilay ta makakapanpokus ak ed espiritual iran bengatla.”

Cathy

Balet aliwa labat ya simpli so bilay nen Cathy, noagta eksayting met. Imbaga to no akin: “Makakapampulong ak ed lugar ya amayamay so interesado ed maong a balita. Talagan makapaliket!” Nen kakkasabi tod Taiwan, duara labat so kongregasyon ya Chinese ed syudad ya inmunan nampayuniran to, balet natan et pitora la. Inkuan to: “Lapud nanenengneng kon mismo so makapadinayew ya iyaaligwas tan walay nitutulong kod panag-ani, inagew-agew ya eksayting so bilay ko!”

“KAUKOLAN DA AK MANAYA!”

Antoy agawad si Choong Keon tan Julie ya abitlad gapo? Nen unaan say iisipen nen Choong Keon et anggapoy nitutulong tod kongregasyon ta agni tanton marunong ya man-Chinese. Balet aliwan ontay iisipen na saray brother diman. “Nen apalduay kongregasyon mi, naikdan ak na dakel ya kaaruman ya responsabilidad bilang ministeryal ya lingkor,” kuan nen Choong Keon. “Diman ko alikna ya talagan manlilingkor ak ed lugar ya baleg so pankaukolan. Balibali liknaan,” so makakaimis ton imbaga, “ta kaukolan da ak manaya!” Natan et elder lay Choong Keon. Inyarum nen Julie: “Nalilikna min walay nagagawaan mi, kontento tan maliket kami. Linma kami dia pian ontulong, balet sikami so atulongan lapud sayan eksayting ya eksperiensya. Misalsalamat kamid si Jehova ta inabuloyan to kamin manlingkor dia!”

Diad dakel a bansa, kaukolan ni dakel ya komikimey parad espiritual ya panag-ani. Kasin asingger ka lan man-graduate tan nononoten mo no antoy gawaen mod bilay mo? Kasin anggapoy asawam tan labay mon mas dakel so nagawaan mod organisasyon nen Jehova? Kasin labay mon onyaman ed espiritual so pamilyam? Kasin nan-retire ka la tan dakel lay eksperiensyam ya sarag mon inabang ed arum? Tandaan mo ya seguradon dakel so bendisyon ya naawat mo no mandesisyon kan palaknaben so ministeryom diad panlingkor mod lugar ya mas baleg so pankaukolan parad saray manangipalapag na Panarian.

^ par. 3 Nengnengen so libron “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, kapitulo 16, parapo 5-6.