Onlad karga

Onlad saray karga

“Iyapasakey Yoy Kanonotan Yo Diad Saray Bengatlan Walad Tawen”

“Iyapasakey Yoy Kanonotan Yo Diad Saray Bengatlan Walad Tawen”

“Iyapasakey yoy kanonotan yo diad saray bengatlan walad tawen, aliwan diad saray bengatlan walad dalin.”COL. 3:2.

1, 2. (a) Akin et nibaga tayon nipeligro so kongregasyon ed Colosas nen inmunan siglo? (b) Antoy insimbawa ed saray agagid Colosas pian manmatoor ira?

SAY kongregasyon ed Colosas nen inmunan siglo et napepeligro! Wala ray membro na kongregasyon ya ipipilit day pangunor ed Mosaikon Ganggan. Say arum et ibabaga ran makapuy so manliket. Kanian sinulatan ira nen apostol Pablo pian pasakbayan irad saratan a palson bangat: “Manalwar kayo: ompan walay mamatit ed sikayo ya usaren toy minumundon karunongan tan maapan panagpalikdo unong ed tradisyon na totoo, unong ed inuugaw iran bengatla ed mundo tan aliwan unong ed si Kristo.”Col. 2:8.

2 No akapokus so nonot na saraman ya alanaan a Kristiano ed “inuugaw iran bengatla ed mundo,” ipupulisay day probisyon nen Jehova pian nilaban ira. (Col. 2:20-23) Pian naprotektaan day mablin relasyon dad Dios, oniay impaseseg nen Pablo: “Iyapasakey yoy kanonotan yo diad saray bengatlan walad tawen, aliwan diad saray bengatlan walad dalin.” (Col. 3:2) On,  kaukolan dan iyapasakey so kanonotan da ed ilalo ran makaawat na agnaderal ya tawir ya ‘nitarya ed sikara diad katawenan.’Col. 1:4, 5.

3. (a) Anton ilalo so kaukolan ya nonoten na saray alanaan a Kristiano? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayod sayan artikulo?

3 Diad panaon tayo, iyaapasakey met na saray alanaan a Kristiano so kanonotan da ed Panarian na Dios tan ed ilalo ran magmaliw ya “tomatawir a kaiba nen Kristo” ed tawen. (Roma 8:14-17) Panon to balet iramay diad dalin so ilalo ra? Panon ya onaplikad sikara imay imbaga nen Pablo? Panon ya niyapasakey na ‘arum a karnero’ so nonot da ed “saray bengatlan walad tawen”? (Juan 10:16) Tan panon tayon minabang diad panaral tayod alimbawa na matoor iran lalaki nensaman a singa si Abraham tan Moises, ya anggano dakel so dinalan dan irap et niyapasakey day nonot dad saray bengatlan walad tawen?

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA PANNONOT ED SARAY BENGATLAN WALAD TAWEN

4. Panon ya niyapasakey na arum a karnero so nonot da ed saray bengatlan walad tawen?

4 Anggano aliwan diad tawen so ilalo na arum a karnero, sarag da met ya iyapasakey so nonot dad saray bengatlan walad tawen. Panon? Nepeg dan iyunad bilay da si Jehova tan say Panarian. (Luc. 10:25-27) Pian nagawaan tayo itan, aligen tayoy Jesus. (1 Ped. 2:21) Singa saray agagi tayo nen inmunan siglo, apaliberan itayo na saray palson katunongan, pilosopiya, tan materyalistikon ugali ed sayan mundo nen Satanas. (Basaen so 2 Corinto 10:5.) Nepeg tayo sirin ya aligey Jesus tan manalwar ed antokaman ya maneral ed espiritualidad tayo.

5. Panon tayon nausisay kanonotan tayo no nipaakar ed materyal iran bengatla?

5 Kasin naiimpluensyaan ka la na materyalistikon ugali na sayan mundo? Napatnagan mo itan ed saray nononoten tan gagawaen mo. Inkuan nen Jesus: “No iner so kawalaan na kayamanan mo, diman met so kawalaan na pusom.” (Mat. 6:21) Pian naamtaan tayoy kawalaan na puso tayo, maabig no naynay tayon usisaen so sarili tayo. Itepet: ‘Kasin say sankanonot kon lanang et kuarta? Kasin nauupot so panaon kod pannononot na negosyo, pampuunan, o pakainawaay bilay? Odino kasin gagawaen koy anggaay nayarian kon pansiansiaen a simpli so matak?’ (Mat. 6:22) Impaimano nen Jesus ya saramay mangiyuunad ‘pantipon na saray kayamanan diad dalin’ et ipepeligro day espiritualidad da.Mat. 6:19, 20, 24.

6. Panon tayon nalabanan iray makasalanan a pilalek?

6 Lapud agtayo perpekto, walay tendensia tayon gawaen no antoy labay tayo. (Basaen so Roma 7:21-25.) No agtayo paigiyad masanton espiritu na Dios, nayarin makagawa tayo ray “gawa a nipaakar ed kabilungetan,” singa say “maingal a panliliket tan panagbuanges . . . sebel a piaakdol tan anggapoy-baing a kagagawa.” (Roma 13:12, 13) Pian nalabanan tayo ray “bengatlan walad dalin” ya makapasagyat ed agperpekton laman, nepeg tayon iyapasakey so kanonotan tayod saray bengatlan walad tawen. Kaukolay sagpot pian nagawaan itan. Oniay imbaga nen apostol Pablo: “Pepekpeken koy laman ko tan gagawaen kon aripen.” (1 Cor. 9:27) On, agtayo papalamlaman so laman tayo pian mansiansia tayod lumba parad bilay! Aralen tayo no antoy ginawa na duaran matoor a lalaki nensaman pian “napaliket so Dios.”Heb. 11:6.

SI ABRAHAM ET ‘ANISIA ED SI JEHOVA’

7, 8. (a) Anto ray probleman dinalan di Abraham tan Sara? (b) Antoy angipokusan nen Abraham na nonot to?

7 Nen ingganggan nen Jehova si Abraham ya onlad Canaan kaibay pamilya to,  mabulos ya inmunor. Lapud pananisia tan katutulok to, akisipanan si Jehova ed sikato: “Pagmaliwen ta kan baleg a nasyon, tan bendisyonan ta ka.” (Gen. 12:2NW) Balet kalabas na dakel a taon, anggapo nin siansiay anak nen Abraham tan Sara. Kasin inisip nen Abraham ya alingwanan la nen Jehova imay insipan to? Aliwan mainomay so bilay ed Canaan. Tinaynan nen Abraham tan pamilya to so abung tan kakanayon dad Ur, sakey ya mayaman a syudad ed Mesopotamia. Nambiahe ray masulok ya 1,600 kilometro paonlad Canaan, ya ditan et nanayam irad tolda, asali day eras, tan nipeligroy bilay dad saray matatakew. (Gen. 12:5, 10; 13:18; 14:10-16) Balet agdan balot inisip ya pawiley mainawan bilay ed Ur!Basaen so Hebreos 11:8-12, 15.

8 Imbes ya manpokus ed “saray bengatlan walad dalin,” si Abraham et ‘anisia ed si Jehova.’ (Gen. 15:6) On, inyapasakey toy nonot tod saray bengatlan walad tawen kanian akapampokus ed saray sipan na Dios. Bilang resulta, abendisyonan so pananisia nen Abraham nen akitongtong so Sankatagyan a Dios ed sikato, a kuan to: “Nengneng mo so saray tawen, tan bilang mo so bibitewen, no nayarian mo ra a bilangen: insan to inkuan ed sikato, Ontan so ilalak mo naani.” (Gen. 15:5) Seguradon apaseseg si Abraham ed satan! Kada ontangay ed mabitewen ya tawen, nanonotan toy sipan nen Jehova ya ondakel so ilalak to. Tan diad panaon ya inggetar na Dios, nanilalak si Abraham, unong ya insipan nen Jehova.Gen. 21:1, 2.

9. Panon tayon naalig so alimbawa nen Abraham?

9 Singa si Abraham, aalagaren tayo met ya nasumpal iray sipan na Dios. (2 Ped. 3:13) No agtayo iyapasakey so nonot tayod saray bengatlan walad tawen, ompan isipen tayon singa mabaybayag ni pakasumpal na saratan a sipan tan nabawasay seseg tayod panaglingkor. Singa bilang, kasin nansakripisyo ka nensaman pian makapanpayunir ka odino napalaknab moy panaglingkor mo diad arum a paraan? No ontan nakomendaan ka. Balet kumusta natan ey? Tandaan, si Abraham et sankanonot toy “syudad a walaan na saray tuan pundasyon.” (Heb. 11:10) “Impatnag nen Abraham so pananisia ed si Jehova, tan sikatoy impasen a matunong lapud satan.”Roma 4:3.

ANENGNENG NEN MOISES “IMAY SAKEY YA AGNANENGNENG”

10. Panoy impanugaw nen Moises?

10 Inyapasakey met nen Moises so nonot tod saray bengatlan walad tawen. Nen kalangweran ni, sikatoy “nibangat ed amin a karunongan na saray Ehipsio.” Aliwa itan ya ordinaryon edukasyon. Diad saman et sankamakapanyarian ed mundo so Ehipto tan si Moises et kabiangay pamilya na Faraon. Kampegan sikatoy “makapanyari ed salita tan gawa to.” (Gawa 7:22) Nonoten pa labat iray posiblin niwalad sikato lapud atagey so inaral to! Balet, akapokus so nonot tod saray mas atagey a bengatla—say panggawad linawa na Dios.

11, 12. Anton edukasyon so mas pinabli nen Moises, tan akin ya ontay nibaga tayo?

11 Nen ugaw ni Moises, seguradon imbangat ed sikato na ina ton si Jocebed so nipaakar ed Dios na saray Hebreo. Inapresyan maong nen Moises so kakabatan tod si Jehova tan parad sikato et mas mabli itan nen say anggan anton kayamanan. Kanian tinaynan toy amin ya pribilehyo tan oportunidad ya posiblin niwalad sikato no mansiansiad abung na Faraon. (Basaen so Hebreos 11:24-27.) On, lapud espiritual ya edukasyon tan pananisia nen Moises ed si Jehova, niyapasakey toy nonot tod saray bengatlan walad tawen.

 12 Agamoran nen Moises so sankatagyan ya edukasyon ed saman a panaon, balet kasin inusar to itan pian magmaliw a makapanyari, sikat, tan onyaman? Andi. Diad tua, ibabaga na Biblia ya agto labay so “patawag ya anak na marikit nen Faraon sanen sikatoy binmaleg la, a mas pinili toy napairap a kaiba na totoo na Dios nen say temporaryon panliket ed kasalanan.” On, inusar nen Moises so espiritual ya edukasyon to pian suportaan so gagala nen Jehova.

13, 14. (a) Antoy akatulong ed si Moises ya onkualipikad asainmin ya iter nen Jehova ed sikato? (b) Singa si Moises, antoy nepeg tayon gawaen?

13 Inar-aro nen Moises si Jehova tan saray kabaleyan to. Nen 40 años to la, say abaloan to et sarag to lan ibulos iray totoo na Dios ed panangaripen na Ehipto. (Gawa 7:23-25) Balet antis ya iter nen Jehova ed sikato itan ya asainmin, wala ni kaukolan ton gawaen. Kaukolan ya naaralan nen Moises so magmaliw ya mapaabeba, maanos, maulimek, tan kontroley sarili to. (Uli. 15:33) Kaukolan ya nipasal pian naanosan to ray subok tan kairapan diad arapen. Say 40 taon ya impagmaliw ton pastol so akatulong ed sikaton nawalaan na saratan a kualidad.

14 Kasin akaaral si Moises ed impankimey to bilang pastol? On! Ibabaga na Biblia ya sikatoy nagmaliw ya ‘mauyamo ed amin a lalaki ed dalin.’ (Num. 12:3) Lapud naaralan toy manpaabeba, nagmaliw ya maanos ed nanduruman klase na totoo tan ed saray problema da. (Exo. 18:26) Kaukolan met ya niwalad sikatayo iray espiritual ya kualidad ya ontulong pian nasungdoan so “baleg ya irap” tan makaloob ed matunong ya balon mundo na Dios. (Apo. 7:14) Kasin amta tayoy mibagay ed amin, anggan saramay say pakanengneng tayo et mipepetang so ulo da o mainomay ya naopendi? Maabig no unoren tayo iyan simbawa nen apostol Pedro: “Igalang yo so amin a klase na totoo, aro yo so amin ya agagi yo.”1 Ped. 2:17.

IYAPASAKEY SO KANONOTAN ED SARAY BENGATLAN WALAD TAWEN

15, 16. (a) Akin et importante ya iyapasakey so nonot tayod saray bengatlan walad tawen? (b) Akin et importante ya lanang ya maong so ugali tayo?

15 Manbibilay tayod “nikadkaduma tan mair-irap a panaon.” (2 Tim. 3:1) Kanian pian mansiansia tayon aliing ed espiritual, nepeg tayon iyapasakey so nonot tayo ed saray bengatlan walad tawen . (1 Tes. 5:6-9) Nengnengen tayo no panon tayon gawaen itan diad taloran aspekto na bilay tayo.

16 Ugali tayo: Impaliwawa nen Pedro ya importante so maong ya ugali. Inkuan to: “Pansiansia yon maabig so ugali yo ed limog na saray totoo ed mundo, ta . . . igloria ran mismo so Dios . . . lapud nanenengneng da iray maabig a gawa yo.” (1 Ped. 2:12) Balanglan wala tayod abung, trabaho, eskuelaan, ministeryo, o manrerelaks, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon igloria si Jehova diad maong ya ugali tayo. Siempre lapud agtayo perpekto, nalilingo tayon amin. (Roma 3:23) Balet no itultuloy tayoy ‘milaban ed maabig a pilalaban nipaakar ed pananisia,’ ag-itayo nadaeg na makasalanan ya laman tayo.1 Tim. 6:12.

17. Panon tayon naalig so panagnonot nen Kristo Jesus? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

17 Panagnonot tayo: Pian maong so ugali tayo, kaukolan ya duga so panagnonot tayo. Imbaga nen apostol Pablo: “Pansiansia yo ed inkasikayo iyan panagnonot a wala met ed si Kristo Jesus.” (Fil. 2:5) Panoy panagnonot nen Jesus? Sikatoy mapaabeba. Tan lapud satan et nansakripisyo parad  ministeryo to. Say sankanonot ton naynay et say pangipulong ed maong a balita na Panarian na Dios. (Mar. 1:38; 13:10) Parad si Jesus, say Salita na Dios so nepeg ton unoren. (Juan 7:16; 8:28) Makuli ton inaral so Masanton Kasulatan pian nakabisado, nidepensa, tan nipaliwawa to itan. No mapaabeba tayo tan maseseg tayod ministeryo tan personal ya panagaral na Biblia, mas naalig tayoy panagnonot nen Kristo Jesus.

Say sankanonot ya naynay nen Jesus et say pangipulong ed maong a balita na Panarian na Dios (Nengnengen so parapo 17)

18. Panon tayon nasuportaan so kimey nen Jehova?

18 Isuporta tayo: Gagala nen Jehova ya “diad ngaran nen Jesus so talimukoran na amin na saramay walad tawen tan saramay walad dalin.” (Fil. 2:9-11) Anggano atagey so posisyon nen Jesus, sikatoy mapaabeban manpasakop ed Ama to, tan ontan met so nepeg tayon gawaen. (1 Cor. 15:28) Panon? Panamegley na interon puson isuporta ed kimey nen Jehova—say ‘pambangat ed saray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulo.’ (Mat. 28:19) Sakey ni, “manggawa itayo na maabig ed amin,” diad saray agagi tayo tan ed arum nin totoo.Gal. 6:10.

19. Antoy nepeg ya determinasyon tayo?

19 Misalsalamat tayod si Jehova ta papanonotan to itayon iyapasakey so nonot tayod saray bengatlan walad tawen! Pian nagawaan tayo itan, kaukolan ya “anosan tayoy ombatik ed lumba a niiyan diad arapan tayo.” (Heb. 12:1) Komon ta amin tayo et manlingkor ya “interon kamarerwa a singa parad si Jehova” tan seguradon bendisyonan na Ama tayod tawen iray sagpot tayo.Col. 3:23, 24.