Onlad karga

Onlad saray karga

Say Unor a Kabusol, say Patey, et Naandi La

Say Unor a Kabusol, say Patey, et Naandi La

“Bilang unor a kabusol, say patey et naandi la.”1 COR. 15:26.

1, 2. Antoy kipapasen na bilay di Adan tan Eva diad gapo, tan anto ran tepet so aralen tayo?

NEN pinalsa na Dios si Adan tan Eva, anggapoy kabusol da. Perpekto ira tan manaayam irad paraiso. Maap-apit irad Amalsa bilang ananak to. (Gen. 2:7-9; Luc. 3:38) Nanengneng so magmaliw ya bilay da ed asainmin ya inter na Dios ed sikara. (Basaen so Genesis 1:28.) Pian ‘namakmakan tan napatulok da so dalin,’ pigaran panaon labat so palabasen. Balet pian tuloytuloy dan ‘nauleyan so amin a bengatla a mabilay ya onggagalaw dia ed dalin,’ kaukolan iran manbilay na andi-angga.

2 Akin balet et duma so situasyon natan? Akin et dakel so kabusol ya mangaamper ed liket na too, a say manunad satan et say patey? Antoy gawaen na Dios pian naandi irayan kakabusol? Say ebat ed sarayan tepet et walad Biblia. Aralen tayoy pigarad saratan.

 MAARON PASAKBAY

3, 4. (a) Antoy ingganggan na Dios ed si Adan tan Eva? (b) Panon kaimportante so itulok ed satan ya ganggan?

3 Anggano pinalsa na Dios si Adan tan Eva ya manbilay na andi-angga, aliwa ran imortal. Pian tuloytuloy iran manbilay, kaukolan day oningas, oninum, onugip, tan mangan. Manunad amin, akadepende so pambilay da ed relasyon dad angiter na bilay da. (Deu. 8:3) Importantin tuloken day panangigiya na Dios pian tuloytuloy dan na-enjoy so bilay. Antis ya pinalsa nen Jehova si Eva, oniay malinew ya imbaga tod si Adan: “Nayarian mo so mangan na labay mo ed amin a kiew na tanamanan, ingen ta say kiew na pakaamtaan mo na maong tan mauges, agmo nepeg a panganan; ta dia ed agew a pangan mo ed satan ompatey ka.”Gen. 2:16, 17.

4 ‘Say kiew ya pakaamtaan na maong tan mauges’ et irerepresenta toy kanepegan na Dios ya mandesisyon no antoy duga tan aliwa. Siempre, amta met la nen Adan so duga tan aliwa ta sikatoy pinalsa ed indengan na Dios tan walay konsiensia to. Ipapanonot na kiew ed si Adan tan Eva ya kaukolan dan lanang so panangigiya nen Jehova. No kanen day bunga na satan, ipapanengneng dan agda labay so manpasakop ed Dios, tan manresulta itan ed ipatey da tan saray ananak da. Nanengneng ed satan a dusa ya talagan seryoso tan ambelat itan a kasalanan.

NO PANON YA LINMOOB SO PATEY ED PAMILYAY TOO

5. Antoy agawa akin et agtinmulok si Adan tan Eva?

5 Kayarin pinalsa na Dios si Eva, imbaga nen Adan ed sikato so ganggan na Dios. Kabisado itan nen Eva ta ngalngali salita por salita ton inulit ed si Satanas nen akitongtong ed sikato panamegley na uleg. (Gen. 3:1-3) Si Satanas et espiritun anak na Dios ya inabuloyan ton ontuboy mauges a pilalek ton agmanpauley ed Dios tan nawalaay pakayari. (Ikompara so Santiago 1:14, 15.) Pian nagaway mauges ya plano to, pinapaway ton matila so Dios. Imbaga tod si Eva ya ag-ira ompatey no ag-ira ontulok ed Dios, noagta magmaliw iran singa Dios. (Gen. 3:4, 5) Anisiay Eva, tan impanengneng ton agto labay so manpasakop ed Dios diad impangan toy bunga, insan to kinombinse Adan ya mangan. (Gen. 3:6, 17) Nantila si Satanas. (Basaen so 1 Timoteo 2:14.) Amta nen Adan ya aliwa man, balet siansian ‘dinengel toy boses nen asawa to.’ Anggano singa kaaro may uleg, si Satanas ya Diablo et kabusol ya andiay panangasi, tan amta to ray graben epekto na impantila to.

6, 7. Panon ya impaamta nen Jehova so panangukom tod saramay nankasalanan?

6 Lapud makasarili si Adan tan Eva, nanrebelde irad si Jehova ya angiter na bilay da tan amin ya walad sikara. Siempre amta nen Jehova so amin ya agawa. (1 Awa. 28:9; basaen so Uliran 15:3.) Balet inikdan toy Adan, Eva, tan Satanas na pankanawnawan ipanengneng no antoy nalilikna rad ginawa da. Bilang Ama, seguradon asakisakitan si Jehova. (Ikompara so Genesis 6:6.) Balet bilang Ukom, talagan ipaakseb to imay imbaga ton dusa no ag-ira ontulok.

7 Imbaga na Dios ed si Adan: “Dia ed agew a pangan mo ed [kiew ya pakaamtaan na maong tan mauges] ompatey ka.” Nayarin inisip nen Adan ya amay “agew” ya imbaga na Dios et 24 oras. Kanian nen nanrebelde ra, ompan inilaloan ton pateyen  la ra nen Jehova antis ya onselek so agew. Balet diad ‘ambetel ya oras ed saman ya agew,’ kinatongtong ira nen Jehova. (Gen. 3:8) Inabuloyan to ran mansalita, pian papawayen toy katuaan ed mismon ebat da. (Gen. 3:9-13) Insan to imbagay sentensia ra. (Gen. 3:14-19) No pinatey to ran tampol ed saman, agnasumpal so gagala to parad totoo. (Isa. 55:11) Anggano senentensiaan to ray patey tan ginmapon tampol so epekto na kasalanan, inabuloyan to ran nawalaan na ananak ya minabang ed arum nin probisyon ya iter tod arapen. Diad pakanengneng na Dios, inatey si Adan tan Eva ed mismon agew na impankasalanan da. Tan lapud say 1,000 taon et singa sakey agew labat ed si Jehova, nibagan inatey irad saman ya “agew.”2 Ped. 3:8.

8, 9. Panon ya naapektoan iray ananak nen Adan ed impankasalanan to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

8 Kasin naapektoan iray ananak di Adan tan Eva ed ginawa da? On. Oniay ibabaga na Roma 5:12: “Linmoob so kasalanan ed mundo lapud sakey a too tan say ipapatey lapud kasalanan, tan ompapatey so amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.” Say sankaunaan ya inatey et say matoor ya si Abel. (Gen. 4:8) Insan tinmakken tan inatey so arum ya ananak nen Adan. Kasin atawir da met so kasalanan? Niay ebat nen apostol Pablo: “Dakel so impasen a managkasalanan lapud ag-intulok na sakey a too.” (Roma 5:19) Say kasalanan tan ipapatey ya atawir ed si Adan so nagmaliw ya kabusol na amin a totoo, tan agda itan natakasan. Anggano agtayo amta so eksakton proseso no panon ya nipapasa so kasalanan tan patey, sankanengneng tayo ray resulta.

9 Dugaruga sirin ya inkompara na Biblia so atawir tayon kasalanan tan patey ed “sakbong a manakbong ed saray amin a baley, tan say pandong a nibilkag ed tagey na saray amin a nasyon.” (Isa. 25:7) Anggapoy toon makatakas ed satan ya sakbong. Diad tua, “ompapatey so amin lapud si Adan.” (1 Cor. 15:22) Kanian oniay intepet nen Pablo: “Siopa so mangisalba ed siak ed laman a mamapaarap la ed sayan ipapatey?” Wala tay siopaman ya sarag to ‘tan ya gawaen? *Roma 7:24.

NAANDI LAY KASALANAN TAN PATEY YA IMPATAWIR NEN ADAN

10. (a) Anto ran tekstod Biblia so mangipapanengneng ya paandien nen Jehova so patey ya impatawir nen Adan? (b) Antoy naaralan tayod sarayan teksto nipaakar ed si Jehova tan ed Anak to?

10 On, si Jehova so makapangisalbad si Pablo. Kayarin binitla nen Isaias so nipaakar ed “sakbong,” insulat to: “Inakmon to so patey ed ando lan ando; et say Katawan a Jehova punasen to naani so saray lua ya unagus ed saray amin a lupa.” (Isa. 25:8) Si Jehova et singa sakey ya ama ya ekalen toy sengegan na paniirap na ananak to tan punasen toy lua ra. Labalabay ton paandien so patey ya impatawir nen Adan! Walay kaiba ton manggawad satan. Oniay nabasad 1 Corinto 15:22: “No panon ya ompapatey so amin lapud si Adan, nabilay met so amin lapud si Kristo.” Ontan met, nen intepet nen Pablo ya “Siopa so mangisalba ed siak?” intuloy to: “Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo!” (Roma 7:25) On, samay panangaro ya amakiwas ed si Jehova ya palsaen so too et agbinmetel  nen nanrebelde si Adan tan Eva. Tan si Jesus ya tinmulong ed Ama to ya nanggawad inmunan sanasawa et siansian inaro to ray ananak nen Adan. (Uli. 8:30, 31) Panon ya nisalba so pamilyay too?

11. Anton probisyon so intarya nen Jehova pian isalbay totoo?

11 Say kasalanan tan patey et resultay impanrebelde nen Adan. Nanengneng met ed satan so matunong ya panangukom nen Jehova. (Roma 5:12, 16) Nabasa tayo: “Diad panamegley na sakey ya impakalingo et niyabawag a nankasalanan so amin a klase na totoo.” (Roma 5:18) Antoy gawaen nen Jehova pian naekal itan ya panangukom balet ta siansia nin natumbok iray estandarte to? Naamtaan tayoy ebat ed sayan imbaga nen Jesus: “Say Anak na too [et] linma dia ya . . . iter toy kamarerwa to a panondon ed amayamay.” (Mat. 20:28) Impalinew nen Jesus ya lapud sikatoy nianak ed dalin bilang perpekton too, sarag ton iter so dondon. Panon ya lapud dondon et natumbok so estandarte nen Jehova ed hustisya?1 Tim. 2:5, 6.

12. Anton dondon so nitarya pian natumbok so estandarte na Dios ed hustisya?

12 Bilang perpekton too, sarag nen Jesus so manbilay ya andi-angga ya singa si Adan. Gagala nen Jehova ya napano so dalin na perpekton ananak nen Adan. Inar-aro nen Jesus so Ama to tan saray ananak nen Adan kanian insakripisyo toy bilay to bilang too parad sikara. On, inter toy perpekton bilay to ya misimbangan ed samay abalang nen Adan. Balet pinaoli nen Jehova so Anak to bilang espiritu. (1 Ped. 3:18) Inawat nen Jehova so bagat nen Jesus ta perpekton bilay so imbayar to pian dondonen odino saliwey pamilya nen Adan. Bilang resulta, awalaan iray ilalon andi-anggaan ya bilay. Kanian nibagan inala nen Jesus imay papel nen Adan. Inkuan nen Pablo: “Nisulat: ‘Say inmunan too a si Adan et nagmaliw a mabilay a kamarerwa.’ Say unor ya Adan et nagmaliw a manangiter-bilay ya espiritu.”1 Cor. 15:45.

Si Abel, say sankaunaan ya inatey, et minabang ed dondon nen Jesus (Nengnengen so parapo 13)

13. Panon ya tulongan na “unor ya Adan” iray inaatey?

13 Asingsingger lan onkiwas so “unor ya Adan” pian ikdan na bilay ya andi-anggaan iray totoo. Kaibad satan iray dakel ya anak nen Adan ya inatey la. Sikaray paolien ya manbilay diad dalin.Juan 5:28, 29.

14. Antoy inletneg nen Jehova pian nibulos iray totoo ed atawir dan ag-inkaperpekto?

14 Panon ya nibulos iray totoo ed atawir dan ag-inkaperpekto? Angiletneg si Jehova na Panarian ed tawen ya say ari et say “unor ya Adan” tan kaiba ton manuley so 144,000 ya pinili manlapud dalin. (Basaen so Apocalipsis 5:9, 10.) Sarayan kaiba nen Jesus et datin imperpekton totoo kanian natatalosan day situasyon na saray uleyan da. Diad 1,000 taon et tulongan nen Jesus tan na 144,000 iray totoo pian magmaliw iran perpekto.Apo. 20:6.

15, 16. (a) Anton patey so tutukoyen na Biblia ya “unor a kabusol,” tan kapigan itan naandi? (b) Unong ed 1 Corinto 15:28, antoy gawaen nen Jesus ed arapen?

15 Diad sampot na 1,000 taon ya uley na Panarian, nibulos la so matulok ya totoo ed kasalanan tan patey ya impatawir nen Adan. Inkuan na Biblia: “No panon ya ompapatey so amin lapud si Adan, nabilay met so amin lapud si Kristo. Balet kada sakey unong ed akapasenan to: si Kristo ya unonan pinaoli, insan saramay kayarian nen Kristo [saray kaiba ton manuley] legan na kiwawala to. Insan, diad  anggaan, iyawat to lay panarian diad Dios tan Ama to, sano apaandi to lan amin so gobierno tan amin a pakauley tan pakayari. Ta sikatoy nepeg a manuley bilang ari anggad niiyan la na Dios so amin a kakabusol diad salian to. Bilang unor a kabusol, say patey et naandi la.” (1 Cor. 15:22-26) On, naandi lan siansia so patey ya atawir tayod si Adan. Sigpot lan naekal so “sakbong” ya manasakbong ed pamilyay totoo.Isa. 25:7, 8.

16 Oniay konklusyon nen Pablo: “Sano nipasakop la ed Anak so amin a bengatla, sikatoy manpasakop met la ed Dios ya angipasakop na amin a bengatla ed sikato, ta pian say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.” (1 Cor. 15:28) Nasumpal lay gagala na uley nen Jesus. Diad satan et maliket ton ipawil so autoridad to ed si Jehova tan iyawat tod Ama to so perpekton pamilya na totoo.

17. Antoy nagawad si Satanas?

17 Anto balet so nagawad si Satanas, say sengegan na amin ya kairapan tayo? Say ebat et walad Apocalipsis 20:7-15. Kayari 1,000 taon, naabuloyan si Satanas ya palikdoen iray perpekto lan totoo diad unor a subok. Say Diablo tan saray ontumbok ed sikato et deralen ed andi-angga diad “komaduan ipapatey.” (Apo. 21:8) Say “komaduan ipapatey” et agbalot “naandi” ta saray kaibad satan et aglan balot nabilay. No matoor tayod si Jehova, agtayo takotan so “komaduan ipapatey.”

18. Panon ya nasumpal so asainmin ya inter na Dios ed si Adan?

18 Diad satan et perpekto la so amin a too tan ikdan ira nen Jehova na andi-anggaan ya bilay, tan anggapo lan balot so kabusol ya mangamper ed liket da. Anggano anggapoy Adan, nasumpal so asainmin ya inter na Dios ed sikato. Say dalin et napano na ananak to, a maliket ya mangasikasod satan tan ed amin ya mabilay a wadtan. Komon ta pablien tayon lanang so maaron paraan nen Jehova pian paandien so unor a kabusol, say patey!

^ par. 9 Oniay inkomento na Insight on the Scriptures nipaakar ed pansasagpot na saray scientist ya ipaliwaway sengegan na itatatken tan patey: “Agda bibidbiren ya say Amalsa so mismon angiter na sentensian patey ed inmunan sanasawa, tan ginawa to itan diad paraan ya agsigpot ya natalosan na too.”—Vol. 2, p. 247.