Onlad karga

Onlad saray karga

Matoor ya Manlingkor ed Dios Anggano ‘Dakel so Irap’

Matoor ya Manlingkor ed Dios Anggano ‘Dakel so Irap’

“Nepeg itayon ondalan ed dakel ya irap pian makaloob itayo ed panarian na Dios.”GAWA 14:22.

1. Akin et agla pankelawan na saray lingkor na Dios so irap?

KASIN pankelawan mo ya ‘dakel ni dalanen mon irap’ antis mon naawat so premyon andi-anggaan ya bilay? Seguro andi met la. Ta anggano balo ka nid katuaan odino abayag ka lan manlilingkor ed si Jehova, antam ya walan walay irap ed sayan mundo nen Satanas.Apo. 12:12.

2. (a) Nilikud ed saray probleman nasasali na amin a totoo, anton irap so naeeksperiensya na saray Kristiano? (Nengnengen so litratod sayan pahina.) (b) Siopay panlalapuan na saray irap tayo, tan panon tayon naamtaan itan?

2 Nilikud ed saray probleman ‘nasasali met na arum a totoo,’ wala ni sananey ya irap ya naeeksperiensya na saray Kristiano. (1 Cor. 10:13) Anto itan? Say graben isusumpa lapud matoor ya panguunor dad ganggan na Dios. Inkuan nen Jesus ed saray papatumbok to: “Say aripen et aliwan babaleg nen say katawan to. No pinasegsegang da ak, pasegsegangen da kayo met.” (Juan 15:20) Siopay panlalapuan na satan ya isusumpa? Anggapoy arum noag si Satanas ya deneskribe ed Biblia ya “managlem a leon” a labay ton “buagen” iray lingkor na Dios. (1 Ped. 5:8) Uusaren toy amin ya paraan pian deraley integridad na saray disipulo nen Jesus. Nengnengen tayoy agawad si apostol Pablo.

 IRAP ED LISTRA

3-5. (a) Anton irap so dinalan nen Pablo diad Listra? (b) Akin et makapabiskeg imay imbaga ton ondalan ed dakel ya irap iray disipulo?

3 Aliwan aminpinsan ya apasegsegang si Pablo lapud pananisia to. (2 Cor. 11:23-27) Say sakey ed satan et agawad Listra. Kayari ton pinaabig so sakey ya lakin agnin balot akaakar manlapu nen nianak, sikato tan say kaiba ton si Bernabe et dinayew na saray totoo bilang dirios. Akikasi rad totoo ya agda itan gagawaen! Balet nen wala ray sinmabin Judio ya kontrad sikara, pinauges day Pablo tan Bernabe pian samalay isip na totoo. Biglan angumay siplog na dagem! Tinutupak na totoo si Pablo anggad say amta ra et inatey la.Gawa 14:8-19.

4 Kayari imbisita di Pablo tan Bernabe ed syudad na Derbe, “pinmawil ira ed Listra tan diad Iconio tan diad Antioquia, a pinabiskeg da iray disipulo tan pinaseseg da ran mansiansia ed pananisia, ya inkuan da: ‘Nepeg itayon ondalan ed dakel ya irap pian makaloob itayo ed panarian na Dios.’” (Gawa 14:21, 22) Singa aliwan makapaseseg so idalan ed “dakel ya irap.” Kanian panon ya ‘apabiskeg nen Pablo tan Bernabe iray disipulo’ nen imbaga ran ondalan irad dakel nin irap?

5 Naamtaan tayoy ebat no aralen tayon maong imay imbaga nen Pablo. Agto labat imbagan: “Nepeg tayon sungdoan so dakel ya irap.” Imbes, imbaga ton: “Nepeg itayon ondalan ed dakel ya irap pian makaloob itayo ed panarian na Dios.” Apabiskeg nen Pablo iray disipulo ta indanet toy maabig ya resulta na panmatoor. Aliwa labat itan ya ilusyon ta oniay imbaga nen Jesus: “Samay akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban.”Mat. 10:22.

6. Antoy premyo na saray makapansungdo?

6 No makapansungdo tayo, walay naawat tayon premyo. Say premyo na saray alanaan ya Kristiano et imortal ya bilay ed tawen tan manuley ira kaibay Jesus. Say premyo na ‘arum a karnero’ et bilay ya andi-anggaan diad dalin ya ditan et “manayam so inkatunong.” (Juan 10:16; 2 Ped. 3:13) Balet singa kuan nen Pablo, ondalan tayod dakel ya irap legan tayon aalagaren itan. Imanoey duaran klase na irap ya posiblin dalanen tayo.

ARAP-ARAPAN YA PANANGATAKI

7. Anton klase na irap so arap-arapan ya panangataki?

7 Impasakbay nen Jesus: “Iyawat kayo na saray totoo diad korte, tan pekpekpeken da kayo diad saray sinagoga tan iyarap da kayo ed saray gobernador tan arari.” (Mar. 13:9) Nanengneng ed satan ya imbaga to ya say arum a Kristiano et napairap, nayarin lapud sugsog na saray lider na relihyon o politika. (Gawa 5:27, 28) Pawilen tayo may alimbawa nen Pablo. Kasin tinmakot ta amta ton sikatoy napasegsegang? Andi.Basaen so Gawa 20:22, 23.

8, 9. Panon ya impanengneng nen Pablo ya sikatoy determinadon mansungdo, tan panon met itan ya impanengneng na saray agagi tayo natan?

8 Makpel ya nilabanan nen Pablo iray arap-arapan ya panangataki nen Satanas tan inkuan to: “Agko ipapasen a makanakana ed siak so kamarerwak, a singa mabmabli itan, nasumpal ko labat so babatiken ko tan say ministeryon inawat ko ed Katawan a Jesus, a sigpot kon ipulong so maong a balita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan na Dios.” (Gawa 20:24) Mapatnag ya agnatatakot si Pablo ed saray panamasegsegang ya posiblin dalanen to. Imbes, sikatoy determinadon mansungdo anggan antoy nagawa. Say manunan iisipen to et say ‘sigpot ya pangipulong ed maong a balita’ anggano dakel so irap.

 9 Diad panaon tayo, ontan met so determinasyon na dakel ya agagi. Singa bilang, diad sakey ya bansa et wala ray Tasin ngalngali 20 taon a nipriso anggano anggapoy agawan bista ed korte. Akin? Lapud nansiansia ran neutral. Anggapoy ley ed satan a bansa ya manprotektad kanepegan na saray agmalabay ya mibiang ed politika. Legan iran walad prisoan, insebel ya bisitaen ira na saray kapamilyaan da, tan say arum ed saray apriso et binugbog tan pinairap ya maong.

10. Akin et agtayo nepeg ya takotan iray irap ya bigla biglan onsasabi?

10 Susungdoan met na agagi ed nanduruman lugar iray irap ya bigla biglan onsasabi. No nagawa itan ed sika, agka manpapatalod takot. Nonot moy Jose. Inlako pian magmaliw ya aripen, balet “inliktar [nen Jehova] ed amin a kairapan to.” (Gawa 7:9, 10) Sarag nen Jehova ya gawaen itan ed sika. Tandaan ya “amta nen Jehova no panon ton iliktar ed subok iray maridios a totoo.” (2 Ped. 2:9) Kasin manmatalek kad si Jehova, ta manisia kan sarag to kan iliktar ed sayan mauges a sistema tan ikdan to kay pankanawnawan manbilay ya andi-angga diad uley na Panarian to? Dakel so rason mon manmatalek tan makpel ya arapen so anggan anton panamasegsegang.1 Ped. 5:8, 9.

MAAMOT YA PANANGATAKI

11. Antoy pidumaan na arap-arapan ya panangataki ed maamot ya panangataki?

11 Say sakey nin klase na irap ya posiblin dalanen tayo et saray maamot ya panangataki. Antoy pidumaan na satan ed arap-arapan ya panangataki? Saray arap-arapan ya panangataki et singa maksil a bagyo ya bigla ton deraley abung yo. Saray maamot ya panangataki et singa tabuney ya sandaraiset dan upotey abung yo ya anggad nageba la. Nayarin ag-itan nalikas ya anggad grabe la.

12. (a) Antoy sakey ed saray maamot ya taktika nen Satanas, tan akin ya epektibo itan? (b) Akin et kinmapuy so liknaan nen apostol Pablo?

12 Labay nen Satanas ya deraley relasyon mod si Jehova, nayarin panamegley na arap-arapan ya panamasegsegang odino sandaraiset ton pakapuyey pananisiam panamegley na saray maamot ya panangataki. Say sakey ya sankaepektiboan ya taktikan uusaren nen Satanas et say ikapuy na liknaan. Inamin nen apostol Pablo ya kinmapuy met so liknaan to. (Basaen so Roma 7:21-24.) Mabiskeg so espiritualidad nen Pablo tan nayarin membro ni ingen na mananguley ya ulop nen inmunan siglo. Balet akin et imbaga ton sikatoy “pakaskasi”? Lapud wala ray kakapuyan to. Talagan labay ton gawaen so duga, balet walay sananey ya puersan onlalaban ed nonot to. No bilang et naliknam met itan, agta makaligliwa no nonoten mon alikna met itan nen apostol Pablo?

13, 14. (a) Akin et wala ray lingkor na Dios ya onkakapuy so liknaan da? (b) Siopay malabay ya onkapuy so pananisia tayo, tan akin?

13 Wala ray agagi tayon no maminsan et onkapuy so liknaan da, mapagpaga ira, tan isipen dan anggapoy kana ra. Alimbawa, oniay imbaga na maseseg ya payunir ya tawagen tayod ngaran ya Deborah: “Sankanonot kon lanang so lingok kanian lalo ak ya naeermenan. No nanonotan koy amin ya aliwan ginawak, pakaliknak et agak balot naaro na anggan siopa, anggan si Jehova.”

14 Akin et adismaya so arum a maseseg ya lingkor nen Jehova, a singa si Deborah? Walay pigaran rason. Abebbebay pakanengneng na arum ed sarili da tan mair-irap so kipapasen da. (Uli. 15:15) Say arum et negatibo so liknaan da lapud walay sakit da ya apektaen toy emosyon. Antokaman  so rason, kaukolan tayon tandaan no siopay malabay ya ontay nalikna tayo. Siopay malabay ya onkapuy so liknaan tayo pian ontunda ti lan manlingkor? Siopay malabay ya naliknam ya anggapo lay ilalom a singa sikato? (Apo. 20:10) Anggapoy arum noag si Satanas! Diad tua, antokaman so usaren to, arap-arapan man odino maamot ya panangataki, saksakey so gagala to—labay ton manaburido tayo, naekal so seseg tayo, tan onsuko tayo la. On, kaukolan moy milaban pian napansiansiam so katooran mo!

15. Panon tayon nipanengneng ya agtayon balot onsuko anggano onkapuy so liknaan tayo?

15 Agkan balot onsusukod pilalaban mo. Manpokus kad premyo. Insulat nen Pablo ed saray Kristiano ed Corinto: “Ag-itayo ontutunda, noagta anggano onkakapuy so inkatoo tayo ed paway, seguradon napapasimbalo ya inagew-agew so inkatoo tayo ed loob. Ta anggano say kairapan et magano tan anlemew, mamawala itan ed sikatayo na sakey a gloria a manbaleg lan manbaleg tan andi-anggaan.”2 Cor. 4:16, 17.

MANPARAAN LA NATAN PARAD IRAP

Ugaw man o matatken, manpapasal iray Kristiano pian nidepensa day pananisia ra (Nengnengen so parapo 16)

16. Akin ya importantin manparaan ti la natan parad irap?

16 Singa apantongtongan tayo, dakel so “masilib a paraan” nen Satanas. (Efe. 6:11) Nepeg tayon iyaplikay panamaseseg ed 1 Pedro 5:9: “Ontalindeg kayo sumpad sikato, a pabiskeg yoy pananisia yo.” Pian nagawaan tayo itan, kaukolan tayon iparaan so isip tan puso tayo, tan ipasal tayo la natan so sarili tayo ya gawaey duga. Niay alimbawa: Saray sundalo et kaukolan ya impasyan man-training anggano anggapo ni guerra. Ontan met ed saray sundalo nen Jehova. Agtayo amta no panoy espiritual ya pilaban tayo diad arapen. Kanian agta maabig no impasya tayo met lan  man-training legan ya anggapo ni itan? Insulat nen Pablo ed saray taga Corinto: “Itultuloy yon suboken so inkasikayo no kasin wala kayo ed pananisia, itultuloy yon paneknekan no anto kayo.”2 Cor. 13:5.

17-19. (a) Panon tayon nausisay sarili tayo? (b) Panon ya makapanparaan iray kalangweran pian nidepensa day pananisia ra ed eskuelaan?

17 Say sakey ya paraan pian niyaplika tayoy pinuyanan ya simbawa nen Pablo et diad seryoson pangusisad sarili tayo. Tepetan moy sarilim: ‘Kasin lanang ak ya manpipikasi? No walay manedesdes ed siak, kasin say Dios so uunoren ko imbes ya too? Kasin regular ak ya mimiaral? Kasin makpel kon ibabagad arum iray papanisiaan ko? Kasin gagawaen koy anggaay nayarian kon palampasen la iray lingo na agagi—no panon ya papalampasen da met iray lingok? Kasin manpapasakop ak ed saray mangidadaulod kongregasyon mi tan ed organisasyon diad interon mundo?’

18 Imanoen ya say duara ed saratan a tepet et nipaakar ed makpel ya pangidepensad pananisia tayo tan agpampatalo ed desdes. Ontan so gagawaen na dakel ya kalangweran ya maneeskuela ni. Agda iyaamot o ibabaing iray papanisiaan da. Makpel dan ibabaga itan ed arum. Wala ray suhestion nipaakar ed saya ya ni-publish ed saray magasin tayo. Singa bilang, insuheri na Hulyo 2009 ya Awake! ya no ibaga na kaklasem ya: “Akin et agka manisiad ebolusyon?” niay simplin iyebat mo: “Akin et panisiaan koy ebolusyon? Anta anggan saray scientist et nandurumay opinyon dad satan—matattalino la ra man a!” Atateng, ipraktis yo ray anak yon onebat pian akaparaan iran mangidepensad pananisia ra no wala ray manesdes ed sikara diad eskuelaan.

19 Balet siempre, aliwan lanang a mainomay ya idepensay papanisiaan tayo odino gawaen so pagagawa nen Jehova. Alimbawa, no naksawan tayo lad sanagew ya impantrabaho, ngalngali agtayo la sarag so miaral. Odino mair-irap so ombangon ed kabuasan pian onlan manpulong. Balet tandaan: No onsabi ray mas mairap ya subok ed arapen, mas mainomay mon arapen iratan no natan et nipasal mo lay maabig ya espiritual a rotina.

20, 21. (a) Panon ya makatulong so pandalepdep ed dondon pian nalabanan tayo ray negatibon liknaan? (b) Antoy nepeg ya determinasyon tayo?

20 Panon to balet iray maamot ya taktika nen Satanas? Singa bilang, panon tayon nalabanan so ikapuy na liknaan? Say sakey ed saray epektibon paraan et say pandalepdep ed dondon. Ontan so ginawa nen apostol Pablo. No maminsan et pakaskasi so pakanengneng tod sarili to. Balet amta to ya inatey so Kristo aliwan parad saray perpekto, noagta parad saray makasalanan ya singa sikato. Diad tua, insulat to: “Say bilay a walad siak natan et lapud pananisia ed Anak na Dios, ya angaro ed siak tan inter toy inkasikato parad siak.” (Gal. 2:20) On, inawat nen Pablo so dondon tan binidbir to ya sikatoy personal ya agunggonaan ed satan.

21 Makatulong met no isipen mon say dondon et personal ya regalo nen Jehova ed sika. Balet agto labay ya ibagan naekal ya tampol so ikakapuy na liknaan mo. Diad tua, say arum ed sikatayo et kaukolan dan tuloytuloy ya labanan iyan maamot ya taktika nen Satanas anggad isabi anggaan. Balet tandaan: Say makaawat labat na premyo et saray ag-onsuko. Asingsingger la so maglorian agew ya ipawil na Panarian na Dios so deen tan magmaliw lan perpekto so amin a matoor. Gawam so anggaay nayarian mon onloob ed satan a Panarian—anggano dakel nin irap so dalanen mo.