Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin ‘Manadampot Kay Maabig a Kimey’?

Kasin ‘Manadampot Kay Maabig a Kimey’?

MANNERBIYOS si Fernando. * Imbagad sikato na duaran elder ya labay dan katongtongen. Kayari na pigaran bisita na manangasikaso na sirkito, impaliwawa ed sikato na saray elder no anto ray nepeg ton gawaen pian onkualipika ed kaaruman iran pribilehyo diad kongregasyon. Diad ilalabas na panaon, nononoten nen Fernando no magmaliw ni kasin elder. Kakkayari lamet na bisitay manangasikaso na sirkito. Akin kasi et labay lamet ya katongtongen na saray elder?

Madengedengel si Fernando legan ya mansasalita imay sakey ya elder. Binitla na elder imay 1 Timoteo 3:1 tan imbaga ton akaawat iray sulat ya naaprobaan lay Fernando bilang elder. Abiglay Fernando tan tinepet to: “Anto may kuan yo?” Inulit na brother so imbaga to, tan akaimis si Fernando. Nen inyanunsiod kongregasyon ya elder la, makakaimis so amin.

Makapuy kasi pampilalek ya nawalaay pribilehyo ed kongregasyon? Andi. Unong ed 1 Timoteo 3:1, “no dadampoten na siopaman so betang na manangasikaso, maabig a kimey so pipilaleken to.” Dakel ya brother so angiyaplika ed satan tan inmaligwas irad espiritual kanian nagmaliw iran kualipikado ed saray pribilehyo. Bilang resulta, dinmakel so responsablin elder tan ministeryal a lingkor ya mangaasikasod totoo na Dios. Balet ondarakel ni ray kongregasyon kanian kaukolan ni dakel ya brother ya mangidaulo. Antoy dugan gawaen na saray brother pian onkualipika ira? Tan kasin nepeg ya saramay malabay ya magmaliw ya elder et atan lay lanang ya sankanonot da, ya singa si Fernando?

ANTOY LABAY YA IBAGA NA ‘PANDAMPOT’?

Samay salita ed Biblia ya ‘pandampot’ et nanlapud Griegon salita ya say labay ton ibaga et pampilalek a maong odino panggawat. Nayarin naimadyin moy toon maan-anos ton gagawaten so makapaingganyon prutas ed sanga na kiew. Balet aglabay ya ibaga na satan ya dampoten moy pribilehyon “betang na manangasikaso” lapud inkaagum. Akin?  Ta nepeg ya say motibo na saray interesadon manlingkor bilang elder et say panggaway “maabig a kimey,” aliwan pian nawalaay posisyon.

Saray kualipikasyon ed sayan maabig a kimey et nabasad 1 Timoteo 3:2-7 tan Tito 1:5-9. Oniay inkuan na abayag lan elder ya si Raymond nipaakar ed saratan ya atagey ya kualipikasyon: “Parad siak, say sankaimportantian et say inkatoo tayo. Importante so abilidad ya manpaliwawa tan manbangat, balet ta manunaan nin siansia ya say sakey et andian na pakabalawan, maadia ed saray kagagawa to, maabig so panagnonot to, mauksoy, maparawes, tan makatunongan.”

‘Ondampot’ na pribilehyo diad pibiang mod nanduruman aktibidad na kongregasyon

Say sakey a brother ya talagan labay toy nawalaan na pribilehyo et ipanengneng ton anggapoy nabalaw ed sikato diad ipaliis tod amin a klase na panagtila tan karutakan. Sikatoy maadia ed saray gagawaen to, maabig so panagnonot to, mauksoy, tan makatunongan; kanian matalek iray agagi ya maong so pangidaulo to tan tulongan to rad problema da. Lapud maparawes, napapaseseg to ray kalangweran tan saray balo nid katuaan. Liligliwaen tan tutulongan to ray mansasakit tan maedad la lapud maaro ed kamaongan. Ipapanengneng to irayan kualidad parad pankaabigan na arum, aliwan lapud labay toy nawalaan na pribilehyo. *

Say ulop na mamatatken et maliket ya manimbawa tan mamaseseg, balet say akanresponsabilidad ya dampoten iray Makasulatan ya kualipikasyon et amay mismon brother ya labay toy nawalaan na pribilehyo. Oniay inkuan na eksperiensyadon manangasikaso ya si Henry: “No manadampot kay pribilehyo, mansagpot ka pian napaneknekan mon kualipikado ka.” Tinukoy to may Eclesiastes 9:10, tan inkuan to: “‘Antokaman a nayarin gawaen na limam, gawam ed amin a pakayarim.’ Antokaman so iter na saray elder ya asainmin mo, gawam so anggaay nayarian mo. Aroen mo so amin ya kimey mod kongregasyon, anggan say pampanis. Diad ilabas na panaon, naimano na arum so kimey tan pansasagpot mo.” No labay moy manlingkor bilang elder, paneknekan mon makuli tan napanmatalkan ka ed amin ya aspekto na sagradon serbisyo.  Nepeg ya mapaabeba ka, aliwan maambisyon.Mat. 23:8-12.

IPULISAY SO MAKAPUY YA KANONOTAN TAN KAGAGAWA

Wala ra may labay day nawalaan na pribilehyo diad kongregasyon ya natukson ipalikas itan ed ulop na mamatatken o salien day manpalakas ed sikara. Say arum et onsyodot no simbawaen ira na saray elder. Maabig no tepetan day sarili da, ‘Kasin say sarilik so iisipen ko, odino labay ko ya mapaabeban asikasoen iray karnero nen Jehova?’

Nepeg ya tandaan na saray manadampot na pribilehyo so sakey nin kualipikasyon na saray elder—‘say pagmaliw ya ehemplo ed pulok.’ (1 Ped. 5:1-3) No labay na sakey so magmaliw ya maong ya alimbawa ed kongregasyon, nepeg ton paliisan iray mapalikdon kanonotan tan kiwas. Sikatoy kaukolan ya maanos, balanglan elder la odino andi ni. Balet anggano say sakey et elder la, agto labay ya ibagan agla nalingo. (Num. 12:3; Sal. 106:32, 33) Sakey ni, nayarin anggapoy naiimano ton ‘makapuy ya gagawaen to,’ balet ompan walay nanenengneng na arum ya negatibon ugali to. (1 Cor. 4:4) Kanian no simbawaen ka na saray elder base ed Biblia, dengel ka tan agka ombabarong. Insan gawam so anggaay nayarian mon iyaplika itan.

PANON TO NO ABAYBAYAG KA LAN MANAALAGAR?

Wala ray brother ya singa agaylay kabayag na impanalagar da antis iran aturo ya elder. No pigaran taon mo lan dadampoten so “betang na manangasikaso,” kasin no maminsan et ngalngali agka la makaalagar? No ontan, imanoen irayan pinuyanan ya salita: “Say ilalo a nitantan pabeblayen to so puso; balet sano say pilalek onsabi, sikato so kiew na bilay.”Uli. 13:12.

Nayarin ombeblay so puso na sakey no singa agto la nadampot so labay ton pribilehyo. Ontan so alikna nen Abraham. Insipan nen Jehova ed sikato ya ikdan toy anak, balet linmabas lay dakel a taon et anggapo ni anak da nen Sara. (Gen. 12:1-3, 7) Lapud masiken lay Abraham, inyey-ey to: ‘Katawan a Jehova, antoy iter mo ed siak, anggapo ni ana’ko. Agmo ak inikdan na ilalak.’ Sikatoy pinaseguroan nen Jehova ya talagan tooren toy sipan to. Balet manga 14 taon ni linmabas antis ya sinumpal na Dios so sipan to.Gen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Legan ya manaalagar si Abraham, kasin agmaliket ed panaglingkor to? Andi. Agton balot nanduaruwaan so sipan na Dios. Inalagar toy pakasumpal na satan. Insulat nen apostol Pablo: “Naawat nen Abraham iyan sipan kayari na impan-anos to.” (Heb. 6:15) Say bendisyon ya inter na Makapanyarin-amin a Dios ed sayan matoor ya lingkor to et mas ni nen say inilaloan to. Antoy naaralan mod si Abraham?

No labay moy manlingkor ya elder balet ta agka ni aturo anggano abaybayag ka lan manaalagar, itultuloy moy manmatalek ed si Jehova. Agmo abuloyan ya naandi liket mod panaglingkor. Oniay imbaga nen Warren, ya tinmulong ed dakel a brother ya onaligwas ed espiritual: “Kaukolan ya palabasey panaon pian napaneknekan ya talagan kualipikado so sakey a brother. Diad ilalabas na taon, kalkalnan  napatnagan so abilidad tan ugali to diad saray kakikiwas to tan no panon ton gagawaen iray asainmin to. Iisipen na arum ya magmaliw labat iran maliket no niiter lad sikara so pribilehyo. Makapuy itan ya kanonotan tan ompan atan lay sankanonot dan lanang. No matoor kan manlilingkor ed si Jehova inerman so kawalaan mo tan antokaman so kipapasen mo, naliknam so tuan liket.”

Walay brother ya nanalagar na masulok a samploy taon antis ya aturon elder. Inusar to imay nabasad Ezequiel kapitulo 1 pian ipaliwaway naaralan to: “Si Jehova so mangimamaneho ed karwahe to, say organisasyon to, diad labay ton kapeles. Aliwan say panmoria tayod panaon so importante noagta say panmoria nen Jehova. No nipaakar ed pilalek kon magmaliw ya elder, aliwan importante so labay kon nagawa o labay kon pagmaliwan. Ompan amay labay ko et aliwan saman so nanenengneng nen Jehova ya kaukolan ko.”

No labay moy manlingkor bilang manangasikaso diad arapen, dampot mo itan diad isuportam pian magmaliw ya maliket so kongregasyon. No singa agaylay kabayag mo lan manaalagar, agka onsusuko tan anosan mo labat. Oniay inkuan nen Raymond ya abitla nen niman: “No maambisyon ka, agka nakontento. Saramay agmakaalagar et agda naliknay liket ed panaglingkor ed si Jehova.” Gawam so amin pian lalom ya nipatnag so bungay espiritu na Dios, lalo lay anos. Pampelengan mon pabiskegey espiritualidad mo diad panaral ed Kasulatan. Aruman moy panaon mod panagpulong tan pangiyaral na Biblia ed saray interesado. Idaulom so pamilyam ed espiritual iran kimey tan ed panagdayew na pamilya. Enjoy moy kada pankanawnawa ya nakaiba iray agagi. Legan mon dadampotey kalat mo, maliket kan manalagar.

Say pagmaliw ya kualipikado ed saray pribilehyo ed kongregasyon et bendisyon nen Jehova; aglabay nen Jehova tan na organisasyon to ya saramay manadampot na pribilehyo et nadismaya tan agla maliket ed panaglingkor. Susuportaan tan bebendisyonan na Dios so amin ya manlilingkor ed sikato ya dugay motibo da. Amin ya bendisyon to et “agmangarum na ermen.”Uli. 10:22.

Anggano medyo abayag ka lan manaalagar, wala nin siansiay nagawaan mo pian onaligwas kad espiritual. Legan mon pansasagpotan ya ipanengneng iray marakep ya kualidad tan makuli kad kongregasyon tan agmo papaulyanay pamilyam, agbalot lingwanan nen Jehova so amin ya gagawaen mo. Komon ta lanang kan maliket ed panlilingkor mod si Jehova, antokaman so asainmin mo.

^ par. 2 Sinalatan iray ngaran ed sayan artikulo.

^ par. 8 Saray prinsipyon abitlad sayan artikulo et onaplika met ed saramay labay day magmaliw ya ministeryal a lingkor. Saray kualipikasyon ya kaukolan dan dampoten et nabasad 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13.