Onlad karga

Onlad saray karga

“Sikayo so Saray Tasik”

“Sikayo so Saray Tasik”

“Sikayo so saray tasik, kuan nen Jehova.”ISA. 43:10.

1, 2. (a) Antoy labay ya ibaga na salitan tasi, tan antoy agnagagawaan na media ed interon mundo? (b) Akin ya agmandedepende si Jehova ed media?

ANTOY labay ya ibaga na salitan tasi? Oniay imbaga na sakey ya diksiyunaryo: “Siopaman ya akanengneng ed agawa tan ireport to itan.” Singa bilang, diad syudad na Pietermaritzburg, South Africa, walay dyaryon The Witness (Say Tasi) ya masulok lan 160 taon ya ipa-publish. Dugaruga itan a ngaran ta say gagala na dyaryo et ireport iray dugan impormasyon nipaakar ed saray nagagawad interon mundo. Insipan na sankaunaan ya editor na Say Tasi ya ipasabi na sayan dyaryo “so katuaan, say amin a katuaan, tan anggapo lay arum noag say katuaan.”

2 Makapaermen balet ta saray media ed interon mundo natan et agda iimanoen iray importantin impormasyon o aliwa ni ingey ipapasabi da. Alimbawa, agda ipapasabi imay imbaga na makapanyarin amin a Dios panamegley na propeta ton si Ezequiel: “Saray nasyon naamtaan da naani a siak si Jehova.” (Eze. 39:7) Anggaman ontan, agmandedepende ed media so Soberanon Manuley ed uniberso. Si Jehova et walaan na manga waloran milyon ya Tasi ed interon mundo. Ipapasabi dad totoo so nipaakar ed sikato, tan say pidedeneng tod totoo nensaman anggad natan. Iyaanunsio met na sayan armada na saray Tasi iray insipan na Dios a bendisyon ya iter tod totoo diad arapen. No manunad bilay tayo iyan kimey a panagtasi, papaneknekan tayon makanepegan itayod inter na Dios ya ngaran tayo a nabasad  Isaias 43:10: “Sikayo so saray tasik, kuan nen Jehova tan say aripen ko a pinilik.”

3, 4. (a) Kapigan asalatan so ngaran na Saray Estudyante na Biblia, tan antoy liknaan dad satan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

3 Talagan baleg a pribilehyo so natawag ed ngaran nen Jehova ta sikato so “Ari ed andi-anggaan” ya angibagan: “Sikato ya so ngaran ko ed andi-anggaan, tan sikato ya so pakanodnonotan ed saray amin a kailalakan”! (1 Tim. 1:17; Exo. 3:15; ikompara so Eclesiastes 2:16) Nen 1931, nagmaliw ya Saray Tasi nen Jehova so tawag ed Saray Estudyante na Biblia. Kayari na satan, dakel ya sulat na apresasyon so im-publish ed sayan magasin. Oniay insulat na sakey a kongregasyon ed Canada: “Malikeliket kami ed maong a balita ya sikatayoy ‘tasi nen Jehova,’ tan mas determinado kamin paneknekan ya makanepegan kamid satan ya balon ngaran.”

4 Panon mon nipanengneng ya aapresyaen moy pribilehyon natawag ed ngaran na Dios? Tan kasin nipaliwawam no akin ya tinawag itayo nen Jehova ya Saray Tasi to diad libro na Isaias?

SARAY TASI NA DIOS NENSAMAN

5, 6. (a) Panon ya nagmaliw a tasi nen Jehova iray Israelitan atateng? (b) Anto ni ingganggan ed saray Israelitan atateng, tan akin ya onaplika met itan ed atateng natan?

5 Kada Israelita ed panaon nen Isaias et ‘tasi’ nen Jehova, tan say interon bansa so “aripen” na Dios. (Isa. 43:10) Say sakey ya paraan ya nantasi iray atateng ya Israelita et diad impangibangat dad saray anak da no panon so impideneng na Dios ed inmuunan atateng da. Singa bilang, nen ingganggan ira ya tinaon dan selebraan so Paskua, oniay imbaga nen Jehova ed sikara: “Sano tepetan kayo na saray ananak yo, ‘Antoy kabaliksan ed sikayo na sayan selebrasyon?’ ibaga yo, ‘Saya so bagat na Paskua parad si Jehova, a nilabsanan to iray kaabungan na saray Israelita diad Ehipto sanen indapo toy salot ed saray Ehipsio, balet nilabsanan to iray kaabungan  mi.’” (Exo. 12:26, 27, NW) Nayarin inistorya met na atateng ed ananak da ya nen impatanir nen Moises ed manuley na Ehipto ya onlad desierto iray Israelita pian mandayew ed si Jehova, oniay inyebat na Faraon: “Siopa ta si Jehova, a nepeg ko a dengelen so boses to ya abuloyan ko so Israel ya onla?” (Exo. 5:2) Tan siempre, seguradon inistorya da met ya kayari samploran salot tan kayari impangilaban na Dios ed saray Israelita diad Ambalangan Dayat, anengneng na amin so malinew ya ebat ed samay tepet na Faraon—si Jehova so Makapanyarin-amin! On, atasian a mismo na bansan Israel ya si Jehova so tuan Dios tan Mananumpal na saray sipan to.

6 Seguradon saray Israelitan angapresyad pribilehyo da ya natawag ed ngaran nen Jehova et impaamta da irayan makapakelaw ya agawgawa ed ananak da, tan ed saray dayon nagmaliw ya aripen da. Amta met na saray Israelita ya kaukolan dan ipasal iray anak da ya tumboken so estandarte na Dios ed inkasanto. Oniay ingganggan nen Jehova: “Nepeg kayon magmaliw a masanto, ta siak, si Jehova a Dios yo, et masanto.” (Lev. 19:2, NW; Deu. 6:6, 7) Balibalin aligen itan na saray Kristianon atateng natan. Kaukolan da met ya ipasal iray anak da ed masanton panagbilay, pian natulongan da ran napagalangay maglorian ngaran na Dios!Basaen so Uliran 1:8; Efeso 6:4.

No bangatan tayo ray anak tayo nipaakar ed si Jehova, napagalangan tayoy ngaran to (Nengnengen so parapo 5, 6)

7. (a) Nen matoor iray Israelita ed si Jehova, antoy epekto ed saray kaabay dan bansa? (b) Antoy responsabilidad na amin ya atawag ed ngaran nen Jehova?

7 Kanian nen matoor iray Israelita, maabig so niiter dan pantasi ed ngaran na Dios. Imbagad sikara: “Amin a balbaley ed dalin nanengneng da naani ya atawag ka ed ngaran nen Jehova; tan takotan da ka.” (Deu. 28:10) Makapaermen balet ta paulit-ulit iran agnanmatoor. Pawilpawilen day panagdayew ed saray idolo. Singa saray dios na Canaan ya dinayew da, anggapoy panangasi ra ta imbagat da ray anak da tan inabuso da ray mairap bilay. Pakaaralan tayo itan ya agawad sikara. Nepeg ya masanto itayon lanang ta atawag itayod ngaran na Sankasantosan!

“NIA, MANGGAWA AK NAANI NA BALO A BENGATLA”

8. Antoy ingganggan nen Jehova ed si Isaias, tan antoy reaksion nen Isaias?

8 Impasakbay nen Jehova ya natasian na bansan Israel so makapakelkelaw ya pangibulos tod sikara. (Isa. 43:19) Nabasad unonan anemiran kapitulo na libro na Isaias iray pasakbay nipaakar ed kaderal na Jerusalem tan saray kakaabay ton syudad. Nabasa nen Jehova so puso na too, balet siansia nin ingganggan toy Isaias ya itultuloy ton pasakbayan iray Israelita anggano amta Ton ag-ira ondengel. Agmakapanisiay Isaias, tan labay ton naamtaan no anggad kapigan ya agmagbabawi so Israel. Antoy ebat na Dios? ‘Anggad saray syudad et nabagbag tan anggapo lay manaayam, tan saray abung et andian na too, tan say dalin et magmaliw ya andi-kana.’Basaen so Isaias 6:8-11.

9. (a) Kapigan asumpal so propesiya nen Isaias ya kaderal na Jerusalem? (b) Diad panaon tayo, anton pasakbay so kaukolan tayo met ya imanoen?

9 Niiter ed si Isaias iyan ganggan diad unor lan taon na impanuley nen Arin Uzias nen manga 778 B.C.E. Intultuloy toy nanlingkor bilang propeta ed manga 46 taon anggad kayari 732 B.C.E., nen si Arin Ezekias lay manuuley. Satan et 125 taon antis nin naderal so Jerusalem nen 607 B.C.E. Kanian magenap so panaon ya pinasakbayan iray totoo na Dios ed nagawad bansa ra. Diad panaon tayo, magenap met so panaon ya inter nen Jehova ed totoo to pian ipaamta so nagawad arapen. Diad 135 ya taon, manlapu lad sankaunaan ya isyu, ipapaimano na Say Panag-bantayan ed totoo ya kaukolan  day mansiansian akabantay lapud asingsingger lan mangangga so panuuley nen Satanas tan onsalat so Sanlibon Taon ya Uley nen Jesu-Kristo.Apo. 20:1-3, 6.

10, 11. Anton propesiya nen Isaias so atasian na saray Israelita ed Babilonia?

10 Dakel ya matulok a Judion sinmuko ed saray taga Babilonia so akaliktar nen aderal so Jerusalem tan inawit iran aripen ed Babilonia. (Jer. 27:11, 12) Kalabas na 70 taon, atasian na totoo na Dios so kasumpalan na sayan makapakelkelaw ya propesiya: “Oniay inkuan nen Jehova, say Mananondon yo, say Masanton Dios na Israel: ‘Nisengeg ed sikayo et ibakik ira ed Babilonia tan igeba ra so amin a balewet na saray puerta.’”Isa. 43:14, NW.

11 Asumpal itan a propesiya ed samay ag-iilaloan ya agawad sakey ya labi nen Oktubre 539 B.C.E. Legan ya maniinuman so ari na Babilonia tan saray prinsipe to ya uusaren da ray masanton kopa ya asamsam dad templo na Jerusalem, tan legan iran mandadayew ed saray dirios da, sinakop na armaday Media tan Persia so Babilonia. Nen 538 o 537 B.C.E., ingganggan nen Arin Ciro iray Judio ya ompawil ed Jerusalem tan ipaalagey lamet so templo na Dios. Amin iratan et impasakbay la nen Isaias, pati say sipan nen Jehova ya taryaan tan protektaan to ray magbabawin totoo to diad ipawil dad Jerusalem. Tinawag ira na Dios ya ‘say baley a ginawak a nipaakar ed siak lanlamang, pian ipatnag day galang ko.’ (Isa. 43:21; 44:26-28) Diad impawil dad Jerusalem tan impangipaalagey da lamet ed templo, atasian da ya si Jehova labat so tuan Dios tan lanang ton totoorey salita to.

12, 13. (a) Siopa ray kaiba na saray Israelita nen nipawil so panagdayew ed si Jehova? (b) Antoy nepeg a gawaen na ‘arum a karnero’ legan dan susuportaan so “Israel na Dios,” tan antoy ilalo da?

12 Nen pinmawil iray Israelita ed Jerusalem, nilibon dayo so akilad sikara pian mandayew ed si Jehova. Tan dakel nin Gentil so nagmaliw ya Judion proselita. (Esd. 2:58, 64, 65; Est. 8:17) Diad panaon tayo, walay “baleg ya ulop” na ‘arum a karnero’ nen Jesus ya matoor ya onsusuportad saray alanaan a Kristiano, a manugyop ed “Israel na Dios.” (Apo. 7:9, 10; Juan 10:16; Gal. 6:16) Say baleg ya ulop et atawag met ed ngaran ya inter na Dios, Saray Tasi nen Jehova.

13 Legan na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo, seguradon agaylay liket na baleg ya ulop ya mangistoryad saray napaolid bilay no antoy kipapasen na sakey ya Tasi nen Jehova legan na kaunoran iran agew na sayan sistema. Balet nagawaan tayo labat itan no paneknekan tayo ya makanepegan itayon natawag ed ngaran na Dios tan gawaen tayoy  anggaay nayarian tayon mansiansian masanto. Balet anggano gagawaen tayo lay anggaay nayarian tayo, kaukolan nin siansia ya inagew-agew tayon onkerew na panamerdona, ya bidbiren tayon makasalanan itayo tan agnaparaan ya kagalangan so natawag ed masanton ngaran na Dios.Basaen so 1 Juan 1:8, 9.

NO ANTOY KABALIKSAN NA NGARAN NA DIOS

14. Antoy kabaliksan na ngaran ya Jehova?

14 Pian mas naapresya tayon kagalangan so natawag ed ngaran na Dios, maabig no dalepdepen tayoy kabaliksan na satan. Say ngaran ya Jehova et nanlapud Hebreon salita ya uusaren pian deskribiey aksion tan nayarin ipatalos ya “magmaliw.” Kanian say ngaran ya Jehova et ipapasabi toy ideyan “Pagmamaliwen To.” Dugaruga itan ed papel nen Jehova bilang Amalsa na uniberso tan amin ya matalinon pinalsa, tan Mananumpal na gagala to. Diad ilalabas na panaon, sikatoy tuloytuloy ya onaaksion pian nasumpal so linawa tan gagala to, tan ag-itan naamper na anggan siopa ya onkokontra, singa si Satanas, anggano anto ni gawaen da.

15. Antoy naaralan tayo nipaakar ed kabaliksan na ngaran nen Jehova ed samay imbaga tod si Moises? (Nengnengen so kahon ya “Ngaran ya Makabaliksan.”)

15 Nen ingganggan si Moises ya idaulo iray Israelita ed itaynan dad Ehipto, impaamta nen Jehova so sakey ya aspekto na personalidad to diad impangusar toy miparan salita pian deskribiey ngaran to. Oniay nabasad Biblia: “Inkuan na Dios ed si Moises: ‘Magmaliw Ak No Antoy Pilien Kon Pagmaliwan.’ Tan inkuan to ni: ‘Oniay ibagam ed saray Israelita, “Imbaki ak ed sikayo nen Magmaliw Ak.”’” (Exo. 3:14, NW, 2013 Edition) Kanian antokaman so situasyon, si Jehova et magmamaliw ed no antoy nakaukolan pian nasumpal so gagala to. Pinaneknekan tod saray Israelita ya sikatoy Manangiliktar, Managsalimbeng, Manangigiya, tan Manangitarya ya angiter ed amin a materyal tan espiritual ya pankaukolan da.

IPANENGNENG SO PISASALAMAT

16, 17. (a) Panon tayon nipanengneng so pisasalamat tayod pribilehyo ya natawag ed ngaran na Dios? (b) Antoy aralen tayod onsublay ya artikulo?

16 Diad panaon tayo, tuloytuloy ya onkikiwas si Jehova unong ed kabaliksan na ngaran to diad pangiiter tod amin ya espiritual tan materyal a pankaukolan tayo. Balet wala ni sananey ya naaralan tayod ngaran na Dios. Anto itan? Sarag met nen Jehova ya pagmaliwen iray pinalsa to ya gawaen so antokaman ya nakaukolan pian nasumpal so gagala to. Singa bilang, uusaren to ray Tasi to pian gawaey kimey to. No dalepdepen tayo itan, napakiwas itayon manbilay unong ed ngaran to. Oniay imbaga nen Brother Kåre, 84 años ya maseseg a Tasi ed Norway diad apalabas ya 70 taon: “Parad siak, baleg ya kagalangan so manlingkor ed si Jehova, say Ari ed andi-anggaan, tan magmaliw a kabiangay totoon atawag ed masanton ngaran to. Baleg ya pribilehyo so pangipaliwawad katuaan ed Biblia tan pakanengneng ed liket ed lupa na totoo no natatalosan day katuaan. Singa bilang, malikeliket ak no ibabangat kod sikara so kaimportantian na dondon bagat na Kristo, a diad panamegley na satan et nawalaan iray andi-anggaan a bilay diad mareen tan matunong ya balon mundo.”

17 Tua, diad arum ya teritorya et mataltalag lay malabay ya manaral nipaakar ed Dios. Anggaman ontan, singa si Brother Kåre, agta agnasabaan so liket mo no makalmo kay ondengel tan nipaamtam ed sikato so ngaran nen Jehova? Balet say tepet et, panon itayon magmaliw ya Tasi nen Jehova tan tasi met nen Jesus? Ebatan itan diad onsublay ya artikulo.