Onlad karga

Onlad saray karga

“Kabat nen Jehova Iramay Kayarian To”

“Kabat nen Jehova Iramay Kayarian To”

“No say sakey et aaroen toy Dios, sayan too et kabat to.”1 COR. 8:3.

1. Mangibaga na salaysay ed Biblia ya mangipapanengneng no panon ya pinalikdo na arum ya totoo na Dios so sarili da. (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

WALAY grupo na lalakin akaalagey ed arap na tabernakulo tan akaparaan la ran mangiyapay na insenso ed si Jehova. Diad sakey ya dapag et si Aaron, say atagey ya saserdote na Israel, tan diad biek et si Kora tan saray kaiba ton 250 ya lalaki, ya kada sakey et akaegna na kargaay ngalab. (Num. 16:16-18) No nengnengen, singa matoor iran amin ed si Jehova. Balet diad tua, si Kora tan saray kaiba to et mapaatagey ya rebelde tan labay dan samsamen so inkasaserdote nen Aaron. (Num. 16:1-11) Pinalikdo day sarili da, ta inisip dan awaten na Dios so panagdayew da. Balet makapainsulto itan ed si Jehova ta nababasa toy puso ra tan amta toy pansimpisimpitan da.Jer. 17:10.

2. Antoy impasakbay nen Moises, tan kasin tinmua itan?

2 Sakey agew antis na satan, impasakbay la nen Moises: “Nabuas ipatnag . . . nen Jehova no siopa so too to.” (Num. 16:5) Panon ya impanengneng nen Jehova ya kabat to no siopa ray tuan mandadayew ed sikato tan no siopa ray mankukunwari labat? Walay “apoy a nanlapu ed Jehova, et inakmon to [si Kora tan say] duanlasus tan limamplo a lalaki ya angiyapay na insenso.” (Num. 16:35; 26:10) Balet agpinatey nen Jehova si Aaron. Paneknek itan  ya sikato so inabobonan ton saserdote tan tua so pandadayew tod Dios.Basaen so 1 Corinto 8:3.

3. (a) Anton situasyon so linmesa ed panaon nen apostol Pablo? (b) Antoy naaralan tayod samay ginawa nen Jehova ed saramay rebelde ed panaon nen Moises?

3 Kalabas na manga 1,500 taon, wala met so singa ontan ya agawad panaon nen apostol Pablo. Wala ray mangibabagan Kristiano ira balet mangikakayat iray palson bangat, tan mililimog ni ran siansia ed kongregasyon. Diad saray makakanengneng, singa anggapo met so pidumaan na sarayan apostata ed arum ya agagid kongregasyon. Balet mapeligro ed saray matoor ya Kristiano so pana-apostata ra. Sarayan lobo ya mankuankuanan ya karnero et “dederalen day pananisia na arum.” (2 Tim. 2:16-18) Kasin nanenengneng nen Jehova so nagagawa? On. Amta nen Pablo imay ginawa na Dios ed si Kora tan saray kakaiba ton rebelde, kanian sikatoy matalek ya amta met nen Jehova so nagagawan apostasya ed panaon to. Nipaakar ed saya, konsideraen tayo imay makapainteres ya insulat nen Pablo ed si Timoteo tan nengnengen tayo no anto ray praktikal ya leksion ya naaralan tayod satan.

“SIAK SI JEHOVA, AGAK MANGUMAN”

4. Antoy matalek ya papanisiaan nen Pablo, tan panon itan ya napatnagan ed samay sulat tod si Timoteo?

4 Segurado si Pablo ya nanenengneng nen Jehova so kunkunwarin panagdayew, tan matalek met ya kabat nen Jehova no siopa ray maunor ed Sikato. Napatnagan itan ed saray salitan inusar tod samay pinuyanan ya sulat tod si Timoteo. Kayari ton tinukoy so mauges ya epekto na saray apostata ed kongregasyon, insulat to: “Balet, akaletneg nin siansia so malet a pundasyon na Dios, ya onia so akatatak: ‘Kabat nen Jehova iramay kayarian to,’ tan: ‘Amin komon ya ontatawag ed ngaran nen Jehova et ipulisay da so ag-inkatunong.’”2 Tim. 2:18, 19.

5, 6. Antoy naaralan tayod inusar nen Pablo ya balikas ya “malet a pundasyon na Dios,” tan antoy epekto na satan ed si Timoteo?

5 Antoy naaralan tayod saray salitan inusar nen Pablo ed satan ya teksto? Diad interon Biblia, ditan labat abitla so balikas ya “malet a pundasyon na Dios.” Uusaren ed Biblia so salitan “pundasyon” o “angipaletnegan” pian mangirepresenta ed nanduruman bengatla, singa say literal ya Jerusalem bilang kabisera na Israel nensaman. (Sal. 87:1, 2) Say betang nen Jesus ed gagala nen Jehova et nikompara met ed pundasyon. (1 Cor. 3:11; 1 Ped. 2:6) Antoy labay ya ibaga nen Pablo ed samay insulat ton “malet a pundasyon na Dios”?

6 Binitla nen Pablo so “malet a pundasyon na Dios” antis ton insulat imay imbaga nen Moises ed si Kora tan ed saramay sinmuportad sikato ya akarekord ed Numeros 16:5. Tinukoy nen Pablo imay agawad panaon nen Moises ta labay ton pasesegen tan panonotan si Timoteo ya sarag nen Jehova ya amtaen no siopa ray manrerebelde ed sikato tan dusaen to ra. Agnapatunda na saray apostata ed kongregasyon so gagala nen Jehova, no panon ya ag-itan apatunda di Kora nensaman. Agla indetalye nen Pablo no antoy irerepresenta na “malet a pundasyon na Dios.” Balet seguradon saratan ya salita so tinmulong ed si Timoteo ya nawalaay talek tan kompiyansa ed si Jehova.

7. Akin ya segurado itayon si Jehova et lawas ya matunong tan matoor?

7 Agbalot manguman iray prinsipyo nen Jehova. “Say simbawa nen Jehova mansiansia lawas, saray kanonotan na puso to [et] nipaakar ed amin na saray kailalakan,” so kuan na Salmo 33:11. Anggapoy anggaan na uley, panangaro, inkatunong, tan katooran nen Jehova. (Exo. 15:18; Sal. 106:1; 112:9; 117:2) Ibabaga na Malaquias 3:6: “Siak si Jehova, agak manguman.” Ontan met, ibabaga  na Santiago 1:17 ya si Jehova et “agmanguuman-uman, ya aliwan singa say anino ya onggagalaw.”

“TATAK” YA MAMABISKEG ED PANANISIA TAYOD SI JEHOVA

8, 9. Antoy naaralan tayod samay akatatak ed “malet a pundasyon na Dios”?

8 Diad samay ilustrasyon ya inusar nen Pablo diad 2 Timoteo 2:19, binitla to so nipaakar ed sakey a pundasyon ya walay mensahen akasulat o akatatak. Nensaman, wala ray akaukit ed pundasyon na saray paalagey, nayarin pian ipaamta no siopay nampaalagey o akanggawa ed satan. Diad Biblia, si Pablo so unonan angusar ed satan ya ilustrasyon. * Walay duaran mensahe ya akatatak ed “malet a pundasyon na Dios.” Unona, “Kabat nen Jehova iramay kayarian to,” tan komadua, “Amin komon ya ontatawag ed ngaran nen Jehova et ipulisay da so ag-inkatunong.” Ipapanonot na satan ed sikatayo imay nabasad Numeros 16:5.—Basaen.

9 Antoy naaralan na saray kayarian nen Jehova ed samay akatatak ed “malet a pundasyon na Dios”? Naaralan tayon saray prinsipyo nen Jehova et akabase ed duaran importantin katuaan: (1) Inaro nen Jehova iray matoor ed sikato, tan (2) kabusol nen Jehova so ag-inkatunong. Antoy koneksion na satan ed apostasya diad kongregasyon?

10. Antoy epekto na gagawaen na saray apostata ed saray matoor ya agagi ed panaon nen Pablo?

10 Seguradon apagaan si Timoteo tan arum nin matoor ya agagi ed gagawaen na saray apostata. Ompan kinuestion na arum ya Kristiano no akin ya aabuloyan nin mansiansia iratan ed kongregasyon. Nayarin inisip na saray matoor no kasin naiimano nen Jehova so katooran da tan say pansimpisimpitan na saray apostata.Gawa 20:29, 30.

Agnampaimpluensya si Timoteo ed gagawaen na saray apostata (Nengnengen so parapo 10-12)

11, 12. Panon ya apabiskeg so pananisia nen Timoteo ed sulat nen Pablo?

11 Talagan apabiskeg so pananisia nen Timoteo ed sulat nen Pablo. Nipanonot ed sikato no antoy agawa nen inabobonan nen Jehova si Aaron balet ta apaneknekan ya mansimpisimpitan si Kora tan saray kaiba to kanian pinatey ira. Singa ibabaga nen Pablo ed sulat to ya anggano wala ray mankuankuanan ya Kristiano ed limog da, nabirbir nen Jehova no siopan talaga iray kayarian to, ya singa ginawa tod panaon nen Moises.

12 Agbalot manguman si Jehova, kanian  makapanmatalek tayod sikato. Kabusol toy ag-inkatunong, tan diad nigeter ya panaon et dusaen to ray mauges ya agmagbabawi. Apanonotan met si Timoteo ya kaukolan ton ipulisay so mauges ya impluensya na saray peken Kristiano, ta amin ya “ontatawag ed ngaran nen Jehova” et nepeg ya ipulisay da so ag-inkatunong. *

SAY TUAN PANAGDAYEW ET ALIWAN ANDI-KAKANAAN

13. Antoy napanmatalkan tayo?

13 Makapabiskeg met ed espiritualidad tayo imay pinuyanan ya sulat nen Pablo. Unona ed amin, makapaseseg ya naamtaan ya nanenengneng nen Jehova so panmamatoor tayo. Agto itan ibabaliwala. Interesadon maong si Jehova ed saray kayarian to. Ibabaga na Biblia: ‘Saray mata nen Jehova onnenengneng ed amin a dalin, pian mabiskeg ya ontulong ed saramay ayadyari puso ra ed sikato.’ (2 Awa. 16:9) Kanian makapanmatalek itayo ya saray gagawaen tayo parad si Jehova “a manlalapud malinis a puso” et aliwan andi-kakanaan.—1 Tim. 1:5; 1 Cor. 15:58.

14. Anton klase na panagdayew so ag-awaten nen Jehova?

14 Tandaan tayon ag-aawaten nen Jehova so mansimpisimpitan ya panagdayew. Legan ya saray mata to et ‘onnenengneng ed amin a dalin,’ naamtaan to no siopa ray ‘ayadyari puso ra ed sikato.’ Makapadimla ed si Jehova no say sakey a too et kunkunwarin matulok balet ta maamot a manggagaway kasalanan. (Uli. 3:32) Anggano napalikdo toy arum, agto napalikdoy Jehova ta sikatoy makapanyarin-amin tan Dios na inkatunong. Ibabaga na Biblia ya “say manakbong ed saray impakalukso to [et] ag-onaligwas.”—Uli. 28:13; basaen so 1 Timoteo 5:24; Hebreos 4:13.

15. Antoy nepeg tayon paliisan, tan akin?

15 Karaklan ya lingkor nen Jehova et mandadayew ed interon puso. Mataltalag tay agi ya gagalaen ton kunkunwari so pandayew tod si Jehova. Balet no agawa itan ed panaon nen Moises tan ed saray Kristiano nen inmunan siglo, posiblin nagawa met itan natan. (2 Tim. 3:1, 5) Balet kasin pansuspetsaan tayo ray agagi, tan panduaruwaan tayo no talagan matoor irad si Jehova? Siempre andi! Makapuy no pansuspetsaan tayo ray agagi anta anggapo met so paneknek tayo. (Basaen so Roma 14:10-12; 1 Corinto 13:7.) Sakey ni, no anggapoy talek tayod katooran na saray agagi, naapektoan so espiritualidad tayon mismo.

16. (a) Antoy nepeg tayon gawaen pian ag-ontuboy pansimpisimpitan ed puso tayo? (b) Anto ray naaralan tayod kahon ya “ Itultuloy Yon Suboken . . . Itultuloy Yon Paneknekan . . .”?

16 Kada Kristiano et nepeg ton usisaen so “kimey ton dili.” (Gal. 6:4) Lapud makasalanan itayo, walan walay posibilidad ya ompan agtayo naliklikas et aliwa la manayay motibo tayod pandadayew ed si Jehova. (Heb. 3:12, 13) Kanian maabig ya panapanaon tayon usisaey motibo tayo. Tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin dadayewen koy Jehova lapud inarok tan bibidbiren koy soberanya to? Odino mas nononoten koy bendisyon ed Paraiso?’ (Apo. 4:11) No usisaen tayoy sarili tayo, naseguro tayon anggapoy anggan daiset ya pansimpisimpitan ed puso tayo.

SAY KATOORAN ET MANSUMPAL ED LIKET

17, 18. Akin et nepeg ya tua tan impapuso so panagdayew tayod si Jehova?

17 No gagawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian say panagdayew tayo et tua tan impapuso, nabendisyonan itayo. ‘Maliket so too ya ag-aakusaen na Katawan a nanggaway kaugsan tan anggapod puso to so antokaman a panamalingo,’ so kuan na salmista.  (Sal. 32:2, Maung a Balita) On, no ekalen tayoy pansimpisimpitan ed puso tayo, magmaliw tayon maliket ed andi-angga.

18 Asingger lan ipaamta nen Jehova no siopa ray manggagaway kaugsan odino doble panagbilay da, tan ipanengneng toy pandumaan na ‘matunong tan marelmeng, say manlilingkor tan say agmanlilingkor ed sikato.’ (Mal. 3:18) Legan tayon aalagaren itan, makapaseseg ya naamtaan ya “saray mata nen Jehova et onnenengneng ed saray matunong, tan saray layag to et onderengel ed masimoon a pikakasi ra.”1 Ped. 3:12.

^ par. 8 Nabasad Apocalipsis 21:14, ya insulat pigaran dekada kayari na sulat nen Pablo ed si Timoteo, so nipaakar ed 12 “pundasyon a bato” ya ditan et akaukit so kangaranan na 12 apostol.

^ par. 12 Naaralan ed ontumbok ya artikulo no panon tayon naalig si Jehova ed pangipulisay ed ag-inkatunong.