Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin Nanonotan Yo?

Binasam ta iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan tan The Watchtower? Salim pa sirin ya ebatan irayan tepet:

No Nisan 14, anton oras nepeg ya pateyen so kordero parad Paskua?

Ibabaga na pigaran patalos na Biblia ya kaukolan ya pateyen so kordero “no labi” o diad pansirunget—kaselek na agew balet legan ya wala ni liwawa. (Exo. 12:6)12/15, pahina 18-19.

Anto ran prinsipyo na Biblia so ontulong ed saray kalangweran ya manggaway makabat iran desisyon?

Niay talora: (1) Anapen nin unona so Panarian na Dios tan say inkatunong to. (Mat. 6:19-34) (2) Panliketay panlingkor ed arum. (Gawa 20:35) (3) Panliketay panlingkor ed si Jehova legan ya kalangweran ni. (Ecl. 12:1)1/15, pahina 19-20.

Anton apatiran managkabayo so onkikiwas la manlapu nen 1914?

Si Jesus, say akalugan ed amputin kabayo, so kinmiwas la pian pataynanen ed tawen si Satanas tan saray demonyo to. Isisimbolo na akalugan ed ambalbalangan kabayo so nanduruman guerra ed interon mundo. Say isisimbolo na akalugan ed andeket ya kabayo et say eras. Tan isisimbolo na akalugan ed pusisaw ya kabayo so patey ya resulta na saray salot, ya lapud satan et minilyon so ompapatey. (Apo. 6:2-8)—2/1-E, pahina 6-7.

Kapigan so “kasal na Kordero”? (Apo. 19:7)

Nagawa so “kasal na Kordero” no nasumpal la na Ari, si Jesu-Kristo, so panatalo to, salanti, no aderal lay Makapanyarin Babilonia tan asumpal lay Armagedon.2/15, pahina 10.

Akin et ‘tatalaranan’ na saray Judio nen inmunan siglo so Mesias? (Luc. 3:15)

Agtayo segurado no duga so pakatalos na saray Judio nen inmunan siglo ed samay propesiya nen Daniel. (Dan. 9:24-27) Balet nayarin naamtaan da manlapud saramay managpastol imay imbaga na anghel odino abalitaan da imay imbaga nen Ana nen anengneng toy ugaw ya Jesus diad templo. Sakey ni, wala ray astrologo ya manaanap ed “samay nianak ya ari na saray Judio.” (Mat. 2:1, 2) Kalabas na pigapigaran taon, imbaga nen Juan ya Managbautismo ya asingger lan onsabi so Kristo.2/15, pahina 26-27.

Antoy nepeg tayon gawaen pian say On tayo et agmagmaliw ya Andi? (2 Cor. 1:18)

Tua, wala ray situasyon ya agtayo kontrolado kanian no maminsan et agtayo natoor so imbaga tayo. Balet no walay imbaga odino insipan tayo, nepeg tayon gawaey anggaay nayarian tayon tooren itan.3/15, pahina 32.

Panon tayon nalabanan so tukso ya onnengneng ed pornograpiya?

Niay taloran makatulong: (1) Tampol ya ipaliis so matam no wala ray mabanday ya litrato. (2) Protektaan moy nonot mo diad pampokus ed saray positibon bengatla tan pampikasi ed Dios. (3) Alwaran moy kiwas mo diad agpambantay na saray pelikula tan ag-inengneng ed saray Web site ya walay pornograpiya to.5/1, pahina 10-12.

Anto ray ag-iilaloan ya resulta no taynan na Kristiano so pamilya to pian mananap na pambilay diad arum ya bansa?

No say atateng tan ananak et agsaniba bilang pamilya, naapektoay emosyon tan moralidad da. Nayarin walay sakit na liknaan na ananak ed atateng da. No arawi so sanasawa ed sakey tan sakey, nayarin natukso iran manggaway seksual ya imoralidad.4/15, pahina 19-20.

Akin ya puputeren so bikking na saray kriminal ya ipapasak ed poste?

Ipapasak na saray Romano so arum ya kriminal. Kinerew na saray Judio ya puteren so bikking na saramay kriminal ya walad dikingan nen Jesus. Lapud satan et nairapan iran onengas kanian maples iran ompatey. Tan agla mansiansia ed poste so bangkay a sanlabi. (Deu. 21:22, 23)—5/1-E, pahina 11.

Antoy nepeg tayon tandaan no manpupulong tayo?

Siopa ray nakakatongtong ko? Iner ko ra nakakatongtong? Kapigan ko ra katongtongen? Panon so pitongtong kod sikara?5/15, pahina 12-15.

Akin ya nibagan talagan makapatey so pansigarilyo?

Nen imbeneg ya siglo, 100,000,000 lan totoo so pinatey na satan. Diad panaon tayo, manga 6,000,000 so tinaon ya ompapatey lapud satan.—6/1-E, pahina 3.