Onlad karga

Onlad saray karga

“Arom so Kaparam a Too a Singa ed Sikan Dili”

“Arom so Kaparam a Too a Singa ed Sikan Dili”

“Say komadua a [ganggan] et, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’”MAT. 22:39.

1, 2. (a) Antoy imbaga nen Jesus ya komaduan sankaimportantian ed Ganggan? (b) Anto ran tepet so aralen tayo natan?

LABAY na sakey a Fariseo ya subokey Jesus kanian tinepetan to: “Managbangat, dinan so sankaimportantian ed Ganggan?” Singa naaralan ed imbeneg ya artikulo, imbaga nen Jesus ya say “sankaimportantian tan unonan ganggan” et: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan ed interon kamarerwam tan ed interon nonot mo.” Inyarum ni nen Jesus: “Say komadua a mipadpara ed saya et, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’”Mat. 22:34-39.

2 Imbaga nen Jesus ya nepeg tayon aroen so kapara tayon too a singa ed sikatayon dili. Kanian tepetan tayoy sarili tayo: Antoy labay ya ibaga na pangaro ed kaparan too? Panon kon nipanengneng so ontan a klase na panangaro?

ANTOY LABAY YA IBAGA NA PANGARO ED KAPARAN TOO?

3, 4. (a) Anton ilustrasyon so imbaga nen Jesus pian ipanengneng no antoy labay ya ibaga na pangarod kaparan too? (b) Panon ya tinulongan na Samaritano imay Judio ya atakewan, binugbog, tan intilak ya patey-pateyan? (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

3 Nengnengen tayo pa no antoy imbaga nen Jesus nen walay lakin nantepet ed sikato ya: “Siopay peteg a kaparak a too?” Bilang  ebat, angiter si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed maong a Samaritano. (Basaen so Lucas 10:29-37.) Walay sakey ya Judio ya sinabat tan binugbog na saray matakew, tan intilak dan patey-pateyan. Sikatoy adalanan na Israelitan saserdote tan Levita, balet imbes ya tulongan da et nilampasan da labat. Say tinmulong ed sikato et sakey ya Samaritano. Rerespetoen na saray Samaritano so Mosaikon Ganggan, balet kabusol ira na saray Judio.Juan 4:9.

4 Kinalboan na samay Samaritano na larak tan alak iray sugat na Judio pian onabig ya tampol. Angitilak ni ingen na duaran denario ed akankayarian na panagpundoan parad pankaukolan na samay Judio. Say duaran denario nensaman et sueldo la na sakey ya too ed duaran agew! (Mat. 20:2) Nanengneng tayod sayan ilustrasyon ya amay Samaritano so angipanengneng na tuan panangaro ed kapara ton too. Naaralan tayo sirin ed satan ya nepeg tayon kasian tan aroen so arum.

Tutulongan a tampol na saray Tasi nen Jehova so kapara dan too (Nengnengen so parapo 5)

5. Panon ya impanengneng na saray Tasi nen Jehova so panangarod kaparan too kayari bagyon Sandy?

5 Mataltalag la natan so toon makasi ya singa samay Samaritano. Lalo la ta manbibilay itayod sayan mair-irap ya “kaunoran iran agew” ya dakel so anggapo lay panangaro rad kapamilyaan da, masesebeg, tan agda aaroen so kamaongan. (2 Tim. 3:1-3) Konsideraen pay agawa kayari bagyon Sandy diad New York City nen Oktubre 2012. Diad sakey ya pasen ya aderaderal lapud bagyo, wala ray tagad man ya tinatakewan da ray kakaabay da ya maniirap met lapud anggapoy koryenti tan arum ni ran pankaukolan da. Diad saman met lanlamang ya pasen, angorganisa iray Tasi nen Jehova na tulong parad saray kaagian da tan arum ni. Ontan so gagawaen na saray Kristiano lapud inaro day kapara dan too. Anto ni ray arum ya paraan pian nipanengneng tayoy panangarod kaparan too?

PANON TAYON NIPANENGNENG SO PANANGAROD KAPARAN TOO?

6. Akin ya nibagan say panagpulong et panangipanengneng na panangaro ed kaparan too?

6 Mangiter na espiritual ya tulong. Nagawaan tayo itan no ipaamta tayod totoo so ‘ligliwa ya manlalapud Kasulatan.’ (Roma 15:4) Ipapanengneng tayoy panangaro no ipulong tayod sikara so katuaan ya walad Biblia. (Mat. 24:14) Talagan baleg ya pribilehyo so pangiyabawag ed mensahe na Panarian ya manlalapud “Dios a mangiiter na ilalo”!Roma 15:13.

7. Anto so Golden Rule, tan panon itayon nabendisyonan no iyaplika tayo itan?

7 Iyaplika so Golden Rule. Satan imay imbaga nen Jesus legay Sermon tod Palandey: “Amin a bengatlan labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara. Diad tua, saya so kabaliksan na Ganggan tan sulsulat na saray Propeta.” (Mat. 7:12) No tratoen tayo so arum unong ed insimbawa nen Jesus, onkikiwas itayo base ed prinsipyo na “Ganggan” (Genesis anggad Deuteronomio) tan “sulsulat na saray Propeta” (saray librod Hebreon Kasulatan ya pakabasaan na saray propesiya). Nanengneng ed saratan a sulat ya bebendisyonan na Dios iramay mangipapanengneng na panangaro ed arum. Singa bilang, diad panamegley nen Isaias et oniay imbaga nen Jehova: “Kawaloen yo so inkatunong, tan manggawa kayo na kaptekan . . . Mapalar so too a manggawa na saya.” (Isa. 56:1, 2) Talagan nabendisyonan itayo no maaro tan matunong so panagtrato tayod kapara tayon too.

8. Akin ya nepeg tayon aroen iray mamubusol ed sikatayo, tan antoy nayarin resulta no ontan so gawaen tayo?

8 Arom so kabusol mo. Imbaga nen Jesus: “Nadngelan yo a nikuan, ‘Arom so kaparam a too tan busol mo so kabusol mo.’ Balet, ibagak ed sikayo: Itultuloy yon aroen iray kabusol yo tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo, ta pian napaneknekan yo a sikayo  iray ananak na Ama yon walad tawen.” (Mat. 5:43-45) Ontan met so indanet nen Pablo sanen imbaga to: “No narasan so kabusol mo, pakan mo; no napgaan, painum mo.” (Roma 12:20; Uli. 25:21) Unong ed Mosaikon Ganggan, nepeg ya tulongan na sakey ya too so mamubusol ed sikaton mangukbar ed ayep ton atumba ya atapilan na awit to. (Exo. 23:5) No ontan so nagawa, nayarin magmaliw ya sankaaro so datin mankalaban. Lapud ipapanengneng tayo ran Kristiano so panangaro, dakel ed saray mamubusol ed sikatayo so linmemek so puso ra. No ipanengneng tayoy panangaro ed saray mamubusol—anggan saray mamapairap et sikatayo—makapaliket no say arum ed sikara et magmaliw met ya lingkor nen Jehova!

9. Antoy imbaga nen Jesus nipaakar ed pikareenan ed agi tayo?

9 “Mikareenan kayo ed amin a totoo.” (Heb. 12:14) Kaibad satan iray kaagian tayo, ta oniay imbaga nen Jesus: “No mangiyaapay ka ed altar tan anonotan mon say agim et walay babarongan to ed sika, itilak mo so apay mo ed arap na altar tan anap mo so agim; mikareenan ka ni ed sikato, insan kapawil mo, iter mo so apay mo.” (Mat. 5:23, 24) No walay problema tayod agi tayo, bendisyonan itayo na Dios no ipanengneng tayoy panangaro tan mikareenan itayon tampol ed sikato.

10. Akin et agtayo nepeg ya anapan na lingo so arum?

10 Ag-aanapan na lingo so arum. “Agkayo la manguukom ta pian agkayo naukom,” so kuan nen Jesus, “ta sikayo so ukomen unong ed paraan na panguukom yo, tan sikayo so sukaten unong ed sukat a panusukat yo. Akin sirin et onnenengneng ka ed dutak a walad mata na agim, balet ta agmo iimanoen so pagsen a walad mismon matam? Odino panon mon nibaga ed agim ya, ‘Ekalen ko pa itay dutak ed matam,’ anta, nia! walay pagsen ed mismon matam? Mansimpisimpitan! Ekal mo nin unona so pagsen ed mismon matam, ta pian nanengneng mon maong no panon mon ekalen so dutak ed mata na agim.” (Mat. 7:1-5) Mapuersa itan ya panonot ya agtayo babalawey angkekelag a lingo na arum ta anggan sikatayon mismo et makakagawa met na dakel a lingo!

SANKAABIGAN A PARAAN YA NIPANENGNENG SO ARO

11, 12. Antoy sankaabigan ya paraan pian nipanengneng tayoy panangarod kaparan too?

11 Labay tayon ipanengneng so panangarod kaparan too diad sankaabigan a paraan.  Singa si Jesus, ipupulong tayoy maong a balita na Panarian. (Luc. 8:1) Ingganggan nen Jesus iray papatumbok to ya ‘ibangat iray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulo to.’ (Mat. 28:19, 20) No unoren tayo itan a ganggan, natulongan tayoy arum ya taynan so malapar tan maawang a dalan ya ompugtad kadederal, tan onlad makisir a dalan ya ompugtad bilay. (Mat. 7:13, 14) Seguradon bendisyonan nen Jehova iray sagpot tayon gawaen itan.

12 Singa si Jesus, tutulongan tayo ray totoo ya magmaliw ya manonot ed saray espiritual ya pankaukolan da. (Mat. 5:3) No ondengel ira, natulongan tayo ran napenek itan ya pankaukolan da diad panginabang tayod sikara na “maong a balita na Dios.” (Roma 1:1) Saramay mangawat ed mensahe na Panarian et makapikareenan ed Dios panamegley nen Jesu-Kristo. (2 Cor. 5:18, 19) Kanian say pangipulong ed maong a balita so sankaabigan ya paraan pian nipanengneng tayoy panangarod kaparan too.

13. Antoy naliliknam no ibabangat mod arum so nipaakar ed si Jehova?

13 No manparaan tayon maong antis tayon man-RV odino mangiyaral na Biblia, epektibo tayon natulongan iray totoo ya unoren iray matunong ya estandarte na Dios. Ompan say resulta et umanen na iyaaralan tayo so kabibilay to. (1 Cor. 6:9-11) Talagan makapaliket ya nanengneng no panon ya tutulongan na Dios iramay “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan” ya manguman tan nawalaan na maapit a relasyon ed sikato. (Gawa 13:48) Kaslakan et nasalatan na liket so ermen da, tan naekal lay kapagaan da lapud talek dad Ama tayod tawen. Makapaliket so nanenengneng tayon iyaaligwas ed espiritual na saray balo ni! Agta talagan baleg a bendisyon so pangipanengneng na panangarod kaparan too panamegley na panagpulong a kimey?

NO ANTO SO TUAN ARO UNONG ED BIBLIA

14. Diad dilin salitam, mangibagay pigaran deskripsion na panangaro ya walad 1 Corinto 13:4-8.

14 No iyaplika tayo so pinuyanan ya imbaga nen Pablo nipaakar ed aro diad pidedeneng tayod arum, naiwasan so dakel a problema, magmaliw tayon maliket, tan bendisyonan itayo na Dios. (Basaen so 1 Corinto 13:4-8.) Rebyuen tayo pan magano imay imbaga nen Pablo nipaakar ed panangaro tan nengnengen tayo no panon tayon niyaplika iratan diad relasyon tayod kaparan too.

15. (a) Akin ya nepeg ya maanos tan mapangasi tayo? (b) Anto ray rason akin ya nepeg tayon paliisan so panimon tan panlastog?

15 “Say aro et walaan na andukey a panag-anos tan mapangasi.” No panon ya maanos tan mapangasi so Dios ed sikatayo ran agperpekton totoo, kaukolan ya maanos tan mapangasi tayo met ed arum no nalingo ra o makapansalita ray ansakit. “Say aro et aliwan maimon,” kanian agtayo nepeg ya ibegan so kayarian o pribilehyo na arum diad kongregasyon. Tan no walay panangaro tayo, agtayo manlalastog o manpapaatagey. Ibabaga na Biblia ya say “atagey a kanenengneng, tan mapangta a puso” so panlalapuan na kasalanan.Uli. 21:4.

16, 17. Unong ed 1 Corinto 13:5, 6, panon tayon nipanengneng so panangarod kaparan too?

16 Say aro et “ag-onkikiwas a mabanday.” No inaro tayoy kapara tayon too, agtayo tilaan odino takewan, o manggawa na antokaman ya kontrad saray ganggan tan prinsipyo nen Jehova. Tan agtayo met masiblet, ta say aro et “agmanaanap na pankaabigan ton dili.” Sankanonot tayon lanang so pankaabigan na arum.Fil. 2:4.

17 Say tuan aro et “aliwan misasanok” tan “ag-itan manbibilang na impakasakitan,” ya singa ililista tayon amin so ginawa na arum ya akasakitan tayo. (1 Tes. 5:15) No manem-em tayoy sakit na linawa, agtayo napaliket  so Dios, tan singa tayo papaypayan so ngalab ya anggad ondalang itan, ya lapud satan et nasakitan itayo tan say arum. (Lev. 19:18) Say aro et “manliliket ed katuaan,” balet “ag-itan manliliket ed ag-inkatunong.” Agtayo panliketan no say toon mamubusol ed sikatayo et naiirapan.Basaen so Uliran 24:17, 18.

18. Antoy naaralan tayo nipaakar ed panangaro diad 1 Corinto 13:7, 8?

18 Konsideraen pa ni imbaga nen Pablo nipaakar ed aro. Imbaga ton say aro et “mangitetepel ed amin a bengatla.” No kinmerew lay perdona so toon akasakit ed sikatayo, say aro so mamakiwas ed sikatayon mamerdona. Imbaga met nen Pablo ya say aro et “manisia ed amin a bengatla.” Panisiaan tayo ray nabasad Salita na Dios tan misalsalamat itayod espiritual ya naakan ya naaawat tayo. Say aro et “maniilalo ed amin a bengatla” ya walad Biblia tan lapud satan et napakiwas itayon inabang ed arum so ilalo tayo. (1 Ped. 3:15) Anggano mairap so situasyon, manpikasi tan ilaloan tayon magmaliw komon ya maong so resulta. Say aro et “mansusungdo ed amin a bengatla,” singa say lingo na arum, panamasegsegang, o arum nin subok. Ontan met, “say aro et agbalot mangangga.” Ipatnag itan na saray matulok ya totoo diad andi-anggaan.

ITULTULOY YA AROEN SO KAPARAN TOO A SINGA ED SIKAN DILI

19, 20. Anton simbawa ed Kasulatan so mamakiwas ed sikatayon itultuloy ya ipanengneng so aro ed kaparan too?

19 No iyaplika tayoy simbawa na Biblia, lanang tayon nipanengneng so arod kaparan too. Ipanengneng tayo itan ed amin, iner man so nanlapuan da odino kultura da. Agtayo lilingwanan imay imbaga nen Jesus ya: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.” (Mat. 22:39) Iilaloan na Dios tan na Kristo ya aroen tayoy kapara tayon too. No nanairapan tayon ipanengneng so panangaro ed arum, manpikasi tayod si Jehova tan onkerew tayoy masanton espiritu to. No ontan so gawaen tayo, bendisyonan itayo nen Jehova tan tulongan to itayon ipatnag so panangaro.Roma 8:26, 27.

20 Say ganggan ya aroen so kaparan too a singa sikan dili et tinawag ya “ganggan na ari.” (Sant. 2:8) Kayarin imbaga nen Pablo so pigaran kabiangan na Mosaikon Ganggan, intuloy to: “Antokaman nin ganggan, [et] asegek ed oniaran salita, salanti, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’ Say walaan na aro et agmanggagawa na mauges ed kapara ton too; kanian say aro so kasumpalan na ganggan.” (Roma 13:8-10) Itultuloy tayo sirin ya ipanengneng so panangaro ed kaparan too.

21, 22. Akin ya nepeg tayon aroen so Dios tan kapara tayon too?

21 Legan tayon dadalepdepen no akin ya kaukolan tayon aroen so kapara tayon too, maabig no nonoten tayo imay imbaga nen Jesus ya ‘papasinagen na Ama to so agew to ed saray mauges tan maong a totoo tan papepelagen to so uran ed saray matunong tan agmatunong.’ (Mat. 5:43-45) Kaukolan tayon aroen so kapara tayon too, matunong man odino agmatunong. Singa apantongtongan niman, say sakey ya importantin paraan ya nipanengneng tayoy ontan ya panangaro et diad pangipulong tayod mensahe na Panarian. Agaylan bendisyon so naawat na siopaman ya ondengel tan mangawat ed maong a balita!

22 Naaralan tayo la no akin ya nepeg tayon aroen si Jehova ed interon puso, kamarerwa, tan nonot tayo. Naaralan tayo met no panon tayon nipanengneng so panangarod kaparan too. No aroen tayo so Dios tan kapara tayon too, uunoren tayo so duaran sankaimportantian ya ganggan. Tan manuna ed amin, napapaliket tayoy maaron Ama tayod tawen, si Jehova.