Onlad karga

Onlad saray karga

‘Say Kanen Ko Et Say Panggaway Linawa Na Dios’

‘Say Kanen Ko Et Say Panggaway Linawa Na Dios’

Antoy mamapaliket ed sika? Kasin say relasyon ed arum, singa say panangasawa, pan-pamilya, odino pikakaaro? Nayarin panliketan mo met so mangan ya kaiba iray inad-arom ed bilay. Balet bilang lingkor nen Jehova, agta lalon makapalikliket so panggaway linawa na Dios, say panaral na Salita to, tan say pangipulong ed maong a balita?

Bilang panangidayew ed Amalsa, oniay inkanta nen David ya ari na Israel nensaman: ‘Maliket ak a mangunor na linawam, O Dios ko, say ganggan mo wala ed dalem na pusok.’ (Sal. 40:8) Anggaman aka-eksperiensyay David na kairapan tan desdes, talagan nanliketan to so panggaway linawa na Dios. Siempre, aliwan si David labat so managdayew nen Jehova ya maliket a nanlingkor ed tuan Dios.

Inyaplika nen apostol Pablo iray salitan walad Salmo 40:8 ed Mesias, odino Kristo. Oniay insulat nen Pablo: “Sanen linma dia ed mundo si [Jesus], inkuan to: ‘“Agmo nilabay so bagat tan apay, balet angiparaan kay sakey a laman parad siak. Agmo nanliketan so interon apay a popoolan tan say apay parad kasalanan.” Tan inkuan ko, “Nia! Onsabi ak (diad kabiangan na libro et nisulat iya nipaakar ed siak) pian gawaen koy linawam, O Dios.”’”Heb. 10:5-7.

Legan ya wadiad dalin si Jesus, nanliketan toy pangobserbad saray pinalsa, piulop ed saray kakaaro, tan pangan ya kaibay arum. (Mat. 6:26-29; Juan 2:1, 2; 12:1, 2) Balet, say talagan nampokusan tan nanliketan ton maong et say panggaway linawa na Ama tod tawen. Diad tua, imbaga nen Jesus: “Say kanen ko et say panggaway linawa na samay angibaki ed siak tan say panumpal ed kimey to.” (Juan 4:34; 6:38) Naaralan na saray disipulo nen Jesus ed Katawan da so sekreto na tuan liket. Malikeliket tan mabulbulos dan impulong so mensahe na Panarian ed arum.Luc. 10:1, 8, 9, 17.

‘ONLA KAYO TAN IBANGAT YO RAY TOTOO’

Ingganggan nen Jesus ed saray papatumbok to: “Onla kayo . . . tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu, ya ibangat yo ran mangunor ed amin a bengatlan ingganggan ko ed sikayo. Tan nia! wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo.” (Mat. 28:19, 20) Kaibad sayan kimey so pampulong ed saray totoo iner man so kawalaan da, pamawil ed saramay  angipanengneng na interes, tan pangiyaral na Biblia ed sikara. Say panggawad sayan kimey so lapuan na tuan liket.

Lapud panangaro, makapantultuloy tayon manpulong anggano wala ray ag-interesado

Balanglan interesado odino andi iray totoo ed mensahe tayo, baleg so epekto na panmoria tayo ed no panon tayon magmaliw a maliket ed ministeryo. Akin et tuloytuloy tayo nin ipupulong so maong a balita anggano wala ray isusumpa odino ag-interesado? Lapud amta tayon say pibiang ed pangipulong na Panarian tan pangibangat ed saray totoo et pangipatnag na panangaro tayod Dios tan ed kapara tayon too. On, bilay so nalalanor—say bilay tayo, tan bilay na arum. (Eze. 3:17-21; 1 Tim. 4:16) Nengnengen tayo no antoy akatulong ed saray agagi pian napansiansia odino nipawil lamet so seseg da anggano mairap iray situasyon ed teritorya da.

USAREN SO AMIN A PANKANAWNAWA

No mangusar tayoy matukoy iran tepet diad ministeryo, kaslakan lan maabig so resulta. Sakey ya kabuasan, walay anengneng nen Amalia ya sakey a lakin manbabasa na dyaryo ed park. Inasinggeran to tan tinepet to no walay abasa ton maong a balita. Nen imbaga to may laki ya anggapo, inkuan nen Amalia, “Walay ibagak ed sikayo ya maong a balita nipaakar ed Panarian na Dios.” Naninteresan iya na samay laki, tan inawat toy panangiyaral na Biblia. Akapangigapo si Amalia na taloran panangiyaral na Biblia diad saman a park.

Manpupulong si Janice ed lugar ya pantratrabahoan to. Sanen angipanengneng na interes so security guard tan say katrabaho to ed artikulod Say Panag-bantayan, imbaga nen Janice ed sikara ya regular to la ran ikdan na magasin. Ontan met so ginawa tod sakey a katrabaho to ya agustoan to ray nanduruman topic diad Say Panag-bantayan tan Onliing! Lapud satan, wala lamet so katrabaho ton akikerew na saray magasin. “Talagan bendisyon manlapud si Jehova!” so inkuan nen Janice. Ag-abayag et wala lay 11 ya totoon regular ton iikday magasin diad pantratrabahoan to.

MAGMALIW A POSITIBO

Pinaseseg na ombiabiahen manangasikaso iray agagi ya no manpupulong irad kaabungan et agda sasampotan so tongtongan diad basta pangibagan ompawil lamet irad arum ya agew. Imbes, tepetan day householder: “Labay yon ipanengneng kod sikayo no panon so panag-aral na Biblia?” odino, “Anton agew tan oras so labay yon ipawil ko pian nituloy tayoy tongtongan?” Inreport na ombiabiahen manangasikaso ya diad impangusar dad sayan presentasyon, saray agagi ed kongregasyon ya binisita to et akapangigapoy 44 a panangiyaral na Biblia diad loob na sakey simba.

No pawilen a tampol iray interesado, anggan pigaran agew ni labat kayari unonan impitongtong, talagan epektibo. Akin? Lapud ipapanengneng tayon talagan interesado tayon natulongan iramay matuan impanpuson totoo ya natalosan so Biblia. Sanen tinepetan so sakey ya bii no akin ya inawat toy panangiyaral na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova, imbaga to,  “Nanaral ak na Biblia ta impatnag day panangaro tan talagan interesado rad siak.”

Nayarin itepet mod householder, “Labay yon ipanengneng kod sikayo no panon so panag-aral na Biblia?”

Ag-abayag kayarin nanaral si Madaí ed Pioneer Service School, sikatoy mangikokondukta la na 15 a panangiyaral na Biblia tan akapangiyindorso ni na 5 ed arum ya agagi. Pigara ed saray iyaaralan to et regular lan onaatendi ed saray pantitipon tayo. Antoy akatulong ed si Madaí pian nawalaay dakel ya iyaaralan? Sikatoy apaseseg ed PSS a maseet ya ompawil anggad naromog to ra may angipanengneng na interes ed unonan impitongtong to. Oniay inkuan na sakey nin agi ya dakel so atulongan ton naaralan so katuaan ed Biblia, “Naaralan kon importante so inkaseet diad panag-RV pian natulongan iray totoon malabay a nakabat si Jehova.”

No man-RV tayon tampol, ipapanengneng tayon talagan interesado tayod saramay malabay a natalosan so Biblia

Kaukolay inkaseet ed panagpawil tan panangikonduktay panangiyaral na Biblia. Balet nabawbawim so amin ya impansagpot mo. No mibibiang tayo ed kimey a panangipulong na Panarian, natulongan tayoy arum ya ‘nawalaan na suston pikakabat ed katuaan,’ tan lapud satan et nilaban ira. (1 Tim. 2:3, 4) Sikatayo balet, nalikna tayoy inkapnek tan agnaparaan ya liket.