Onlad karga

Onlad saray karga

Iyaplika so Golden Rule Diad Ministeryom

Iyaplika so Golden Rule Diad Ministeryom

“Amin a bengatlan labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara.”MAT. 7:12.

1. Wala kasi epekto na panagtrato tayod saray totoo diad ministeryo? Mangiter na alimbawa. (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

PIGARAN taon lay apalabas, walay sanasawan taga Fiji ya manbubunog na imbitasyon parad Memoryal na impatey na Kristo. Legan iran mitotongtong ed sakey ya bii diad paway na abung to, biglan inmuran. Inderew dad sikato so sakey ya payong da pian agnabasa. Agaylay liket dan sanasawa nen inmatendi ed Memoryal iyan bii ya inimbitaan da. Imbaga to ya agto la nanonotan so amin ya imbaga da, balet say pandinayewan to et say impantrato dad sikato, kanian inmatendid Memoryal. Maabig so resulta lapud inyaplika na sanasawa so tatawagen ya Golden Rule.

2. Anto so Golden Rule, tan panon tayon niyaplika itan?

2 Anto tay Golden Rule? Satan imay simbawa ya inter nen Jesus nen inkuan to: “Amin a bengatlan labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara.” (Mat. 7:12) Panon tayon niyaplika itan a ganggan? Unona, tepetan tayoy sarili tayo, ‘No siak so walad kipapasen na sayan too, antoy labay kon pantrato na arum ed siak?’ Komadua, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon tratoen itan a too diad ontan a paraan.1 Cor. 10:24.

3, 4. (a) Ipaliwawa no akin ya aliwan diad saray kapananisiaan tayo labat ipatnag so Golden Rule. (b) Antoy pantongtongan tayod sayan artikulo?

 3 Mabetbet tayon ipapatnag so Golden Rule diad pidedeneng tayod saray agagi. Balet ag-imbaga nen Jesus ya say pangipatnagan labat ed satan et diad saray kapananisiaan tayo. Diad tua, imbaga to itan nen ipapaliwawa to no panon tayon tratoen so amin, anggan saray mamubusol ed sikatayo. (Basaen so Lucas 6:27, 28, 31, 35.) No papasesegen itayo nen Jesus ya ipatnag so Golden Rule ed saray kabusol tayo, agta mas nepeg ya ipanengneng tayo itan ed saray napupulongan tayod teritorya—a dakel ed sikara et “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan”?Gawa 13:48.

4 Pantongtongan tayo natan so apatiran tepet ya nonoten tayo no manpupulong tayo: Siopa ray nakakatongtong ko? Iner ko ra nakakatongtong? Kapigan so sankaabigan ya panaon a pakapitongtong kod sikara? Panon so pitongtong kod sikara? Makatulong irayan tepet pian nikonsidera tayo so liknaan na saramay pupulongan tayo tan niyadaptay paraan na pitotongtong tayo.—1 Cor. 9:19-23.

SIOPA RAY NAKAKATONGTONG KO?

5. Anto ray nepeg tayon itepet ed sarili tayo?

5 Kada toon nakatongtong tayod ministeryo et indibidual ya walay sarili ton problema tan situasyon ed bilay. (2 Awa. 6:29) No ipupulong moy maong a balita ed sakey ya too, tepetan moy sarilim: ‘No siak so walad kipapasen na sayan too, antoy labay kon pantrato to ed siak? Kasin labay ko ya husgaan to ak anta agto ak met ni kabat? Odino labay kon kabaten to ak ni?’ Ontulong irayan tepet pian napanonotan itayon tratoen so unabung unong ed situasyon to bilang indibidual.

6, 7. Antoy nepeg mon gawaen no walay nakatongtong mod ministeryo ya singa mapaspasnok?

6 Anggapo tay toon labay toy nahusgaan. Alimbawa, bilang Kristiano et gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon iyaplika so simbawa na Biblia ya ‘naynay komon a maabig iray salita tayo.’ (Col. 4:6) Balet lapud agtayo perpekto, no maminsan et wala ray nibaga tayon pagbabawian tayo lanlamang. (Sant. 3:2) Kanian no akapansalita tayoy ansakit ed sakey ya too, nayarin lapud aliwliway agew tayo, agtayo labay ya isipen ton tampol ya anggapoy respeto odino konsiderasyon tayo. Ilaloan tayon talosan toy situasyon tayo. Agta nepeg ya talosan tayo met so arum?

7 No walay nakatongtong mod ministeryo ya singa mapaspasnok, agta maabig no talosan mo no akin ya onmay reaksion to? Ompan nanairapan ed trabaho o diad eskuelaan. Odino ompan walay graben sakit to. Dakel ya unabung ya mapaspasnok nen unaan et dinmengel met lanlamang lapud mauyamo tan marespeto iramay Tasin akatongtong da.Uli. 15:1; 1 Ped. 3:15.

8. Akin et agtayo manaalangan ya ipulong so mensahe na Panarian ed “amin a klase na totoo”?

8 Diad ministeryo, nanduruman klase na totoo so nakakatongtong tayo. Alimbawa, diad imbebeneg iran taon, masulok lan 60 ya eksperiensya so ni-publish diad serye ed Panag-bantayan ya “Uumanen na Biblia so Bilay.” Arum ed saray totoon nabasa tayo ditan et datin matakew, buanges, membro na gang, o drug addict. Wala met iray datin politiko, lider na relihyon, odino indibidual ya masyadon akapokus ed propesyon da. Say arum et datin imoral so kabibilay da. Balet dinengel da so maong a balita, inawat day panangiyaral na Biblia, inuman day kabibilay da, tan  nagmaliw iran lingkor na Dios. Kanian agtayo iisipen ya wala ray totoon agbalot ondengel ed mensahe na Panarian. (Basaen so 1 Corinto 6:9-11.) Imbes, isipen tayon napakiwas na maong a balita so “amin a klase na totoo.”1 Cor. 9:22.

INER KO RA NAKAKATONGTONG?

9. Akin et nepeg tayon ipanengneng so respeto ed abung na arum?

9 Diad ministeryo, iner tayo nakakatongtong iray totoo? Maslak et diad abung da. (Mat. 10:11-13) Labay tayon respetoen na arum so abung tan saray kayarian tayo, ta importante iratan ed sikatayo. Labay tayon walay deen tan seguridad diad abung tayo. Nepeg tayo met sirin ya ipanengneng so respeto ed arum. Diad panagkabkaabungan, maabig no isipen tayo no panon tayon nipanengneng so respeto ed abung da.Gawa 5:42.

10. Anto ray agtayo gagawaen pian ag-onsyodot iray totood teritorya tayo?

10 Dakel lay krimen ya nagagawa natan, kanian kaslakan et masuspetsa la ray totoo. (2 Tim. 3:1-5) Agtayo sirin manggagaway pansuspetsaan da. Singa bilang, no tinmoktok tayod puerta na abung balet anggapoy ompaway, ompan onsiim tayod bintana odino onliber tayo pian anapen so akan-abung. Diad lugar yo, agkasi onsyodot so akan-abung no nanengneng ton ontay gagawaen yo? Anto kasi isipen na saray kakaabay? Tua, nepeg tayon pulongan so amin ya totoo. (Gawa 10:42) Labalabay tayon inabang so balibalin mensahe, tan maong so motibo tayo. (Roma 1:14, 15) Anggaman ontan, agtayo manggagaway pakasyodotan na saray totood teritorya tayo. Insulat nen apostol Pablo: “[Agtayon] balot manggagawa na antokaman a pakatiroran, pian anggapoy naromog a pakabalawan ed ministeryo [tayo].” (2 Cor. 6:3) No ipanengneng tayoy respeto ed abung tan kayarian na totood teritorya tayo, nayarin nasagyat ira ed katuaan.Basaen so 1 Pedro 2:12.

Lanang tayon ipanengneng so respeto ed abung tan kayarian na totood teritorya tayo (Nengnengen so parapo 10)

KAPIGAN KO RA KATONGTONGEN?

11. Akin et naapresya tayo no respetoen na arum so eskedyul tayo?

11 Sikatayo ran Kristiano et busy. Pian nagawaan tayo ray obligasyon tayo, amta tayo no anto ray nepeg tayon iprayuridad, tan iplaplano tayon maong so eskedyul tayo. (Efe. 5:16; Fil. 1:10) Nadismaya itayo no walay biglan nagawa tan naderal so eskedyul tayo. Kanian naapresya tayo no respetoen na arum so eskedyul tayo tan talosan da ya daiset labat ya panaon so niiter tayod sikara. Panon itayon natulongan na Golden Rule pian nipanengneng tayoy respeto ed eskedyul na arum?

12. Panon tayon naamtaan no antoy sankaabigan ya oras ya pitongtong ed totoo diad teritorya tayo?

12 Nepeg tayon amtaen no antoy sankaabigan ya oras ya pitongtong ed saray unabung. Diad teritorya tayo, kapigan maslak ya nasabian tayo ray totoo? Kapigan ya mas walay panaon dan ondengel? Maabig no i-adjust tayoy eskedyul tayo pian nakatongtong tayo rad ontan iran oras. Diad arum a lugar, mas mabunga so mankabkaabungan no ngarngarem o medyo labi la. No ontan so situasyon ed teritorya yo, kasin sarag yon iyeskedyul so pampulong ed ontan iran oras? (Basaen so 1 Corinto 10:24.) Seguradon bendisyonan nen Jehova iray sakripisyo tayo pian makapibiang ed ministeryo diad oras ya nasabian tayo ray totoo tan mas walay panaon dan ondengel.

13. Panon tayon nipanengneng so respeto ed unabung?

13 Anto ni arum ya paraan pian nipanengneng  tayoy respeto ed unabung? No akalmo tayoy toon interesado, pulongan tayo diad epektibon paraan, balet agtayo manbabayag. Ompan walay importantin gawaen to. No ibaga ton busy, ibaga tayon magano ti labat—tan tooren tayo itan. (Mat. 5:37) Antis tayon manpatanir, maabig no tepetan tayo no kapigan tayo nayarin ompawil. Wala ray manangipalapag ya oniay ibabaga da: “Labay koy ombisita lamet. Sarag ton tawagan ta ka o i-text ta ka antis ak ya onla dia?” No i-adjust tayoy eskedyul tayo unong ed eskedyul na unabung, aaligen tayo si Pablo ya ‘agto inanap so pankaabigan ton dili noagta say pankaabigan na dakel, ta pian nilaban ira.’1 Cor. 10:33.

PANON SO PITONGTONG KOD SIKARA?

14-16. (a) Akin et nepeg ya malinew tayon ibaga ed unabung so pegdat tayo? Mangiter na alimbawa. (b) Anton epektibon paraan so uusaren na sakey ya ombiabiahen manangasikaso?

14 Imadyin mo pan walay tinmawag ed telepono balet agmo nabosesan. Anta agmo kabat, tetepetan to ka no anto ran panangan so labay mo. Siempre mannonot ka no siopa kasi itan ya too tan no anton talagay labay to. Lapud agmo labay ya pabaingan, mitongtong ka met pero magano labat, tan ompan ipalikas mo ya labay mo lan pultotey tongtongan. Balet, imadyin mo no amay tinmawag et inkabat toy sarili to, imbaga ton say trabaho to et tulongan iray totoo ya mangan na masustansia  iran naakan, tan walay importantin impormasyon ya ibaga tod sika. Anganko et ondengel kan maong. Mas labay tayo no diretsaan so pitongtong na totoo ed sikatayo, balet mataktika met. Panon tayon nipanengneng so ontan ya respeto ed saray nakakatongtong tayod ministeryo?

15 Diad dakel ya lugar, kaukolan ya malinew tayon ibagad unabung so gagala tayo. Tua, labay tayon inabang ed sikato so importantin impormasyon ya agto ni amta, balet panon to no agtayo akikabat tan basta ti labat tinepetan na onia: “No sarag mon solusyonan so antokaman ya problemad mundo, antoy solusyonan mo?” Nayarin itepet tayo itan ta labay tayon amtaen no antoy walad nonot to tan ipaarap so tongtongan ed no antoy ibabaga na Biblia. Balet ompan isipen to may unabung: ‘Siopa yan too ay, tan akin et ontay tepet tod siak? Anton talagay labay to?’ Kanian nepeg ya gawaen tayon komportable so liknaan na unabung ed sikatayo. (Fil. 2:3, 4) Panon tayon gawaen itan?

16 Oniay gagawaen na sakey ya ombiabiahen manangasikaso: Kayari ton ibano so unabung tan inkabat so sarili to, iderew toy tract ya Kasin Labay Mon Naamtaan so Katuaan?, ya ibaga to: “Iiter mi yan babasaen diad lugar yo natan. Nabasa dia so anemiran maslak ya itetepet na dakel a totoo. Nia ay so kopya yo.” Naimano na sayan brother ya singa mas relaks iray totoo no ibaga toy gagala to. Kanian mainomay lan ituloy so tongtongan. Insan to la itepet: “Wala tay sakey ed sarayan tepet ya nitepet mo lad sarilim?” No on so ebat na unabung, lukasan na brother so tract tan ipaliwawa to no antoy ibabaga na Biblia ed samay tepet ya pinili na unabung. No anggapo balet so apili to, aman lay brother so manpili na tepet tan ipaliwawa to itan diad paraan ya agnabaingan so katongtong to. Siempre, dakel so paraan pian nigapoy tongtongan. Diad arum a lugar, wala ray tutumboken ya kustombre na panangibano antis mon nibagay pegdat mo. Basta say importante, iyadapta tayoy presentasyon tayo ed paraan ya mas labayen na totoo ed teritorya tayo so ondengel.

LANANG YA IYAPLIKA SO GOLDEN RULE DIAD MINISTERYOM

17. Base ed naaralan tayod sayan artikulo, anto ray pigaran paraan ya niyaplika tayo so Golden Rule?

17 Anto ray naaralan tayon paraan pian niyaplika tayoy Golden Rule diad ministeryo tayo? Tratoen tayo so unabung unong ed situasyon to bilang indibidual. Ipanengneng tayoy respeto ed abung tan kayarian na totood teritorya tayo. Gawaen tayoy anggaay nayarian tayon mibiang ed ministeryo diad oras ya nasabian tayo ray totoo tan mas walay panaon dan ondengel. Iyadapta tayoy presentasyon tayo ed paraan ya mas labayen na totoo ed teritorya tayo so ondengel.

18. Anto ray maabig ya resulta no tratoen tayo ray totood teritorya diad paraan ya labay tayon pantrato na arum ed sikatayo?

18 Dakel so maabig ya resulta no tratoen tayo ray totood teritorya diad paraan ya labay tayon pantrato na arum ed sikatayo. No maong tan makonsidera itayo, isisindag tayoy liwawa tayo, ipapanengneng tayon iyaaplika tayo ray prinsipyod Biblia, tan niglogloria tayoy Ama tayod tawen. (Mat. 5:16) Nayarin mas dakel so nasagyat tayod katuaan diad paraan na pitongtong tayod totoo. (1 Tim. 4:16) Awaten da man odino andi so mensahe na Panarian, maliket itayo ta amta tayon gagawaen tayoy anggaay nayarian tayo diad ministeryo. (2 Tim. 4:5) Aligen tayoy apostol Pablo, ya insulat ton: “Gagawaen ko so amin a bengatla nisengeg ed maong a balita, ta pian ninabang ko itan ed arum.” (1 Cor. 9:23) Kanian komon et lanang tayon iyaplika so Golden Rule diad ministeryo tayo.