Onlad karga

Onlad saray karga

Panon so Nepeg Tayon “Iyebat ed Kada Sakey”?

Panon so Nepeg Tayon “Iyebat ed Kada Sakey”?

“Naynay komon a maabig iray salita yo, . . . ta pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada sakey.”COL. 4:6.

1, 2. (a) Mangisalaysay na eksperiensya ya mangipapanengneng ya importante iray tepet ya pinilin maong. (Nengnengen so litratod sayan pahina.) (b) Akin et agtayo nepeg ya natatakot ya itongtong iray mairap ya tema?

PIGARAN taon lay apalabas, pantotongtongan na sakey a sister tan na asawa ton aliwan Tasi so nipaakar ed Biblia. Imbaga na asawa to ya manisia kunod Trinidad. Alikas na sister ya agton talaga natatalosan so bangat ya Trinidad, kanian mataktika ton tinepetay asawa to, “Manisia ka ya say Dios et Dios, ya si Jesus et Dios, tan say masanton espiritu et Dios; balet, aliwa ran taloran Dios noagta saksakey a Dios?” Abiglay asawa to tan inkuan ton, “Andi, agak manisiad satan!” Ginmapoy marakep ya tongtongan nipaakar ed Dios.

2 Ipapanengneng na sayan eksperiensya ya importante iray tepet ya mataktika tan pinilin maong. Naaralan tayo met ya agtayo nepeg ya natatakot ya itongtong so mairap iran tema ya singa say Trinidad, impierno, odino no kasin walay Amalsa. No manmatalek tayod si Jehova tan ed pangipapasal tod sikatayo, makapangiter tayoy makakombinsin  ebat ya onsabid puso na katongtong tayo. (Col. 4:6) Aralen tayo natan no panon ya mas epektibo so pitongtong tayo diad panamegley na (1) pantepet pian ibalikas na katongtong tayo so walad isip to, (2) pankatunongan base ed ibabagay Kasulatan, tan (3) pangusar na ilustrasyon ya mangipalinew ed punto.

MANTEPET PIAN IBALIKAS NA KATONGTONG TAYO SO WALAD ISIP TO

3, 4. Akin et importante pantepet pian naamtaan tayo no antoy papanisiaan na katongtong tayo? Mangiter na alimbawa.

3 Ontulong iray tepet pian naamtaan tayo no antoy papanisiaan na katongtong tayo. Akin et importante itan? ‘Say mangiter na ebat [antis nin] ondengel et maatiw tan makapabaing,’ so kuan na Uliran 18:13. Kanian antis tayon ipaliwawa so ibabaga na Biblia nipaakar ed sakey ya tema, maabig no amtaen tayo nin unona no anton talagay papanisiaan na unabung. Ta no andi, ompan naupot so panaon tayon mirarasonan nipaakar ed sakey ya ideya anta manaya et aliwan satan so papanisiaan to!1 Cor. 9:26.

4 Alimbawa et ipapaliwawa tayod sakey ya unabung so nipaakar ed impierno. Wala ray arum ya manisian ditan papairapen iray mauges a totoo. Papanisiaan balet na arum ya sakey labat itan ya kipapasen ya naeeksperiensya na saramay anggapoy relasyon dad Dios. Kanian, oniay sarag tayon itepet: “Nandurumay papanisiaan na totoo nipaakar ed impierno, sikayo ey?” No arengel tayo lay panmoria to, mas amta tayo la no panon tayon tulongan ya natalosan so ibabaga na Biblia ed satan a tema.

5. Panon ya makatulong so pantepet pian naamtaan tayo no akin ya panisiaan na katongtong tayo so sakey a bengatla?

5 Makatulong met so mataktikan pantepet pian naamtaan tayo no akin ya panisiaan na katongtong tayo so sakey a bengatla. Alimbawa, panon to no walay nakatongtong tayod ministeryo ya ibaga ton agmanisiad Dios? Ompan isipen tayon tampol ya sikatoy naimpluensiaan na bangat ya ebolusyon. (Sal. 10:4) Balet tandaan ya wala ray totoon agmanisiad Dios lapud nanenengneng day graben paniirap na totoo odino naeeksperiensya da itan a mismo. Lapud satan, isipen da ya no walay maaron Amalsa, agto abuloyan so kairapan. Kanian no ibaga na unabung ya agmanisian walay Dios, nayarin itepet tayo, “Abayag lan ontan so papanisiaan yo?” No ibaga ton andi, itepet tayo no antoy rason akin et agla manisian walay Dios. Naamtaan tayod ebat to no antoy sankaabigan ya paraan pian natulongan tayod espiritual.Basaen so Uliran 20:5.

6. Antoy nepeg tayon gawaen kayari tayon tinepetan so unabung?

6 No tinepetan tayo so unabung, kaukolan ya ondengel tayon maong ed ebat to tan ibaga tayon rerespetoen tayoy panmoria to. Singa bilang, ompan ibaga ton lapud sakey ya trahedya kanian agmanisia ya walay maaron Amalsa. Antis tayon paneknekan ya walay Dios, maabig no misimpatya tayo nid sikato tan ibaga tayon aliwan makapuy ya isipen no antoy sengegan na paniirap. (Hab. 1:2, 3) No maanos tan maaroy pitongtong tayo, ompan labay toy makaaral ni na arum ya impormasyon. *

MANKATUNONGAN BASE ED IBABAGAY KASULATAN

Iner akadepende so inkaepektibo tayod ministeryo? (Nengnengnen so parapo 7)

7. Iner akadepende so inkaepektibo tayod ministeryo?

7 Aralen tayo natan no panoy pankatunongan tayo base ed ibabagay Kasulatan. Siempre, say Biblia so manunan usaren  tayo diad ministeryo. Atan so rason no akin ya ‘makayari tan akaparaan tayon maong parad amin a maabig a gawa.’ (2 Tim. 3:16, 17) Ag-akadepende so inkaepektibo tayod ministeryo ed karakel na tekston ibasa tayo, noagta diad paraan na pankatunongan tan pangipaliwawa tayod saray teksto. (Basaen so Gawa 17:2, 3.) Nengnengen tayo pay taloran alimbawa.

8, 9. (a) Antoy sakey ya paraan na pikatunongan tayo ed unabung ya manisian si Jesus et mipara lanlamang ed Dios? (b) Anto ni ran panagkatunongan ed sayan tema so apaneknekan yo lan epektibo ed ministeryo?

8 Alimbawa 1: Diad ministeryo, walay nakatongtong tayon manisia ya si Jesus et sikato met lanlamang so Dios. Anto ran teksto so nausar tayo? Nayarin ipabasa tayod unabung so Juan 6:38, ya ditan et oniay imbaga nen Jesus: “Linmeksab ak manlapud tawen pian gawaen ko so linawa na samay angibaki ed siak, aliwan say linawak.” Kayari to, tepetan tayo: “No si Jesus so Dios, siopay angibakid sikato ey? Seguradon mas atagey ni nen say si Jesus, awa? Di ba mas atagey so angibaki nen say imbaki?”

9 Sarag tayo met ya basaen so Filipos 2:9, ya ditan et imbaga nen apostol Pablo no antoy ginawa na Dios kayari inkioli nen Jesus. Oniay ibabaga na satan a bersikulo: “[Si Jesus et] intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon tan maaron inikdan to na ngaran ya atagey nen say arum niran ngaran.” Pian natulongan imay unabung ya mankatunongan base ed satan a teksto, itepet tayo: “No parehoy posisyon nen Jesus ed Dios antis na impatey to, tan sikatoy intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon, di mas atagey la sirin si Jesus nen say Dios? Pero, wala ta ni mas atagey nen say Dios?” No say unabung et rerespetoen toy Salita na Dios tan matuan impanpuso, sikatoy napakiwas ed ontan ya panagkatunongan pian aralen ni so ibabaga na Biblia.Gawa 17:11.

10. (a) Panon so nayarin pikatunongan tayo ed toon manisiad impierno? (b) Anto ni ran panagkatunongan nipaakar ed impierno so apaneknekan yo lan epektibo?

10 Alimbawa 2: Walay nakatongtong tayon relihyoso ya manisian nadusa ed impierno iray mauges a totoo. Nayarin sikatoy manisiad impierno ta labay ton bayaran na saray mauges iray kasalanan ya ginawa da. Panon tayon mankatunongan ed unabung ya ontan so papanisiaan to? Unona, ipaseguro tayod sikato ya talagan nadusa iray mauges. (2 Tes. 1:9) Insan tayo ipabasad sikato so Genesis 2:16, 17, ya say kuan to ditan et patey so bayar na kasalanan. Ipaliwawa tayo ya lapud nankasalanan si Adan, amin ya totoo et akatawir na kasalanan.  (Roma 5:12) Balet ibaga tayo ya anggapoy imbaga na Dios ya dusaen to ray makasalanan ed impierno. Insan tayo ibasa so Genesis 3:19. Ditan et imbaga na Dios ed si Adan ya say dusa na kasalanan to et sikatoy ompawil ed dabok. Insan tayo itepet, “Duga kasin ibaga na Dios ed si Adan ya sikatoy ompawil ed dabok anta manaya et dusaen tod impierno?” No lukas so isip na samay unabung, nonoten ton maong itan.

11. (a) Panoy sakey ya paraan na pikatunongan tayod unabung ya manisian amin ya maong a too et onlad tawen? (b) Anto ni ran panagkatunongan ed sayan tema so apaneknekan yo lan epektibo ed ministeryo?

11 Alimbawa 3: Walay nakatongtong tayon manisia ya amin a maong a too et onlad tawen. No ontan so papanisiaan na unabung, naapektoay pakatalos to ed Biblia. Alimbawa et impabasa tayod sikato imay Apocalipsis 21:4. (Basaen.) Nayarin isipen to ya saramay bendisyon ya adeskribe ditan et nagawad tawen. Panon tayon mankatunongan? Imbes ya mangusar tayo ni arum ya teksto, manpokus tayo lad ibabaga na satan a teksto. Unong ed satan et “anggapo lay ipapatey.” Insan tayo itepet: “No ibaga tayon say sakey a bengatla et anggapo la, labay ton ibaga wala dati, awa?” Posiblin sikatoy onabobon ed satan. Insan tayo ibagad sikato ya anggapon balot so patey ed tawen; diad dalin labat ompapatey iray totoo. No ontan sirin, say tutukoyen na Apocalipsis 21:4 et saray bendisyon ed arapen diad dalin.Sal. 37:29.

MANGUSAR NA ILUSTRASYON YA MANGIPALINEW ED PUNTO

12. Akin ya angusar si Jesus na saray ilustrasyon?

12 Likud ed tepet, angusar met si Jesus na saray ilustrasyon diad impanpulong to. (Basaen so Mateo 13:34, 35.) Akatulong iray ilustrasyon to pian napapaway so tuan motibo na saramay ondedengel ed sikato. (Mat. 13:10-15) Angusar met si Jesus na saray ilustrasyon pian natandaan na totoo iray bangat to tan pian labalabay day ondengel. Panon tayon mangusar na saray ilustrasyon diad pambangat tayo?

13. Anton ilustrasyon so nausar tayo no ibabangat tayon mas atagey so Dios nen say si Jesus?

13 Mas epektibo iray ilustrasyon ya simpli labat. Alimbawa, no ipapaliwawa tayon mas atagey so Dios nen say si Jesus, nayarin usaren tayo iyan ilustrasyon: Unona, ibaga tayon inkompara na Dios tan nen Jesus so relasyon da ed sanama. Imbaga na Dios ya Anak to si Jesus, tan imbaga nen Jesus ya Ama to so Dios. (Luc. 3:21, 22; Juan 14:28) Insan tepetan so unabung: “No ibangat mod siak ya mankapareho so duaran membro na sakey a pamilya, antoy usaren mon alimbawa?” Nayarin iyalimbawa to itan ed sanagi—odino kambal ni ingen. No ontay ebat to, ibaga tayon: “Dugaruga itan ya anonotan mo.” Insan tayo itepet: “No sikatayo et ontan ya tampol so nanonotan tayon alimbawa, agta ontan met so nanonotan nen Jesus, ta sikatoy Sankamaongan ya Managbangat? Pero say kuan to, Ama to so Dios. Ipapanengneng sirin nen Jesus ya mas matatken tan mas atagey so autoridad na Dios nen say sikato.”

14. Anton ilustrasyon so mangipapanengneng ya aliwan makatunongan ya usaren na Dios so Diablo pian dusaen iray totoo diad impierno?

14 Nia ni sananey ya alimbawa. Papanisiaan na arum ya uusaren na Dios si Satanas ya manusa ed totoo diad impierno. No say katongtong tayo et ateng, panon tayon natulongan pian natalosan to ya ag-itan makatunongan? Nayarin oniay ibaga tayo: “Kunwari et nanrebelde so anak yo tan dakel so gagawaen ton mauges. Antoy gawaen yo?” Ompan ibaga to may ateng ya bilinen toy anak to, anggano maminpigapiga  ni pian onkalakal. (Uli. 22:15) Insan tayo tepetan: “Panon to no anawet ya talagay ulo to ey?” Nayarin ibaga na maslak ya atateng ya kaukolan da lan disiplinaen. Insan tayo itepet: “Antoy gawaen yo no naamtaan yon wala manayay mauges ya toon mansusugsog ed anak yon manrebelde?” Seguradon ibaga na ateng ya pampasnokan to itan a too. Pian malinew so punto na ilustrasyon, tepetan tayo may ateng, “Kasin iganggan yo iman ya mauges ya dusaen toy anak yo?” Siempre andi so iyebat to. Malinew sirin ya ag-usaren na Dios si Satanas ya dusaen iray totoon sikato met lanlamang so nansugsog ed sikaran manggaway mauges!

MAGMALIW A BALANSE

15, 16. (a) Akin et agtayo nepeg ya ilaloan ya amin ya napulongan tayo et mangawat ed mensahe Panarian? (b) Kasin kaukolan ya maomaong itayon manbangat pian epektibo tayod satan? Ipaliwawa. ( Nengnengen met so kahon ya “Makatulong Pian Makapangiter Tayoy Ebat.”)

15 Amta tayon aliwan amin ya napulongan tayo et mangawat ed mensahe na Panarian. (Mat. 10:11-14) Talagan ontan anggano mangusar tayoy dugaruga iran tepet, balibalin panagkatunongan, tan malinew iran ilustrasyon. Tutal, dagdaiset so kinmiwas ed impanbangat nen Jesus, anggano sikato lay sankamaongan ya Managbangat ya nambilay diad dalin!Juan 6:66; 7:45-48.

16 Anggano isipen tayon aliwa itayon maomaong ya manbangat, sarag tayoy magmaliw ya epektibo diad ministeryo. (Basaen so Gawa 4:13.) Ipapaseguro na Biblia ya say maong a balita et awaten na “amin a walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan.” (Gawa 13:48) Kanian magmaliw tayon balanse. Paaligwasen tayoy panagbangat tayo balet agtayo nadidismaya no wala ray agmangawat ed mensahe tayo. Komon ta pablien tayo ray probisyon nen Jehova pian nipasal itayo, ta amta tayon aliwan sikatayo labat so nagunggonaan noagta ontan met ed saray ondengel ed sikatayo. (1 Tim. 4:16) Tulongan itayo nen Jehova no panon so nepeg tayon “iyebat ed kada sakey.” Diad onsublay ya artikulo, naaralan tayo ya say sakey a paraan pian magmaliw tayon epektibod ministeryo et no tumboken tayo imay tatawagen ya Golden Rule.

^ par. 6 Nengnengen so artikulon “Posible Kasin Nawalaay Pananisia ed Sakey a Manamalsa?” ed Oktubre 1, 2009 ya isyu na Say Panag-bantayan.