Onlad karga

Onlad saray karga

Si Jehova—Say Sankaapitan ya Kaaro Tayo

Si Jehova—Say Sankaapitan ya Kaaro Tayo

“[Si Abraham et] atawag a ‘kaaro nen Jehova.’”SANT. 2:23.

1. Lapud apalsa tayod indengan na Dios, anto ray abilidad a walad sikatayo?

“LIKE father, like son.” Mabetbet tayon narerengel itan ta maslak et kaparpara na ananak iray atateng da. Natural met labat itan ta sikara so atawir tayo. Si Jehova ya Ama tayo ed tawen so Lapuan na bilay. (Sal. 36:9) Tan lapud ananak to tayo diad dalin, walay piparaan tayod sikato. Pinalsa to itayod indengan to, kanian walay abilidad tayon mankatunongan, mandesisyon, tan mikaaro.—Gen. 1:26.

2. Akin ya posiblin nakaaro tayo si Jehova?

2 Nayarin magmaliw ya sankaapitan a Kaaro tayo si Jehova. Posible so ontan ya pankakaaro lapud panangaro na Dios ed sikatayo tan lapud pananisia tayod sikato tan ed Anak to. “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, ta pian balang sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:16) Dakel nensaman so awalaan na maapit a relasyon ed si Jehova. Nengnengen tayoy duara ed sikara.

SI “ABRAHAM A KAAROK”

3, 4. No nipaakar ed pikakaarod si Jehova, antoy pidumaan nen Abraham ed saray Israelita?

3 Say patriarkan si Abraham a nanlapuan na bansan Israel  et tinawag nen Jehova ya “kaarok.” (Isa. 41:8) Tinawag met si Abraham diad 2 Awaran 20:7 ya kaaro na Dios. Akin ya nansiansian kaaro na Amalsa iyan matoor a too? Lapud walay pananisia to.—Gen.15:6; basaen so Santiago 2:21-23.

4 Balet, aliwan ontan so ginawa na bansan Israel nensaman. Dati et Ama tan Kaaro da si Jehova. Balet ta dineral day pikakaaro dad sikato. Panon itan ya agawa? Agda apansiansiay pananisia ra ed saray sipan nen Jehova.

5, 6. (a) Panon mon nagmaliw a Kaaro si Jehova? (b) Anto ran tepet so kaukolan tayon nonoten?

5 Legan ya ondarakel so antam ed si Jehova, lalon ombibiskeg so pananisiam ed sikato, tan lalom ya naaro. Isipen pa imay panaon ya naamtaan mon say Dios et tuan Persona ya sarag mon pikaaroan. Naamtaan mo met ya amin tayo et akatawir na kasalanan lapud impanrebelde nen Adan. Naaralan mo ya say katooan et nisian ed Dios. (Col. 1:21) Insan mo atalosan ya say maaron Ama tayo ed tawen et ag-arawi liknaan to tan walay interes tod sikatayo. Ginmapo so pikakaaro tayod Dios nen naaralan tayoy dondon bagat nen Jesus tan impatnag tayoy pananisia ed satan.

6 Legan tayon iisipen iraman ya panaon, tepetan tayoy sarili tayo: ‘Wala tay gagawaen ko pian lalo ak ya onapit ed Dios? Kasin mabiskeg so talek kod sikato tan kasin kada agew et lalon oneelet so panangarok ed Kaarok ya si Jehova?’ Say sakey nin awalaan nensaman na maapit ya relasyon ed si Jehova et si Gideon. Aralen tayo natan so maabig ya alimbawa to tan ipapuso itan.

“SI JEHOVA ET KAREENAN”

7-9. (a) Antoy makapakelaw ya eksperiensya nen Gideon, tan antoy resulta? (Nengnengen so litrato ed gapo na sayan artikulo.) (b) Panon tayon nalikna so pikakaarod si Jehova?

7 Si Ukom Gideon et nanlingkor ed si Jehova legan na magulon panaon ed Israel kaloob dad Insipan a Dalin. Isasalaysay na Uko-ukom kapitulo 6 ya si Gideon et nila na anghel nen Jehova diad Ofra. Diad saman a panaon, tatakotan na saray Israelita so kaabay dan bansa ya Midian ta aminpiga la ran inmataki. Atan so rason no akin ya diad panagpespesan na ubas so panbabayoan nen Gideon na trigo imbes ya diad uma, pian niyamot to itan a tampol. Abigla si Gideon nen nampanengneng so anghel tan tinawag ton “makapanyari a laki.” Tinepetan to imay anghel no kasin tulongan ira nen Jehova, a singa impangiliktar tod saray Israelita diad Ehipto nensaman. Impasabi na anghel so mensahe na Amalsa ya si Gideon et seguradon suportaan nen Jehova.

8 Intepet nen Gideon no panon to kasin ‘nilaban so Israel ed lima na saray Midianita.’ Oniay direktan ebat nen Jehova: ‘Wala ak ed sika, et kabilen mo ray Midianita ya singa ra labat sakey a laki.’ (Uko. 6:11-16) Balet siansia nin manduaruwa si Gideon no panon iyan nagawa, kanian sikatoy kinmerew na tanda. Imanoen ya diad impantongtong da, mapatpatnag ya parad si Gideon et tuan Persona si Jehova.

9 Say sinmublay ya agawa et amabiskeg ed pananisia nen Gideon tan sikatoy lalon inmapit ed Dios. Angiparaan na naakan si Gideon tan imparungo to ed anghel. Nen indiwit na anghel so baston to ed samay panangan, apoolan itan, kanian diman naamtaan nen Gideon ya talagan imbaki nen Jehova imay anghel. Ataktakot si Gideon tan inkuan to: “O, Katawan a Jehova, ta anengneng ko so anghel nen Jehova ed lupalupaan.” (Uko. 6:17-22) Kasin lapud satan ya agawa et inmarawi so liknaan nen Gideon ed Dios? Andi! Kabaliktaran so agawa. Lalo ton akabat si Jehova kanian alikna toy pikakareenan ed Dios. Ontan so nibaga tayo ta samay altar ya impaalagey tod saman  ya pasen et nginaranan toy “Jehova-salom,” ya mankabaliksay “Si Jehova et Kareenan.” (Basaen so Uko-ukom 6:23, 24.) No dalepdepen tayoy gagawaen nen Jehova parad sikatayo kada agew, nalikna tayon sikatoy tuan Kaaro. No lanang tayon onaasingger ed sikato diad pikakasi, lalo tayon naliknay deen tan mas onelet so pikakaaro tayod sikato.

SIOPAY MAGMALIW YA ‘SANGKAILI ED TOLDA NEN JEHOVA’?

10. Unong ed Salmo 15:3, 5, anto ray nepeg tayon gawaen pian magmaliw itayon kaaro nen Jehova?

10 Balet pian magmaliw ya Kaaro tayoy Jehova, wala ray kaukolan tayon gawaen. Nabasa ed Salmo 15 so kinansion nen David nipaakar ed no anto ray gawaen tayo pian magmaliw itayon ‘sangkaili ed tolda nen Jehova’ odino kaaro to. (Sal. 15: 1NW) Manpokus itayod duara ed saratan—agtayo paugesen so arum tan magmaliw ya matua ed pipiulop tayo. Oniay impaneskribe nen David ed sakey ya sangkaili diad tolda nen Jehova: “Agto uusarey dila to pian deralan so arum, . . . agmangaawat na pasuksok sumpad andiay kasalanan.”—Sal. 15:3, 5NW.

11. Akin et agtayo nepeg ya paugesen so anggan siopa?

11 Diad sananey ya salmo, impasakbay nen David: “Pokpokan mo sirin so dilam ed pansalita na mauges.” (Sal. 34:13NW) No agtayo unoren iyan pinuyanan ya simbawa, onarawi liknaan nen Aman Jehova ed sikatayo. Dia tua, say panagpauges et kagagawa na manunan kalaban to, si Satanas. Say salitan “Diablo” et inalad Griegon salita ya mankabaliksay “managpauges.” No alwaran tayoy ibabaga tayod arum, mansiansia itayon maapit ed si Jehova. Nepeg tayon tandaan itan lalo lad pidedeneng tayod saray aturon lalaki diad kongregasyon.—Basaen so Hebreos 13:17; Judas 8.

12, 13. (a) Akin et kaukolan ya matua tayod amin a bengatla? (b) Antoy epekto na inkamatua tayo ed arum?

12 Saray lingkor nen Jehova et nepeg ya matua, tan agda lolokoey arum. Insulat nen apostol Pablo: “Itultuloy yo kamin ipikasi, ta matalek kami a malinis so konsiensia mi, legan a panggugunaetan mi so manbilay a matua ed amin a bengatla.” (Heb. 13:18) Determinado itayon “manbilay a matua ed amin a bengatla,” kanian agtayo aabusoey kamaongan na saray agagi tayo. Alimbawa, no empleyado tayo ra, seguradoen tayon patas so trato tayod sikara tan sueldoan tayo ra unong ed apampaknaan. Bilang Kristiano, matua itayod saray empleyado tayo tan ed amin. Ontan met, aliwan daput no agi so amo tayo et onkerew tayo lay dakel a pabor.

13 Mabetbet tayon makakarengel na apresasyon manlapud saray nakakatransaksion na saray Tasi nen Jehova. Alimbawa, naimano na sakey a direktor na baleg a kompanya ya totooren na saray Tasi nen Jehova so salita da. “Totooren yon lanang no antoy apantongtongan,” so kuan to. (Sal. 15:4) Say inkamatua et ontulong pian napansiansia tayoy pikakaaro tayod si Jehova. Sakey ni, mangiter itan na dayew ed maaron Ama tayo ed tawen.

TULONGAN SO ARUM A MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

Tutulongan tayo ray totoo ya magmaliw a kaaro nen Jehova (Nengnengen so parapo 14, 15)

14, 15. Diad ministeryo, panon tayon natulongan iray totoo pian magmaliw iran kaaro nen Jehova?

14 Dakel so nakakatongtong tayod ministeryo ya manisia met ed Dios, balet agda iisipen ya posiblin sikatoy magmaliw ya sankaapitan a Kaaro da. Panon tayo ran natulongan? Imanoen imay instruksion nen Jesus ed saramay 70 disipulo to nen imbaki to ra ya sanderwa pian manpulong: “Inerman so looban yon abung et ibaga yo nin unona, ‘Niwala komon so kareenan ed sayan abung.’ Et no wala ditan so kaaro na kareenan, manayam ed sikato so kareenan yo.  Balet no anggapo, ompawil itan ed sikayo.” (Luc. 10:5, 6) Nasagyat ed katuaan iray totoo no makaaro tayod sikara. Tan no wala ray onsumpa, makatulong met itan pian onkepay pasnok da tan nayarin ondengel la ra no napulongan ira lamet.

15 No wala ray napulongan tayon abayag lad palson relihyon odino apasal lad saray agmakasulatan a tradisyon, siansia nin makaaro tan mauyamoy pitongtong tayod sikara. Maliket tayon aawaten ed saray aral tayo iray totoon nadidismaya lapud nagagawad mundo tan labay dan nakabat so Dios ya dadayewen tayo. Nabasa tayo ray balibalin eksperiensya diad saray artikulo ed seryen “Uumanen na Biblia so Bilay.”

PIKIMEY ED SANKAAPITAN A KAARO TAYO

16. Akin et nibagan kaaro tan “kakimeyan” itayo nen Jehova?

16 Kaslakan ya saramay saniiban mantratrabaho et magmamaliw ya maapit a sankakaaro. Pribilehyo na amin ya dedikadon lingkor nen Jehova so magmaliw a kaaro tan “kakimeyan” to. (Basaen so 1 Corinto 3:9.) On, legan tayon mibibiang ed panagpulong tan panaggaway babangatan, lalo tayon natatalosan iray balibalin kualidad na Ama tayod tawen. Nanenengneng tayo no panon itayon tutulongan na masanton espiritu to pian nagawaan tayoy responsabilidad tayon ipulong so maong a balita.

17. Panon tayon nalilikna ed saray asemblea tan kombension tayo ya Kaaro tayo si Jehova?

17 No mas dakel so panaon tayod panaggaway babangatan, nalikna tayo ya lalo tayon onaapit ed si Jehova. Singa bilang, naoobserbaan tayo no panon ya manggagaway paraan si Jehova pian agnatuloy so plano na saray onsusumpa. Isipen pa ray agawad apalabas a taon. Agta sankanengneng ya igigiya itayo na Dios? Pandinayewan tayoy tuloytuloy ya suplay na dakel ya espiritual a naakan. Nalilikna tayod saray kombension tan asemblea tayo ya amtan talaga nen Aman Jehova iray problema tan pankaukolan tayo. Lapud panangapresya na sakey a pamilya ed kombension ya inatendian da, insulat da: “Talagan asabi puso mi. Alikna mi ya inar-aro nen Jehova so balang sakey ed sikatayo tan labay to ya maong so pansumpalan tayo.” Imbalikas na sanasawan taga Germany so pisalsalamat da ed maaron impangawat tan impangasikasod sikara nen inmatendi rad special convention diad Dublin, Ireland. Onia ni imbaga ra: “Balet say manunan pisalsalamatan mi et si Jehova tan say pinili ton Ari a si Jesu-Kristo. Inimbitaan da tayon magmaliw ya kabiangan na nankakasakey a bansa. Nalilikna tayo itan ya pankakasakey kada agew. Say naeksperiensya mid special convention diad Dublin so mangipapanonot ya lanang ed sikami ya mabmablin pribilehyo ya kaiba  mi kayon manlilingkor ed makapanyarin Dios tayo.”

MANTOTONGTONG IRAY SANKAKAARO

18. Antoy nepeg tayon itepet ed sarili tayo nipaakar ed pitotongtong tayod si Jehova?

18 No lanang ya mantotongtong iray sankakaaro, lalon onelet so pankakaaro da. Uso la natan so social networking tan text. Kumusta balet so pitotongtong tayod sankaapitan a Kaaro tayo ey, si Jehova? Tua, sikatoy ‘Dumerengel na pikakasi.’ (Sal. 65:2) Balet kasin mabetbet tayon mitotongtong ed sikato?

19. Antoy makatulong no naiirapan tayon ibalikas ed si Aman Jehova iray walad puso tayo?

19 Naiirapan so arum a lingkor na Dios ya ibagay nalilikna ra. Balet ontan so labay nen Jehova ya gawaen tayo no manpikasi tayo. (Sal. 119:145; Tag. 3:41) Agtayo mapaga no bilang agtayo amta no panon ya ibalikas so walad puso tayo. Insulat nen apostol Pablo ed saray Kristiano ed Roma: “Wala ray panaon a nakaukolan tayoy manpikasi balet agtayo amtay ipikasi tayo. Balet, say espiritu a mismo so ontulong ed sikatayo anggano agtayo amta so ibalikas tayo ed saray ey-ey tayo. Ingen ta samay manguusisa ed kapusoan et amta to so kabaliksan na espiritu, lapud mikakasi itan unong ed linawa na Dios parad saray masanto.” (Roma 8:26, 27) No dalepdepen tayo ray balikas ed saray libro na Biblia ya singa say Job, Salmos, tan Uliran, natulongan itayon nibesngaw so nalilikna tayod si Jehova.

20, 21. Akin et makaligliwa imay imbaga nen Pablo ya walad Filipos 4:6, 7?

20 No wala ray dadalanen tayon mairap a situasyon, unoren tayo iyan pinuyanan ya simbawa nen Pablo ed saray taga Filipos: “Agyo pampapagaan so antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.” Makaligliwa so ontan ya maabig a komunikasyon ed sankaapitan ya Kaaro tayo, ta onia ni imbaga nen Pablo: “Say deen na Dios a palumbasan toy amin a kanonotan so manbantay ed saray puso tan nonot yo diad panamegley nen Kristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Komon ta lanang tayon pablien so agnaparaan ya “deen na Dios” a talagan manbabantay ed kapusoan tan kanonotan tayo.

Panon ya paeleten na pikakasi so pikakaaro tayod Dios? (Nengnengen so parapo 21)

21 Ontulong so pikakasi pian onelet so pikakaaro tayod si Jehova. Kanian ‘mantultuloy itayon manpikasi.’ (1 Tes. 5:17) Komon ta sayan impanaral tayo et mamabiskeg ed mablin relasyon tayod Dios tan ed determinasyon tayon ontulok ed matunong iran estandarte to. Tan mangigana tayoy panaon ya dalepdepen iray naaawat tayon bendisyon lapud Ama, Dios, tan Kaaro tayo si Jehova.