Onlad karga

Onlad saray karga

“Onsabi Komon so Panarian Mo”—Balet Kapigan?

“Onsabi Komon so Panarian Mo”—Balet Kapigan?

“Sano nanenengneng yo la irayan amin a bengatla, amtaen yo a sikatoy wala la ed arap na saray puerta.”MAT. 24:33.

1, 2. (a) No maminsan, akin et singa nabubulag itayo? (b) Antoy naseseguro tayo nipaakar ed Panarian na Dios?

ANGANKO et naiimanom ya no maminsan, nandurumay natandaan na totoo ya detalye ed saksakey ya insidente. Ontan met, nayarin nairapan so sakey a nanonotan so eksakton imbaga na doktor kayari ton nampacheck-up. Odino ompan nairapan so sakey a mananap na tombok to o salming to, anggano wala labat ed abay to. Unong ed saray researcher, nagagawa iyan klase na inkabulag, say agpakaimano odino pakalingwan ed sakey a bengatla, lapud walay sananey ya iisipen tayo. Mapatnag, makapanpokus labat so utek tayo ed sakey a bengatla.

2 Naeeksperiensya met natan na dakel a totoo so ontan ya “klase na inkabulag” nipaakar ed saray nagagawad mundo. Nayarin onabobon iran baleg lay angumanan na mundo manlapu nen 1914, balet agda nanenengneng so dugan kabaliksan na sarayan nagagawa. Bilang estudyante na Biblia, amta tayo ya ginmapo lan manuuley so Panarian na Dios nen 1914 sanen nitronon Ari si Jesus diad tawen. Balet, amta tayo met ya agni sigpot ya naebatan so pikakasin, “Onsabi komon  so panarian mo. Nagawa komon so linawam, unong ed tawen, ontan met ed dalin.” (Mat. 6:10) Kaibad satan so panampot na mauges a sistema na mundo. Diad satan labat nagawa so linawa na Dios diad dalin a singa ed tawen.

3. Antoy kaabigan na panaaral tayoy Salita na Dios?

3 Lapud regular tayon aaralen so Salita na Dios, nanenengneng tayon nasusumpal la natan itan a propesiya. Talagan midumaan itayod maslak a totoo! Masyado ran busy ed bilay tan trabaho kanian agda naiimanoy malinew ya ebidensyan manuuley lay Kristo manlapu nen 1914 tan asingger to lan deralen so mauges a sistema na mundo. Balet, imanoen irayan personal a tepet: No abayag ka lan manlilingkor ed Dios, kasin siansia nin alerto tan interesado kad nagagawad panaon tayo, a singa nensaman? No agano ka ni labat a Tasi, iner akasentroy isip mo? Repasoen tayo pay taloran importantin rason no akin ya makapanmatalek tayon magano lan onkiwas so tinuro na Dios ya Ari pian sigpot a sumpalen so linawa na Dios diad dalin.

SINMABI IRAY MANAGKABAYO

4, 5. (a) Antoy gagawaen nen Jesus manlapu la nen 1914? (Nengnengen so litratod pahina 27.) (b) Antoy isisimbolo na taloran managkabayo, tan panon a nasusumpal iyan propesiya?

4 Nen 1914, nagmaliw ya Ari na Panarian na Dios si Jesu-Kristo. Unong ed propesiya, sikatoy akalugan ed amputin kabayo tan tampol ton tinalo so mauges a sistema nen Satanas. (Basaen so Apocalipsis 6:1, 2.) Ibabaga na detalyadon propesiya na Apocalipsis kapitulo 6 ya kayarin niletneg so Panarian na Dios, maples ya onloor so kipapasen ed mundo—guerra, eras, sakit, tan arum ni ran sengegan na ipapatey. Isisimbolo na saraya so taloran managkabayo a manumtumbok ed si Jesu-Kristo.Apo. 6:3-8.

5 Based propesiya, ‘naekal so deen ed dalin,’ anggaman isisipan na saray bansa ya mankakasakey tan mikareenan ira. Say Sankamundoan a Guerra I so gapoan na angkakabaleg a guerra, a singa anengneng tayod saray agawgawa. Tan anggano onaaligwas so ekonomya tan siensia manlapu la nen 1914, siansia nin mabetbet so panggugulo lapud kakulangay tagano. Agtayo met niburi ya minilyon so ompapatey kada taon lapud nanduruman sakit, kalamidad, tan arum ni ran “makapatey a salot.” Natan labat nagagawa so onian kalaknab, kabetbet, tan kagraben situasyon. Kasin natetebek moy kabaliksan na saya?

Sanen sinmabi iray managkabayo, linmoor so kipapasen ed mundo (Nengnengen so parapo 4, 5)

6. Siopa ray angimano ed kasumpalan na propesiyad Biblia, tan antoy ginawa ra?

6 Sanen ginmapoy Sankamundoan a Guerra I tan say trangkaso Español, masyadon akapokus so dakel a totoo ed satan. Balet, saray alanaan a Kristiano et masimoon ya nanalagar ed 1914 bilang panampot na Panaon na Gentil, odino “aturon panaon na saray nasyon.” (Luc. 21:24) Agda amtay eksakton nagawa. Balet, amta ran walay importantin nagawa ed 1914 nipaakar ed panuley na Dios. Sanen atebek day kasumpalan na propesiyad Biblia, makpel dan inyabawag ya ginmapo lay uley na Dios. Diad kuli dan ipulong so Panarian, sikaray graben pinasegsegang. Agawa iya ed dakel iran bansa tan kabiangan met iyad kasumpalay propesiya. Diad inlalabas na pigaran dekada, inusar na saray mamubusol ed Panarian so ‘ley pian mamawalay gulo.’ Saray agagi tayo et sinakitan, impriso, tan pinatey ni ingen diad impanbitay, impamaltog, odino  impamugot na ulo ra.Sal. 94:20, NW; Apo. 12:15.

7. Akin et agnatetebek na maslak ya totoo iray nagagawad mundo natan?

7 Anggaman dakerakel so ebidensyan niletneg lay Panarian na Dios ed tawen, akin et ag-itan natetebek na maslak ya totoo? Akin et agda naisip a say nagagawad mundo et propesiya ed Biblia ya abayag lan ipupulong na totoo na Dios? Kasin lapud akapokus labat so imano rad saray nanenengneng na mata ra? (2 Cor. 5:7) Kasin busy rad bilay kanian agda nanengneng so gagawaen na Dios? (Mat. 24:37-39) Kasin naaalay imano ra na saray pakana nen Satanas? (2 Cor. 4:4) Kaukolay pananisia tan espiritual ya pakatebek pian nanengneng iray gagawaen na Panarian na Dios. Agaylay liket tayo ta agtayo bulag ed no anton talagay nagagawa!

ONLOLOOR SO KAUGSAN

8-10. (a) Panon ya nasusumpal so 2 Timoteo 3:1-5? (b) Akin ya nibaga tayon grabe lay kaugsan natan?

8 Say komaduan rason no akin ya magano lan manuley ed dalin so Panarian na Dios et lapud onloloor so kaugsan ed mundo. Diad ngalngali sakey siglo, mapatnag ya nagagawa la so propesiyad 2 Timoteo 3:1-5. Saray ugali ya abitlad sayan teksto et lalon onggragrabe ed interon mundo. Kasin naiimanom itan? Pantongtongan tayoy pigaran alimbawa.Basaen so 2 Timoteo 3:1, 13.

9 Ikompara tayo pay ipapasen na totoo ya makapabigla nen 1940’s o 1950’s ed saray nagagawa natan diad trabaho, panagligliwaan, isports, panangawes tan panag-ayos. Anggan iner et kasmak lay graben inkaruksa tan imoralidad. Ilalastog da ya mas masibeg, imoral, odino maruksa ira nen say arum. Nen 1950’s, saray palabas ed TV ya ipapasen a makapuy et momoriaen la natan ya marakep parad pamilya. Tan mapatpatnag ya dakel so naiimpluensyaan na saray homoseksual diad panagligliwaan, panangawes tan panag-ayos da, tan ilalagyat da ni ingen iya. Agaylay  pisasalamat tayo ta amta tayoy panmoria na Dios nipaakar ed saraya!Basaen so Judas 14, 15.

10 Ontan met, ikompara tayo pay ipapasen ya rebelyoson ugali na saray kalangweran nen 1950’s tan natan. Nensaman, aburido iray atateng ta ompan mansisigarilyo, oniinum, odino mabanday ya onsasayaw iray anak da. Balet natan, normal labat ya narengel iray onian makapabiglan balita: Pinapaltog na 15 años ya estudyante iray kaklase to, 2 so inatey tan 13 so asugatan. Anggapoy panangasin pinatey na sakey a grupo na abuanges ya tinedyer so siam taon ya ugaw tan binugbog day ama tan kapinsan to. Diad apalabas ya samploy taon, inreport na sakey a bansa ed Asia ya kapaldua ed saray krimen ditan et ginawa na saray kalangweran. Agta kombinsido tayon grabe lay kaugsan natan?

11. Akin et agnamomoria na dakel a totoo ya onloloor so kaugsan?

11 Susto so imbaga nen apostol Pedro: “Diad kaunoran iran agew et walaray managbalaw tan manbalaw ira, a tumboken da iray dilin pilalek da tan ibaga ran: ‘Kawalaan la na samay insipan a kiwawala to? Abayag lan inaatey iray inmuunan atateng mi, balet pareho nin siansia so amin a bengatla manlapu la nen apalsa so mundo.’” (2 Ped. 3:3, 4) Akin et ontan so reaksion na arum? Lapud no mabetbet a nagagawa so sakey a situasyon, nayarin mas napasal la rad satan. Mas makapabigla so tampol ya panguman na ugali na kaaro nen say kalkalnan panguman na ugali tan kagagawa na totoo. Anggaman ag-iya tanton makapabigla, siansia nin mapeligro iya.

12, 13. (a) Akin et nepeg ya agtayo nadismaya ed saray nagagawad mundo? (b) Antoy makatulong ed sikatayo pian nasarag iray “nikadkaduma tan mair-irap a panaon”?

12 Impasakbay nen apostol Pablo ya “diad kaunoran iran agew,” et ‘nikadkaduma tan mair-irap so panaon.’ (2 Tim. 3:1) Balet nasarag tayo itan tan agtayo kaukolan ya ibatikay realidad. Diad tulong nen Jehova, espiritu to, tan na kongregasyon, nalabanan tayo so pakadismaya odino takot tan makapansiansia tayon matoor. “Say pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too” et manlapud Dios, aliwan diad sikatayo.2 Cor. 4:7-10.

13 Inggapo nen Pablo so propesiya nipaakar ed kaunoran iran agew diad impangibagan “amtaen mo iya.” Ipapaseguro na saya ya nagawan nagawa so propesiya. Talagan onuges lan onuges so sistema na mundo anggad panampoten iya nen Jehova. Insulat na saray historian ya no say sakey a bansa o lugar et onggrabe kaugsan da, manresulta itan ed kaderal da. Balet, natan labat agawa ya say ugali tan kagagawa na interon mundo et inmuge-uges. Nayarin ibaliwala na dakel iya, balet sarayan nagagawa manlapu la nen 1914 et paneknek ya talagan magano lan onkiwas so Panarian na Dios.

AGNAANDI IYAN KAILALAKAN

14-16. Antoy komatlon rason pian makapanmatalek tayon magano lan “onsabi” so Panarian na Dios?

14 Say komatlon rason pian makapanmatalek tayon magano lay anggaan et saray agawad totoo na Dios. Alimbawa, antis ya niletneg so Panarian na Dios diad tawen, aktibon manlilingkor ed Dios so sakey a grupo na matoor ya alanaan. Sanen ag-asumpal so iilaloan da nen 1914, antoy ginawa da? Nanmatoor so maslak ed sikara tan nantultuloy a nanlingkor ed  si Jehova anggaman asubok tan pinasegsegang ira. Diad inlabas na saray taon, dakel (no aliwan amin) ed sarayan alanaan et nansiansian matoor anggad anampot so bilay da diad dalin.

15 Oniay imbaga nen Jesus ed detalyadon propesiya to nipaakar ed kasampotan na sistema na mundo: “Nagawa irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan.” (Basaen so Mateo 24:33-35.) Amta tayo ya nen binitla nen Jesus so “iyan kailalakan,” tutukoyen toy duaran grupo na alanaan iran Kristiano. Say unonan grupo et saramay akaimaton ed 1914 tan atalosan dan ginmapo lan nanuley so Kristo ed satan ya taon. Ag-ira labat nambilay nen 1914, noagta alanaan ira na espiritu bilang ananak na Dios diad satan ya taon odino antis na satan.Roma 8:14-17.

16 Say komaduan grupo a kaibad sayan “kailalakan” et saray alanaan ya asabian da nin mabilay imay unonan grupo. Tan alanaan na masanton espiritu legan ya mabilay ni diad dalin so arum ed saray kaibad unonan grupo. Kanian, aliwan amin ya alanaan natan et kaibad “kailalakan” ya tinukoy nen Jesus. Diad panaon tayo, ontatatken met la ray kaibad sayan komaduan grupo. Balet diad samay imbaga nen Jesus ed Mateo 24:34, wala ni ray mabilay a kabiangan ed sayan “kailalakan” antis ya onggapo so baleg ya irap. Kanian, lalo iyan mangombinse ed sikatayo ya antiktikey lan talagay nakekeran panaon antis a deralen na Ari na Panarian na Dios iray mauges tan gawaen ya balo so dalin.2 Ped. 3:13.

MAGANO LAN SUMPALEN NA KRISTO SO PANATALO TO

17. Antoy nikonklusyon tayo base ed saray inaral tayon propesiya?

17 Antoy nikonklusyon tayo base ed saray inaral tayon propesiya? Impasakbay nen Jesus ya agtayo naamtaan tan agtayo amta so eksakton agew odino oras. (Mat. 24:36; 25:13) Balet sarag tayon naamtaan tan amta tayo so “panaon” a sinalambit nen Pablo. (Basaen so Roma 13:11.) Manbibilay tayo la ed satan a panaon, say kaunoran iran agew. No imanoen tayon maong iray propesiyad Biblia tan say gagawaen nen Jehova a Dios tan Jesu-Kristo, seguradon nanengneng tayo iray makakombinsin ebidensya ya manbibilay tayo lad pansamposampot na sayan sistema na mundo.

18. Antoy pansumpalan na saray agmangaawat ed Panarian na Dios?

18 Saramay agmangawat ed autoridad ya inter ed si Jesu-Kristo, say Akalugan ed amputin kabayo, et magano lan mamidbir ed lingo ra. Agda nibatikan so panangukom. Diad satan, oniay iyeyag da: “Siopa so makatalindeg?” (Apo. 6:15-17) Walay ebat ed onsublay ya kapitulo na Apocalipsis. Saray alanaan tan saray “baleg ya ulop” et “makatalindeg” ta aabobonan ira na Dios. Insan, makaliktar ed baleg ya irap so “baleg ya ulop.”Apo. 7:9, 13-15.

19. Lapud bibidbiren, aawaten, tan onkikiwas kad malinew ya ebidensya a magano lan manampot so kaunoran iran agew, antoy iilaloan mo?

19 No itultuloy tayon imanoen iray propesiya ed Biblia ya nasusumpal ed panaon tayo, ag-itayo nibalang na mundo nen Satanas. Ag-itayo met magmaliw ya “bulag” ed tuan kabaliksan na saray nagagawad mundo. Magano lan sumpalen na Kristo so panatalo to tan deralen toy mauges a mundo legan na matunong a bakal ya Armagedon. (Apo. 19:11, 19-21) Seguradon malikeliket tayo lad satan!Apo. 20:1-3, 6; 21:3, 4.