Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Pinilik nen Ugaw Ak Ni

No Antoy Pinilik nen Ugaw Ak Ni

Nen ugaw ak ni

Nen 1985, sinmasabi ray ugugaw a taga Cambodia diad eskuelaan mid Columbus, Ohio, U.S.A. Samploy taon ko ni labat ed saman. Amay sakey ed sikara et walay amta ton pigaran salitan English. Panamegley na saray litrato et inistorya to ray makapataktakot ya panamairap, panamatey, tan itatakas dimad sikara. No nanonotan ko rad labi, makakaakis ak. Labay kon ibagad sikara so ilalon Paraiso tan kikioli, balet agda natalosay salitak. Anggano ugaw ak nid saman, nandesisyon ak ya manaral na Cambodian pian nipulong kod sikaray nipaakar ed si Jehova. Agko naisip ya baleg manayay nitulong na saman ed arapen ko.

Mairap ya aralen so Cambodian. Amidua ak ya sinmuko, balet pinaseseg ak nen Jehova panamegley na atateng ko. Insan nen kien, dinesdes ak na saray maestrak tan kaklasek ya mangalay atagey a kurso. Balet labay koy manpayunir kanian nandesisyon ak ya man-high school labat. Amtak ya makatulong itan pian makapan-part time ak tan nasumpal koy kalat ko. Kada kayari klasek, mimila ak ed saray payunir ya manpulong. Namboluntaryo ak met ya man-tutor ed saray estudyanten malabay ya manaral na English. Tan akatulong iyad arapen ko.

Nen 16 años ko, abalitaan kon wala manaya ray Cambodian diad Long Beach, California. Linma ak diman tan naaralan koy manbasay Cambodian. Kapan-graduate ko, nampayunir ak tan nantultuloy ak ya nampulong ed saray Cambodian ya asingger ed sikami. Tan nen 18 años ko, implanok so manayam ed Cambodia. Delikado nin siansia diman, balet amtak a diad saray samploran milyon ya Cambodian, pigpigara ni labat so akadngel ed maong a balita na Panarian. Diad saman et saksakey ni labat so kongregasyon ed interon bansa, tan 13 so manangipalapag. First time kod Cambodia nen 19 años ko. Kayari duay taon, nandesisyon ak ya manayam lad man. Pian nasuportaay ministeryok, nampart-time ak ya translator tan nambangat na English. Asabi panaon, akapangasawa ak na agin parehoy kalat mid bilay. Panliketan min tinulongan so dakel a Cambodian a mangidedikay bilay dad Dios.

Inter nen Jehova iray ‘pirawat na pusok.’ (Sal. 37:4) Say panggawa na babangatan so sankaliketan ed amin a propesyon. Diad loob na 16 taon ya impanayam kod Cambodia, nagmaliw lan 12 ya kongregasyon tan 4 grupo imay datin saksakey a kongregasyon na 13 lingkor nen Jehova!—Unong ed salaysay nen Jason Blackwell.