Onlad karga

Onlad saray karga

100 Taon ya Panuuley na Panarian—Antoy Epekto Tod Sika?

100 Taon ya Panuuley na Panarian—Antoy Epekto Tod Sika?

“Alay abig tan makapakelaw iray gawam, Jehova a Dios, . . . Ari ed andi-anggaan.”APO. 15:3.

1, 2. Antoy gawaen na Panarian na Dios, tan akin ya segurado tayon onsabi so Panarian?

DIAD sakey a palandey ya asingger ed Capernaum nen 31 C.E., imbangat nen Jesu-Kristo iray papatumbok to ya ipikasin: “Onsabi komon so panarian mo.” (Mat. 6:10) Diad panaon tayo, dakel so manduaruwa no talaga kasin onsabi so Panarian. Balet, segurado tayon naebatan iray impapuson pikakasi tayo ya onsabi so Panarian.

2 Usaren nen Jehova so Panarian pian pankasakeyey pamilya tod tawen tan dalin. Seguradon nagawa itan ya gagala na Dios. (Isa. 55:10, 11) Diad tua et nagmaliw lan Ari si Jehova ed panaon tayo! Paneknekan itan na saray agawad apalabas ya 100 taon. Manggagawa so Dios na alay abig tan makapakelaw iran kimey parad saray matoor ya uuleyan to. (Zac. 14:9; Apo. 15:3) Balet say pagmaliw nen Jehova ya Ari et midumaan ed isabi na Panarian na Dios ya imbangat nen Jesus ya ipikasi tayo. Antoy pandumaan da, tan antoy epekto na saratan ed sikatayo?

KINMIWAS SO TINURO NEN JEHOVA YA ARI

3. (a) Kapigan nitrono si Jesus bilang Ari, tan iner? (b) Panon mon paneknekan ya niletneg so Panarian nen 1914? (Nengnengen so footnote.)

3 Antis na taon 1900, ginmapon sinminag so liwawa ed 2,500 taon lan propesiya ya insulat nen Daniel: “Dia ed saray agew naani na saratan ya ar-ari, say Dios na tawen mamaalagey naani na sakey a panarian ya anggan kapigan agnaani naderal.” (Dan.  2:44) Pigaran dekada lan ibabaga na saray Estudyante na Biblia ya diad taon 1914 et walay importantin nagawa. Diad saman et positibo so dakel a totoo. Oniay imbaga na sakey a writer: “Say mundo na 1914 et napno na ilalo tan sipan.” Balet diad saman a taon et ginmapo so Sankamundoan a Guerra I tan agawa iray nipropesiya ed Biblia. Saray nagagawan eras, yegyeg, tan salot ontan met ed pakakasumpal na arum nin propesiyad Biblia et paneknek ya nen 1914 et ginmapo lay Jesu-Kristo ya manuley bilang Ari na Panarian na Dios. * Diad impangitrono tod Anak to bilang Mesianikon Ari, si Jehova et nagmaliw ya Ari ed sananey a paraan!

4. Antoy inmunan ginawa na kakkapangitronon Ari, tan siopay sinmublay ya inikdan toy imano?

4 Say inmunan ginawa na kakkapangitrono na Dios ya Ari et say impan-guerra tod si Satanas, say manunan Kabusol na Ama to. Imbantak nen Jesus tan saray anghel to so Diablo tan saray demonyo diad dalin. Lapud satan et malikeliket ed tawen, balet ta ginmapoy pakaskasin kipapasen diad dalin. (Basaen so Apocalipsis 12:7-9, 12.) Kayari na satan, ginapoan na Ari ya pinoen, bangatan, tan organisaen iray uuleyan tod dalin pian nagawaan day linawa na Dios. Amtaen tayo no akin a maabig ya ehemplo ed sikatayo natan so intulok da ed panangidaulo nen Jesus.

PIPINOEN NA MESIANIKON ARI IRAY MATOOR YA UULEYAN TO

5. Anton panaglinis so agawa ed baetan na taon 1914 anggad kagapoy 1919?

5 Kayarin inekal na nitronon Ari so mauges ya impluensya nen Satanas tan saray demonyo to ed tawen, ingganggan nen Jehova si Jesus ya usisaen tan pinoen so espiritual ya kipapasen na saray papatumbok to diad dalin. Deneskribe nen propetan Malaquias itan ya espiritual a panaglinis. (Mal. 3:1-3) Ipapanengneng na history ya agawa itan ed baetan na taon 1914 anggad kagapoy 1919. * Pian magmaliw itayon kabiangan na nankakasakey a pamilya nen Jehova ed uniberso, kaukolan ya malinis odino masanto tayo. (1 Ped. 1:15, 16) Nepeg tayon seguroen ya say panagdayew tayo et agnarutakan na palson relihyon odino politika ed sayan mundo.

6. Panon ya itatarya iray espiritual ya panangan, tan akin ya importante itan?

6 Insan inusar nen Jesus so autoridad to bilang Ari pian manuro na “matoor tan makabat ya aripen.” Satan ya aripen so mangitarya na regular ya espiritual a panangan parad amin ya kabiangay “sakey a pulok” ya aasikasoen nen Jesus. (Mat. 24:45-47; Juan 10:16) Manlapu nen 1919, matoor ya gagawaen na sakey a melag a grupo na saray alanaan ya brother so ambelat a responsabilidad ya mamakan ed “saray lingkor na sankaabungan.” Say daakan ya espiritual a panangan ya itatarya da so mamapabiskeg ed pananisia tayo, tan ed determinasyon tayon mansiansian malinis ed espiritual, moral, mental, tan pisikal. Panamegley na satan et nibabangat tan natutulongan itayo ya gawaey anggaay nayarian tayod sankaimportantian ya kimey ed dalin natan. Kasin aanamoten mo iratan ya probisyon?

IBABANGAT NA ARI IRAY UULEYAN TO YA MANPULONG ED INTERON MUNDO

7. Nen wadiad dalin si Jesus, anton importantin kimey so inggapo to, tan anggad kapigan itan?

7 Sanen inggapo nen Jesus so ministeryo to diad dalin, inkuan to: “Kaukolan ko met so onla ed arum niran syudad pian iyabawag so maong a balita na panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.” (Luc. 4:43) Diad loob na talora tan kapalduan taon, sayan kimey so sankaimportantian ed bilay nen Jesus. Oniay instruksion tod saray disipulo to:  “Sano onla kayo et ipulong yon, ‘Say panarian na katawenan so asingsingger la.’” (Mat. 10:7) Kayari inkioli to, impasakbay nen Jesus a satan ya mensahe et iyabawag na saray papatumbok to “diad sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8) Impormisa tod sikara ya personal ton suportaan itan ya importantin kimey anggad panaon tayo.—Mat. 28:19, 20.

8. Panon ya pinakiwas na Ari iray uuleyan to diad dalin?

8 Kasabi 1919, say “maong a balita na panarian” et nagmaliw a mas makabaliksan. (Mat. 24:14) Say Ari et manuuley lad tawen, tan tinipon toy melag a grupo na alinisan lan uuleyan tod dalin. Mabulos dan tinulok so makapakiwas ya ganggan nen Jesus ya ipulong ed interon dalin so maong a balita ya say Panarian na Dios et manuuley lad tawen! (Gawa 10:42) Singa bilang, ngalngali 20,000 ya onsusuportad Panarian so nantitipon parad internasyonal a kombension diad Cedar Point, Ohio, U.S.A., nen Setyembre 1922. Isipen pay liket da nen impaliwawa nen Brother Rutherford so teman “Say Panarian” tan imbaga to: “Nia, say Ari et manuuley la! Sikayo ray manangiyabawag to. Kanian iyabawag, iyabawag, iyabawag so Ari tan say panarian to.” Duan libo ya delegado so akibiang ed espisyal ya “Agew na Panagserbi” tan wala ray akasabi anggad saray kaabungan ya 72 kilometro so kaarawi tod nankombensionan. Oniay imbaga na sakey a delegado lapud apakiwas ya talaga: “Agkon balot nalingwanan so imbitasyon ya iyabawag so Panarian tan say seseg na saray inmatendi!” Ontan met so alikna na dakel ed sikara.

9, 10. (a) Anto ran eskuelaan so mangipapasal ed saray manangipalapag na Panarian? (b) Panon kan personal ya atulongan ed satan ya panangipasal?

9 Kasabi 1922, masulok ya 17,000 a manangipalapag na Panarian so aktibon manlilingkor ed 58 ya bansa diad interon mundo. Balet kaukolan day panangipasal. Nen inmunan siglo, say Aturon Ari et angiter na malinew ya instruksion ed saray disipulo to no anto, iner, tan panon so pampulong. (Mat. 10:5-7; Luc. 9:1-6; 10:1-11) Ontan met so gagawaen nen Jesus natan. Seseguroen ton amin ya mibiang ed panagpulong ya kimey et naikdan na instruksion tan walay nausar da pian epektiboy pampulong da. (2 Tim. 3:17) Panamegley na Kristianon kongregasyon, ipapasal nen Jesus iray uuleyan to parad ministeryo. Say sakey ya uusaren to et say Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo diad masulok ya 111,000 ya kongregasyon ed interon mundo. Satan ya eskuelaan so ontutulong ed masulok ya pitoran milyon a manangipalapag pian makapanpulong tan makapanbangat irad paraan ya nasagyat so “amin a klase na totoo.”—Basaen so 1 Corinto 9:20-23.

10 Nilikud ed Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, wala ni ray arum ya Bible school pian ipasal iray elder ed kongregasyon,  saray payunir, saray single ya brother, saray sanasawan Kristiano, saray membro na Branch Committee tan kaasawaan da, saray ombiabiahen manangasikaso tan kaasawaan da, tan saray misionero. * Oniay imbalikas na saray estudyanten nanaral ed sakey a klase na Bible School for Christian Couples lapud panangapresya dad eskuelaan: “Say espisyal ya panangipasal ya naawat mi et pinaaralem toy panangaro mid si Jehova tan nagmaliw kamin mas epektibod panulong ed arum.”

11. Akin et makakapantultuloy iray manangipalapag na Panarian anggano walay isusumpa?

11 Nanenengneng na kabusol ya si Satanas so amin ya impasyan pansasagpot ed panagpulong tan panagbangat. Sikatoy manguusar na direkta ontan met ed masilib iran panangataki ed mensahe na Panarian tan ed saray managpulong pian patundaey kimey da. Balet anggapoy nagawaan to. Impasen nen Jehova so Anak to ya “mas atagey ni nen say amin a gobierno tan autoridad tan pakayari tan pakauley.” (Efe. 1:20-22) Bilang Ari, uusaren nen Jesus so autoridad to pian protektaan tan igiya iray disipulo to tan naseguron nagaway linawa nen Ama to. * Tuloytuloy ya nipupulong so maong a balita, tan minilyon ya matuan totoo so nababangatan ed saray dalan nen Jehova. Talagan baleg a pribilehyo so mibiang ed satan ya importantin kimey!

OORGANISAEN NA ARI IRAY UULEYAN TO PARAD MAS BALEG A KIMEY

12. Mangibaga na pigaran impanpino ed organisasyon manlapu nen niletneg so Panarian.

12 Manlapu nen niletneg so Panarian nen 1914, pipinoen nen Jesus so inkaorganisa na saray lingkor na Dios pian nagaway linawa na Ama to. (Basaen so Isaias 60:17.) Nen 1919, walay tuturoen ya service director ed kada kongregasyon ya mangidaulod panagpulong a kimey. Naorganisa nen 1927 so regular a panagkabkaabungan a kimey kada Simba. Nen 1931, apakiwas iray onsusuportad Panarian parad mas baleg a kimey sanen inawat day Makasulatan ya ngaran a Saray Tasi nen Jehova. (Isa. 43:10-12) Nen 1938, aliwa lan panamegley na eleksion so panagpili na saray brother ya mangidaulod kongregasyon, noagta tuturoen la ra diad teokratikon paraan. Nen 1972, say panangasikaso ed kongregasyon et niiter ed ulop na mamatatken imbes a diad saksakey a manangasikaso na kongregasyon. Amin ya kinmualipikan elder tan ministeryal a lingkor et papasesegen ya mabulos ya ontulong ed ‘pampastol ed pulok na Dios a walad panangasikaso ra.’ (1 Ped. 5:2) Nen 1976, say Mananguley ya Ulop et inorganisad anemiran komite ya mangasikasod kimey na  Panarian diad interon mundo. Talagan tuloytuloy ya oorganisaen nen Jesus iray uuleyan to diad teokratikon paraan, odino paraan na Dios.

13. Antoy epekto ed sika na saray agawaan na Mesianikon Ari ed 100 taon lan panuuley to?

13 Imanoen iray agawaan na Mesianikon Ari diad unonan 100 taon na panuuley to. Nilinisan toy grupo na totoo ya mangirerepresentad ngaran nen Jehova. Indaulo toy panangipulong ed maong a balita na Panarian diad 239 ya bansa tan minilyon lay nibangat ed dalan nen Jehova. Pinankasakey toy masulok ya pitoran milyon ya matoor ya uuleyan to, ya mabulos a mangiyaapay ed sarili da pian gawaey linawa na Ama to. (Sal. 110:3) On, talagan uusaren nen Jehova so Mesianikon Panarian pian manggawa na makapakelkelaw iran bengatla. Balet, dakel ni talaranan tayon nagawad arapen!

SARAY BENDISYON YA ITER NA MESIANIKON PANARIAN

14. (a) Antoy kekerewen tayod si Jehova sano ipipikasi tayon: “Onsabi komon so panarian mo”? (b) Antoy teksto tayod taon 2014, tan akin ya dugaruga itan?

14 Anggano introno la nen Jehova so Anak to, si Jesu-Kristo, bilang Mesianikon Ari nen 1914, aliwa ni itan ya kompleton ebat ed pikakasi tayon “onsabi komon so panarian mo.” (Mat. 6:10) Nipropesiya ed Biblia ya si Jesus et ‘manuley ed pegley na saray kakabusol to.’ (Sal. 110:2) Say gobiernoy too ya walad panangontrol nen Satanas et siansia nin onsusumpad Panarian. No ipipikasi tayoy isabi na Panarian na Dios, kekerewen tayod si Jehova ya panganggaen la na Mesianikon Ari tan saray kakaiba ton manuley so uley na too tan deralen day amin ya onsusumpa ed Panarian. No nagawa itan, nasumpal lay propesiyad Daniel 2:44 ya say Panarian na Dios et “buybuyaken to naani tan upoten to naani so saraya ya amin a panarian.” Ekalen toy amin ya gobiernon onkokontrad Panarian. (Apo. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) Asingsingger lan nagawa itan. Kanian dugaruga so teksto tayo ed taon 2014 ya Mateo 6:10: “Onsabi komon so panarian mo”! Sayan taon so koma 100 ya anibersaryo na inkiletneg na Panarian na Dios ed tawen.

15, 16. (a) Anto ray tatalaranan tayon nagawa legan na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo? (b) Antoy sampot ya gawaen na Mesianikon Ari, tan antoy nagawaan na satan ed gagala nen Jehova parad amin ya pinalsa to?

15 Kayarin deralen na Mesianikon Ari iray kabusol na Dios, ibasileng tod kaaralman si Satanas tan saray demonyo to legay sanlibon taon. (Apo. 20:1-3) Legan ya anggapoy impluensya na Diablo, anggapoy makaamper ed Panarian ya ontulong ed saray totoo ya minabang ed dondon bagat nen Jesus, tan sigpot lan ekalen na Panarian so epekto na kasalanan nen Adan. Paolien na Ari so minilyon ya inaatey tan mangorganisay programa na panagbangat ed interon mundo pian naaralan day nipaakar ed si Jehova. (Apo. 20:12, 13) Say interon dalin et magmaliw ya singa samay hardin na Eden. Amin a matoor ya totoo et magmaliw a perpekto.

16 Kayari na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo, say gagala na Mesianikon Panarian et agawa la. Insan la iyawat nen Jesus so Panarian ed Ama to. (Basaen so 1 Corinto 15:24-28.) Agtayo la kaukolan so nawalaan na mangirepresenta ed sikatayo ed si Jehova. Amin ya ananak na Dios ed tawen tan diad dalin et mikasakey ed Ama dad tawen bilang kabiangan na pamilya to ed uniberso.

17. Antoy determinadom a gawaen parad Panarian?

17 Saray agawad apalabas ya 100 taon ya panuuley na Panarian et paneknek ya kontrolado nen Jehova iray bengatla tan seguradon nagawa so gagala tod dalin. Komon ta itultuloy tayoy manmatoor bilang uuleyan to tan iyabawag tayoy Ari tan say Panarian to. Matalek tayo ya asingger lan ebatan nen Jehova so impapuson pikakasi tayo: “Onsabi komon so panarian mo”!

^ par. 10 Nengnengen so Setyembre 15, 2012 ya isyu na Say Panag-bantayan, pahina 13-17, “Saray Teokratikon Eskuelaan—Paneknek na Panangaro nen Jehova.”

^ par. 11 Nengnengen so Disyembre 1, 1998 ya isyu na Say Panag-bantayan, pahina 19-22, parad saray alimbawa na apanaloan ya kaso ed nanduruman bansa.

Say teksto tayod taon 2014: “Onsabi komon so panarian mo.”—Mateo 6:10