SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Enero 2014

Papaneknekan na sayan isyu ya si Jehova et lawas manaari. Paaralemen to met so apresasyon tayod Mesianikon Panarian tan no anto lay agawaan na satan.

Dayewen si Jehova, say Ari ed Andi-anggaan

No naamtaan tayoy gagawaen nen Jehova bilang Ama tan no panon to tayon uuleyan bilang Ari, mas onapit tayod sikato.

100 Taon ya Panuuley na Panarian—Antoy Epekto Tod Sika?

Panon itayon minabang ed uley na Panarian? Amtaen no panon ya pipinoen, ibabangat, tan oorganisaen na Mesianikon Ari iray matoor ya uuleyan to.

Panggaway Makabat Iran Desisyon Legan ya Kalangweran Ni

Dakel a dedikadon kalangweran a Kristiano so walaan na balibali ran eksperiensya diad panutulong dad arum. Panon mon naarumay liket mod panaglingkor ed si Jehova?

Panlingkor ed si Jehova Antis ya Onsabi Iray Mauges ya Agew

Anto ray nikadkaduman pankanawnawa na saray maedad lan Kristiano pian palaknabey ministeryo da?

“Onsabi Komon so Panarian Mo”—Balet Kapigan?

Akin et makapanmatalek tayon magano lan onkiwas so tinuro na Dios ya Ari pian sigpot a sumpalen so linawa na Dios diad dalin?

No Antoy Pinilik nen Ugaw Ak Ni

Inaral na ugaw a lakin taga Columbus, Ohio, U.S.A. so Cambodian. Akin? Panon ya akatulong iyad arapen to?