Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Mabulos Kayon Mansakripisyo Parad Panarian?

Kasin Mabulos Kayon Mansakripisyo Parad Panarian?

“Aaroen na Dios so maliket a mangiiter.”—2 COR. 9:7.

1. Anto ran panagsakripisyo so gagawaen na totoo, tan akin?

MABULOS ya mansasakripisyo iray totoo parad saray bengatlan importantid sikara. Uusaren na saray atateng so panaon, kuarta, tan biskeg da parad ananak da. Saray kalangweran ya atletan labay dan irepresentay bansa ra ed Olympics et impasyan manpra-praktis tan mantri-training na pigaran oras kada agew legan ya manggagalaw tan manliliket iray kaedaran da. Si Jesus et nansakripisyo met parad saray bengatlan importantid sikato. Agto pinirawat so nawalaay komportablen bilay odino nawalaay ananak. Imbes, sikatoy nampokus ed pansuportad Panarian na Dios. (Mat. 4:17; Luc. 9:58) Dakel met so insakripisyo na saray papatumbok to. Sankaimportantian ed sikaray pangiyabawag ed Panarian kanian mabulos dan ginawa iratan ya panagsakripisyo. (Mat. 4:18-22; 19:27) Maabig sirin no itepet tayod sarili tayo, ‘Antoy importante ed bilay ko?’

2. (a) Anto ran panagsakripisyo so kaukolan a gawaen na amin a tuan Kristiano? (b) Anto ran kaaruman a panagsakripisyo so gagawaen na arum?

2 Wala ray panagsakripisyon kaukolan a gawaen na amin a tuan Kristiano. Makatulong iratan no labay tayon napansiansiay maapit ya relasyon tayod si Jehova. Kaibad saratan so pangusar na panaon tan biskeg tayo diad panagpikasi, panagbasay Biblia, panagdayew na pamilya, pipiaral, tan pibibiang ed lawak na kimeyan. * (Jos. 1:8; Mat. 28:19, 20; Heb. 10:24, 25) Lapud saray sagpot tayo tan diad panamendisyon nen Jehova, mas ompepeles so panagpulong a kimey, tan dakdakel so ondadagsa ed “palandey na abung nen Jehova.” (Isa. 2:2) Pian nasuportaan iray kimey parad Panarian, amayamay so  mansasakripisyo pian makapanlingkor ed Bethel, ontulong ed panagpaalagey na saray Kingdom Hall tan Assembly Hall, mangorganisa ed saray kombension, odino ontulong ed saray naapektaan na kalamidad. Ag-itayo obligadon manggawa ed saratan ya kaaruman a kimey pian nagamoran tayoy bilay, balet ta importante iratan pian nasuportaay Panarian.

3. (a) Panon itayon minabang no mansakripisyo tayo parad Panarian? (b) Anto ran tepet so kaukolan tayon ikonsidera?

3 Natan et mas kakkaukolan so aktibon isuporta tayod Panarian. Makapalikliket a nanengneng ya amayamay so mabulos a manbabagat o mansasakripisyo parad si Jehova. (Basaen so Salmo 54:6.) No ipatnag tayo met so ontan ya espiritu, nalikna tayoy liket legan tayon aalagarey isabi na Panarian na Dios. (Deu. 16:15; Gawa 20:35) Kanian kaukolan tayon usisaen a maong so sarili tayo. Kasin wala ni ray paraan pian mas makapansakripisyo tayo parad Panarian? Panon so panguusar tayod panaon, kuarta, biskeg, tan abilidad tayo? Anto ray nepeg tayon alwaran? Pantongtongan tayo ray alimbawa na boluntaryon panagbagat ya no aligen tayo et naarumay liket tayo.

SARAY PANAGBAGAT ED ISRAEL NENSAMAN

4. Antoy nagamoran na saray Israelita ed panagbagat da?

4 Saray Israelita nensaman et kaukolan day mangiyapay na bagat pian naperdonay kasalanan da. Kaukolan na saray totoo so manbagat pian naawat day panangabobon nen Jehova. Say arum ed saratan et obligasyon dan iter, say arum balet et nayari dan iter ya boluntaryo. (Lev. 23:37, 38) Saray interon apay a popoolan et nayarin iter ya boluntaryon apay odino regalo ed si Jehova. Say sakey ya balibalin alimbawa na panangiyapay et diad samay dedikasyon na templo ed panaon nen Solomon.—2 Awa. 7:4-6.

5. Anton probisyon so ginawa nen Jehova parad saray mairap bilay?

5 Natatalosan nen Jehova ya aliwan parepareho so sarag ya iter na balang sakey, tan say kakaukolanen tod sikara et no antoy nasarag da. Malinew ed ganggan nen Jehova a kaukolan so pangiyapay na ayep tan nepeg ya iyibung so dala. Saratan ya apay so “mangiyaanino ed saray maabig ya onsabi” panamegley nen Jesus. (Heb. 10:1-4) Balet aliwan is-istrikto si Jehova ed satan a ganggan. Singa bilang, awaten to so apay  ya palekpek no agsarag na sakey so mangiyapay na kanding odino karnero. Kanian anggan saray mairap bilay et maliket iran makapan-apay ed si Jehova. (Lev. 1:3, 10, 14; 5:7) Anggaman nayarin nanduruma so iyapay dan ayep, walay duaran kakaukolanen nen Jehova ed amin ya boluntaryon mangiyapay.

6. Anto so kakaukolanen ed sakey no mangiyapay, tan panon kaimportante so panumbok ed saratan ya kakaukolanen?

6 Unona, kaukolan ya iter na sakey so sankaabigan to. Imbaga nen Jehova ed saray Israelita ya antokaman so ibagat da, nepeg ya anggapoy depekto pian ‘akoen’ odino abobonan to. (Lev. 22:18-20) No mansasakit odino walay depekto na ayep, agto itan awaten. Komadua, say toon manbagat et kaukolan ya malinis. No andi, antis ya mangiyapay na boluntaryon bagat et kaukolan toy mangiyapay parad kasalanan odino apay parad impakasumpa pian nipawil so maong a talindeg tod si Jehova. (Lev. 5:5, 6, 15) Seryoso itan a bengatla. Imbaga nen Jehova ya no walay siopaman ya agmalinis a mangan ed apay parad pipupulangan, a kaibad satan iray boluntaryon bagat, sikatoy nepeg a dusaen. (Lev. 7:20, 21) No say sakey balet ya manbagat et maong so talindeg tod si Jehova tan anggapoy depekto na apay to, sikatoy nawalaan na malinis a konsiensia tan nalikna toy inkapnek.—Basaen so 1 Awaran 29:9.

SARAY PANAGBAGAT NATAN

7, 8. (a) Antoy nalilikna na saramay mansasakripisyo parad Panarian? (b) Anto ray bengatlan walad sikatayo ya sarag tayon isakripisyo?

7 Diad panaon tayo, amayamay met so mabulos ya mansasakripisyo diad panaglingkor ed si Jehova, tan naliliketan si Jehova ed satan. Makapaliket so manlingkor ed saray agagi. Imbaga na sakey ya brother ya manbuboluntaryo ed panagpaalagey na saray Kingdom Hall tan ontutulong ed saray naapektaay kalamidad, ya agto nadeskribe so inkapnek ya nalilikna to diad itutulong tod agagi. Inkuan to, “No nanenengneng koy liket tan apresasyon na saray agagi sano usaren da lay balon Kingdom Hall da odino makaawat iray tulong kayari kalamidad, nabawbawi so amin ya sakripisyo tan sagpot.”

Dakel ed saray apay et boluntaryon iiter, ontan met iray sakripisyon gagawaen tayo natan (Nengnengen so parapo 7-13)

8 Say organisasyon nen Jehova natan et lawas manaanap na saray paraan pian nasuportaay kimey nen Jehova. Nen 1904, oniay insulat nen Brother C. T. Russell: “Nepeg ya ipasen na balang sakey a sikatoy tinuro na  Katawan ya manag-asikaso ed sarili ton panaon, impluensya, kuarta, tan arum ni, tan nepeg ya usaren na balang sakey irayan talento ed anggaay nayarian to, parad kigloriaan na Katawan.” Anggaman kaukolan ya walay iter tayo no mansakripisyo tayo parad si Jehova, dakdakel ya bendisyon so naawat tayo. (2 Sam. 24:21-24) Sarag tayo kasin usaren ed mas maabig a paraan iray bengatlan walad sikatayo?

Saray membro na Bethel diad Australia

9. Antoy naaralan tayod Lucas 10:2-4 nipaakar ed panangusar na panaon?

9 Say panaon tayo. Kaukolay dakel ya panaon ed pangipatalos tan pangimprinta ed saray literatura tayo, pangipaalagey na saray pasen na panagdayewan tayo, pangorganisa na saray kombension, itulong no walay kalamidad, tan pibiang ed arum ni ran importantin kimey. Wala labat so 24 oras tayo kada agew, balet ta angiter si Jesus na prinsipyon makatulong pian nausar tayon mas makabat so panaon tayo. Nen imbaki to ray disipulo to ya manpulong, oniay imbaga tod sikara: “Agyo la panaabalaan so pangibano ed siopaman a naabet yo ed dalan.” (Luc. 10:2-4) Akin ya angiter si Jesus na ontan ya instruksion? Diad saman ya panaon, no mangibano iray totoo, aglabat ira ontuek odino mipasamano. Imbes, maminpiga iran manlakapan tan ondakmomo ni ra ingen ed dalin. Amin iratan et mangala na dakel a panaon. Ag-ipapaseseg nen Jesus ed saray papatumbok to ya magmaliw iran agmarespeto. Labay to labat ya ipanengneng ed sikara ya limitado so panaon kanian kaukolan dan anamoten itan pian nagawaan da ray mas importantin bengatla. (Efe. 5:16) Sarag tayo kasin iyaplika iyan prinsipyo pian mas dakel so panaon tayon onsuporta ed kimey na Panarian?

Saray manangipalapag na Panarian diad Kingdom Hall ed Kenya, Africa

10, 11. (a) Anto ray panguusaran ed saray donasyon tayod sankamundoan a kimey? (b) Anton prinsipyo ed 1 Corinto 16:1, 2 so makatulong ed sikatayo?

10 Say kuarta tayo. Kaukolan so baleg ya pundo pian nasuportaan iray kimey parad Panarian. Kada taon, pigamplon milyon a dolyar so gagastosen parad saray ombiabiahen manangasikaso, espisyal payunir, tan misionero. Manlapu nen 1999, masulok lan 24,500 ya Kingdom Hall so nipaalagey ed saray bansan mairap so bilay. Balet, ngalngali 6,400 nin Kingdom Hall so kaukolan. Kada bulan, manga 100 milyon ya kopya na saray magasin ya Panag-bantayan tan Onliing! so iyiimprinta. Amin iratan et susuportaan na saray boluntaryon donasyon tayo.

11 Pinuyanan nen Jehova si apostol Pablo ya mangisulat na prinsipyon nausar tayo no nononoten tayoy mandonasyon. (Basaen so 1 Corinto 16:1, 2.) Pinaseseg to ray agagid Corinto ya agda la aalagarey sampot na simba pian nengnengen no pigaray kera, noagta diad kada unonan agew na simba et mangibiig la ray idonasyon da depende ed pakasarag da. Singa nen inmunan siglo, saray agagi natan et masakbay da lan nononoten so mabulos a pangiter na unong ed sarag da. (Luc. 21:1-4; Gawa 4:32-35) Papablien nen Jehova so inkamabulos na saray totoo ton mangiter.

Volunteer ed Regional Building Committee diad Tuxedo, New York, U.S.A.

12, 13. Akin ya iisipen na arum ya agda la naarumay niiter dan biskeg tan abilidad da diad panaglingkor ed si Jehova, balet panon to ran tutulongan?

12 Say biskeg tan saray abilidad tayo. Tutulongan itayo nen Jehova ed pansasagpot tayon usarey biskeg tan saray abilidad tayo pian suportaay Panarian. Impromisa ton tulongan to tayo no onkapuy itayo. (Isa. 40:29-31) Kasin say pakalikna tayo et kulang so abilidad tayon mitulongan ed kimey? Kasin iisipen tayon wala ni ray mas kualipikado nen say sikatayo? Tandaan, sarag nen Jehova ya paaligwasen so abilidad na anggan siopa, singa ginawa tod si Bezalel tan Oholiab.—Exo. 31:1-6; nengnengen so litrato ed pahina 11.

13 Papasesegen itayo nen Jehova ya ag-aabuloyan so antokaman ya mangamper ed pangiter tayoy sankaabigan tayo. (Uli. 3:27) Legan ya ipapaalagey lamet so templo, imbaga nen Jehova ed saray Judio ed Jerusalem ya  isipen dan maong so gagawaen dad kimey a panagpaalagey. (Ag. 1:2-5) Amayamay so pakakaabalaan da tan ag-ira akapokus ed kimey nen Jehova. Kanian maabig no nonoten tayo met no kasin saray prayuridad tayo et unong ed saray prayuridad nen Jehova. Sarag tayo kasin ‘isipen iray dalan tayo’ pian mas dakel so panaon tayon mibiang ed kimey na Panarian diad sayan kaunoran iran agew?

PANAGBAGAT UNONG ED PAKASARAG TAYO

14, 15. (a) Panon kan apaseseg ed alimbawa na saray agagin mairap so panagbilay da? (b) Anto so nepeg ya pirawat tayo?

14 Dakel so manaayam ed saray lugar ya dakel so problema odino mairap so panagbilay. Pampepelengan na organisasyon tayo ya tulongan iray agagi tayod saratan ya bansa. (2 Cor. 8:14) Balet, anggan saray agagi tayon mairap bilay et papablien day pribilehyon mangiter. Naliliketan si Jehova no nanenengneng ton maliket dan iiter so sarag da.—2 Cor. 9:7.

15 Diad sakey a mair-irap ya bansa ed Africa, ibibiig na pigaran agagi so sakey a parte na daralusan da tan say naani dad satan et ilako ra tan idonasyon da parad kimey na Panarian. Diad satan lanlamang a bansa, walay proyekton panagpaalagey na Kingdom Hall. Labalabay na saray agagi so manboluntaryo. Balet, nibanad panaon na panagtanem so proyekto. Lapud determinado iran ontulong, nandesisyon iran mantrabaho ed Kingdom Hall no agew insan ira onlad daralusan da no labi pian nasumpal day tataneman da. Talagan mabulos iran mansakripisyo! Nanonotan tayod sikara iray agagid Macedonia nen inmunan siglo. “Anggaman mair-irap so bilay da,” akikasi iran nawalaay pribilehyon ontulong ed gagawaen ya proyekto. (2 Cor. 8:1-4) Komon ta iter met na balang sakey ed sikatayo so unong ed impamendisyon nen Jehova ed sikatayo.—Basaen so Deuteronomio 16:17.

16. Panon tayon naseguro ya makapaliket ed si Jehova iray apay tayo?

16 Balet, kaukolan tayoy manalwar. Singa saray Israelita nensaman, kaukolan tayon seguroen ya saray boluntaryon apay tayo et awaten na Dios. Kaukolan tayoy mansiansian balanse pian naasikaso tayo ray manunan responsabilidad tayod pamilya tan say panagdayew tayod si Jehova. Diad pangiter tayoy panaon tan kaykayarian tayod arum, agtayo nepeg ya napaulyanan so espiritual tan materyal a pankaukolan na pamilya tayo. Ta no andi, singa tayo iiter so anggapod sikatayo. (Basaen so 2 Corinto 8:12.) Niarum ni, kaukolan tayon pansiansiaen ya mabiskeg so espiritualidad tayo. (1 Cor. 9:26, 27) Balet no manbilay tayo unong ed saray estandarte na Biblia, seguradon saray apay tayo et mangiter ed sikatayo na liket tan inkapnek, tan saratan et “makapaliket” ed si Jehova.

PAPABLIEN A MAONG IRAY SAKRIPISYO TAYO

17, 18. Antoy nalilikna tayo ed amin a mansasakripisyo parad Panarian, tan antoy kaukolan tayon isipen?

17 Dakel ed saray agagi tayo so ‘mangiyiibung ed sarili da a singa sakey ya apay ya iinumen’ diad pansasakripisyo da pian suportaan iray nakaukolan ya kimey parad Panarian. (Fil. 2:17) Talagan aapresyaen tayo iramay mangipapanengneng na mabulos ya espiritu. Nakomendaan met iray kaasawaan tan ananak na saray brother ya mangidadaulo ed saray kimey parad Panarian lapud inkamabunlok tan pansasakripisyo ra.

18 Dakel a kimey so kaukolan a gawaen pian nasuportaan so kimey parad Panarian. Komon ta ipikasi tayo tan isipen tayon maong no panon tayon niiter ed si Jehova so sankaabigan tayo. No ontan so gawaen tayo, makaseguro tayon dakel so nagamoran tayon bendisyon natan tan mas dakel ni “diad onsabin mundo.”—Mar. 10:28-30.

^ par. 2 Nengnengen so artikulon “Interon Kamarerwa ya Panagbagat ed si Jehova” diad Enero 15, 2012 ya isyu na Say Panag-bantayan, pahina 21-25.