Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema parad Say Panag-bantayan 2013

Indese na Tema parad Say Panag-bantayan 2013

Akatekep so petsa na isyu a pakaromogan ed artikulo

AARALEN IRAN ARTIKULO

JEHOVA

 • “Aaroen na Dios so Maliket a Mangiiter,” 11/1

 • “Anggapoy Lalabien” nen Jehova, 7/1

 • Dedengelen so Amin ya Pikakasi? 9/1

 • “Dios na Saray Mabilay,” 3/1

 • “Imparungtal Mo Iraya ed Saray Ugugaw,” 1/1

 • Kasin Anggapoy Panangasi na Dios? 7/1

 • “Mamepenek a Maong ed Kapusoan” Tayo, 9/1

 • Nasasakitan Met so Dios, 11/1

 • Ngaran, 1/1

 • Talaga Kasin Papablien Ka? 7/1

JESU-KRISTO

 • Akin et Atawag ya Anak na Dios? 5/1

 • Imbilay Lamet, 5/1

 • Kapigan Pinalsa? 5/1

MISELANYOS

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

 • “Agko la Natan Iisipen ya Kaukolan Kon Umaney Mundo” (J. Sylgren), 9/1

 • “Aliwdiway Ugalik” (E. Leinonen), 5/1

 • “Bulos Ak la Natan” (B. Hewitt), 1/1

 • “Dakel so Mankabusol ed Siak” (W. Moya), 11/1

 • “Labay Dan Siak a Mismoy Makalmo na Katuaan” (L. Alifonso), 3/1

 • “Pangarap Koy Magmaliw a Pari” (R. Pacheco), 7/1