Onlad karga

Onlad saray karga

Panliketan Iray Panonot nen Jehova

Panliketan Iray Panonot nen Jehova

“Saray panamintuaan [o panonot] mo inalak ira a singa sakey a pinagkatawir ed ando lan ando.”—SAL. 119:111.

1. (a) Anto ray nanduruman reaksion tayod saray panonot, tan akin? (b) Antoy resulta no mapaatagey so sakey a too?

NANDURUMAY reaksion tayod simbawa. Nayarin mainomay ya awaten so panonot no say angibaga et walaay autoridad, balet ompan mairap tayon awaten no say angibaga et kaedaran tayo o mas abebay posisyon to. Nanduruma met so epektod emosyon tayo. Ompan no walay animbawad sika et napakiwas ka tan manpursigi kan manguman, odino nayarin naermenan o nabaingan ka ni ingen. Akin ya ontan? Say sakey ya rason et lapud inkamapaatagey. No mapaatagey so sakey ya too, isipen ton agto kaukolan so simbawa, kanian agto awaten tan ibaliwala toy importante iran panonot.—Uli. 16:18.

2. Akin et aapresyaen na saray tuan Kristiano so simbawan nanlapud Salita na Dios?

2 Aapresyaen balet na saray tuan Kristiano iray simbawa, lalo la no nanlapud Salita na Dios. Ontulong iray panonot nen Jehova pian nanengneng tayoy peligro na makapuy iran kagagawa. Alimbawa, napaliisan tayoy patit na materyalismo, seksual ya imoralidad, panagdruga, tan panagbuanges. (Uli. 20:1; 2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Tan ‘maliket so puso’ tayo no unoren tayo ray panonot na Dios.—Isa. 65:14.

3. Anton panmoria na salmista so nepeg tayon aligen?

3 Pian naprotektaan tayoy mablin relasyon tayod si Jehova, nepeg tayon itultuloy ya unoren iray ganggan to. Maabig no aligen tayo so panmoria na salmista, ya angisulat: “Saray panamintuaan [o panonot] mo inalak ira a singa sakey a pinagkatawir ed ando lan ando; ta sikara so panggaygayagaan na pusok”! (Sal. 119:111) Kasin panliliketan tayo met iray ganggan nen Jehova, o no maminsan et iisipen tayon makapabelat iratan? Agka nadidismaya no bilang wala ray panaon ya irap  mon awatey simbawa. Pabiskeg moy talek mo ya parad pankaabigan mo iray ganggan na Dios. Aralen tayo natan so taloran paraan no panon tayon nagawaan itan.

PABISKEG MOY TALEK MO PANAMEGLEY NA PIKAKASI

4. Antoy agbalot anguman ed si David?

4 Dakel so agawgawad bilay nen Arin David, balet walay agbalot anguman ed sikato—say malet ya talek tod Amalsa. Imbaga to: “Dia ed sika, O Jehova, itagey ko so kamarerwak. O Dios ko, nanmatalek ak ed sika.” (Sal. 25:1, 2) Antoy tinmulong ed si David pian ombiskeg so talek to ed Ama tod tawen?

5, 6. Base ed Biblia, antoy nibaga tayod relasyon nen David ed si Jehova?

5 Dakel ya totoo natan so makanonot labat ya manpikasi ed Dios sano naproproblema ira. Anto kasi no walay kaarom odino kanayon mo ya katongtongen to ka labat no kaukolan toy kuarta odino onkerew na tulong? No ontan, ompan isipen mon aliway motibo to. Balet aliwan ontan si David. Nanengneng ed maapit ya relasyon tod si Jehova ya mabiskeg so pananisia tan panangaro tod Dios—diad irap man o inawa.—Sal. 40:8.

6 Imanoen pa iyan balikas na panangidayew tan pisasalamat nen David ed si Jehova: “O Jehova, Katawan mi, alay kablian na ngaran mo ed amin a dalin, ya angipasen na galang mo ed tagey na saray tawen!” (Sal. 8:1) Talagan maap-apit so liknaan nen David ed si Aman Jehova! Say panangapresya tod pakapanyari tan gloria na Dios so amakiwas ed sikaton idaydayew si Jehova ed ‘amin ya agew.’—Sal. 35:28.

7. Antoy maabig ya resulta no onapit tayod Dios panamegley na pikakasi?

7 Singa si David, kaukolan ya lanang tayon mitongtong ed si Jehova pian ombiskeg so talek tayod sikato. Imbaga na Biblia: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.” (Sant. 4:8) Say iyapit ed Dios panamegley na pikakasi et sakey met ya importantin paraan ya naawat tayoy masanton espiritu to.—Basaen so 1 Juan 3:22.

8. Akin et nepeg ya aliwan apasakey so ibabaga tayod saray pikakasi tayo?

8 Sano manpipikasi ka, kasin apasakey so ibabagam? No bilang on so ebat mo, antis ka sirin ya manpikasi, nonot mo nin maong no anto ray labay mon ibaga. No parepareho so ibabagam ed kaarom odino kanayon mo sano mitotongtong kad sikato, labay to ka ni kasin dengelen? Ompan andi la. Siempre, agbalot ibaliwala nen Jehova so impapuson pikakasi na saray matoor ya lingkor to. Balet maabig no aliwan apasakey so ibabaga tayo sano manpipikasi tayod sikato.

9, 10. (a) Anto ray matukoy ya ipila tayod pikakasi? (b) Antoy makatulong pian impapuso iray pikakasi tayo?

9 Ontan met, no labay tayoy onapit ed Dios, nepeg ya aliwan inapura so pikakasi tayo. No ibesngaw tayod si Jehova iray walad puso tayo, lalo itayon onapit tan lalon ombiskeg so talek tayod sikato. Anto ray nepeg tayon ipila ed pikakasi tayo? Ibabaga na Salita na Dios: “Diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.” (Fil. 4:6) Diad tua, matukoy ya ipikasi so anggan anton bengatla ya walay epekto tod relasyon tayo ed Dios tan ed bilay tayo bilang lingkor to.

10 Makatulong no aralen tayo ray pikakasi na matoor iran lalaki tan bibii ya akarekord ed Biblia. (1 Sam. 1:10, 11; Gawa 4:24-31) Say Salmos et pakabasaan na saray impapuson pikakasi tan kanta ed si Jehova. Amin a klase na liknaan balanglan  irap odino liket et nabasa ed saratan ya pikakasi tan kanta. Makatulong so pangusisa ed saratan pian magmaliw ya makabaliksan iray pikakasi tayod si Jehova.

DALEPDEPEN IRAY PANONOT NA DIOS

11. Akin et kaukolan tayon dalepdepen iray simbawa na Dios?

11 Imbaga nen David: “Say panonot nen Jehova et napanmatalkan, gawaen ton marunong so andiay kakabatan.” (Sal. 19:7NW) On, magmaliw itayon marunong no unoren tayo ray ganggan na Dios. Balet, wala ray simbawa ed Biblia ya kaukolan ya dalepdepen no talagan labay tayoy makapanmatoor ed nanduruman situasyon. Say alimbawa na satan et say pansiansian matoor anggano nadedesdes itayod eskuelaan o diad trabaho, say pangunor ed ganggan na Dios ed dala, pansiansian neutral ed politika, tan pangiyaplikad prinsipyo na Biblia ed panangawes tan panag-ayos. No dalepdepen tayoy panmoria na Dios ed saratan, niparaan lay puso tayo kanian amta ti’ lay gawaen tayo sano wala ray onlesan problema. No ontan, napaliisan tayo ray makapaermen ya resulta.—Uli. 15:28.

12. Anto ray nepeg tayon dalepdepen pian naunor tayo ray panonot na Dios?

12 Legan tayon aalagaren ya nagawa iray sipan na Dios, kasin nanengneng ed kabibilay tayo ya mansiasiansia tayon aliing ed espiritual? Singa bilang, kasin manisia tayo ya talagan asingger lan naderal so Makapanyarin Babilonia? Kasin siansia nin mabilabilay ed isip tayo iray bendisyon ed arapen, singa say andi-anggaan ya bilay, no ikompara nen inmunan naamtaan tayo iratan? Kasin anggad natan et maseseg tayo nin siansia ed ministeryo tan agtayo iyuuna iray panlabayan tayo? Kasin importante nid sikatayo so ilalon kioli, say pamasantod ngaran nen Jehova, tan say pangiyalangon ed soberanya to? No dalepdepen tayo irayan tepet, natulongan itayon gawaen imay imbaga na salmista—saray panonot na Dios et magmaliw ya ‘pinagkatawir tayo ed ando lan ando.’—Sal. 119:111.

13. Akin ya wala ray agtanton natalosan na saray Kristiano nen inmunan siglo? Mangiter na alimbawa.

13 Wala ray nabasad Biblia ya agni tanton natalosan natan ta aliwa nin panaon pian ipalinew iratan nen Jehova. Aminpigan imbaga nen Jesus ed saray apostol to ya sikatoy pairapen tan pateyen. (Basaen so Mateo 12:40; 16:21.) Balet agda atalosan no antoy labay ton ibaga. Atalosan da labat itan kayari impatey tan inkioli to sanen nampanengneng ed pigaran disipulo, tan “sigpot ton nilukasan iray nonot da pian natalosan da so kabaliksan na Kasulatan.” (Luc. 24:44-46; Gawa 1:3) Ontan met, atalosan labat na saray papatumbok na Kristo ya say Panarian na Dios et niletneg ed tawen sanen niyibung lad sikara so masanton espiritu nen Pentecostes 33 C.E.—Gawa 1:6-8.

14. Diad bandad gapo na koma-20 siglo, antoy maabig ya ginawa na saray agagi anggano wala ray aliwan pakatalos dad kaunoran iran agew?

14 Diad bandad gapo na koma-20 siglo, wala met iray lingon pakatalos na saray tuan Kristiano nipaakar ed “kaunoran iran agew.” (2 Tim. 3:1) Singa bilang, nen 1914 et inisip na arum ya asingger lay iyakar dad tawen. Nen ag-itan agawa, inaral dan maong so Kasulatan tan atalosan da ya baleg ni kimey a panagpulong ya kaukolan dan gawaen. (Mar. 13:10) Kanian nen 1922, si J.F. Rutherford ya angidaulod panagpulong ed saman a panaon et oniay imbaga to ed saramay inmatendid internasyonal ya kombension diad Cedar Point, Ohio, U.S.A.: “Nia, say Ari so manuuley la! Sikayo ray manangiyabawag to. Kanian iyabawag, iyabawag, iyabawag so Ari tan say panarian to.” Manlapu lad saman, akabkabat  iray lingkor nen Jehova ed pangipupulong dad “maong a balita na panarian.”—Mat. 4:23; 24:14.

15. Akin et maabig no dalepdepen tayo ray ginawa nen Jehova parad saray lingkor to?

15 No dalepdepen tayo no panon ya tinoor nen Jehova iray sipan tod saray lingkor to nensaman tan natan, ombiskeg so talek tayo ya sarasarag ton sumpalen so gagala to ed arapen. Ontan met, ontulong iray panonot na Dios pian napansiansia tayon mabilabilay ed isip tan puso tayo iray propesiya ya agni agawa. No ontan so gawaen tayo, seguradon ombiskeg so talek tayod saray sipan to.

PABISKEG MOY TALEK MO LEGAN MON DADAYEWEN SO DIOS

16. Anto ray bendisyon no lanang tayon aktibo ed ministeryo?

16 Say Dios tayon si Jehova so makapanyarin-amin, tan aktibon mankikimey. “Siopa ta ni mabiskeg a singa sika, Jehova?” so intepet na salmista. Inyarum to: ‘Mabiskeg so limam, tan niyatagey so limam a kawanan.’ (Sal. 89:8, 13) Segurado sirin ya apresyaen tan bendisyonan nen Jehova so pansasagpot tayon niyunay Panarian. Nanenengneng to ya saray lingkor to—laki o bii, ugaw o matatken—et makulikuli tan agmamangan na “tinapay na inkangiras.” (Uli. 31:27) On, labay tayon aligey Amalsa kanian maseseg tayod teokratiko iran aktibidad. No interon puso so panlilingkor tayod si Jehova, maliket itayo tan maliket to met ya bendisyonan so ministeryo tayo.—Basaen so Salmo 62:12.

17, 18. Panon ya ombiskeg so talek tayod si Jehova no tuloken tayo ray instruksion to? Mangiter na alimbawa.

17 Panon ya ombiskeg so talek ti’d si Jehova legan tayon dadayewen? Aralen tayo  pa imay rekord ed Biblia sanen asingger la ray Israelita ed Insipan a Dalin. Ingganggan nen Jehova iray saserdote a manasakbat ed kaban na sipanan ya ombaliw irad Ilog Jordan. Balet nen asingger la ray Israelita, anengneng dan araldalem so ilog lapud uran. Antoy gawaen da? Mankampo ni ra kasi diad gilig na ilog tan manpalabas ni ray pigaran simba ya anggad onatapew so ilog? Andi, nanmatalek irad si Jehova tan inunor day instruksion to. Antoy agawa? Oniay ibabaga na salaysay: “Sanen akasabi ed Jordan iray saserdoten manasakbat ed Kaban tan akadakat lad danum iray sali ra . . . tinmunda iray danum ya onaagus manlapud tagey. . . . Et nansiansian akaalagey [iray saserdote] ed amagan dalin diad pegley na Jordan legan ya ombabaliw so interon Israel diad amagan dalin, anggad akabaliw lad Jordan so interon nasyon.” (Jos. 3:12-17, NW) Imadyin yo pay pandinayew na saray Israelita sanen anengneng dan tinmunday makmaksil ya agus! On, binmiskeg so pananisia na saray Israelita lapud nanmatalek irad instruksion nen Jehova.

Kasin manmatalek ka met ed si Jehova, singa saray lingkor to nen panaon nen Josue? (Nengnengen so parapo 17, 18)

18 Tua, agla manggagaway ontan iran milagro si Jehova parad saray lingkor to natan, balet siansian bebendisyonan toy matoor ya panlilingkor da. Say aktibon puersa na Dios so ontutulong ed sikara pian nipulong da so mensahe na Panarian ed interon mundo. Tan impaseguro na manunan Tasi nen Jehova—say apaolin Kristo Jesus—ya suportaan to ray disipulo to diad sayan importantin kimey: “Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyones . . . Wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo.” (Mat. 28:19, 20) Wala ray medyo mabaing ya Tasi ya apaneknekan dan say masanton espiritu na Dios so angiter ed sikara na pakpel pian makapitongtong irad nanduruman totoo diad ministeryo.—Basaen so Salmo 119:46; 2 Corinto 4:7.

19. Antoy panamaseguro na Biblia ed sikatayo anggano limitadoy nagagawaan tayo?

19 Wala ray agagin limitado lay nagagawaan da lapud sakit odino inkatatken. Balet, makaseguro ira ya “say Ama na maaron panangasi tan say Dios na amin a ligliwa” et natatalosan toy kipapasen na kada Kristiano. (2 Cor. 1:3) Aapresyaen toy amin a gagawaen tayo parad Panarian. Agtayo komon lilingwanan ya legan tayon gagawaey anggaay nayarian tayo, say pananisiad dondon na Kristo so manunan rason na pakaliktar tayo.—Heb. 10:39.

20, 21. Anto ray paraan pian nipanengneng tayoy talek ed si Jehova?

20 Gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon usaren so panaon, biskeg, tan materyal a kaykayarian pian nidayew si Jehova. On, labay tayo ya interon puso tin ‘gawaen so kimey na sakey ya ebanghelisador.’ (2 Tim. 4:5) Diad tua, maliket tayon gagawaen itan ta natutulongan tayo ray totoon nawalaan na “suston pikakabat ed katuaan.” (1 Tim. 2:4) Say pangigagalang tan pangidadayew tayod si Jehova so manpapayaman ed sikatayod espiritual. (Uli. 10:22) Ontutulong met itan pian lalon ombiskeg so talek tayod Amalsa.—Roma 8:35-39.

21 Naaralan tayon say panmatalek ed saray makabat a simbawa nen Jehova et agnisipor ed sikatayo. Kaukolan tayoy mansagpot pian niwalad sikatayo itan ya talek. Kanian pabiskeg moy talek mod si Jehova panamegley na pikakasi. Dalepdep mo no panon ya ginawa nen Jehova so linawa to nensaman tan no panon to itan ya gawaen diad arapen. Tan itultuloy mon pabiskegey talek mod si Jehova diad matoor a pandayew mod sikato. On, saray panonot nen Jehova et mansiansiad “ando lan ando.” Tan anggan sika met no unoren mo iratan!