Onlad karga

Onlad saray karga

Pabiskegen na Panagpayunir so Relasyon Tayod Dios

Pabiskegen na Panagpayunir so Relasyon Tayod Dios

“Maong so mankanta na pangidaydayew ed Dios tayo.”—SAL. 147:1.

1, 2. (a) Antoy resulta no sankanonot tan itotongtong tayod arum so inad-aro tayo? (Nengnengen so litrato ed sayan pahina.) (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

LALO tayon naar-aro so sakey a too no sankanonot tayon lanang tan itotongtong tayod arum. Ontan met ed pikakaaro tayod Dios a Jehova. Nensaman, no manpapastol si David ed labi, sankanengneng to ray bitewen tan dadalepdepen toy agnaparaan a pakayari na Amalsa ed sikara. Insulat to: “No umamengen ko so saray tawen mo, kimey na saray gamegamet mo, say bulan tan saray bitewen ya ingganam, anto ta so too a manonot ka ed sikato? Tan say anak na too, a sikato so [“asikasoen,” NW] mo?” (Sal. 8:3, 4) Tan sanen insulat nen apostol Pablo no panon ya nasusumpal so gagala nen Jehova ed espiritual ya Israel, oniay imbaga to: “O agaylay kaaralem na kaykayamanan tan karunongan tan pikakabat na Dios!”—Roma 11:17-26, 33.

2 Diad ministeryo, sankanonot tan itotongtong tayoy Jehova. Pabiskegen na satan so pikakaaro tayod sikato. Alikna na dakel a payunir ya inmaralem so panangaro dad Dios lapud mas dakel so panaon dad ministeryo. Balanglan payunir ka odino planom so manpayunir, nonot mo iya: Panon ya napabiskeg na panagpayunir so relasyon mod Jehova? No payunir ka, tepetan moy sarilim, ‘Antoy ontulong ed siak pian makapantultuloy ak ed sayan pribilehyo?’ No agka ni payunir, tepetan mo met so sarilim, ‘Anto ray sarag kon umanen pian makapanpayunir ak?’ Aralen tayo nin unona no panon ya napabiskeg na panagpayunir so pikakaaro tid Dios.

 NO PANON YA NAPABISKEG NA PANAGPAYUNIR SO PIKAKAARO TAYOD DIOS

3. Panon tayon natutulongan no itotongtong tayo ray bendisyon na Panarian diad ministeryo?

3 No itotongtong tayod totoo iray bendisyon na Panarian, mas onapit tayod si Jehova. Anton teksto so labalabay mon usaren diad panagkabkaabungan? Kasin Salmo 37:10, 11; Daniel 2:44; Juan 5:28, 29; odino Apocalipsis 21:3, 4? Kada itongtong tayod arum irayan sipan, napapanonotan itayo a say maiter a Dios so panlalapuan na “amin a maong a regalo tan amin ya ayadyarin langkap.” Lapud satan et lalo tayon onapit ed sikato.—Sant. 1:17.

4. Akin et lalo tayon naaapresyay kamaongan nen Jehova sano nanenengneng tayoy pakaskasin kipapasen na totoo?

4 No nanenengneng tayoy pakaskasin kipapasen na saray napupulongan tayo, mas napapabli tayoy katuaan. Anggapoy nailaloan na saray totoo ya ontulong ed sikaran magmaliw a maliket tan maong so pansumpalan da. Dakel so napapagaan ed arapen tan andiay ilalo. Aanapen day kabaliksan na bilay. Anggan saray relihyoso et dagdaiset so amta rad Biblia. Kaparpara da iray taga Ninive nensaman. (Basaen so Jonas 4:11.) No mas dakel so panaon tayod ministeryo, mas nanengneng tayo so pidumaay espiritual a kipapasen na saray lingkor nen Jehova no ikomparad saray napupulongan tayo. (Isa. 65:13) Nanenengneng ti met ya maomaong si Jehova ta likud ed pangaasikaso tod saray lingkor to, iikdan to met so amin a totoo na pankanawnawa ya naligliwa tan nawalaay tuan ilalo.—Apo. 22:17.

5. Panon tayon moriaen iray problema tayo no tutulongan tayo ray totoo ya makaamtad katuaan?

5 No tutulongan tayo ray totoo ya makaamtad katuaan, agtayo panaburidoan a maong iray problema tayo. Apaneknekan itan na payunir a si Trisha sanen nandiborsyo iray atateng to. Imbaga to: “Aman so sakey ed saray sankasakitan ya agawad bilay ko.” Aminsan et sikatoy maer-ermen a maong tan agto labay komoy ompaway. Balet siansian linman angiyaral ed taloran sanaagi ya maprobleman maong so pamilya ra. Tinaynan ira na ama ra tan mamaltratoen ira na kuya ra. Oniay inkuan nen Trisha: “Baliwala manaya so problemak tan sakit na liknaan ko no ikomparad sikara. Legan min manaaral, makakaimis so mata ra tan masamsamit so elek da lapud liket. Regalod siak nen Jehova iraman ya ugugaw, lalo lad saman ya agew.”

6, 7. (a) Panon ya ombibiskeg so pananisia tayo sano ibabangat tayoy katuaan? (b) Antoy epekto no nanenengneng tayon manguuman so bilay na saray iyaaralan tayo lapud pangiyaaplika day prinsipyoy Biblia?

6 Ombibiskeg so pananisia tayo legan tin ibabangat so katuaan. Oniay insulat nen apostol Pablo ed arum ya Judio nen panaon to ya agda gagawaen so ipupulong da: “Kasin sika a mangibabangat ed arum et agmo ibangat so inkasika?” (Roma 2:21) Duma balet iray payunir natan! Dakel so panaon dan ibangat ed arum so katuaan tan mangiyaral na Biblia. Pian epektibo irad satan, bangatan da nin unona so sarili da. Kanian manpaparaan ira antis iran mangiyaral tan manre-research ira pian naebatan da ray tepet. Oniay imbaga na payunir ya si Janeen: “Sano ibabangat kod arum so katuaan, naliliknak ya mas ontatanek itan ed isip tan pusok. Kanian ombibiskeg lan ombibiskeg so pananisiak.”

7 No nanenengneng tayon manguuman so bilay na saray iyaaralan tayo lapud pangiyaaplika day prinsipyoy Biblia, lalo tayon napapabli so karunongan na Dios. (Isa. 48:17, 18) Kanian mas determinado itayon mangiyaplika ed saratan a prinsipyo diad mismon  bilay tayo. Oniay imbaga na sakey nin payunir a si Adrianna: “Aliway pansumpalan na saray totoo no mandepende irad sarili dan karunongan. Balet no manmatalek irad karunongan nen Jehova, nanengneng dan tampol so maabig ya resulta.” Onia met so inkuan na payunir a si Phil: “Makapadinayew ya sarag nen Jehova ya umanen so bilay na totoon dati et agda sarag ya umanen so sarili da.”

8. Antoy epekto na pikimey tayod saray agagi diad ministeryo?

8 Napapabiskeg tayo lapud pikikimey tayod saray agagi diad ministeryo. (Uli. 13:20) Dakel so panaon ya kaiba na saray payunir iray agagi. Kanian mas dakel so pankanawnawa ran “makapanpapasesegan.” (Roma 1:12; basaen so Uliran 27:17.) Oniay naobserbaan na payunir a si Lisa: “Diad trabaho et lanang ya walay kompetisyon tan inggitan. Puros tsismis tan kabastosan so narerengel mo. Anggapoy pibabali dad arum basta onatagey so posisyon da. No maminsan, balawbalawen da ka lapud maabig ya konduktam. Duma balet diad ministeryo ta makapaseseg so piulop ed agagi. Kayari sanagew, kasabik ed abung et balibali liknaan ko anggano naknaksawan ak.”

9. Antoy resulta no payunir so sanasawa?

9 No payunir so sanasawa, onelet so relasyon da. (Ecl. 4:12) Oniay imbaga nen Madeline ya payunir iran dua nen asawa to: “Paniistoryaan mi nen masiken ko so sanagew ya impanpulong mi odino say nababasa mid Biblia ya nausar mid ministeryo. Diad kada onlalabas ya taon na pampapayunir mi, lalon onaapit so liknaan mid sakey tan sakey.” Onia met so imbaga nen Trisha: “Nantongtongan min sanasawa  ya iwasan mi so miutang, kanian agmi pankokolkolay kuarta. Pareho so eskedyul mid kapapaway, tan saniba kamin mana-RV tan mangiyaaral, kanian mabiskeg so ulopan tan espiritualidad mi.”

Maliket so bilay no aktibo tayod sigpot panaon a serbisyo (Nengnengen so parapo 9)

10. Sano iyuuna tayoy Panarian tan naliliknay tulong na Dios, antoy epekto na satan ed talek tayod si Jehova?

10 Lalo tayon panmatalkan si Jehova no iyuuna tayoy Panarian, nalilikna tayoy tulong to, tan nanenengneng tayon eebatan toy pikakasi tayo. Amin ya matoor a Kristiano et manmamatalek ed si Jehova. Lalo lad saray payunir ta amta ran makapantultuloy ira labat ed sigpot panaon a ministeryo no manmatalek irad si Jehova. (Basaen so Mateo 6:30-34.) Si Curt tan say asawa to et payunir, tan sikatoy manlilingkor bilang kasandin manangasikaso na sirkito. Aminsan et inawat da so asainmin ya ombisitad kongregasyon ya duara tan kapalduan oras so kaarawi to. Say gasolina ed luluganan da et dugaruga labat paonlad saman a kongregasyon balet anggapo lay panggasolina ran papawil ta diad ontumbok nin simba so sueldo to. Imbaga nen Curt: “Agkami segurado no duga imay desisyon mi.” Nampikasi ira kanian nagmaliw iran desidido ya ontuloy, ta matalek iran iter na Dios so pankaukolan da. Nen paalis la ra, tinmawag so sakey a sister tan imbaga ton walay regalo tod sikara. Inikdan to ra na kuarta ya eksaktod samay kaukolan dan panggasolina. Imbaga nen Curt: “No naeeksperiensyam iraya, nalikliknam ya aliwan antikey so lima nen Jehova.”

11. Anto ray bendisyon ya naaawat na saray payunir?

11 On, apaneknekan na saray payunir ya legan dan palalaknabey serbisyo dad si Jehova tan lalon onaapit ed sikato, diman met ira lalon ‘nalilimbos’ na bendisyon. (Deu. 28:2) Balet siempre, walan wala ray subok ed panagpayunir. Anggapoy lingkor na Dios ya nipuerad saray problema ya resultay impanrebelde nen Adan. No maminsan, lapud problema et makatunda so sakey ya payunir. Balet posiblin nasolusyonan o naiwasan iraya. Antoy makatulong ed saray payunir pian makapantultuloy irad panlilingkor da?

NO PANON A MAKAPANSIANSIA ED PANAGPAYUNIR

12, 13. (a) Antoy nepeg ya gawaen na payunir no nanairapan ya abeten so oras to? (b) Akin et importante so pangipanaon ed inagew-agew ya pambasay Biblia, panagaral, tan panagdalepdep?

12 Maslak ya payunir et dakel so kimey da. Aliwa iyan mainomay, kanian importante so maabig ya eskedyul. (1  Cor. 14:33, 40) No nanairapan so payunir ya abeten so oras to, kaukolan ton usisaen no antoy panguusaran tod panaon to. (Efe. 5:15, 16) Tepetan toy sarili to: ‘Kaunongan so uusaren kon panaon parad panagrelaks? Kasin nepeg ya mas disiplinaen koy sarilik? Sarag ko kasin umanen so eskedyul kod trabaho?’ No maminsan, agtayo naliklikas ya dakel lay nisasalet tayod eskedyul tayo. Maabig sirin no lanang ya usisaen na saray payunir so eskedyul da tan umanen itan no kaukolan.

13 Nepeg ya kaibad eskedyul na payunir so inagew-agew ya pambasay Biblia, panagaral, tan panagdalepdep. Kaukolan day disiplinad sarili pian agnaala na saray ag-importantin aktibidad so oras ya parad saray importantin bengatla. (Fil. 1:10) Alimbawa, isipen so sakey ya payunir ya sanagew ya pinmaway tan diad saman a labi et eskedyul toy manparaan parad aral. Balet, anonotan ton i-check ni so e-mail to. Tan legan ton aka-online, nanlukas na arum ni ran Web site pian nengnengen no inmabeba lay presyo na samay labay  ton saliwen. Agto alikas ya ngalngali duay oras lay linmabas tan agto ni nigapoy panaral to. Antoy problemad saya? No panon ya saray atleta et aasikasoen day laman da pian ombayag ira bilang atleta, saray payunir et kaukolan da met ya asikasoey espiritualidad da panamegley na regular ya panagaral pian makapansiansia rad panagpayunir.—1 Tim. 4:16.

14, 15. (a) Akin et nepeg ya simpli bilay na saray payunir? (b) Antoy nepeg ya gawaen na saray payunir no walay problema da?

14 Saray abayag lan payunir et pansiasiansiaen dan simpli so bilay da. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to a nepeg ya simpli so mata ra. (Mat. 6:22) Si Jesus ya mismo et pinansiansia ton simpli so bilay to pian makapanpokus ed ministeryo to. Imbaga to: “Saray kuyangen et walay panuungiban da tan saray ontitikyab a manok et walay panuubongan da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.” (Mat. 8:20) No labay na saray payunir ya aligey Jesus, nepeg dan tandaan ya no dakdakel so kayarian da, dakdakel met so kaukolan dan mantinien, ipaapiger, odino salatan.

15 Amta na saray payunir ya espisyal so panlilingkor da, balet agda iisipen ya mas maong ira nen say arum ya agagi. Amin ya pribilehyon naaawat tayo et lapud agnaparaan ya kaabigan na Dios. Kanian no say sakey et labay toy makapantultuloy bilang payunir, nepeg a manmatalek ed si Jehova. (Fil. 4:13) Tua, wala ray onsabin subok tan problema. (Sal. 34:19) No nagawa itan, nepeg ya kerewen na saray payunir so panangigiya nen Jehova tan patulongan irad sikato, imbes ya tampol dan ikbanay pribilehyo ra. (Basaen so Salmo 37:5.) No kapigan naeeksperiensya day maaron panangasikaso na Dios, diman met ira lalon onapit ed si Aman Jehova.—Isa. 41:10.

SARAG MO KASI MANPAYUNIR?

16. Antoy gawaen mo no labay moy manpayunir?

16 No labay moy manpayunir tan naeksperiensyay bendisyon na saray walad sigpot panaon a serbisyo, ipikasim itan ed si Jehova. (1 Juan 5:14, 15) Mitongtong kad saray payunir. Manggawa ka na plano ya ontulong ed sikan manpayunir. Ontan so ginawa di Keith tan Erika. Parehon full-time so trabaho da, tan angaliw iray abung tan balon kotse kayari dan nankasal. Imbaga da: “Say amta mi saratan so mangiter na liket—andi manaya.” Nen nakal ed trabaho si Keith, nan-auxiliary payunir. Imbaga to: “Nen nampayunir ak, aliknak lamet so liket ed ministeryo.” Walay akaaro dan sanasawan payunir ya tinmulong pian nalikna ray liket ed panagpayunir tan simplin panagbilay. Antoy ginawa di Keith tan Erika? “Inlista mi iray espiritual a kalat mi, impeket mid refrigerator, tan iche-check mi so kada nagagawaan mi la.” Ag-abayag, akapanpayunir iran sanasawa.

17. Akin et maabig no nonoten mon maong no sarag moy manpayunir?

17 Sarag mo kasi manpayunir? No aliwa nin posible natan, gawam so anggaay nayarian mon onapit ed si Jehova diad pangiter moy sankaabigan ed ministeryo. No ipikasim ed si Jehova tan nonoten mon maong so situasyon mo, ompan namoriam ya makapanpayunir ka no wala ray umanen mod eskedyul tan ed kabibilay mo. No onggapo ka lan manpayunir, diman mo nalikna ya say liket mo et agbalot naparaan na saray insakripisyom. Maliket ka ta antam ya iyuunam so Panarian nen say panlabayan mo. (Mat. 6:33) Lalom ya naliknay liket ed pangiter ed arum. Tan dakel so pankanawnawam ya nonoten tan itongtong ed arum si Jehova, kanian napaliket mo tan lalon onaralem so panangarom ed sikato.