Onlad karga

Onlad saray karga

Napanmatalkan Iray Panonot nen Jehova

Napanmatalkan Iray Panonot nen Jehova

“Say panonot nen Jehova et napanmatalkan, gawaen ton marunong so andiay kakabatan.”—SAL. 19:7, NW.

1. Anto ran tema so lanang tayon aaralen, tan antoy nitulong na satan ed sikatayo?

LEGAN mon ipaparaan so aralen ed Panag-bantayan, asalim ta lan inisip ya, ‘Singa inaral tayo la ya a’? No abayag ka lan mimiaral, ompan naimanom ya wala ray teman aminpiga lan inaral. Lanang tayon aaralen so Panarian na Dios, dondon, panaggaway babangatan, tan saray kualidad a singa say aro tan pananisia. Lapud nipapanonot irayan tema ed sikatayo, natutulongan itayon mansiansian mabiskeg ed pananisia tan ‘magmaliw ya mananumpal na salita, tan aliwan dumerengel labat.’—Sant. 1:22.

2. (a) Saray panonot na Dios et mabetbet ya ontutukoy ed anto? (b) Panon ya midumaan so ganggan na Dios ed ganggan na too?

2 Samay Hebreon salita ya nipatalos a “panonot” et mabetbet ya ontutukoy ed saray ganggan odino instruksion ya inter na Dios ed saray lingkor to. Saray ganggan nen Jehova et lanang ya napanmatalkan, aliwan singa saray ganggan na too ya mabetbet ya nauuman odino nasasalatan. Tua, wala ray ganggan ya inter nen Jehova ed saray lingkor to nensaman ya agtayo la tutumboken natan. Balet agto labay ya ibagan walay lingo o kulang ed saratan. Imbaga na salmista: “Saray panamintuan [odino panonot] mo matunong iran andi-anggaan.”—Sal. 119:144.

3, 4. (a) Anto ni kaibad saray panonot nen Jehova? (b) Panon ya nagunggonaan iray Israelita no tumboken da iratan?

3 Nayarin naimanom ya saray panonot nen Jehova no maminsan et wala ray kaiba ton pasakbay. Say bansan Israel et lanang ya papasakbayan na Dios panamegley na saray propeta. Alimbawa, sanen asingsingger la ray Israelita ed Insipan a Dalin, pinasakbayan ira nen Moises: “Alwaran yo so saray inkasikayo, ompan lamang no nalingo so puso yo, et nabalang kayo,  et manlingkor kayo ed sananey a dirios, et igalang yo ra; et say sanok nen Jehova ondalang, ya onsumpa ed sikayo.” (Deu. 11:16, 17) Diad Biblia, nabasa tayoy dakel a panonot ya inter na Dios ed saray totoo to.

4 Lanang ya bibilinen nen Jehova iray Israelita ya sikatoy nepeg dan takotan, dengelen so boses to, tan pasantosen so ngaran to. (Deu. 4:29-31; 5:28, 29) No tumboken da ray panonot to, seguradon nabendisyonan iran maong.—Lev. 26:3-6; Deu. 28:1-4.

NO ANTOY REAKSION NA ISRAEL ED SARAY PANONOT NA DIOS

5. Akin et akilaban si Jehova parad si Arin Hezekias?

5 Tinoor na Dios so impromisa to ed Israel. Singa bilang, sanen say Ari na Asirya ya si Senakerib et nilusob toy Juda tan labay ton samsamey panarian ed si Arin Hezekias, angibaki si Jehova na anghel. Sanlabi labat ya pinatey na anghel so “amin a makapanyari a lalaki” na armaday Asirya, kanian anempet si Senakerib ya abaibaingan. (2 Awa. 32:21; 2 Ara. 19:35) Akin et akilaban so Dios parad si Arin Hezekias? Lapud sikatoy ‘pinmeket ed Jehova, tan agpinmaliis ed itutumbok ed sikato, noag ingen inunor to ray ganggan to.’—2 Ara. 18:1, 5, 6.

Lapud saray panonot nen Jehova, kinmiwas si Josias parad dugan panagdayew (Nengnengen so parapo 6)

6. Panon ya impanengneng nen Arin Josias so talek tod si Jehova?

6 Say sakey nin alimbawa ya inmunor ed saray ganggan nen Jehova et si Arin Josias. Anggan sanen waloy taon to ni labat, “ginawa to so maptek dia ed saray mata nen Jehova . . . tan agpinmaliis ed nikawanan a lima ni say nikawigi.” (2 Awa. 34:1, 2) Impanengneng nen Josias so talek tod si Jehova sanen inekal to ray dirios tan impawil toy dugan panagdayew. Lapud satan, aliwan sikato labat so abendisyonan noagta pati say interon bansa.—Basaen so 2 Awaran 34:31-33.

7. Antoy resulta sanen imbaliwala na Israel iray panonot nen Jehova?

7 Balet, makapaermen ta agnaynay ya nanmatalek iray Israelita ed saray panonot nen Jehova. Diad dakel a siglo, wala ray panaon ya inmunor ira, tan wala met iray panaon ya andi. Sano onkakapuy so pananisia ra, singa ra samay indeskribe nen apostol Pablo ya “ipapalirpalir na amin a dagem na bangabangat.” (Efe. 4:13, 14) Tan singa nipasakbay, sanen ag-ira nanmatalek ed saray panonot na Dios, aliway nansumpalan da.—Lev. 26:23-25; Jer. 5:23-25.

8. Antoy naaralan tayod ginawa na Israel?

8 Antoy naaralan tayod ginawa na Israel?  Makakaawat tayo met natan na bilin tan disiplina. (2 Ped. 1:12) Napapanonotan itayo kada basaen tayoy Salita na Dios. Bulos itayon mandesisyon, kanian walad sikatayo no kasin say unoren tayo et saray ganggan nen Jehova odino say duga ed pakanengneng tayo. (Uli. 14:12) Aralen tayo ray pigaran rason no akin ya napanmatalkan iray panonot nen Jehova tan no antoy maabig ya resulta no unoren tayo iratan.

MANPASAKOP ED DIOS PIAN MANBILAY

9. Sanen walad kadesiertoan iray Israelita, panon ya impasegurod sikara nen Jehova ya agto ra paulyanan?

9 Sanen nanakar iray Israelita ed “makapakebkebbiew” a kadesiertoan diad 40 taon, ag-espesipikon imbaga nen Jehova no panon to ran igiya, protektaan, tan asikasoen. Balet, aminpigapiga ton impanengneng ya sikato tan saray ganggan to et napanmatalkan. Diad impangusar nen Jehova na singa lusek a lurem no agew tan apoy no labi, impanonot tod saray Israelita ya agto ra paulyan legan to ran igigiya ed kadesiertoan. (Deu. 1:19; Exo. 40:36-38) Intarya to met iray pankaukolan da. ‘Saray kawes da agdinmaan, tan saray sali ra aglinmarag.’ On, “ag-ira kinmulang” na antokaman.—Neh. 9:19-21.

10. Panon ya igigiya nen Jehova iray lingkor to natan?

10 Saray lingkor na Dios natan et paarap met ed balon mundo. Kasin matalek tayo ya iter nen Jehova iray kaukolan tayo pian makaliktar ed manasingger lan “baleg a kairapan”? (Mat. 24:21, 22; Sal. 119:40, 41) Tua, agmanguusar natan si Jehova na singa lusek a lurem o apoy ya mangigiyad sikatayo ed balon mundo. Balet uusaren toy organisasyon to pian natulongan itayon mansiansian alerto. Alimbawa, lanang itayon napapanonotan ya pabiskegey espiritualidad tayo diad pambasa tayoy Biblia, Panagdayew na Pamilya, tan regular ya piaral tan pampulong. Kasin nanggawa tayo la ray pananguman pian naunor tayo irayan bilin? No on, niwalad sikatayo so pananisian makapangiliktar ed sikatayo anggad balon mundo.

Makatulong so itulok ed saray panonot nen Jehova pian napaliisay pakarisgoan diad Kingdom Hall tayo (Nengnengen so parapo 11)

11. Anto ray paraan ya ipapanengneng na Dios so panangiyansakit tod sikatayo?

11 Saray naaawat tayon panonot et aglabat ontulong pian mansiansia tayon aliing ed espiritual, noagta ontulong met ed inagew-agew a desisyon tayo. Alimbawa, nabibilin itayon magmaliw a balanse ed materyal tan nawalaay simplin mata pian naiwasan so panaburido. Napapanonotan tayo met ed panangawes tan panag-ayos, pampili na panagrelaks, tan pandesisyon nipaakar ed edukasyon. Tan wadtan met iray panonot pian napaliisan iray pakarisgoan ed abung, luluganan, Kingdom Hall, tan no panon tayon manparaan parad saray emergency. Ipapanengneng na sarayan bilin ya sankanonot na Dios so pankaabigan tayo.

AKAPANMATOOR IRAY KRISTIANO NENSAMAN LAPUD SARAY PANONOT

12. (a) Antoy aminpigan insimbawa nen Jesus ed saray disipulo to? (b) Antoy mapaabeban ginawa nen Jesus ya tinmatak a maong ed puso nen Pedro, tan antoy nepeg ya epekto na satan ed sikatayo?

12 Nen inmunan siglo, lanang ya makakaawat na panonot iray totoo na Dios. Aminpigan sinimbawa nen Jesus iray disipulo to ya kaukolan day manpaabeba. Balet agto labat imbaga so kabaliksan na kapaabebaan—impanengneng to itan a mismo. Diad samay labi antis ya inatey si Jesus, tinipon to ray apostol parad Paskua. Legan iran mamangan, inmalagey si Jesus tan inurasan toy sali ra—kimey ya gagawaen labat na aripen. (Juan 13:1-17) Satan ya  ginawa to et tinmatak a maong ed puso ra. Kalabas na manga 30 taon, si apostol Pedro ya wadman ed saman ya pangdem et binilin to ray kaagian to nipaakar ed kapaabebaan. (1 Ped. 5:5) Pakiwasen itayo na alimbawa nen Jesus a lanang ya ipanengneng so kapaabebaan.—Fil. 2:5-8.

13. Anton importantin kualidad so impurpurek nen Jesus ed saray disipulo to?

13 Aminpiga met ya impurek nen Jesus ed saray disipulo to ya kakkaukolan day mabiskeg a pananisia. Sanen agda apapaway so demonyon sinmelep ed sakey ya ugaw, intepet dad Jesus: “Akin et agmi napapaway?” Inmebat si Jesus: “Lapud melmelag so pananisia yo. Tua kuan ko ed sikayo, No walay pananisia yo a singa kamelag na bukel na mustasa, . . . anggapo so imposible ed sikayo.” (Mat. 17:14-20) Diad interon ministeryo nen Jesus, imbangat tod saray disipulo to ya say pananisia et importantin kualidad. (Basaen so Mateo 21:18-22.) Kasin aatendian tayoy amin ya kombension, asemblea, tan saray aral pian ombiskeg so pananisia tayo? Sarayan pantitipon et aliwan pian makapanlilimog ti’ labat; noagta pian nipanengneng tayoy talek tayod si Jehova.

14. Akin et importante ya ipatnag tayoy singa-Kriston aro natan?

14 Dakel so nabasa tayon panonot ed Kristianon Griegon Kasulatan nipaakar ed pangaro ed balang sakey. Imbaga nen Jesus ya say komaduan sankaimportantian ya ganggan et “arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.” (Mat. 22:39) Imbaga met nen Santiago ya agid ina nen Jesus ya say aro et “ganggan na ari.” (Sant. 2:8) Tan oniay insulat nen apostol Juan: “Inad-arok ira, say isusulat ko ed sikayo et aliwan balon ganggan, noagta daan a ganggan a wala la ed sikayo diad gapo.” (1 Juan 2:7, 8) Antoy tutukoyen nen Juan ya “daan a ganggan”? Tutukoyen toy ganggan ya mangaro. Nibagan “daan” itan ta pigaran dekada lay apalabas sanen inter itan nen Jesus “diad gapo.” Balet nibagan “balo” met itan lapud mas kaukolan ya ipatnag na saray disipulo so masakripisyon aro legan dan aarapen iray balon subok. Bilang disipulo nen Kristo, kasin papablien tayo ray pasakbay ya manalwar itayo ed makasarilin ugali na sayan mundo pian ag-ombetel so panangaro tayod kaparan too?

15. Antoy manunan kimey nen Jesus diad dalin?

15 Impanengneng nen Jesus so personal ya interes ed totoo. Nanengneng tayoy maaron panangiyansakit to nen pinaabig to ray mansasakit tan pinaoli to ray inaatey. Balet, aliwan satan so manunan kimey nen Jesus. Mas baleg so agawaan na impanpulong  tan impanbangat to. Akin? Saramay pinaabig tan pinaoli nen Jesus nen inmunan siglo et tinmakken tan inatey met lanlamang, balet saramay angawat ed mensahe to et awalaan na ilalon manbilay na andi-anggaan.—Juan 11:25, 26.

16. Panon kalaknab so kimey ya panagpulong tan panaggaway babangatan natan?

16 Samay panagpulong a kimey ya inggapo nen Jesus nen inmunan siglo et mas malaknab lan nagagawa natan. Ingganggan nen Jesus iray disipulo to: “Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulok.” (Mat. 28:19) On, agawaan da itan, tan nagagawaan tayo met itan natan! Masulok lan pitoran milyon ya aktibon Tasi nen Jehova so maseseg ya mangipupulong na Panarian na Dios ed masulok ya 230 a bansa, tan minilyon so regular ya iyaaralan da na Biblia. Say panagpulong a kimey et paneknek ya manbibilay tayo lad kaunoran iran agew.

MANMATALEK ED SI JEHOVA NATAN

17. Antoy insimbawa di Pablo tan Pedro?

17 Talagan akatulong iray panonot ed saray Kristiano nensaman kanian nansiansian mabiskeg so pananisia ra. Seguradon apaseseg ya maong si Timoteo sanen sikatoy sinulatan nen apostol Pablo, ya diad saman et apriso ed Roma, tan oniay imbaga to: “Pansiansiam ed inkasika so pangaligan a maabig iran salita a nadngel mo ed siak.” (2 Tim. 1:13) Kayarin binilin nen apostol Pedro iray kapara ton Kristiano ya ipanengneng iray kualidad ya singa say panagsungdo, panamablid agagi, tan panangontrol ed dili, oniay imbaga to: “Akaparaan ak a naynay pian ipanonot ko iraya ed sikayo, anggaman amta yo la iraya tan malet kayon akaletneg ed katuaan.”—2 Ped. 1:5-8, 12.

18. Panon ya impasen na saray Kristiano nen inmunan siglo iray panonot ya naawat da?

18 Tua, saramay insulat di Pablo tan Pedro et pareho ed saramay “sinalita nensaman na saray masanton propeta.” (2 Ped. 3:2) Kasin naopendi ray agagi nen inmunan siglo sanen naawat da iratan ya panonot? Andi, ta paneknek itan ya inaro ira na Dios, tan labay to ran tulongan ya mansiansian matoor.—2 Ped. 3:18.

19, 20. Akin et nepeg tayon panmatalkan iray panonot nen Jehova, tan panon tayon nagunggonaan ed satan?

19 Diad panaon tayo, dakel so rason tayon manmatalek ed saray panonot nen Jehova ya walad Salita to, say Biblia. (Basaen so Josue 23:14.) Nabasa tayo ditan no panon ya akideneng so Dios ed saray imperpekton totoo diad nilibon taon. Saray salaysay ya akarekord ditan et pakagunggonaan tayo. (Roma 15:4; 1 Cor. 10:11) Nanenengneng tayo lay pakakasumpal na saray propesiyad Biblia. Saray propesiya et aliling toy panonot ya abayag lan imbaga. Alimbawa, minilyon lay akitipon ed dugan panagdayew ed si Jehova, a singa nipropesiya ya nagawa ed “kaunoran iran agew.” (Isa. 2:2, 3) Say onloloor ya kipapasen na mundo et kasumpalan met na propesiya. Tan singa nibaga la, say malaknab ya panagpulong a kimey diad interon mundo et direktan kasumpalan na saray salita nen Jesus.—Mat. 24:14.

20 Manlapu la nensaman et pinaneknekan la na Amalsa ya sikatoy napanmatalkan. Kasin nagugunggonaan tayo ed saray panonot to? Oniay imbaga na sister ya si Rosellen: “Sanen naaralan kon panmatalekay Jehova, diman ko mas alikna so maaron pangaasikaso tan pamapabiskeg tod siak.” Komon ta nagunggonaan tayo met ed pangunor tayod saray panonot nen Jehova.