Onlad karga

Onlad saray karga

Manggaway Makabat Iran Desisyon

Manggaway Makabat Iran Desisyon

‘Manmatalek ka ed Jehova ed simoon a pusom, tan agka onsasaral ed dilin pakatalos mo.’—ULI. 3:5.

1, 2. Antoy nibagam ed panagdesisyon mo, tan antoy resulta na saratan?

INAGEW-AGEW itayon mandedesisyon. Antoy nibagam ed panagdesisyon mo? Wala ray arum ya sarasarag dan idesisyonay sarili da. Isipen dan kanepegan da itan, tan agda labay ya ipiya itan ed arum. Say arum balet et antakot ya manggaway importante iran desisyon. Kanian manaanap iray tulong diad saray libro odino diad arum a too tan igastosan da ni ingen pian makala iray nakaukolan dan simbawa.

2 Iisipen balet na dakel ed sikatayo ya wala ray agtayo kanepegan ya desisyonan, tan wala met iray sarag tayon desisyonan depende ed labay tayo. (Gal. 6:5) Balet siempre, amta tayon aliwan amin ya desisyon et makabat tan maabig so pansumpalan to.

3. Anto ran instruksion so tutumboken tayo sano mandedesisyon tayo, balet akin et ag-itan mainomay no maminsan?

3 Misalsalamat tayo ran lingkor nen Jehova ta inikdan to itayo na malinew iran instruksion ed saray importantin dedesisyonan ed bilay. No tumboken tayo iratan, makapanggawa tayo na saray desisyon ya mamaliket ed si Jehova tan parad pankaabigan tayo. Balet, ompan wala ray naeksperiensya tayon problema o situasyon ya anggapoy espisipikon simbawad Biblia. No ontan, panoy pandesisyon tayo? Alimbawa, amta tayo ya mauges so mantakew. (Efe. 4:28) Balet ibabaga na arum ya aliwa met a mauges so mangala na agmo gawa no talagan kakkaukolan mo odino agmet mabli. Panon itayon mandesisyon ed saray situasyon ya anggapoy malinew tan espisipikon ganggan ed Biblia? Antoy makatulong ed sikatayo?

 MANDESISYON YA WALAY LIMPION PANAGNONOT

4. Antoy nayarin isimbawa na arum sano walay dedesisyonan tayo?

4 Sano nasalita tayod sakey ya agi ya walay importantin dedesisyonan tayo, ompan ibaga ton mandesisyon itayo ya walay limpion panagnonot. Duga itan ya simbawa. Ibabaga na Biblia ya agtayo bastabasta mandedesisyon. Nabasa tayo: “No magangganat kan manggawa, et kakulangan so nagunggonam.” (Pro. 21:25, Maung a Balita) Balet antoy labay ya ibaga na pandesisyon ya walay limpion panagnonot? Kasin say labay ya ibaga na satan et mannonot tayon maong, agmanaapura, magmaliw ya realistiko, tan aralen so situasyon? Tua, importante irayan amin pian dugay desisyon tayo, balet wala ni mas nakaukolan.—Roma 12:3; 1 Ped. 4:7.

5. Akin et aliwan perpektoy panagnonot tayo?

5 Anggapoy toon perpektoy panagnonot to. Lapud makasalanan itayon amin, aliwan perpekto so laman tan nonot tayo. (Sal. 51:5; Roma 3:23) Sakey ni, dati et agkabat na dakel ed sikatayo si Jehova tan saray matunong ya estandarte to lapud “binulag” itayo nen Satanas. (2 Cor. 4:4; Tito 3:3) Kanian no ibase tayo labat iray desisyon tayo ed iisipen tayon duga tan praktikal, ompan aliwa nin siansiay desisyon tayo anggano ninonot tayon maong itan.—Uli. 14:12.

6. Antoy makatulong pian nawalaan itayoy limpion panagnonot?

6 Aliwan perpekto so laman tan nonot tayo, balet si Aman Jehova et perpekto ed ami-amin. (Deu. 32:4) Makapaliket ta tutulongan to itayon manguman pian nawalaan itayoy limpion panagnonot. (Basaen so 2 Timoteo 1:7.) Bilang Kristiano, labay tayo ya limpio so panagnonot, panagkatunongan, tan kiwas tayo. Kanian nepeg tayon aralen ya kontroley panagnonot tan liknaan tayo pian naalig tayoy panagnonot, liknaan, tan kiwas nen Jehova.

7, 8. Mangisalaysay na eksperiensya no panoy dugan pandesisyon anggano dedesdesen itayo na arum tan mairap so situasyon.

7 Niay sakey ya alimbawa. Dakel ya sanasawan mana-abroad so mangisesempet ed kapangiyanak ya anak da pian say mangasikaso et saray kakanayon da. Ontan so gagawaen da pian nitultuloy day mananap na pambilay ed abroad. * Naeksperiensya itan na sakey ya bii ya nananak ed arum ya bansa. Sanen kapananak to, ginmapon nanaral na Biblia tan inmaligwas ed espiritual. Sikato tan say asawa to et dedesdesen na saray kakaaro tan kakanayon da ya isempet imay ugaw ed saray bai tan laki to. Balet naaralan na sayan bii ya say inikdan na Dios na responsabilidad ya mangasikasod anak et say ateng. (Sal. 127:3; Efe. 6:4) Kasin mialig iyan bii ed gagawaen na arum ta singa atan so praktikal? Odino iyaplika toy nanaaralan tod Biblia anggano mairap tan ompan sikatoy balawen na arum? Antoy gawaen mo no sikay walad situasyon to?

8 Na-stress iyan bii lapud panedesdes na arum, kanian nampikasid si Jehova tan kinerew toy panangigiya to. Sanen intongtong to iyan problema to ed mangiyaaral ed sikato tan ed arum nin agagi ed kongregasyon, diman to atalosan no antoy panmoria nen Jehova. Ninonot to met so posiblin epekto ed emosyon na anak to no sikatoy ombaleg ya arawid atateng to. Kayari ton inaral ya maong so ibabaga na Biblia ya onaplikad situasyon to, nandesisyon ya agto isempet so ugaw. Nen naimano na asawan laki so insuportad sikara  na saray agagi tan anengneng ton naaasikason maong so anak da, nampaiyaral met la tan iibaan to lan miaral so asawa to.

9, 10. Antoy labay ya ibaga na panagdesisyon ya limpioy panagnonot, tan panon tayon nagawaan itan?

9 Sakey labat itan ya alimbawa, balet ipapanengneng na satan ya say pandesisyon ya walay limpion panagnonot et ag-akadepende ed iisipen tayon praktikal odino ed ibabaga na arum ya duga. Say imperpekton nonot tan puso tayo et singa relo ya mapmaples odino matattantan. No paigiya tayod satan, aliway pansumpalan tayo. (Jer. 17:9) Kanian nepeg tayon seguroen ya say nonot tan puso tayo et igigiya na saray estandarte na Dios.—Basaen so Isaias 55:8, 9.

10 Maabig sirin no tumboken tayo iyan simbawa na Biblia: ‘Manmatalek ka ed Jehova ed simoon a pusom, tan agka onsasaral ed dilin pakatalos mo. Dia ed saray amin a dalan mo sikato so bidbiren mo, et itonton to ray basbas mo.’ (Uli. 3:5, 6) Ibabaga na sayan teksto ya ‘agka onsasaral ed dilin pakatalos mo.’ Insan to imbagan “[si Jehova] so bidbiren mo.” Sikato labat so walaay perpekton panagnonot. Kanian no walay dedesisyonan tayo, aralen tayoy ibabaga na Biblia pian naamtaan tayoy panmoria na Dios. Insan satan so nepeg ya pangibasiyan tayoy desisyon tayo. Ontan so panagdesisyon ya limpioy panagnonot—say pangalig ed panagnonot nen Jehova.

IPASAL SO PAKAYARIN MANTALOS

11. Antoy nepeg ya gawaen na sakey no labay ton aralen so dugan panagdesisyon?

11 Aliwan mainomay ya aralen so dugan panagdesisyon tan anggan say mismon panumpal ed desisyon tayo. Lalo lan mairap iya ed saray balo nid katuaan odino saramay onaaligwas ni labat ed espiritual. Balet posible so itatken dad espiritual. Diad Biblia et tinukoy ira bilang ‘melag ya ugugaw’ ya aliling toy manaaral ni labat ya onakar. Diad unona et angkekelag ni kupbang na ugaw balet makaaral ya siansia no ipasal lan ipasal. Ontan met so nepeg a gawaen na sakey no labay ton aralen so dugan panagdesisyon. Imbaga  nen apostol Pablo ya saray matatken ed espiritual et ‘manguusar ed pakayari ran mantalos kanian nipapasal itan a mangibiig ed duga tan aliwa.’ Ipapanengneng na salitan “manguusar” tan ‘nipapasal’ ya kaukolan so tuloytuloy ya pansagpot, tan ontan so nepeg ya gawaen na saray balo ni.—Basaen so Hebreos 5:13, 14.

No dugay panagdesisyon tayo ed inagew-agew, nipapasal tayoy pakayari tayon mantalos (Nengnengen so parapo 11)

12. Mangiter na alimbawa no panon tayon naaralan so dugan panagdesisyon?

12 Singa abitlad gapo, inagew-agew tayon mandedesisyon, melag man o baleg. Unong ed sakey ya research, masulok ya 40 porsiento na gagawaen tayo et base ed apasalan tayo tan agninonot ya maong. Alimbawa, kada kabuasan et mandedesisyon ka no antoy isulong mo. Ompan isipen mon agtanton importante itan ya desisyon, kanian agmo la nonoten a maong lalo la no manaapura ka. Balet diad tua, importantin isipen no kasin say isulong mo et manepeg ed sakey a lingkor nen Jehova. (2 Cor. 6:3, 4) No mangasaliw kay kawes, antoy sankanonot mo? Kasin no antoy uso, odino nononoten mo met no kasin masimpit tan sarag moy presyo to? No dugay panagdesisyon tayo ed sarayan melag a bengatla, nipapasal tayoy pakayari tayon mantalos, ya ontulong pian makapandesisyon tayoy duga ed mas baleg iran dedesisyonan.—Luc. 16:10; 1 Cor. 10:31.

PABISKEGEY DETERMINASYON MON GAWAEN SO DUGA

13. Antoy makatulong pian nagawaan tayo so desisyon tayo?

13 Anggano duga so desisyon tayo, no maminsan et aliwan mainomay ya sumpalen itan. Alimbawa, wala ray labay da lan itunday panagsigarilyo da, balet agda nagagawaan ta kulang ira na determinasyon. Kaukolan ya mabiskeg so determinasyon tayon gawaen so desisyon tayo. Singa itan muscle na laman. No lanang ya nanausar, diman met lalon ombibiskeg. No matalag balet ya nanausar, onkapuy. Anto sirin so ontulong pian ombiskeg so determinasyon tayon gawaen so desisyon tayo? Kerewen tayoy tulong nen Jehova.—Basaen so Filipos 2:13.

14. Akin et mabiskeg so determinasyon nen Pablo ya gawaen so nepeg ton gawaen?

14 Asali iyan mismo nen Pablo. Aminsan et oniay imbaga to: “Walay pilalek kon manggawa na maong, balet ta agko nagawaan so labay ko.” Amta to no antoy labay tan nepeg ton gawaen, no maminsan balet et irap ton gawaen. Inamin to: “Diad inkatook et panlikliketan koy ganggan na Dios, balet nanenengneng ko ed laman ko so sananey a ganggan a misusumlangan ed ganggan na nonot ko tan itotonton to ak a magmaliw ya aripen na ganggan na kasalanan a walad laman ko.” Labay kasin ibaga na saya ya anggapo lay nagawaan nen Pablo? Andi. Imbaga to: “Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo!” (Roma 7:18, 22-25) Insulat to ni: “Ta diad amin a bengatla et ombibiskeg ak diad panamegley na samay mangiiter ed siak na pakayari.”—Fil. 4:13.

15. Akin et nepeg ya determinado itayon gawaen so duga?

15 Malinew sirin ya pian abobonan itayo na Dios, nepeg ya determinado itayon gawaen so duga. Nonoten imay imbaga nen Elias ed saray mandadayew ed si Baal tan apostatan Israelita diad Palandey Carmelo: ‘Panon kabayag ya manpawilpawil kayod nankaduan kanonotan? No si Jehova so Dios, ontumbok kayo ed sikato; balet no si Baal, sirin ontumbok kayo ed sikato.’ (1 Ara. 18:21) Amta na saray Israelita ya si Jehova labat so nepeg dan dayewen, balet ‘nankaduay kanonotan’ da.  Nanengneng tayoy baleg a pandumaan ed si Josue, ya oniay imbaga tod saray Israelita pigaran taon lay apalabas: “No isipen yo a mauges so panlingkor ed si Jehova, manpili kayo ed sayan agew no siopa so panlingkoran yo . . . balet nipaakar ed siak tan say abung ko, manlingkor kami ed si Jehova.” (Jos. 24:15) Antoy resulta na determinasyon nen Josue? Sikato tan saray kakaiba to et abendisyonan ya manayam ed Insipan a Dalin, “dalin a panag-agusay gatas tan dilo.”—Jos. 5:6.

MANDESISYON NA MAKABAT PIAN NABENDISYONAN

16, 17. Antoy maabig ya resulta no mandesisyon tayo unong ed panlabayan na Dios? Mangiter na alimbawa.

16 Walay brother ya agano ni labat ya abautismoan. Walay asawa to tan taloray anak da ya angkekelag ni. Sikatoy kokombinsien na katrabaho to ya onalis irad kompanyan mas baleg so sueldo tan mas dakel so benepisyo. Nannonot a maong so brother tan impikasi to itan. Anggano melag labat so sueldod trabaho to natan, anggapoy loob na Sabado-Simba kanian makakapiaral tan makakapanpulong kaibay pamilya to. Naisip ton no onalis na trabaho, naderal ’tan ya eskedyul da. Antoy gawaen mo no sikay walad situasyon to?

17 Ninonot na brother ya naapektoay espiritualidad to, kanian agto inawat so trabahon mas baleg so sueldo. Nagbabawian to kasi itan ya desisyon to? Andin balot. Amta ton mas importante parad sikaran pamilya so espiritual iran bendisyon nen say baleg a sueldo. Malikeliket iran sanasawa nen imbaga na panguloan ya anak dan bii a mantaon na samplora ya inar-aro to ran maong, pati ray agagi, tan si Jehova. Imbaga ton labay to lan idedikay bilay tod si Jehova tan manpabautismo. Seguradon naapresya ton maong so alimbawa na ama to lapud inyuna toy panlingkor ed si Jehova.

Mandesisyon a makabat pian mansiansian maliket kaibay arum nin lingkor na Dios (Nengnengen so parapo 18)

18. Akin et importante ya makabat so pandesisyon tayo diad inagew-agew?

18 Singa si Moises ya indaulo to ray Israelita diad kalawakan, pigaran dekada lan idadaulo nen Jesu-Kristo iray totoo na Dios ed sayan mundo nen Satanas. Tan singa si Josue ya angiloob ed saray Israelita diad Insipan a Dalin, akaparaan lay Jesus ya panganggaen iyan mauges a mundo tan iter ed saray papatumbok to so insipan ya balon mundo na inkatunong. (2 Ped. 3:13) Kanian agti la komon papawilen so datin panagnonot, ugali, kagagawa, tan panlabayan tayo. Saya la so panaon pian mas talosan no antoy labay na Dios ya gawaen tayo. (Roma 12:2; 2 Cor. 13:5) Komon ta napatnagan ed saray desisyon tan pipilien mo ya makanepegan ka parad andi-anggaan ya bendisyon na Dios.—Basaen so Hebreos 10:38, 39.

^ par. 7 Say sakey nin rason ya oniay gagawaen da et pian nipanengneng na saray bai tan laki so apo ra ed saray kakaaro tan kakanayon da.