Onlad karga

Onlad saray karga

Nonoten no Antoy Nepeg ya Inkatoom

Nonoten no Antoy Nepeg ya Inkatoom

“Imano yoy inkatoo yo, a nepeg a masanto kayo ed saray ugali yo tan gagawaen yo iray bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon!”—2 PED. 3:11.

1, 2. ‘Antoy nepeg ya inkatoo tayo’ pian abobonan itayo na Dios?

NATURAL labat ya mapaga tayod ibaga na arum nipaakar ed sikatayo. Balet bilang Kristiano, agta nepeg ya mas mapaga tayod iisipen nen Jehova? Sikato so sankatagyan ya Persona ed interon uniberso tan say “subol na bilay.”—Sal. 36:9.

2 Impaliwawa nen apostol Pedro ya abobonan itayo nen Jehova no ‘masanto so ugali tayo tan gagawaen tayo ray bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon.’ (Basaen so 2 Pedro 3:11.) ‘Masanto so ugali tayo’ no malinis itayod moral, mental, tan espiritual. Tan nepeg tayon ipanengneng so “maridios a debosyon” lapud aralem ya respeto tan panangaro tayod Dios. Kanian aliwan saray gagawaen tayo labat so importantid si Jehova, pati say inkatoo tayo met. ‘Sasalien’ odino uusisaen toy puso, kanian amta to no masanto so ugali tayo tan no sikato labat so pangiiteran tayoy debosyon.—1 Awa. 29:17.

3. Anto ray nepeg tayon itepet ed sarili tayo?

3 Aglabay nen Satanas a Diablo ya naawat tayoy panangabobon na Dios. Diad tua, gagawaen toy anggaay nayarian to pian onarawi tayod si Jehova. Sikatoy manguusar na katilaan tan panagpalikdo pian natukso itayo tan ontunda ti’ lan mandayew ed Dios. (Juan 8:44; 2 Cor. 11:13-15) Kanian tepetan tayoy sarili tayo: ‘Panon ya papalikdoen nen Satanas iray totoo? Antoy gawaen ko pian naprotektaan koy relasyon kod si Jehova?’

PANON YA PAPALIKDOEN NEN SATANAS IRAY TOTOO?

4. Anto so pupuntiryaen nen Satanas pian naderal so relasyon tayod Dios, tan akin?

4 “Nasubok so kada sakey sano sikatoy nasagyat tan natangguyor na dilin pilalek to,” so insulat nen  disipulon Santiago. “Tan say pilalek, sano nanlukon la, iyanak toy kasalanan, insan say kasalanan, no agawaan la, mansumpal ed ipapatey.” (Sant. 1:14, 15) Pian naderal so relasyon tayod Dios, pupuntiryaen nen Satanas so panlalapuan na saray pilalek tayo—say puso tayo.

5, 6. (a) Panon ya pupuntiryaen nen Satanas so puso tayo? (b) Anto ray uusaren nen Satanas pian niloob tod puso tayo iray makapuy ya pilalek, tan akin et nibaga tayon sikatoy eksperto lad satan?

5 Panon ya pupuntiryaen nen Satanas so puso tayo? “Say interon mundo et walad pakayari na samay sakey a mauges,” so kuan na Biblia. (1 Juan 5:19) Uusaren nen Satanas ya pakana iray “bengatlan walad mundo.” (Basaen so 1 Juan 2:15, 16.) Diad nilibon taon et denisinyo na Diablo iyan mundo pian napatitan to ray totoo. Lapud manbibilay tayod sayan mundo, nepeg tayon protektaay sarili tayo ed saray agnaliklikas ya taktika to.—Juan 17:15.

6 Manggagaway paraan si Satanas pian niloob tod puso tayo iray makapuy ya pilalek. Niay imbaga nen apostol Juan ya taloran uusaren nen Satanas: (1) “say pilalek na laman,” (2) “say pilalek na mata,” tan (3) ‘say panangipangta ed kaykayarian.’ Inusar iratan nen Satanas pian tuksoen si Jesus diad kalawakan. Eksperto lay Satanas ta abaybayag to lan uusaren iratan a patit, tan amta to no antoy epektibo ed kada too. Antis tayon aralen no panon tayon naprotektaay sarili tayo, amtaen tayo ni no akin ya atukso na Diablo si Eva balet agto atuksoy Anak na Dios.

“SAY PILALEK NA LAMAN”

“Say pilalek na laman” so akaplagan nen Eva (Nengnengen so parapo 7)

7. Panon ya inusar nen Satanas so “pilalek na laman” pian tuksoen si Eva?

7 Kaukolan tayoy mangan pian manbilay. Denisinyo na Amalsa so dalin ya mamawalay dakel ya naakan. Nayarin samboten nen Satanas so pankaukolan tayon mangan pian natukso itayon manggawa na agmakapaliket ed Dios. Ontan so ginawa tod si Eva. (Basaen so Genesis 3:1-6.) Imbaga nen Satanas ed si Eva ya sikatoy ag-ompatey anggano kanen toy bunga na “kiew ya pakaamtan na maong tan mauges.” Imbaga to ni ingen ya diad agew ya kanen to itan et sikatoy magmaliw a singa Dios. (Gen. 2:9) Papapawayen sirin na Diablo ya sarag kuno nen Eva so manbilay anggano agto unorey Dios. Matilatila! Sanen nitanem la ’ya ed nonot nen Eva, walay duaran pampilian to: Agto itan panisiaan, odino nonoten to lan nonoten ya anggad ontuboy pilalek ton kanen imay bunga. Anggano dakdakel ni naakan ton arum ya bunga diman ed hardin, agto inekal ed isip to imay imbaga nen Satanas, kanian “amudbor na bunga, tan angan.” Niloob nen Satanas ed puso nen Eva so pilalek ya gawaey insebel na Amalsa.

Agbalot nilingwanan nen Jesus no anton talagay sankaimportantian (Nengnengen so parapo 8)

8. Panamegley na “pilalek na laman,” panon ya tinukso nen Satanas si Jesus, tan akin et ag-atukso?

 8 Parehon taktika so inusar nen Satanas sanen tinukso toy Jesus diad kalawakan. Diad saman et 40 agew tan labi lan ag-angan si Jesus kanian sinambot nen Satanas so pakakaeras To. “No sakey kan anak na Dios,” so kuan nen Satanas, “ibagam ed sayan bato a magmaliw a tinapay.” (Luc. 4:1-3) Walay duaran pampilian nen Jesus: Agto usaren so pakayari to, odino usaren to pian penekey pakakaeras to. Amta nen Jesus ya agto nepeg ya usaren so pakayari to parad makasarilin pilalek. Kanian anggano narnarasan la, mas importantid sikato so relasyon tod si Jehova nen say pangan to. “Walan nisulat,” so inyebat nen Jesus, “‘Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.’”—Mat. 4:4.

“SAY PILALEK NA MATA”

9. Antoy labay ya ibaga na balikas ya “pilalek na mata,” tan panon itan ya inusar nen Satanas ed si Eva?

9 Imbaga met nen Juan ya uusaren nen Satanas so “pilalek na mata.” Labay ya ibaga na saya a nayarin ontuboy pilalek tayod sakey a bengatla diad inengneng labat. Inusar nen Satanas iyan pilalek ed si Eva sanen imbaga ton: ‘Nalukasan iray matam.’ Nen ninengneng lan ninengneng nen Eva imay insebel a bunga, diman met lalon naayat. Samay kiew et nagmaliw ya “makapaliket ed saray mata” nen Eva.

10. Panon ya inusar nen Satanas so “pilalek na mata” pian tuksoen si Jesus, tan antoy ginawa nen Jesus?

10 Si Jesus ey? “Diad sankasikmat et impanengneng [nen Satanas] ed sikato so amin a panarian ed dalin; tan inkuan na Diablo ed sikato: ‘Iter ko ed sika iyan amin a pakauley tan say dayew na saratan.’” (Luc. 4:5, 6) Diad tua et agtalaga literal ya anengneng nen Jesus ed sankasikmat so amin a panarian ed dalin. Balet naisip nen Satanas ya ompan naayat si Jesus no nanengneng tod pasingawey so gloria na sarayan panarian. Anggapoy baing ya imbaga nen Satanas: “No mandayew ka ed siak a maminsan, nakayarian mo lan amin itan.” (Luc. 4:7) Balet, agbalot labay nen Jesus ya unorey Satanas anggan antoy nagawa. Inyebat ton tampol: “Walan nisulat, ‘Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’”—Luc. 4:8.

‘SAY PANANGIPANGTA ED KAYKAYARIAN’

11. Panon ya apalikdo nen Satanas si Eva?

11 Nen sinansakey nen Juan iray bengatlad mundo, binitla toy ‘panangipangta ed kaykayarian.’ Nen bukor ni nen Adan tan Eva diad dalin, siempre  anggapoy arum ya toon ‘napangipangtaan da na saray kaykayarian da.’ Balet anengneng lanlamang so inkamapaatagey da. Sanen tinukso nen Satanas si Eva, impasagilig ton walay marakep ya isisiblet na Dios ed sikato. Imbaga na Diablo ya diad agew na pangan toy bunga na ‘kiew ya pakaamtaay maong tan mauges,’ sikatoy magmaliw ya ‘singa Dios, ya amta toy maong tan mauges.’ (Gen. 2:17; 3:5) Papapawayen sirin nen Satanas ya manbilay si Eva anggano anggapoy panangigiya nen Jehova. Posiblin say pride o inkamapaatagey nen Eva so rason no akin ya anisiad saman a tila. Inakan to so insebel ya bunga, ta say abaloan to et talagan ag-ompatey. Alingo-lingon maong!

12. Anto ni inusar nen Satanas pian natuksoy Jesus, tan antoy ginawa nen Jesus?

12 Aliwan singa si Eva, impanengneng nen Jesus so inkamapaabeba. Sikatoy tinukso nen Satanas ya suboken so Dios tan manggaway pambiliban na arum. Balet aglabay nen Jesus ta inkamapaatagey itan! Oniay diretsaan ya inyebat to: “Walan nisulat, ‘Agmo nepeg a suboken si Jehova a Dios mo.’”—Basaen so Lucas 4:9-12.

PANON TAYON NAPROTEKTAAN SO RELASYON TAYOD SI JEHOVA?

13, 14. Ipaliwawa no panon ya uusaren natan nen Satanas so nanduruman tukso.

13 No anto iramay inusar nen Satanas ya tukso ed si Eva tan Jesus, onman nin siansiay uusaren to natan. Uusaren toy “pilalek na laman” pian manggaway imoral iray totoo odino alablabas so panangan tan kakainum da. Uusaren to met so “pilalek na mata” pian natukso iran onnengneng ed pornograpiya lalo lad Internet. Tan uusaren to so ‘panangipangta ed kaykayarian’ pian pilaleken na totoo so magmaliw a mapaatagey, materyalistiko, sikat, tan maagum ed pakayari!

Anto ran prinsipyod Biblia so nepeg mon nonoten ed onia ran situasyon? (Nengnengen so parapo 13, 14)

14 “Saray bengatlan walad mundo” et singa tapang ya uusaren na manbabanwit. Makapaayat itan ed sira, balet wala manayay taga to. Uusaren nen Satanas iray bengatlan kaukolan tayod inagew-agew pian makagawa tayoy kontrad ganggan na Dios. Agnaliklikas so pangiloob toy mauges a pilalek ed puso tayo. Labay nen Satanas ya isipen tayon mas importante iray pankaukolan tayo tan say komportablen bilay nen say panggawad linawa na Dios. Paloko tayo kasid si Satanas?

15. Singa si Jesus, panon tayon nalabanan iray tukso nen Satanas?

 15 Nampadaeg si Eva ed si Satanas, balet si Jesus et andi. Diad kada tukso nen Satanas, inmebat si Jesus base ed Kasulatan, ya inkuan to: “Walan nisulat.” No makuli tayon manaral na Biblia, nakabisado tayoy walad Kasulatan kanian sano natutukso itayo, natandaan tayo ray teksto ya ontulong pian makapannonot tayoy duga. (Sal. 1:1, 2) Nonoten tayo met so alimbawa na saray matoor ya lingkor na Dios ed Biblia pian naalig tayo ra. (Roma 15:4) Proteksion ed sikatayo no aralem so respeto tayod si Jehova, no aroen tayoy aaroen to, tan busolen tayo ray kabusol to.—Sal. 97:10.

16, 17. Antoy epekto na ‘pakayari tayon mankatunongan’ ed inkatoo tayo?

16 Papasesegen itayo nen apostol Pablo ya usaren so ‘pakayari tayon mankatunongan’ pian naalig tayoy kanonotan nen Jehova, aliwan say mundo. (Roma 12:1, 2) Indanet nen Pablo ya kaukolan tayon kontrolen a maong so panagnonot tayo. Imbaga to: “Igegeba mi iray panagkatunongan tan amin ya atagey a bengatla a sumpad pikakabat na Dios; papasukoen mi so balang kanonotan pian magmaliw itan a matulok ed Kristo.” (2 Cor. 10:5) Baleg so epekto na nononoten tayo ed inkatoo tayo, kanian nepeg tayon ‘itultuloy ya motekteken’ iray makapabiskeg a bengatla.—Fil. 4:8.

17 No labay tayoy magmaliw a masanto, labanan tayo ray makapuy ya pilalek ed puso tayo. Nepeg ya say panangaro tayod si Jehova et manlalapud “malinis a puso.” (1 Tim. 1:5) Balet say puso et manamalingo, tan ompan agtayo ni ingen nalikas ya naiimpluensyaan tayo la manaya na “saray bengatlan walad mundo.” (Jer. 17:9) Agta nepeg sirin ya ‘itultuloy ya suboken no kasin wala itayod pananisia, tan itultuloy a paneknekan no anto itayo’ diad pangusisad sarili tayo base ed nanaaralan tayod Biblia?—2 Cor. 13:5.

18, 19. Akin et nepeg ya determinado itayon mansagpot pian say inkatoo tayo et abobonan nen Jehova?

18 Say sakey nin makatulong pian nipulisay tayo ray “bengatlan walad mundo” et no tandaan tayo iyan imbaga nen Juan: “Say mundo tan say pilalek na satan et agmansiansia, balet samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ed andi-anggaan.” (1 Juan 2:17) Diad pakanengneng na totoo, singa permanente iyan sistema nen Satanas. Balet onsabi so agew ya mangangga itan. Ag-itayo nasagyat ed saray tukso nen Satanas no tandaan tayo ya asingsingger lan manampot iyan mundo to.

19 Papasesegen itayo nen apostol Pedro ya say inkatoo tayo komon et aabobonan na Dios legan tayon ‘aalagaren tan sankanonot lawas so isabi na agew nen Jehova, a diad satan et naderal lay katawenan lapud napoolan iratan tan natunaw iray bengatlan walad tawen tan dalin lapud ampetapetang iratan!’ (2 Ped. 3:12) Asingsingger lay isabi na satan ya agew, tan deralen nen Jehova so amin a kabiangan na mundo nen Satanas. Anggad agni itan sinmabi, itultuloy nen Satanas ya usaren iray “bengatlan walad mundo” pian tuksoen itayo, ya singa ginawa tod si Eva tan Jesus. Agtayo aaligey Eva—agtayo iyuuna iray makasarilin pilalek tayo. Ta no andi, singa si Satanas so Dios tayo! Aligen tayoy Jesus—labanan tayo ray tukso, anggan singa makapaayat iratan. Komon ta determinado itayon mansagpot pian say inkatoo tayo et abobonan nen Jehova.