Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Nayari kasin abayan na Kristianon atateng so adispelosip ya anak da diad saray aral?

Agkaukolan ya masyadon ikday imano no iner so irungan na sakey ya adispelo no sikatoy miaral ed Kingdom Hall. Ipapaseseg na saray publikasyon tayo ed saray Kristianon atateng ya no matukoy et tulongan dad espiritual so adispelon anak da ya kaamong da ni. Nayari ni ingen ya iyaralan na atateng so adispelon menor de edad ya anak dan wala nid pudir da unong ed Nobyembre 15, 1988 ya The Watchtower, pahina 19 tan 20. Kanian iilaloan ya naikdan so anak na nakaukolan a tulong pian magbabawi tan manguman.

Kanian no nipaakar ed no iner so irungan tod Kingdom Hall, anggapoy problema no mareen a miabay so adispelon menor de edad ed atateng to. Lapud anggapo met so totontonen a diad beneg so irungan na saray adispelo, agnepeg ya sebelan a miabay so adispelon anak ed atateng to. Responsabilidad na atateng ya asikasoey espiritualidad na anak da, tan labay dan seguroen ya minabang ed saray aral. Kanian nayarin mas natulongan da no onirung ed abay da, imbes ya paulyanan da labat ya onirung anggan iner.

Panon to balet no say adispelon anak et anggapo lad pudir na atateng? Kasin agla nayarin miabay ed sikara? Nensaman, malinew ya nipaliwawad sayan magasin no antoy nepeg ya ikiwas na sakey a Kristiano no nipaakar ed pililimog ed adispelon kanayon ya agkaamong. * Balet, say mareen ya iyabay na adispelo ed saray kapamilya to legay aral et midumaan ed ginagalan pilimog ed sikato na saray kapamilya to anggano agmet kaukolan. No matukoy so pantratrato na saray matoor ya membro na pamilya ed adispelosip ya kapamilya da tan gagawaen day anggaay nayarian dan unoren so Makasulatan ya simbawa nipaakar ed pililimog ed sikato, anggapoy nepeg ya pampagaan.—1 Cor. 5:11, 13; 2 Juan 11.

Balanglan say adispelo et onabay ed saray kapamilya to odino siopaman a membro na kongregasyon, ag-itan kaukolan ya pamproblemaan basta dugay ikikiwas to. No manggaway totontonen no iner labat so nayarin irungan na adispelo, nayarin wala ray onlesan problema, depende ed situasyon. No tutuloken na amin ya onaatendi, pati saray matoor a kapamilya, iray prinsipyo na Biblia nipaakar ed panagdispelosip, tan anggapoy nigagapol, agla kaukolan ya problemaen no iner so nepeg ya irungan na saray miaaral. *

^ par. 5 Nengnengen so The Watchtower ya Setyembre 15, 1981, pahina 29 tan 30, tan say libron “Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios,” pahina 207-209.

^ par. 6 Saya et pananguman ed ni-publish diad The Watchtower ya Abril 1, 1953, pahina 223.