Onlad karga

Onlad saray karga

“Siopa so Peteg a Matoor tan Makabat ya Aripen?”

“Siopa so Peteg a Matoor tan Makabat ya Aripen?”

“Siopa so peteg a matoor tan makabat ya aripen a tinuro na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor na sankaabungan to?”—MAT. 24:45.

1, 2. Siopa so uusaren nen Jesus ya mamakan ed sikatayo, tan akin ya kaukolan tayon nabirbir no siopa itan?

“AGAGI, agko la nabilang no aminpiga yo ak lan inikdan na dugarugan artikulo diad panaon ya kakkaukolan ko.” Satan so imbaga na sakey ya sister diad sulat to pian pisalamatan iray agagin mantratrabahod world headquarters tayo. Kasin ontan met so naliliknam? Dakel ed sikatayo so ontan. Pankelawan tayo ni kasi itan? Andi.

2 Say pakakaawat tayo na espiritual a naakan ed dugan panaon et paneknek ya totooren nen Jesus, say Ulo na kongregasyon, so sipan ton pakanen itayo. Siopay uusaren ton mamakan ed sikatayo? Nen iiter toy tanda na kiwawala to, imbaga to ya usaren toy “matoor tan makabat ya aripen” a mangiter na ‘naakan diad dugan panaon’ ed saray lingkor na sankaabungan to. * (Basaen so Mateo 24:45-47.) Say matoor ya aripen so uusaren nen Jesus ya mamakan ed saray tuan papatumbok to ed sayan panaon na anggaan. Kaukolan tayon nabirbir no siopa so matoor ya aripen. Akadependid satan so espiritualidad tayo tan say relasyon tayod Dios.—Mat. 4:4; Juan 17:3.

3. Anto ray eksplinasyon na saray publikasyon tayo nensaman nipaakar ed matoor ya aripen?

3 Anto sirin so labay ya ibaga na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed matoor ya aripen? Nensaman et onia ray eksplinasyon na saray publikasyon tayo: Nen Pentecostes 33 C.E., tinuro nen Jesus so matoor ya aripen a mangasikasod saray lingkor na sankaabungan to. Irerepresenta na aripen so amin ya alanaan a Kristiano ed dalin bilang grupo diad antokaman a panaon manlapud 33 C.E. anggad natan. Saray lingkor na sankaabungan et ontutukoy lanlamang ed saray alanaan bilang indibidual. Nen 1919, tinuro nen Jesus so matoor ya aripen a “mangasikaso ed amin a kayarian to”—amin ya sakop na Panarian to diad dalin. Balet kayari maalwar ya impanaral  tan impandalepdep tekep na pikakasi, anengneng ya say pakatalos tayod saray imbaga nen Jesus nipaakar ed matoor tan makabat ya aripen et kaukolan ya linewen. (Uli. 4:18) Aralen tayo itan ya ilustrasyon, tan no akin ya importante itan ed sikatayo, balanglan diad tawen o diad dalin so ilalo tayo.

KAPIGAN SO KASUMPALAN NA ILUSTRASYON?

4-6. Akin ya nibaga tayon say ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed matoor ya aripen et ginmapo labat kayari 1914?

4 Nanengneng ed konteksto na ilustrasyon nipaakar ed matoor tan makabat ya aripen a ginmapo itan ya nagawa, aliwan nen Pentecostes 33 C.E., noagta diad sayan panaon na anggaan. Nengnengen tayoy ibabaga na Biblia no akin et nibaga tayo itan.

5 Say ilustrasyon nipaakar ed matoor ya aripen et kabiangan na propesiya nen Jesus nipaakar ed ‘tanda na kiwawala to tan say kasampotan na sistema na mundo.’ (Mat. 24:3) Say unonan kabiangan na propesiyad Mateo 24:4-22 et walay duaran kasumpalan to—unona, manlapud 33 C.E. anggad 70 C.E., tan komadua, say mas baleg ya kasumpalan to diad panaon tayo. Kasin say labay ya ibaga na satan et duara met so kasumpalan na propesiya nen Jesus nipaakar ed matoor ya aripen? Andi.

6 Manlapud Mateo 24:29, say tutukoyen la nen Jesus et saray nagawad panaon tayo. (Basaen so Mateo 24:30, 42, 44.) Nipaakar ed saray nagawad baleg ya kairapan, imbaga to ya saray totoo et “nanengneng da so Anak na too ya onsasabi a walad saray lurem na tawen.” Insan diad mensahe to parad saramay manbilay ed kaunoran iran agew, imbaga ton kaukolan day mansiansian alerto. Inkuan to: “Agyo amta no anton agew so isabi na Katawan yo,” tan “diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.” * Nanengneng ya diad saray nantutumbokan ya imbaga nen Jesus a nagawad kaunoran iran agew et kaiba so ilustrasyon nipaakar ed matoor ya aripen. Kanian nibaga tayo ya say propesiya to nipaakar ed matoor ya aripen et ginmapo labat kayari inggapo na kaunoran iran agew nen 1914. Akin ya nibaga tayon makatunongan itan?

7. Anton importantin tepet so linmesa kagapoy panaon na panag-ani, tan akin?

7 Isipen pan magano so tepet ya, “Siopa so peteg a matoor tan makabat ya aripen?” Nen inmunan siglo, agla kaukolan ya itepet itan. Singa naaralan tayod apalabas ya artikulo, sarag na saray apostol so manggaway milagro, pati say mangipasa na mamilagron regalo bilang paneknek ya susuportaan ira na Dios. (Gawa 5:12) Kanian agla kaukolan ya itepet no siopa so peteg ya tinuro na Kristo a mangidaulo. Nen 1914 balet, duma lay situasyon. Ginmapoy panaon na panag-ani ed satan a taon. Panaon la pian ibiig iray sisanyas ed saray trigo. (Mat. 13:36-43) Kagapo na panaoy panag-ani, walay linmesan importantin tepet: Lapud amayamay so peke ya Kristianon mangibabaga a sikaray tuan papatumbok nen Jesus, panon ya nabirbir so trigo—saray alanaan a Kristiano? Naamtaan tayoy ebat ed samay ilustrasyon nipaakar ed matoor ya aripen. Saray alanaan a papatumbok na Kristo et saramay napepesel ed espiritual.

SIOPA SO MATOOR TAN MAKABAT YA ARIPEN?

8. Akin et duga labat ya alanaan iran Kristiano so manugyop ed matoor ya aripen?

8 Say matoor ya aripen et kaukolan a tugyopen na alanaan iran Kristiano diad dalin. Sikaray tinawag ya “saray saserdote a manari” tan ingganggan iran mangipulong ed alay abig iran bengatla ya ginawa na Dios. (1 Ped. 2:9) Duga labat sirin ya “saray saserdote a manari” et direktan mibiang ed pangibangat na katuaan ed saray kapananisiaan da.—Mal. 2:7; Apo. 12:17.

9. Kasin kaibad matoor ya aripen so amin ya alanaan a Kristiano ed dalin? Ipaliwawa.

 9 Kasin kaibad matoor ya aripen so amin ya alanaan ed dalin? Andi. Diad tua, aliwan amin ya alanaan et mangitataryay espiritual ya naakan parad saray kapananisiaan dad interon mundo. Wala ray trigo—alanaan ya agagi—ya manlilingkor bilang ministeryal a lingkor odino elder ed saray kongregasyon da. Manbabangat irad saray kaabungan tan kongregasyon, tan matoor dan susuportaay panangiwanwan ya manlalapud headquarters. Balet ag-ira kaiban mangitatarya na espiritual a naakan parad saray agagi ed interon mundo. Wala met iray alanaan ya agagin bibii. Mapaabeba ira tan agdan balot pipilaleken so manbangat ed kongregasyon.—1 Cor. 11:3; 14:34.

10. Siopa so matoor tan makabat ya aripen?

10 Siopa sirin so matoor tan makabat ya aripen? Singa ed samay impamakan nen Jesus ed dakel panamegley na pigpigara nen inmunan siglo, satan ya aripen et tugyopen na melag a grupo na alanaan ya agagin lalaki ya direktan mibibiang ed pangipaparaan tan pangiiter na espiritual a naakan legay kiwawala na Kristo. Kaleganay kaunoran iran agew, saray alanaan ya agagin lalaki ya manugyop ed matoor ya aripen et saniiban manlilingkor ed headquarters. Pigaran dekada la a satan ya aripen et say Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova. Imanoen balet ya anggano tugyopen na pigaran indibidual so aripen, diad ilustrasyon nen Jesus et parad sakey (singular) so salitan inusar to ya impanukoy ed “aripen.” Kanian saray desisyon na Mananguley ya Ulop et gagawaen da bilang sakey a grupo.

SIOPA RAY LINGKOR NA SANKAABUNGAN?

11, 12. (a) Anto so duaran kimey ya niiter ed matoor tan makabat ya aripen? (b) Kapigan tinuro nen Jesus so matoor ya aripen a mangasikasod saray lingkor na sankaabungan to, tan siopay pinili to?

11 Diad ilustrasyon nen Jesus, walay duaran mandumaan ya kimey a niiter ed matoor tan makabat ya aripen. Say unona et pangasikasod saray lingkor na sankaabungan; say komadua et pangasikasod amin a kayarian na katawan. Lapud say kasumpalan na sayan ilustrasyon et diad sayan panaon na anggaan, sayan duaran kimey sirin et niiter labat kayari inggapo na kiwawala nen Jesus bilang ari nen 1914.

12 Kapigan tinuro nen Jesus so matoor ya aripen ya mangasikasod saray lingkor na sankaabungan to? Pian naebatan itan, ompawil  tayod 1914—say inggapo na panaoy panag-ani. Singa naaralan tayo la, diad satan a panaon et dakel so mankuan a Kristiano. Dinan so grupon pampilian nen Jesus na turoen ton matoor ya aripen? Naebatan itan a tepet kayari dan inusisa nen Ama to so templo manlapud 1914 anggad kagapo na 1919. * (Mal. 3:1) Aliketan irad melag a grupo na matoor ya Estudyante na Biblia ya impapuson manpapaigiyad si Jehova tan ed Salita to. Siempre, kaukolan day nalinisan balet ta mapaabeba dan inawat so panangipetek legay panaon na panagsubok tan panagpino. (Mal. 3:2-4) Saraman ya matoor ya Estudyante na Biblia so tuan Kristianon trigo. Nen 1919, amili si Jesus ed sikara na kualipikadon alanaan ya agagin lalaki a magmaliw ya membro na matoor tan makabat ya aripen tan tinuro to ran mangasikasod saray lingkor na sankaabungan to.

13. Siopa ray kaibad saray lingkor na sankaabungan, tan akin?

13 Siopa sirin iray lingkor na sankaabungan? Saramay papakanen. Diad kagapo na kaunoran iran agew, amin ya lingkor na sankaabungan et alanaan. Balet asabi panaon, kaiba met lad satan so baleg ya ulop na arum a karnero. Diad panaon tayo, mas dakel lay arum a karnero ya kaibad “sakey a pulok” ya idadaulo na Kristo. (Juan 10:16) Sayan duaran grupo et parehon minanabang ed espiritual a naakan ya itatarya ed dugan panaon na matoor ya aripen. Panon to balet iray membro na Mananguley ya Ulop ya manugyop natan ed matoor tan makabat ya aripen? Kaukolan da met so mangan ed espiritual. Kanian mapaabeba dan bibidbiren ya bilang indibidual et lingkor met ira na sankaabungan, singa ed arum ya tuan papatumbok nen Jesus..

Balanglan diad tawen o diad dalin so ilalo tayo, amin tayo et lingkor na sankaabungan tan kaukolan tayoy espiritual a naakan ed dugan panaon

14. (a) Anto so responsabilidad na matoor ya aripen, tan anto ray kaibad satan? (b) Antoy impasakbay nen Jesus ed matoor tan makabat ya aripen? (Nengnengen so kahon ya “No Bilang ta say Mauges ya Aripen . . . ”)

14 Baleg ya responsabilidad so inter nen Jesus ed matoor tan makabat ya aripen. Nensaman, say panmamatalekan ya aripen o manag-asikaso so mangaasikaso ed interon sankaabungan na katawan to. (Luc. 12:42) Mipadpara, responsabilidad na matoor tan makabat ya aripen ya asikasoen so espiritual a sankaabungan na Kristo. Kaibad satan so pangasikasod saray materyal ya kaykayarian, say panagpulong a kimey, saray programa na asemblea tan kombension,  tan say pamapawala na saray nibased Biblia ya literatura parad ministeryo, personal ya panagaral, tan kongregasyon. Mandedepende iray lingkor na sankaabungan ed amin ya espiritual a naakan ya itatarya na matoor ya aripen.

TINURO YA MANGASIKASO ED AMIN A KAYARIAN NA KATAWAN—KAPIGAN?

15, 16. Kapigan imatalek nen Jesus ed matoor ya aripen so amin a kayarian to?

15 Kapigan so pangiter nen Jesus ed komaduan kimey, say ‘pangasikaso ed amin a kayarian to’? Oniay imbaga nen Jesus: “Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! Tua kuan ko ed sikayo, Sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to.” (Mat. 24:46, 47) Imanoen ya iter nen Jesus so komaduan kimey kayari isabi to tan no nasabian toy aripen ya “ontan so gagawaen to,” salanti, matoor ya mangitataryay espiritual a naakan. Sirin, aliwan bansag so pangiter tod duaran kimey. Pian natalosan tayo no panon tan kapigan turoen nen Jesus so aripen ya mangasikaso ed amin a kayarian to, kaukolan tayon naamtaay duaran bengatla: no kapigan so isabi to tan no anto ray kaibad kayarian to.

16 Kapigay isabi nen Jesus? Naromog so ebat ed konteksto. Tandaan a say “isabi” nen Jesus ya abitlad inmuna iran bersikulo et tutukoyen toy panaon na isabi to pian iyabawag tan ipaakseb so panangukom diad anggaan na sayan sistema. * (Mat. 24:30, 42, 44) Kanian say isabi nen Jesus ya abitlad ilustrasyon nipaakar ed matoor ya aripen et nagawa legan na baleg ya kairapan.

17. Antoy kaibad saray kayarian nen Jesus?

17 Antoy kaibad “amin a kayarian” nen Jesus? Aliwa labat a saray wadiad dalin, noagta  pati saray walad tawen. Inkuan to: “Amin a pakauley ed tawen tan diad dalin so niiter la ed siak.” (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Kaibad saray kayarian to natan so Mesianikon Panarian, ya nagmaliw a kayarian to manlapu la nen 1914 tan inabang to itan ed saray alanaan ya papatumbok to.—Apo. 11:15.

18. Akin ya maliket si Jesus a mangiter ed kimey ya pangasikasod amin a kayarian to?

18 Base ed saray apantongtongan tayo, antoy konklusyon tayo? Sano onsabi Jesus pian mangukom legan na baleg ya kairapan, nasabian ton agpapaulyanan na matoor ya aripen so kimey a pangitarya na espiritual a naakan ed dugan panaon diad saray lingkor na sankaabungan. Kanian maliket ya iter nen Jesus ed aripen so komaduan kimey—say pangasikasod amin a kayarian to. Nagawa iya sano wala la rad tawen pian miuley ed sikato.

19. Kasin mas baleg so premyo ed tawen na matoor ya aripen nen say arum nin alanaan? Ipaliwawa.

19 Kasin mas baleg so premyo ed tawen na matoor ya aripen nen saray arum nin alanaan? Andi. Say premyon insipan ed melag a grupo nensaman et naawat met lanlamang na arum. Nengnengey imbaga nen Jesus ed 11 a matoor ya apostol to ed samay labi sakbay na impatey to. (Basaen so Lucas 22:28-30.) Insipan tod satan a melag ya grupo na lalaki ya walay premyo da lapud impanmatoor da. Sikaray miuley ed trono to bilang arari. Balet kalabas na pigaran taon, impaamta to ya nakaiba ton manuley so amin ya 144,000. (Apo. 1:1; 3:21) Ontan met, singa samay akasulat ed Mateo 24:47, insipan ton say melag a grupo na lalaki—alanaan ya agagin manugyop ed matoor ya aripen—et turoen ton mangasikasod amin a kayarian to. Balet diad tua, amin ya 144,000 et nakaiba ton manuley ed tawen.—Apo. 20:4, 6.

Amin ya 144,000 et nakaiba nen Jesus a manuley ed tawen (Nengnengen ed parapo 19)

20. Akin ya anuro si Jesus na matoor ya aripen, tan antoy determinadom ya gawaen?

20 Singa ed impamakan nen Jesus ed dakel panamegley na pigpigara nen inmunan siglo, natan et papakanen toy dakel panamegley na matoor tan makabat ya aripen. Tinuro to itan ya aripen pian naseguron tuloytuloy ya napakan ed espiritual legay kaunoran iran agew iray tuan papatumbok to, saray alanaan tan arum a karnero. Komon ta itultuloy tayon apresyaen itan ya uksoyan diad matoor ya panuportad saray alanaan ya agagi a manugyop ed matoor tan makabat ya aripen.—Heb. 13:7, 17.

 

^ par. 2 Parapo 2: Diad akaunan inkagawa, walay miparan ilustrasyon nen Jesus ya tinukoy toy “aripen” bilang “manag-asikaso” tan “saray lingkor na sankaabungan” bilang “ulop na saray lingkor to.”—Luc. 12:42-44.

^ par. 6 Parapo 6: Say “isabi” na Kristo (diad Griego, er′kho·mai) et midumaan ed “kiwawala” to (pa·rou·si′a). Say agnanengneng ya kiwawala to et onggapo antis na isabi to pian mangukom.

^ par. 12 Parapo 12: Nengnengen so artikulon “Nia! Wala Ak ed Sikayo ed Amin ya Agew,” ed sayan isyu, pahina 10-12, parapo 5-8.

^ par. 16 Parapo 16: Nengnengen so artikulon “Ibagam ed Sikami, Kapigan Nagawa Irayan Bengatla?” ed sayan isyu, pahina 7-8, parapo 14-18.