Onlad karga

Onlad saray karga

“Balibali ‘yay Litrato!”

“Balibali ‘yay Litrato!”

Aminpigam lan imbaga itan ed sarilim odino diad arum sanen binukay moy balon isyu na sayan magasin? Saray balibalin litrato tan drowing et pinan-isipan ya maong tan walay gagala na saratan. Ontulong iratan ed sikatayon mannonot tan naliknay mensahe na artikulo. Talagan baleg so nitulong na saratan diad pamparaan tan pibiang ed Panagaral na Panag-bantayan.

Alimbawa, imanoen so litrato ed gapo na kada aaralen ya artikulo. Antoy ipapanengneng na satan? Antoy pikonektaan tod tema na artikulo odino diad pinagkateman teksto? Nonot mo no antoy koneksion na kada litrato ed teman aaralen tan ed bilay mo.

Maabig no pakomentoan na mangidadaulo na Panagaral na Panag-bantayan so kada litrato, no antoy koneksion na satan ed teman aaralen, odino no antoy naaralan ed satan. No maminsan, nabasad kapsion no anton parapo so mangipapaliwawad litrato. Diad saray arum ya litrato, nayarin akauley lay mangidadaulo a manpili no anton parapo pantongtongan iratan. Bilang resulta, minabang so amin ed litrato ya inusar pian natulongan iray managbasa ya natebek so ibabaga na Biblia.

Imbaga na sakey ya brother a saray litrato et mangaarum ed dakep na artikulo.