Onlad karga

Onlad saray karga

“Ibagam ed Sikami, Kapigan Nagawa Irayan Bengatla?”

“Ibagam ed Sikami, Kapigan Nagawa Irayan Bengatla?”

“Anto naani so tanda na kiwawalam tan say kasampotan na sistema na mundo?”—MAT. 24:3.

1. Singa saray apostol, antoy labalabay tayon naamtaan?

ASINGGER lan nasumpal so ministeryo nen Jesus ed dalin, tan labay ya naamtaan na saray disipulo to no antoy nagawad arapen. Kanian pigaran agew antis na ipatey to, intepet na apatiran apostol to: “Kapigan nagawa irayan bengatla, tan anto naani so tanda na kiwawalam tan say kasampotan na sistema na mundo?” (Mat. 24:3; Mar. 13:3) Inebatan itan nen Jesus panamegley na propesiya ya akarekord ed Mateo kapitulo 24 tan 25. Diad satan ya propesiya, imbaga nen Jesus iray makapainteres a nagawa. Importante iratan ed sikatayo ta labalabay tayo met ya naamtaan so nagawad arapen.

2. (a) Diad inlabas na saray taon, linminew so pakatalos tayo ed anto? (b) Anto ran taloran tepet so ebatan tayo?

2 Diad inlabas na saray taon, inaral a maong na saray lingkor nen Jehova so propesiya nen Jesus nipaakar ed kaunoran iran agew pian mas onlinew so pakatalos da no kapigan nagawa iratan. Pian nanengneng tayo no panon ya lalon onlilinew so pakatalos tayod saya, ebatan tayo so taloran tepet ya “kapigan.” Kapigan so igapo na “baleg a kairapan”? Kapigan so pangukom nen Jesus ed saray totoo no kasin “karnero” ira o “kanding”? Kapigan so ‘isabi’ nen Jesus?—Mat. 24:21; 25:31-33.

KAPIGAN SO IGAPO NA BALEG A KAIRAPAN?

3. Antoy datin pakatalos tayo no kapigan so baleg a kairapan?

3 Diad dakel a taon, say amta tayo et ginmapo la nen 1914 so baleg a kairapan sanen agawa so Sankamundoan a Guerra I tan ‘saratan ya agew et pinatikeyan’ nen Jehova nen 1918 sanen anampot so guerra pian nipulong na saray alanaan so maong a balita diad amin a bansa. (Mat. 24:21, 22) Sano nasumpal la itan a panagpulong, naderal so sistema nen Satanas. Kanian  oniay datin amta tayon taloran mantutumbokan ya nagawad baleg a kairapan: Onggapo itan (1914-1918), insan ontunda ni (manlapud 1918 patuloy), tan manampot diad Armagedon.

4. Anton liwawa so akatulong pian mas natalosan tayo so propesiya nen Jesus nipaakar ed kaunoran iran agew?

4 Balet, diad impanaral a maong ed propesiya nen Jesus, atalosan tayo ya arum ed saray imbaga to nipaakar ed kaunoran iran agew et walaan na duaran kasumpalan. (Mat. 24:4-22) Unonan agawa itan diad Judea nen inmunan siglo C.E., tan nagawa lamet itan ed panaon tayo diad interon mundo. Lapud satan ya liwawa, wala ray mas atalosan tayo. *

5. (a) Antoy agawa nen 1914? (b) Anton panaon nen inmunan siglo C.E. so piparaan to?

5 Atalosan ti’ met ya agginmapo so baleg a kairapan nen 1914. Akin? Lapud ipapalinew na propesiyad Biblia ya say igapo na baleg a kairapan et aliwan diad panlalaban na saray bansa, noagta sano atakien la so palson relihyon. Kanian samay agawa nen 1914 et “gapoan na kairapan,” aliwa nin baleg a kairapan. (Mat. 24:8) Sayan “gapoan na kairapan” et mipara ed samay agawad Jerusalem tan Judea nen 33 C.E. anggad 66 C.E.

6. Antoy sinyales ya onggapo la so baleg a kairapan?

6 Antoy sinyales ya onggapo la so baleg a kairapan? Imbaga nen Jesus: “Sano nanengneng yo a manalalagey la ed masanton pasen so makapadimlan bengatla a pansengegan na kaderal, a singa samay sinalita ed panamegley nen propetan Daniel, (usaren komon na manbabasa so pakatebek,) saramay walad Judea et ombatik la ed kapalandeyan.” (Mat. 24:15, 16) Nen 66 C.E., ‘inmalagey ed masanton pasen’ iray sundalo na Roma (“makapadimlan bengatla”) sanen inmataki irad Jerusalem tan ed templo  (masanton pasen parad saray Judio). Diad panaon tayo, ‘onalagey’ so United Nations (say “makapadimlan bengatla” natan) sano atakien toy Kakristianoan (masanto parad saray peke ya Kristiano) tan arum nin kabiangan na Makapanyarin Babilonia. Sayan iyataki et adeskribe met ed Apocalipsis 17:16-18. Satan la so gapo na baleg a kairapan!

7. (a) Panon ya ‘nisalba so laman’ nen unonan siglo? (b) Antoy nailaloan tayon nagawad arapen?

7 Imbaga ni nen Jesus: “Saratan ya agew so napatikeyan.” Nen unonan siglo, agawa iya sanen inmatras so armada na Roma nen 66 C.E. Insan tinaynan na saray alanaan a Kristiano so Jerusalem tan Judea pian say ‘laman o bilay da et nisalba.’ (Basaen so Mateo 24:22; Mal. 3:17) Anto sirin so nailaloan tayon nagawa ed onsabin baleg a kairapan? ‘Patikeyen’ nen Jehova so iyataki na United Nations ed palson relihyon, tan agto abuloyan ya naderal met so tuan relihyon. Kanian makaseguro tayo ya nisalba iray lingkor na Dios.

8. (a) Anto ray nagawa kayari na unonan parte na baleg a kairapan? (b) Kapigan posiblin naawat na unor ya membro na 144,000 so tumang tod tawen? (Nengnengen so kaaruman ya impormasyon.)

 8 Anto ray nagawa kayari na unonan parte na baleg a kairapan? Ipapanengneng na samay imbaga nen Jesus ya wala ni onlabas ya panaon antis ya onsabi so Armagedon. Anto ray nagawa kaleganan na satan a panaon? Say ebat et walad Ezequiel 38:14-16 tan Mateo 24:29-31. (Basaen.) * Kayari na satan, nagawa la so sampot a parte na baleg a kairapan—say Armagedon—ya mipara ed impakaderal na Jerusalem nen 70 C.E. (Mal. 4:1) Say baleg a kairapan ya manampot ed guerra na Armagedon et nikadkaduma—agni itan balot agawa “manlapud inggapo na mundo.” (Mat. 24:21) Kayari na satan, onggapo la so Sanlibon Taon ya Uley na Kristo.

9. Antoy epekto ed saray lingkor nen Jehova na samay propesiya nen Jesus nipaakar ed baleg a kairapan?

 9 Makapabiskeg na liknaan iyan propesiya nipaakar ed baleg a kairapan. Akin? Lapud ipapaseguro na saya ya anggan anton irap so dalanen tayo, sikatayo ran lingkor nen Jehova bilang grupo et makaliktar ed baleg a kairapan. (Apo. 7:9, 14) Say sankaimportantian ed amin, manliket itayo ta diad Armagedon et iyalangon nen Jehova so soberanya to tan pasantosen toy sagradon ngaran to.—Sal. 83:18; Eze. 38:23.

KAPIGAN SO PANGUKOM NEN JESUS ED SARAY TOTOO NO KASIN KARNERO IRA O KANDING?

10. Antoy datin pakatalos tayo no kapigan so pangukom ed saray karnero tan saray kanding?

10 Aralen tayo met no kapigan nagawa so sananey nin kabiangan na propesiya nen Jesus—say parabolo nipaakar ed pangukom ed saray karnero tan ed saray kanding. (Mat. 25:31-46) Panisiaan tayo nensaman ya say pangukom ed saray totoo no kasin karnero o kanding ira et nagawa legan na kaunoran iran agew, manlapud 1914 patuloy. Inisip tayo sirin ya saramay ag-angawat ed mensahe na Panarian tan inatey antis ya onggapo so baleg a kairapan et ipasen ya kanding—anggapo lay ilalo dan napaoli.

11. Akin et agginmapo nen 1914 so pangukom ed saray totoo no kasin karnero ira o kanding?

11 Nen 1995, inaral lamet ed Say Panag-bantayan so Mateo 25:31 ya oniay nabasa: “Sano say Anak na too et onsabi ed gloria to, tan kaiba to so amin ya anghel, diad satan et sikatoy onyurong ed maglorian trono to.” Impaliwawa ya nagmaliw ya Ari si Jesus ed Panarian na Dios nen 1914, balet sikatoy agni ‘yinmurong ed maglorian trono to’ bilang Ukom ed “amin a nasyones.” (Mat. 25:32; ikompara so Daniel 7:13.) Balet diad parabolo na saray karnero tan saray kanding, adeskribe si Jesus bilang Ukom. (Basaen so Mateo 25:31-34, 41, 46.) Lapud aliwa nin Ukom si Jesus ed amin a nasyones nen 1914, agni sirin ginmapod satan ya taon so pangukom tod saray totoo no kasin karnero ira o kanding. * Kapigan sirin onggapo so pangukom nen Jesus?

12. (a) Kapigan so sankaunaan ya pangukom nen Jesus ed amin a nasyones? (b) Anto ray nagawa ya nabasad Mateo 24:30, 31 tan Mateo 25:31-33, 46?

 12 Ipapanengneng na propesiya nen Jesus nipaakar ed kaunoran iran agew ya say sankaunaan ya pangukom tod amin a nasyones et kayarin naderal so palson relihyon. Singa abitlad  parapo 8, arum ed saray nagawa ed satan ya panaon et nabasad Mateo 24:30, 31. No aralen mon maong iratan ya bersikulo, naimanom ya saramay impropesiya nen Jesus ya nagawa et miparad saramay imbaga to diad parabolo na karnero tan kanding. Singa bilang, say Anak na too et onsabi ed gloria kaiba ray anghel; natipon so amin ya tribu tan nasyones; saramay naukom bilang karnero et “itangwa [ray] ulo” da lapud “bilay ya andi-anggaan” so awaten da. * Saramay naukom bilang kanding et “tapoktapoken day pagew da,” ta amta ran “andi-anggaan a kadederal” so manaalagar ed sikara.—Mat. 25:31-33, 46.

13. (a) Kapigan ukomen nen Jesus iray totoo ed amin a nasyones no kasin karnero ira o kanding? (b) Antoy epekto na sayan atalosan tayo ed ministeryo tayo?

13 Kanian, anto siri’ natalosan tayod saya? Ukomen nen Jesus iray totoo ed amin a nasyones no kasin karnero ira o kanding sano sikatoy onsabi legan na baleg a kairapan. Insan diad Armagedon, say sampot a parte na baleg a kairapan, saray naukom bilang kanding et ‘naderal’ ed andi-angga. Antoy epekto na satan ed ministeryo tayo? Ontulong itan pian lalo tayon pablien so panagpulong a kimey. Anggad agni ginmapo  so baleg a kairapan, wala ni panaon ya umanen na saray totoo so kanonotan da tan manakar ed makisir ya dalan ya “ompugta ed bilay.” (Mat. 7:13, 14) Siempre, ompan natan et singa karnero o kanding so ipapanengneng ya awawey na sakey ya too. Balet, tandaan tayon say pangukom ed sikara no kasin karnero ira o kanding et legan na baleg a kairapan. No ontan sirin, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon pulongan so dakel a totoo anggad posible pian walay pankanawnawa ran narengel so mensahe na Panarian tan onkiwas.

Anggad agni ginmapo so baleg a kairapan, wala ni panaon ya umanen na saray totoo so kanonotan da (Nengnengen so parapo 13)

KAPIGAN SO ISABI NEN JESUS?

14, 15. Anton apatiran teksto so ontutukoy ed isabi na Kristo bilang Ukom?

 14 Sano aralen nin maong so propesiya nen Jesus, kasin nauman met so pakatalos tayo ed no kapigan nagawa so arum nin imbaga to? Naamtaan so ebat ed satan a mismon propesiya. Nengnengen tayo.

15 Diad samay propesiya nen Jesus ya nabasad Mateo 24:29–25:46, impaimano to ray nagawa legan na kaunoran iran agew tan baleg a kairapan. Ditan et amin-walo ton tinukoy so “isabi” to. Nipaakar ed baleg a kairapan, imbaga to: “Nanengneng da so Anak na too ya onsasabi a walad saray lurem.” “Agyo amta no anton agew so isabi na Katawan yo.” “Diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.” Tan diad parabolo na saray karnero tan saray kanding, imbaga nen Jesus: “Say Anak na too et onsabi ed gloria to.” (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31) Sayan apatiran teksto et ontutukoy ed isabi na Kristo bilang Ukom. Iner ni pakabasaan ed samay arum nin apatira?

16. Diad anto ni ran teksto atukoy so isabi nen Jesus?

16 Nipaakar ed matoor tan makabat ya aripen, imbaga nen Jesus: “Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to.” Diad parabolo na saray mamarikit, inkuan nen Jesus: “Sanen linma la ran manaliw, sinmabi so nobyo.” Diad parabolo na saray talento, imbaga nen Jesus: “Kayari na abayag a panaon, sinmabi so katawan na saraman ya ariripen.” Diad satan met lanlamang ya parabolo, inkuan na katawan: “Kasabik et awaten koy kayarian ko.” (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27) Diad sarayan teksto, say isabi nen Jesus et ontutukoy ed anton panaon?

17. Antoy pakatalos tayo nensaman nipaakar ed isabi nen Jesus ya nabasad Mateo 24:46?

 17 Nensaman, nabasad saray publikasyon tayo ya saratan ya apatiran unor a teksto et ontutukoy ed insabi nen Jesus nen 1918. Laen tayo pan alimbawa so imbaga nen Jesus nipaakar ed “matoor tan makabat ya aripen.” (Basaen so Mateo 24:45-47.) Say amta tayo, samay ‘isabi’ ya abitlad bersikulo 46 et ontutukoy ed insabi nen Jesus pian usisaen so espiritual a kipapasen na saray alanaan nen 1918 tan tinuro so aripen pian mangasikaso ed amin a kayarian na Katawan nen 1919. (Mal. 3:1) Balet, no aralen tayon maong so propesiya nen Jesus, manguman so pakatalos tayo ed no kapigan iratan nagawa. Akin?

18. Kapigan so isabi nen Jesus base ed samay interon propesiya to?

18 Diad saray bersikulo antis na Mateo 24:46, saray salitan “onsasabi,” “isabi,” tan “onsabi” et ontutukoy ed panaon na pangukom nen Jesus legan na baleg a kairapan tan ed paneral tod saray marelmeng. (Mat. 24:30, 42, 44) Tan singa naaralan ed  parapo 12, say ‘isabi’ nen Jesus ya nabasad Mateo 25:31 et ontutukoy met ed panaon na pangukom to. No ontan sirin, say isabi nen Jesus pian turoen so matoor ya aripen ya mangasikasod amin a kayarian to ya nabasad Mateo 24:46, 47 et ontutukoy met ed isabi tod arapen, legan na baleg a kairapan. On, no aralen tayoy interon propesiya nen Jesus, malinew ya amin a waloran teksto nipaakar ed isabi to et ontutukoy ed arapen sano sikatoy mangukom legan na baleg a kairapan.

19. Anto ran balon liwawa so inaral tayo, tan anto ran tepet so naebatan diad ontumbok iran artikulo?

19 Bilang repaso, anto ray naaralan tayo? Diad gapo na sayan artikulo, walay taloran tepet ya “kapigan.” Unona et naaralan tayon say baleg a kairapan et agginmapo nen 1914, noagta onggapo itan sano atakien la na United Nations so Makapanyarin Babilonia. Komadua, inusisa tayo no akin ya agginmapo nen 1914 so pangukom nen Jesus ed saray totoo no kasin karnero ira o kanding, noagta nagawa itan legan na baleg a kairapan. Komatlo, inaral tayo met no akin ya say isabi nen Jesus pian turoen so matoor ya aripen a mangasikaso ed amin a kayarian to et ag-agawa nen 1919, noagta nagawa itan legan na baleg a kairapan. Kanian sirin, sarayan taloran ebento et ontutukoy ed parehon panaon diad arapen—say baleg a kairapan. Antoy epekto na sayan balon liwawa ed pakatalos tayod samay ilustrasyon nipaakar ed matoor ya aripen? Tan antoy epekto met na satan ed pakatalos tayod arum ni ran parabolo o ilustrasyon nen Jesus ya nasusumpal ed sayan panaon na anggaan? Sarayan importantin tepet et naebatan diad onsublay iran artikulo.

 

^ par. 4 Parapo 4: Nengnengen so Say Panag-bantayan, Pebrero 15, 1994, pahina 8-21 tan Say Panag-bantayan, Mayo 1, 1999, pahina 8-20.

^ par. 8 Parapo 8: Sakey ed saray nagawa ya abitla ed sarayan bersikulo et say ‘pantipon ed saray pinili.’ (Mat. 24:31) No ontan sirin, mapatnag ya amin ya alanaan a wadia nid dalin kayari unonan parte na baleg a kairapan et onla lad tawen antis ya onggapo so Armagedon. Saya et pananguman ed samay nabasad “Questions From Readers” ed The Watchtower na Agosto 15, 1990, pahina 30.

^ par. 11 Parapo 11: Nengnengen so Say Panag-bantayan, Oktubre 15, 1995, pahina 18-28.

^ par. 12 Parapo 12: Nengnengen so miparan salaysay diad Lucas 21:28.