Onlad karga

Onlad saray karga

“Nia! Wala Ak ed Sikayo ed Amin ya Agew”

“Nia! Wala Ak ed Sikayo ed Amin ya Agew”

“Nia! wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo.”—MAT. 28:20.

1. (a) Isalaysay ed antikey so ilustrasyon nipaakar ed trigo tan sisanyas. (b) Unong ed si Jesus, antoy kabaliksan na satan?

DIAD sakey ed saray ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed Panarian, sinalambit toy sakey ya dumaralos ya angisibwag na maong a binin trigo tan sakey a kabusol ya angitanem na saray sisanyas. Apalumbasan na saray sisanyas so karakel na saray trigo, balet imbaga na dumaralos ed saray aripen to: “Paulyan yo iratan a manbansag ya ontubo anggad panag-ani.” Diad panaoy panag-ani, deralen iray sisanyas tan tiponen iray trigo. Satan ya ilustrasyon et impaliwawa lanlamang nen Jesus. (Basaen Mateo 13:24-30, 37-43.) Antoy ipapaamta na satan ya parabolo? (Nengnengen so tsart ya “Trigo tan Sisanyas.”)

2. (a) Antoy ipapanengneng na ilustrasyon? (b) Dinan a parte na parabolo so imanoen ed sayan artikulo?

2 Ipapanengneng na ilustrasyon no panon tan kapigan tiponen nen Jesus so amin a kabiangan na saray trigo—saray alanaan a Kristiano ya kaiba ton manuley ed Panarian to. Ginmapo so panagsibwag nen Pentecostes 33 C.E. Nasumpal so pantipon sano naawat la na saray alanaan ya mabilay nid dalin diad anggaan na sayan sistema na mundo so permanentin tatak da insan ira awiten ed tawen. (Mat. 24:31; Apo. 7:1-4) No panon a nanengneng na sakey a too so interon kaliberliber no walad toktok na palandey, ontan met lapud sayan parabolo et nanenengneng tayo iray nagawa legan na manga 2,000 ya taon. Anto ray natetebek tayon nagawa nipaakar ed Panarian? Impaimano na parabolo so panaon na pantanem na bini, itubo na saratan, tan pan-ani. Manunan imanoen ed sayan artikulo so panaon na panag-ani. *

DIAD PANANGASIKASO NEN JESUS

3. (a) Antoy agawa kayari inmunan siglo? (b) Base ed Mateo 13:28, antoy intepet tan siopa ray nantepet? (Nengnengen met so kaaruman ya impormasyon.)

3 Diad gapo na komaduan siglo C.E., ‘tinmubo iray  sisanyas’ sanen apatnagan ed mundo iray peke ya Kristiano. (Mat. 13:26) Kasabi na komapat a siglo, mas dakel la ray simbolikon sisanyas nen saray alanaan a Kristiano. Diad samay parabolo, tinepetan na ariripen so katawan no kasin labay ton pabagot iray sisanyas. * (Mat. 13:28) Antoy imbaga na katawan?

4. (a) Anto so ipapanengneng na ganggan na Katawan a Jesus? (b) Kapigan abidbir iray singa trigon Kristiano?

4 Oniay ingganggan nen Jesus nipaakar ed trigo tan saray sisanyas: “Paulyan yo iratan a manbansag ya ontubo anggad panag-ani.” Ipapanengneng na satan a manlapu la nen inmunan siglo ya anggad natan et walan walay simbolikon trigo—saray alanaan a Kristiano diad dalin. Imbaga met nen Jesus ed saray disipulo to: “Wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo.” (Mat. 28:20) Kanian protektaan nen Jesus iray alanaan a Kristiano ed amin ya agew anggad panaon na anggaan. Balet, lapud mas dinmakel iray simbolikon sisanyas, agtayo naseguro no siopa ray simbolikon trigo legan na satan ya andukey a panaon. Anggaman ontan, manga 30 taon antis ya ginmapo so panaon na panag-ani, nabidbir la no siopa ray simbolikon trigo. Panon itan a nagawa?

MENSAHERON ‘ANGIPARAAN ED DALAN’

5. Panon ya asumpal so propesiya nen Malaquias nen inmunan siglo?

 5 Pigaran siglo antis ya insalaysay nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed trigo tan sisanyas, pinuyanan nen Jehova so propeta ton si Malaquias ya ipasakbay iray nagawa a mikonektaan ed ilustrasyon nen Jesus. (Basaen so Malaquias 3:1-4.) Si Juan a Bautista so mensahero odino ‘igaganggan ya angiparaan  ed dalan.’ (Mat. 11:10, 11) Sanen sikatoy sinmabi nen 29 C.E., magano lay pangukom ed nasyon na Israel. Si Jesus so komaduan mensahero odino igaganggan. Amidua ton nilinisan so templo ed Jerusalem—unona et diad gapo na ministeryo to tan komadua et diad bandad sampot na satan. (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17) Kanian, say impanlinis nen Jesus et sakopen toy pigaran taon.

6. (a) Antoy mas malaknab ya kasumpalan na propesiya nen Malaquias? (b) Kapigan inusisa nen Jesus so espiritual a templo? (Nengnengen met so kaaruman ya impormasyon.)

 6 Antoy mas malaknab ya kasumpalan na propesiya nen Malaquias? Pigaran dekada antis na 1914, ginawa di C.T. Russell tan saray kakaiba to so kimey a miparad samay ginawa nen Juan a Bautista. Satan a kimey et say pangipawil ed saray katuaan na Biblia. Imbangat na Saray Estudyante na Biblia so dugan kabaliksan na dondon bagat nen Kristo, impaamta ray katilaan nipaakar ed impierno, tan inyabawag day panampot na Panaon na Saray Gentil. Balet, dakel iray arum nin grupo na relihyon ya mangibabagan papatumbok ira nen Kristo. Kanian say importantin tepet a kaukolan a naebatan et: Siopad sikara so trigo? Pian naebatan itan, ginapoan nen Jesus ya inusisa so espiritual a templo nen 1914. Satan ya impangusisa tan impanlinis et sakopen toy pigaran taon—manlapud 1914 anggad bandad gapo na 1919. *

PIGAY TAON YA IMPANGUSISA TAN IMPANLINIS

7. Sanen ginapoan nen Jesus so manusisa nen 1914, antoy anengneng to?

7 Sanen ginapoan nen Jesus so manusisa, antoy anengneng to? Walay melag ya grupo na maseseg iran Estudyante na Biblia ya  diad masulok lan 30 taon et angusar ed saray kaykayarian da tan nansagpot a maong ed panagpulong. * Seguradon aliketan si Jesus tan saray anghel sanen anengneng da iyan daiset balet mabiskeg iran trigo ya ag-apatunda na saray sisanyas nen Satanas! Balet kaukolan nin siansia ya linisan odino ‘gogolan iray anak nen Levi,’ saray alanaan. (Mal. 3:2, 3; 1 Ped. 4:17) Akin?

8. Anto ray agawa kayari 1914?

8 Diad bandad sampot na 1914, adismaya so arum ya Estudyante na Biblia lapud agni ra sinmegep ed tawen. Legan na 1915 tan 1916, kinmapuy so panagpulong lapud panamasegsegang. Likud nid satan, sanen inatey si Brother Russell nen Oktubre 1916, nankokontraan iray agagi. Agsinuportaan na apatira ed saray pitoran direktor na Watch Tower Bible and Tract Society so desisyon ya si Brother Rutherford so mangidaulo. Sinali dan pankokolkolen iray agagi, balet nen Agosto 1917, tinaynan day Bethel. Talagan panaon itan na panaglinis! Sakey ni, saray arum ya Estudyante na Biblia et nampadaeg ed takot ed too. Anggaman ontan, maslak ed saray agagi et mabulos ya nampasakop ed panaglinis nen Jesus tan anguman. Kanian, impasen ira nen Jesus ya tuan Kristianon trigo, balet impulisay to so amin a peke ya Kristiano diad kongregasyon, kaiba lay amin a walad Kakristianoan. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Antoy sinmublay ya agawa? Pian naamtaan, imanoen tayo lamet imay parabolo nipaakar ed trigo tan sisanyas.

ANTOY AGAWA KAYARIN GINMAPO SO PANAON NA PANAG-ANI?

9, 10. (a) Anto natan so pantongtongan tayo nipaakar ed panaon na panag-ani? (b) Antoy unonan agawa diad panaon na panag-ani?

9 “Say panag-ani et say sampot [Griego, “konklusyon”] a panaon na sayan sistema na mundo,” kuan nen Jesus. * (Mat. 13:39) Satan a panaon na panag-ani et ginmapo nen 1914. Pantongtongan tayo so limaran impasakbay nen Jesus a nagawa ed satan a panaon.

10 Unona, pambagot ed saray sisanyas. Inkuan nen Jesus: “Sano panaon lay panag-ani et ibagak ed saray manag-ani, ‘Bagot yo nin unona iray sisanyas tan berber yo iratan.’” Kayari 1914, ginapoan na saray anghel ya ‘bagoten’ iray singa sisanyas a Kristiano diad impangibiig ed sikara ed saray alanaan, saray “ananak na panarian.”—Mat. 13:30, 38, 41.

11. Anggad natan, antoy pidumaan na saray tuan Kristiano ed saray peke ya Kristiano?

11 Legan na panagbagot ed saray sisanyas, lalon anengneng so pandumaan na duaran grupo. (Apo. 18:1, 4) Nen 1919, mapatnag ya naplag la so Makapanyarin Babilonia. Antoy pidumaan na saray tua ed saray peke ya Kristiano? Say panagpulong a kimey. Indanet na saramay angidaulo ed Saray Estudyante na Biblia ya importante so pibiang na amin a walad kongregasyon diad panangipulong ed Panarian. Singa bilang, diad samay bokletan To Whom the Work Is Entrusted, ya im-publish nen 1919, et pinaseseg so amin ya alanaan a Kristiano a manpulong ed kabkaabungan. Inkuan na satan: “Singa agnasabaay kimey, balet kien itan na Katawan, tan diad tulong to et nagawaan tayo itan. Pribilehyom so mibiang ed satan.” Antoy reaksion da? Inkuan na The Watch Tower nen 1922 ya manlapu lad saman et lalon nansagpot ed panagpulong iray Estudyante na Biblia. Ag-abayag, nagmaliw lan pakabidbiran na saray matoor a Kristiano so panagpulong ed kabkaabungan—tan angga nid natan.

12. Kapigan ginmapo so pakakatipon ed trigo?

12 Komadua, pantipon ed trigo. Ingganggan nen Jesus iray anghel to: ‘Tipon yo ray trigo diad kamalir ko.’ (Mat. 13:30) Manlapu la nen 1919, titiponen iray alanaan diad alinisan ya Kristianon kongregasyon. Parad saray alanaan a Kristiano ya mabilay nid dalin diad anggaan na sayan sistema na mundo et unor a natipon sano awaten da lay tumang dad tawen.—Dan. 7:18, 22, 27.

13. Antoy imbaga na Apocalipsis 18:7 nipaakar ed kipapasen natan na Kakristianoan tan amin a kabiangay balangkantis odino Makapanyarin Babilonia?

 13 Komatlo, pannangis tan panngalatenget. Sano abedber la na saray anghel iray sisanyas, antoy nagawa? Oniay imbaga nen Jesus a kipapasen na saray sisanyas: “Diman so pannangisan tan panngalatengetan na saray ngipen da.” (Mat. 13:42) Kasin nagagawa la iya natan? Andi ni. Natan et onia nin siansia so ibabaga na Kakristianoan, a kabiangan na balangkantis: “Akayurong ak bilang sakey a reyna, tan aliwa ak a balo, tan agkon balot nalikna so ermen.” (Apo. 18:7) On, ipapasen na Kakristianoan ya kontrolado toy bengabengatla, iisipen to ni ingen ya sikatoy ‘akayurong bilang sakey a reyna’ a mangiimpluensyad saray lider na politika. Diad kaplesan, sarayan simbolikon sisanyas et manpapasirayew, imbes ya mannangis. Balet magano la itan a nauman.

Magano lan manampot so alyansa na Kakristianoan tan na saray lider na politika (Nengnengen so parapo 13)

14. (a) Kapigan tan akin a ‘manngalatenget iray ngipen’ na saray peke ya Kristiano? (b) Panon a say nauman a pakatalos tayo ed Mateo 13:42 et mitunosan ed Salmo 112:10? (Nengnengen so kaaruman ya impormasyon.)

14 Legay baleg ya irap, sano naderal lay amin a palson relihyon, saray datin papatumbok da et mananap na salimbeng balet anggapoy naromog da. (Luc. 23:30; Apo. 6:15-17) Insan, sano namoria dan ag-ira makaliktar, onaki-akis ira tan ‘manngalatenget iray ngipen da’ lapud pasnok. Unong ed propesiya nen Jesus nipaakar ed baleg ya irap, diad satan a makapataktakot ya panaon, “tapoktapoken day pagew da ed pantagleey.” *Mat. 24:30; Apo. 1:7.

15. Antoy nagawa ed saray sisanyas tan kapigan itan nagawa?

15 Komapat, ibuntok ed manliob a hurno. Antoy nagawad saray abedber ya sisanyas? Sikaray ‘ibuntok na saray anghel ed manliob a hurno.’ (Mat. 13:42) Labay ton ibaga et sikaray sigpot a naderal. Kanian, saray datin papatumbok na saray palson relihyon et naderal diad unor a parte na baleg ya irap, diad Armagedon.—Mal. 4:1.

16, 17. (a) Diad ilustrasyon nen Jesus, anto so sinalambit ton unor ya nagawa? (b) Akin et nibaga tayon dia nid arapen so pakagawa na saya?

16 Komalima, onsinag a maliwliwawa. Sinampotan nen Jesus so propesiya to diad impangibagan: “Diad satan a panaon, saray matunong et onsinag a singa kaliwawa na agew diad panarian na Ama ra.” (Mat. 13:43) Kapigan tan iner iya nagawa? Dia ni ed arapen. Say impropesiya nen Jesus et aliwan sakey a kimey ya nagagawad kaplesan diad dalin, noagta nagawa ni labat ed arapen diad tawen. * Niay duaran rason no akin ya ontay nibaga tayo.

 17 Unona, samay tepet ya “kapigan.” Imbaga nen Jesus: “Diad satan a panaon, saray matunong et onsinag.” Malinew a say tutukoyen nen Jesus ya “diad satan a panaon” et samay kakkapambitla to, say ‘pangibuntok ed saray sisanyas ed manliob ya hurno.’ Nagawa itan diad unor a parte na baleg ya irap. Kanian, say ‘isinag’ met na saray alanaan et dia nid arapen. Komadua, samay tepet ya “iner.” Imbaga nen Jesus ya saray matunong et ‘onsinag diad panarian.’ Antoy labay ya ibaga na satan? Amin a matoor ya alanaan a wadia nid dalin kayarin asumpal so unonan parte na baleg ya irap et naawat da lay permanentin tatak da. Insan, unong ed impaimano nen Jesus nipaakar ed baleg ya irap, tiponen ira ed tawen. (Mat. 24:31) Diman ira onsinag “diad panarian na Ama ra,” tan agmanbayag kayari na Armagedon, magmaliw iran kabiangan na maliket a nobya nen Jesus diad “kasal na Kordero.”—Apo. 19:6-9.

NO ANTOY NAGUNGGONA TAYO

18, 19. Panon a say pakatalos ed parabolo nen Jesus nipaakar ed trigo tan sisanyas et makagunggona ed balang sakey ed sikatayo?

18 Antoy nagunggona tayo ed sayan parabolo? Unona, napaaralem na saya so pakatalos tayo. Ipapaamta na parabolo so importantin rason no akin ya agni dineral nen Jehova iray mauges a totoo. Siansia nin itetepel to ra pian iparaan iray “banga na panangasi”—saray trigo. * (Roma 9:22-24) Komadua, napabiskeg na saya so talek tayo. Legan a manasingger so anggaan, lalo itayon atakien na saray mamubusol ed sikatayo, ‘balet ag-ira manalo.’ (Basaen so Jeremias 1:19.) No panon a manlapu la nensaman et prinotektaan nen Jehova iray trigo, ontan met panamegley nen Jesus tan saray anghel, Sikatoy walad sikatayo “ed amin ya agew.”—Mat. 28:20.

19 Komatlo, natulongan itayo na parabolo pian nabirbir iray trigo. Akin et importante itan? No amta tayo no siopa ray singa trigon Kristiano, naamtaan tayo so ebat ed tepet nen Jesus diad malaknab a propesiya to nipaakar ed kaunoran iran agew. Intepet to: “Siopa so peteg a matoor tan makabat ya aripen?” (Mat. 24:45) Say duaran ontumbok ya artikulo so mangiter na makapenek ya ebat ed satan a tepet.

 

^ par. 2 Parapo 2: Pian nanonotan yo ray kabaliksan na arum a parte na parabolo, basaen so artikulon “Saray Matunong et Onsinag a Singa Kaliwawa na Agew” diad Say Panag-bantayan na Marso 15, 2010.

^ par. 3 Parapo 3: Lapud inatey la ray apostol tan saray nakekeraan ya alanaan ed dalin et agtinukoy ya aripen, noagta trigo, sarayan aripen sirin et ontutukoy ed saray anghel. Diad bandad sampot na ilustrasyon, sinalambit ya saray manbagot na sisanyas et saray anghel.—Mat. 13:39.

^ par. 6 Parapo 6: Sakey iyan pananguman ed pakatalos tayo. Diad apalabas, abaloan tayon agawa so impangusisa nen Jesus nen 1918.

^ par. 7 Parapo 7: Manlapud 1910 anggad 1914, angibunog iray Estudyante na Biblia na ngalngali 4,000,000 ya libro tan masulok ya 200,000,000 ya tract tan bokleta.

^ par. 9 Parapo 9: Walay pandumaan na salitan “sampot [odino, konklusyon]” tan “anggaan.” Diad Biblia, say salitan “sampot a panaon na sayan sistema na mundo” et ontutukoy ed say peryodo na panaon ya ompugta ed anggaan, kaiba lay mismon anggaan.

^ par. 14 Parapo 14: Sakey iyan pananguman ed pakatalos tayod Mateo 13:42. Diad apalabas, sinalambit na saray publikasyon tayo ya saray peke ya Kristiano et pigay dekada lan ‘mannangis tan manngalatenget so ngipen da’ lapud inyabawag na saray “ananak na panarian” no siopa ra—sikaray “ananak na samay mauges.” (Mat. 13:38) Balet imanoen ya say ideyan panngalatenget na ngipen et mikonektaan ed kaderal.—Sal. 112:10.

^ par. 16 Parapo 16: Ibabaga na Daniel 12:3 ya “saray makabat [saray alanaan a Kristiano] onsinag ira naani a singa sinag na tawen.” Legan a wadia ni rad dalin, gagawaen da iya diad pibibiang ed panagpulong. Balet, ipapaimano na Mateo 13:43 so panaon sano onsinag ira a maliwliwawa diad Panarian ed tawen. Diad apalabas, say abaloan tayo et parehon ontutukoy iyan duaran teksto ed kimey a panagpulong.

^ par. 18 Parapo 18: Nengnengen so libron Onapit ed si Jehova, pahina 288-289.