Onlad karga

Onlad saray karga

 Inalad Daan Iran Koleksion Mi

Dugarugay Insabi na “Agnalinglingwanan”

Dugarugay Insabi na “Agnalinglingwanan”

“AGNALINGLINGWANAN!” Onia so impaneskribe ed “Creation Drama.” Dugarugay insabi na saya tan tinmatak iyan maong ed nonot na saramay akabantay. Talagan angiter na dayew ed si Jehova so “Creation Drama” antis ya ginmapoy graben panamasegsegang ed saray agagid Europe diad uley nen Hitler. Balet anto iyay “Creation Drama”?

Say libron Schöpfung (Creation) so angibasiyan na ngaray balon drama

Nen 1914, in-release na headquarters na saray totoo nen Jehova diad Brooklyn, New York, U.S.A. so “Photo-Drama of Creation.” Waloy oras iyan photographic slide tan pelikula ya colored tan walay sound. Minilyon a totood interon mundo so akabantay na “Photo-Drama.” In-release met nen 1914 so mas antikey a bersion ya “Eureka Drama.” Balet nen 1920, dakel lay nadederal ed saray slide, videotape, tan projector. Ingen, dakel ni so malabay a manbantay na “Photo-Drama.” Singa bilang, intepet na saray taga Ludwigsburg, Germany: “Kapigan yo lamet ipalabas so ‘Photo-Drama’ ey?” Anto kasi gawaen?

Nen 1920, pian nipabantay lamet so Drama, saray tinuron membro na pamilyan Bethel ed Magdeburg, Germany et angaliw na saray videotape tan slide ed komersyal iran kompanya diad Paris, Leipzig, tan Dresden. Inusar iraya kaiba na saramay daan lan slide na “Photo-Drama” a sarag nin usaren.

Si brother Erich Frost, sakey a marundunong ya musikero, et nankompos na musika pian ibansag ed saray videotape tan slide. Say nirekord a salaysay na sayan drama et inalad libron Creation. Kanian, sayan inuman a bersion na “Photo-Drama” et tinawag a “Creation Drama.”

Singa samay “Photo-Drama,” waloy oras met so karukey na balon Drama, tan say kada parte na saya et ipapabantay ed mantutumbokan a labi. Nabantayan ed saya iray makapainteres a detalye nipaakar ed impamalsa, history na Biblia tan sekular a reperensya, tan saray aliwan maabig ya ginawa na palson relihyon. Impabantay met so “Creation Drama” ed Austria, Germany, Luxemburg, tan Switzerland, tan ed saray mansasalitay German.

Si Erich Frost tan say kinompos ton musika parad “Creation Drama”

Oniay imbaga nen Erich Frost: “Sanen ipapalabas so drama, pinaseseg ko ray kakaibak, lalo lad saramay walad orkestra, ya opresian na marakdakep iran libro tan bokleta iray  manbabantay legan na intermision. Mas dakel so niyopresi min literatura nen say diad pankabkaabungan.” Anonotan nen Johannes Rauthe, say angorganisa na impanpalabas diad Poland tan say tatawagen natan ya Czech Republic, ya dakel ed saray inmatendi so angiter na address da pian nabisita ira. Lapud saman et dakel so akatongtong nipaakar ed Biblia.

Nen 1930, napnon naynay iray hall ya pambabantayan na “Creation Drama,” tan akabkabat iray Tasi nen Jehova. Kasabi 1933, ngalngali sakey milyon lay akabantay ed drama ya inorganisa na branch office diad Germany. Nanonotan nen Käthe Krauss: “Pian nabantayan mi so drama diad loob na limay agew, inagew-agew kamin manaakar na 20 kilometro diad saray katakelan, palandey, tan patar.” Onia met so imbaga nen Else Billharz: “Naarok so katuaan lapud ‘Creation Drama.’”

Imbaga nen Alfred Almendinger a sanen abantayan nen nanay to so drama, “agusgustoan to iya kanian angaliw na Biblia tan inanap toy salitan ‘purgatoryo.’” Lapud anggapoy nalmo to, agla linmad simbaan tan sikatoy nampabautismo. Tan inkuan ni nen Erich Frost: “Dakel so anisiad katuaan lapud ‘Creation Drama.’”—3 Juan 1-3.

Dakel so akabantay na “Creation Drama” diad Europe, balet mas dakel so nansuportad Nazi. Diad gapo na 1933, insebel so kimey na saray Tasi diad Germany. Tan manlapud saman anggad kayari World War II nen 1945, naeksperiensya na saray lingkor nen Jehova diad Europe so graben panamasegsegang. Ngalngali waloy taon ya apriso si Erich Frost. Balet, nibulos lanlamang tan ag-abayag et nanlingkor ed Bethel diad Wiesbaden, Germany. Maong labat ta dugarugay insabi na “Creation Drama” pian pabiskegey pananisia na dakel a Kristiano tan nalampasan iray subok legan na World War II!—Inalad daan iran koleksion mi diad Germany.