Onlad karga

Onlad saray karga

Sikatoy Kapamilya nen Caifas

Sikatoy Kapamilya nen Caifas

No maminsan, wala ray nadidiskobre na saray arkeologo a mamapaneknek a nambilay iray totoon abitlad Biblia. Singa bilang, nen 2011, in-publish na saray iskolar ya Israeli so nipaakar ed adiskobre da. Sakey ya 2,000 taon lan osuaryo—kaban a gawad limestone a pangikakargaan na saray pukel na inatey sano abulok lay laman to.

Onia so akaukit ed sayan osuaryo: “Miriam ya anak nen Yeshua ya anak nen Caifas, say saserdote na Maazias a nanlapud Beth ′Imri.” Sakey a Judion atagey a saserdote a kaiban nambista tan amatey ed si Jesus. (Juan 11:48-50) Sikatoy tinukoy nen historyador a si Flavius Josephus bilang “Jose, a tinawag ya Caifas.” Mapatnag a sayan osuaryo et kayarian na sakey a kanayon to. Lapud samay akaukit ed datin nalmon osuaryo, inisip a kayarian itan na atagey a saserdoten kabkabat bilang Yehosef bar Caiapha, odino Jose, anak nen Caifas, * kanian nayarin kapamilya nen Caifas si Miriam.

Unong ed Israel Antiquities Authority (IAA), say osuaryo nen Miriam et abawi ed saray nantakew diad sakey a lubok nensaman. Say impanaral ed sayan osuaryo tan say akaukit ed saya so amaneknek a tua iya.

Wala met so balon naamtaan tayo ed sayan osuaryo. Abitla so “Maazias,” say unor ed 24 a grupo na saray saserdote, a mansusublayan a manseserbi ed templo na Jerusalem. (1 Awa. 24:18) Ipapanengneng na akaukit ed sayan osuaryo ya “say pamilya nen Caifas et kabiangan ed grupo na Maazias,” so inkuan na IAA.

Akaukit met ed saya so Beth ′Imri. Walay duaran posiblin interpretasyon ed saya. Onia so inkuan na IAA: “Say unona et nayarin say Beth ′Imri et ngaran na sakey a pamilya na saray saserdote—saray ilalak nen Imer (Esd. 2:36, 37; Neh. 7:39-42) ya say poli to et kabiangan ed grupo na Maazias. Komadua, nayarin [say Beth ′Imri] et lugar a nanayaman nen Miriam odino na interon pamilya to.” Antokaman so tua ed saraya, say osuaryo nen Miriam et paneknek a saray totoon abitlad Biblia et talagan nambilay tan kabiangan na sakey a pamilya.

^ par. 3 Nipaakar ed osuaryo nen Caifas, nengnengen so artikulon “Say Atagey a Saserdote ya Angondena ed si Jesus,” ed Say Panag-bantayan ya Enero 15, 2006, pahina 10-13.