Onlad karga

Onlad saray karga

Saya so Espiritual ya Tawir Tayo

Saya so Espiritual ya Tawir Tayo

“Saya . . . so tawir na saray ariripen nen Jehova.”—ISA. 54:17.

1. Antoy maar-aron sinalimbengan nen Jehova parad totoo?

SI Jehova, say “mabilay tan magnayon a Dios” et sinalimbengan toy mensahen mangiiter na bilay ed totoo. Seguradon ag-itan manguman lapud “say salita nen Jehova et mansiansia ed andi-anggaan.” (1 Ped. 1:23-25) Misalsalamat itayo lapud maar-aro ton sinalimbengan so importantin impormasyon a walad Biblia!

2. Antoy sinalimbengan na Dios ed Biblia pian nausar na totoo to?

2 Diad Biblia, sinalimbengan na Dios so mismon ngaran ya pinili to pian nausar na totoo to. Inmunan abitla so ngaran ya “Jehova” diad “inkapalsa na saray katawenan tan say dalin.” (Gen. 2:4) Say ngaran na Dios et mamilagron niyukit ya aminpiga ed saramay baton akasulatan na Samploran Ganggan. Singa bilang, oniay gapo na samay unonan ganggan: “Siak si Jehova a Dios mo.” (Exo. 20:1-17) Mansiasiansia so ngaran na Dios lapud sasalimbengan na Soberanon Katawan a Jehova so Salita tan ngaran to anggano panggugunaetan nen Satanas ya ekalen itan.

3. Anggano kasmak ed mundo iray lingon doktrina, anto so sinalimbengan na Dios?

3 Sinalimbengan met nen Jehova so katuaan diad Salita to. Anggano kasmak ed mundo iray lingon doktrina na relihyon, misalsalamat itayo ta inter na Dios ed sikatayo so espiritual ya liwawa tan katuaan! (Basaen so Salmo 43:3, 4.) Legan a ‘manaakar ed kabilungetan’ so karaklan a totoo, panggagayagaan tayoy manakar ed espiritual ya liwawan iiter na Dios.—1 Juan 1:6, 7.

TAWIR YA KAUKOLAN TAYON PABLIEN

4, 5. Antoy nikadkaduman pribilehyo tayo manlapu la nen 1931?

4 Bilang Kristiano, walay mablin tawir tayo. Say tawir et sakey a bengatlan ipapasa ed mansusublayan ya henerasyon. Kaibad espiritual ya tawir tayo so suston pikakabat ed Salita na Dios tan say malinew ya pakatalos  ed katuaan nipaakar ed sikato tan ed saray gagala to. Kaiba met ed satan so sakey nin nikadkaduman pribilehyo.

Malikeliket tayon inawat so ngaran ya Jehovah’s Witnesses diad kombension nen 1931

5 Satan ya pribilehyo et nagmaliw ya kabiangay espiritual ya tawir tayo diad samay kombension ed Columbus, Ohio, U.S.A., nen 1931. Diad programa et walay akasulat ya “JW.” Inkuan na sakey ya sister: “Nandurumay iisipen mi no antoy labay ya ibaga na JW—Just Wait, Just Watch, tan samay duga.” Say datin tawag ed sikatayo et Estudyante na Biblia, balet diad samay resolusyon nen Simba, Hulyo 26, 1931, inawat tayoy ngaran ya Jehovah’s Witnesses. Makapalikliket so pakatawag ed satan ya Makasulatan a ngaran. (Basaen so Isaias 43:12.) “Agkon balot nalingwanan may eyag tan tipak ya makmakbaw ed saman a pasen,” so inkuan na sakey ya brother. Anggapo lay arum a relihyon a malabay ya natawag ed satan a ngaran, balet benendisyonan itayo na Dios diad impangusar tayod satan ed masulok lan 80 taon. Talagan nikadkaduman pribilehyo so pagmaliw ya Tasi nen Jehova!

6. Anto ran suston impormasyon so kaibad espiritual ya tawir tayo?

6 Kaiba met ed espiritual ya tawir tayo so dakerakel ya susto tan makanan impormasyon ed apalabas. Alimbawa, imanoen tayoy Abraham, Isaac, tan Jacob. Seguradon pinantongtongan da kaibay pamilya ra no panon ya napaliket si Jehova. Kanian agla pankelawan ya impulisay na matunong ya si Jose so seksual ya imoralidad pian agmakagawa na “kasalanan ya onsumpa ed Dios.” (Gen. 39:7-9) Saray Kristianon tradisyon et impasa met panamegley na salita odino alimbawa. Sakey ed saraya imay nipaakar ed Pangdem na Katawan ya inyawat nen apostol Pablo ed saray kongregasyon. (1 Cor. 11:2, 23) Diad panaon tayo, akasulat ed Biblia iray detalye pian nidayew tayoy Dios “diad espiritu tan katuaan.” (Basaen so Juan 4:23, 24.) Say Biblia et parad espiritual ya pakaliwawaan na amin a totoo, balet bilang lingkor nen Jehova, mas aapresyaen tayo itan.

7. Anton makapalikliket ya sipan so kaibad saray tawir tayo?

7 Sakey nid saray espiritual ya tawir tayo iray agano nin impalapag a salaysay ya mangipapanengneng a ‘si Jehova et walad abay tayo.’ (Sal. 118:7) Kanian anggano wala ray panamasegsegang, ag-itayo natatakot. Kaibad onlalaknab ya espiritual a tawir tayo iyan makapalikliket a sipan: “Anggapo so ayura ya agawa a sumpa ed sika ya onaligwas naani; tan balang sakey a dila ya onsumpa ed sika ed pangukom dusaen mo naani. Saya sikato so tawir na saray ariripen nen Jehova, tan say inkatunong da a manlapu ed siak, kuan nen Jehova.” (Isa. 54:17) Anggan antoy gawaen nen Satanas, anggapoy pakana ton sigpot a makaderal ed sikatayo.

8. Antoy aralen tayod sayan duaran mantumbokan ya artikulo?

 8 Sinali nen Satanas ya deralen so Salita na Dios, ekalen so ngaran nen Jehova, tan amperen so katuaan. Balet agmakakiking si Satanas ta main-inomay nen Jehova ya amperen so amin ya pakana to. Diad sayan duaran mantumbokan ya artikulo, aralen tayo no panon ya (1) sinalimbengan nen Jehova so Salita to; (2) sineguro ton nasalimbengan so ngaran to; tan (3) pinaneknekan ton sikatoy Lapuan tan Manamasiansia ed katuaan.

SINALIMBENGAN NEN JEHOVA SO SALITA TO

9-11. Anto ran alimbawa so mangipapanengneng ya asalimbengan so Biblia ed nanduruman panangataki?

9 Sinalimbengan nen Jehova so Salita to ed amin ya situasyon. Oniay kuan na Enciclopedia Cattolica (Ensayklopedia na Katoliko): “Nen 1229, sinebelan na Council of Toulouse iray ordinaryon totoo ya mangusar ed saratan [Biblia ed lenguahe ra] pian napatunda iray Albigenses tan Waldenses . . . Nanggawa met na ontan ya pananebel si James I diad samay miting ed Tarragona, Spain nen 1234. . . . Diad unonan pankanawnawa et akibabali so Roman See nen 1559, sanen insebel na Paul IV’s Index so pangimprinta tan pakawalaan na B[iblia] ed anggan anton patalos no anggapoy permiso na Holy Office.”

10 Anggan aminpigan inataki so Biblia, siansia nin asalimbengan itan. Nen manga 1382, impatalos nen John Wycliffe tan saray kakaiba to so sankaunaan ya Biblia ed English. Say sakey nin angipatalos ed Biblia et si William Tyndale, ya pinatey nen 1536. Nen akataker lad poste, onia kunoy inyeyag to: “Katawan ko, lukasan moy mata na ari na Inglatera.” Insan sikatoy binikkel tan pinoolan.

11 Asalimbengan so Biblia anggaman dakel so isusumpa. Singa bilang, nen 1535, impatalos met ed English nen Miles Coverdale so Biblia. Inusar toy bersion nen Tyndale ya “Balon Sipan,” tan “Daan a Sipan” manlapud Genesis anggad Awaran. Saray arum et inala tod Latin, tan ed German ya bersion nen Martin Luther. Diad panaon tayo, aapresyaen so New World Translation of the Holy Scriptures lapud malinew, susto, tan mausausar ed ministeryo. Misalsalamat itayo lapud anggapoy demonyo odino too ya makayarin maneral ed Salita nen Jehova.

SINALIMBENGAN NEN JEHOVA SO NGARAN TO

Insakripisyo na saray lalakin singa si Tyndale so bilay da parad Salita na Dios

12. Panon ya asalimbengan so ngaran na Dios diad New World Translation?

12 Sineguro nen Jehova a Dios ya nasalimbengan so ngaran to ed Biblia. Diad introduksion na Balon Mundo a Patalos na  Kristianon Griegon Kasulatan, oniay insulat na komite na saray matoor ya angipatalos ed satan: “Say nikadkaduman ngaran na Dios, a Jehova, et pinmatnag ed 237 a danay diad manunan kabiangan na teksto . . . Lapud importante a napasanto so ngaran na Dios tan nakaukolan ya ontawag so amin a totoo ed satan a ngaran pian nilaban ira, impawil na sayan patalos so ngaran a Jehova diad manepeg a pasen na satan diad Masanton Kasulatan.” Say intero o kabiangan na New World Translation et wala la natan ed masulok ya 116 a lenguahe, tan masulok lan 178,545,862 so niimprinta.

13. Akin et nibagan amta na totoo so ngaran na Dios manlapu lad gapo?

13 Amta na totoo so ngaran na Dios manlapu lad gapo. Amta itan di Adan tan Eva, tan amta da no panon ya ibalikas itan. Kayari Delap, oniay imbaga nen Noe sanen sikatoy agnirespeto nen Ham: “Nagalang komon si Jehova, a Dios nen Sem; tan aripenen to naani Canaan [ya anak nen Ham].” (Gen. 4:1; 9:26) Oniay mismon imbalikas na Dios: “Siak si Jehova, et anggapo so arum la. Anggapo so Dios noag siak lambengat.” (Isa. 42:8; 45:5) Sineguro nen Jehova ya nasalimbengan so ngaran to tan impaamta to itan ed interon dalin. Talagan pribilehyo tayo ya usaren so ngaran nen Jehova tan manlingkor bilang Tasi to! Singa tayo ikekelyaw: “Idayew mi so ngaran na Dios mi.”—Sal. 20:5, NW.

14. Likud ed Biblia, iner ni pakabasaay ngaran na Dios?

14 Aliwa labat ya diad Biblia so pakabasaay ngaran na Dios. Diad samay Bato ed Moab ya aromog ed Dhiban (Dibon), 21 kilometro ed bukig na Dead Sea, akaukit so ngaran na ari na Israel ya si Omri tan adeskribe so paraan na impanrebelde ed Israel nen Mesa ya ari na Moab. (1 Ara. 16:28; 2 Ara. 1:1; 3:4, 5) Balet say makapainteres ed satan ya Bato et samay akasulat ya ngaran na Dios diad Tetragrammaton. Pigapigara met so Tetragrammaton ya walad Sulsulat ed Lakis, saray langa ya akotkot ed Israel.

15. Anto so Septuagint, tan panon itan ya apawala?

15 Akatulong iray akaunan angipatalos ed Biblia pian nasalimbengan so ngaran na Dios. Kayarin naaripen ed Babilonia iray Judio nen 607 B.C.E. anggad 537 B.C.E., dakel ed sikara so agla amawil ed Juda tan Israel. Nen komatlon siglo B.C.E. et nanayam lad Alexandria, Egypt, so dakel ya Judio kanian kaukolan ya ipatalos so Hebreon Kasulatan ed Griego, say internasyonal ya lenguahe ed saman a panaon. Asumpal itan a bersion nen komaduan siglo B.C.E., tan tinawag itan ya Septuagint. Diad pigaran kopya na satan, nabasa so Hebreon ngaran nen Jehova.

16. Panon ya nausar so ngaran na Dios ed Bay Psalm Book?

16 Nabasa met so ngaran na Dios ed Bay Psalm Book, say sankaunaan ya libron impalapag diad saray kolonya na England ed Amerika. Diad orihinal ya edisyon na satan (inimprinta nen 1640) et karga toy Salmos ya impatalos ed English manlapud Hebreo. Abitla so ngaran na Dios ed saray tekston singa say Salmo 1:1, 2 ya say “bendito a too” et agmanakar ed simbawa na saray mauges, “noagta diad ganggan nen Iehovah, so panliketan to.” Nabasa ni kaaruman ya impormasyon nipaakar ed ngaran na Dios diad brosyur ya The Divine Name That Will Endure Forever.

SINALIMBENGAN NEN JEHOVA SO ESPIRITUAL YA KATUAAN

17, 18. (a) Anto so “katuaan”? (b) Antoy tutugyopen na “katuaan na maong a balita?”

17 Malikeliket itayon manlilingkor ed si ‘Jehova a Dios na katuaan.’ (Sal. 31:5) Say  katuaan nipaakar ed sakey a bengatla et saray amin ya dugan impormasyon tan detalye to, aliwan imahinasyon labat odino inimbento. Diad Hebreo, say terminon kaslakan ya uusaren parad “katuaan” et ontutukoy ed bengatlan tua, napanmatalkan, matoor, odino duga. Say Griegon salita ya impatalos ya “katuaan” et mitunosan ed no antoy manepeg tan duga.

18 Sinalimbengan nen Jehova so espiritual ya katuaan tan lalo ton ipapakabat itan ed sikatayo. (2 Juan 1, 2) Mas onlilinew so pakatalos tayod katuaan, lapud “say basbas na matunong sikato so singa liwawa na kabuasan, ya onsinag ya onsinag angga ed nagnap ya agew.” (Uli. 4:18) Siempre, mipakna tayod samay pikakasi nen Jesus ed Dios: “Say salitam et katuaan.” (Juan 17:17) Karga na Salitay Dios so “katuaan na maong a balita,” say manutugyop ed interon Kristianon bangat. (Gal. 2:14) Kaibad satan iray katuaan nipaakar ed ngaran nen Jehova, say inkasoberano to, dondon bagat nen Jesus, kioli ed bilay, tan say Panarian. Amtaen tayo no panon ya sinalimbengan na Dios so katuaan anggaman sasalien nen Satanas ya patundaen itan.

AAMPEREN NEN JEHOVA IRAY ONKOKONTRAD KATUAAN

19, 20. Siopa si Nimrod, tan antoy ag-atuloy ya plano to?

19 Kayari na Delap, walay maong ya umaanop a manngaray Nimrod ya onsusumpad si Jehova. (Gen. 10:9) Lapud sinumpa nen Nimrod si Jehova, nibagan say dinayew to et si Satanas tan kapara to iramay onsusumpa ya binagaan nen Jesus: “Nanlapu kayo ed ama yon Diablo, tan labay yon gawaen iray pilalek na ama yo. Sikatoy . . . agnansiansia ed katuaan.”—Juan 8:44.

20 Kaibad sakop nen Nimrod so Babel tan arum ni ran syudad ed baetan na ilog Tigris tan Eufrates. (Gen. 10:10) Posiblin sikato so angiganggan nen manga 2269 B.C.E ya ipaalagey so Babel tan say tori. Kontra itan ed samay linawa nen Jehova ya manayam iray totoo ed interon dalin ta oniay inkuan na saray managpaalagey: “Gali! Mangipaalagey tayoy syudad tayo, tan sakey a torin say toktok to et makasabi ed katawenan, tan manggawa tayoy sakey a bantog a ngaran pian ag-itayo nitaytayak ed tapew na interon dalin.” Balet ag-atuloy itan ya plano da ta “winetwet nen Jehova so lenguahe na totoo ed interon dalin” tan intaytayak to ray mangipapaalagey. (Gen. 11:1-4, 8, 9, NW) Labay nen Satanas ya deralen so dugan panagdayew pian manlingkor ed sikato so amin. Balet sineguro nen Jehova ya ontalona so dugan panagdayew, tan natan et lalon ondadakel so mandadayew ed sikato.

21, 22. (a) Akin ya agbalot nipeligro na palson relihyon so dugan panagdayew? (b) Antoy aralen tayod onsublay ya artikulo?

21 Agbalot nipeligro na palson relihyon so dugan panagdayew. Akin? Lapud sineguro na Makapadinayew a Managbangat tayo ya nasalimbengan so Salita to, amta tayoy ngaran to, tan amta tayoy katuaan. (Isa. 30:20, 21) No dayewen tayoy Dios base ed katuaan, magmaliw itayon maliket. Balet kaukolan tayoy mansiansian alerto ed espiritual, a sigpot ya manmatalek ed si Jehova tan ontulok ed panangigiya na masanton espiritu to.

22 Diad onsublay ya artikulo, aralen tayo no panon ya ginmapo so pigaran palson doktrina. Sano ibase tayod Kasulatan, nanengneng tayon lingo iratan. Sakey ni, natalosan tayo no panon ya si Jehova, say agnaparaan ya Manamasiansia na katuaan et bebendisyonan to itayo na suston bangat ya kabiangan na papablien tayon espiritual a tawir.