Onlad karga

Onlad saray karga

Ag-onaabuloy a Walay Makaamper ed Pangawat Moy Kagalangan

Ag-onaabuloy a Walay Makaamper ed Pangawat Moy Kagalangan

“Say espiritu a mapaabeba makagamor na dayew [“kagalangan,” NW].”—ULI. 29:23.

1, 2. (a) Antoy kabaliksan na Hebreon salita ya impatalos ya dayew, gloria, o kagalangan? (b) Anto ray tepet ya ikonsidera tayo ed sayan artikulo?

SANO narengel moy salitan dayew, gloria, odino kagalangan, antoy nanonotan mo? Kasin say marakdakep iran palsa? (Sal. 19:1) Kasin say dayew tan kagalangan na saray mayaman, makabat, odino matalona? Diad Biblia, say Hebreon salita ya impatalos ya dayew, gloria, odino kagalangan et ontutukoy ed inkabelat. Nensaman, gawad mablin metal iray kuarta. No mas ambelat so kuarta, mas mabli itan. Kanian natatalosan da nensaman ya saray salitan ontutukoy ed belat et mankabaliksan met na pabpablien, marakdakep, odino makapadinayew.

2 Say igagalang na totoo et saramay walaan na pakayari, posisyon, odino maong a reputasyon. Balet pian pagalangan na Dios so sakey, antoy iimanoen To? Oniay ibabaga na Uliran 22:4: “Say tumang na kauyamoan tan say takot ed Jehova sikato so saray kayamanan, tan dayew, tan bilay.” Tan insulat nen disipulon Santiago: “Manpaabeba kayo ed arap nen Jehova, tan iyatagey to kayo.” (Sant. 4:10) Anton kagalangan so iiter nen Jehova ed totoo? Antoy makaamper ed pakaawat tayod satan? Panon tayon natulongan so arum ya makaawat met ed satan?

3-5. Panon itayon ibabasbas nen Jehova ed kagalangan?

3 Matalek so salmista ya sikatoy itabin nen Jehova ed kawanan a lima to tan ibasbas tod tuan gloria odino kagalangan. (Basaen so Salmo 73:23, 24.) Panon itan ya gawaen nen Jehova? Ibabasbas nen Jehova ed kagalangan iray mapaabeban lingkor to diad nanduruman paraan. Iikdan to ray pakatalos ed linawa to.  (1 Cor. 2:7) Saray ondedengel tan manguunor ed salita to et iikdan toy kagalangan ya makapikaaro ed sikato.—Sant. 4:8.

4 Iiter met nen Jehova ed saray lingkor to so kagalangan ya ipulong so maong a balita. (2 Cor. 4:1, 7) Sano mibiang irad ministeryo pian idayew si Jehova tan tulongan so arum, isisipan nen Jehova: “Saray mangigalang ed siak igalang ko.” (1 Sam. 2:30) Sikaray pagalangan nen Jehova na maong a ngaran tan maong ya reputasyon ed kongregasyon.—Uli. 11:16; 22:1.

5 Antoy pansumpalan na saray ‘manaalagar ed si Jehova tan manotonton ed dalan to’? Isisipan ed sikara ya ‘itandoro to ran manawir na dalin. Sano naderal iray bagel, nanengneng da.’ (Sal. 37:34) Pipilaleken dan naawat so agnaparaan ya ilalon bilay ya andi-angga.—Sal. 37:29.

“AGKO AAWATEN SO PANANGIGLORIA NA TOTOO”

6, 7. Akin ya dakel so agmanisia ed si Jesus?

6 Wala kasi makaamper ed pangawat tayoy kagalangan a manlalapud si Jehova? On wala. Singa bilang, ompan masyado tayon iikday importansia so ibabaga na saray agmandadayew ed si Jehova. Imanoen imay insulat nen apostol Juan nipaakar ed saray manuley nen panaon nen Jesus: “Dakel ed saray manuley so anisia ed [si Jesus], balet sikatoy agda ipapatua lapud saray Fariseo, ta pian ag-ira napapaway ed sinagoga; ta mas inaro ra so gloria na totoo nen say gloria na Dios.” (Juan 12:42, 43) Maabig komon no ag-inikday importansia na saraman ya manuley so sisisiaen na saray Fariseo.

7 Impaliwawa nen Jesus no akin ya dakel so agmangawat tan agmanisiad sikato. (Basaen so Juan 5:39-44.) Pigay siglo lan aalagaren na nasyon na Israel so isabi na Mesias. Sanen ginmapon nambangat si Jesus, nayarin atebek na arum manlapud propesiya nen Daniel ya saman lay panaon ya onsabi so Mesias. Tan pigaran bulan antis to ’tan, sanen manpupulong si Juan ya Managbautismo, inisip na dakel ya: “Sikato la kasi imay Kristo?” (Luc. 3:15) Balet nen sinmabi so Mesias, saramay mangibabangat ed Kasulatan et ag-anisiad sikato. Imbaga nen Jesus so rason sanen tinepetan to ra: “Panon kayon manisia, anta aawaten yoy panangigloria na balang sakey tan agyo aanapen so gloria a manlalapud saksakey a Dios?”

8, 9. Panon a magmaliw ya mas importantid sikatayo so kagalangan ya iiter na too nen say kagalangan ya iiter na Dios? Iyilustra.

8 Walay tendensian magmaliw a mas importantid sikatayo so kagalangan ya iiter na too nen say kagalangan ya iiter na Dios. Lalo tayon natalosan itan diad pangikomparad satan ed liwawa. Say uniberso et maliwliwawa. Nayarin asalim lay ninmengneng ed tawen diad labi tan dakdakel so anengneng mon bitewen. Seguradon mandinayew kad “gloria na saray bitewen.” (1 Cor. 15:40, 41) Balet no wala kad syudad tan dakdakel so silew, ngalngali agmo nanengneng iray bitewen. Akin ey? Kasin lapud mas maliwawa tan mas marakep iray silew ed saray karsada, istadyum, tan bilding? Andi! Nairapan tayon nanengneng iray bitewen ta asingger ed sikatayo iray silew. Pian nanengneng tayoy dakep na saray bitewen, kaukolan tayoy onlad pasen ya arawid saray silew na syudad.

9 Mipadpara, no mas papablien tayoy kagalangan ya iiter na too, nayarin agtayo naapresya tan awaten so agmanganggan kagalangan ya labay nen Jehova ya iter. Dakel so agmangaawat ed mensahe na Panarian ta natatakot irad isipen na kakaaro odino pamilya ra. Balet, nayari met kasin  naimpluensyaan na onian panmoria iray lingkor na Dios? Singa bilang, niasain so sakey a kalangweran ya manpulong ed lugar a dakel so makankabat ed sikato, balet agda ni amta ya sikatoy sakey a Tasi nen Jehova. Kasin ambaing toy manpulong ed satan ya lugar? Odino panon to no say sakey et babalawen na arum lapud iyuuna toy panaglingkor tod si Jehova? Kasin manpaapektod saray agmamapablid espiritual iran bengatla? Odino ompan walay sakey a Kristianon akagawa na seryoson kasalanan. Kasin iyamot to itan ta agto labay ya naandi so pribilehyo to odino nasakitan iray kaaro tan kapamilya to? No say sankaimportantian ed sikato et say relasyon tod si Jehova, ‘patawag to ray mamasiken ed kongregasyon’ tan patulongan ed sikara.—Basaen so Santiago 5:14-16.

10. (a) Antoy nagawa no mapagpaga tayod iisipen na arum ed sikatayo? (b) No mapaabeba tayo, antoy seguradon nagamoran tayo?

10 Nayarin mansasagpot kan paaligwasey espiritualidad mo balet naynay kan sisimbawaen na sakey a brother. No agka mirasonan lapud pride, agka mapagpagad reputasyon mo, o agka manbaraan, makatulong so simbawa to. Odino panon to no walay proyekton gagawaen mo kaibay sakey ya agi? Kasin say sankanonot mo et no siopay nirayew ed maong iran ideya tan impansagpot? No sakey ed saraya so situasyon mo, tandaan ya “say espiritu a mapaabeba makagamor na dayew.”—Uli. 29:23.

11. Antoy nepeg ya nalikna tayo no kokomendaan itayo na arum, tan akin?

11 Nepeg met a manalwar iray manangasikaso tan saramay ‘manadampot’ na pribilehyo ed kongregasyon ya agda pirawaten so pairayew ed totoo. (1 Tim. 3:1; 1 Tes. 2:6) Antoy reaksion na sakey a brother no kokomendaan na arum lapud agawaan to? Agto met seguro aligey Arin Saul ya angipaalagey na monumento parad sarili to. (1 Sam. 15:12) Balet, bidbiren to kasi ya agawaan to itan lapud tulong nen Jehova tan antokaman nin nagawaan tod arapen et akadependid panamendisyon na Dios? (1 Ped. 4:11) Say nalilikna tayo no idadayew itayo na arum so mangipatnag no anton klase na kagalangan so labay tayo.—Uli. 27:21.

“LABAY YON GAWAEN IRAY PILALEK NA AMA YO”

12. Akin ya agdinengel na arum ya Judio si Jesus?

12 Say sakey nin makaamper ed pangawat tayoy kagalangan a manlalapud Dios et saray mauges ya pilpilalek tayo. Lapud saratan, nayarin agtayon balot labay ya dengelen so katuaan. (Basaen so Juan 8:43-47.) Singa bilang, imbaga nen Jesus ed arum ya Judio ya agda labay a dengelen so mensahe to ta ‘labay dan gawaen iray pilalek na ama ran Diablo.’

13, 14. (a) Antoy adiskobre na saray researcher nipaakar ed utek tan boses na too? (b) Iner akadepende no siopay dengelen tayo?

13 No maminsan, say dedengelen ti labat et say labay tayon narengel. (2 Ped. 3:5) Inikdan itayo nen Jehova na abilidad ya ag-imanoen iray ingal ed kaliberliber. Man-concentrate ka pan magano natan tan imanom no pigaray narengel mon nanduruman tanol ed kaliberliber mo. Nen niman agmo seguro naiimano iratan ta tutulongan ka na utek mo ya manpokus labat ed sakey a bengatla, anggano walay abilidad ton ibiig iratan ya nanduruman tanol. Balet adiskobre na saray researcher ya nairapan so utek ya manpokus no say dedengelen et boses na totoo. Kanian no walay duaran bansag ya mitotongtong ed sika, kaukolan moy manpili no siopay dengelen mo. Say pilien mo et akadepende  ed no siopay labay mon dengelen. Saramay Judio et labay dan gawaen so pilalek na ama ran Diablo, kanian agda dinengel si Jesus.

14 Ibabaga na Biblia ya singa itayo sasagyaten na ‘abung na kakabatan’ tan ‘abung na maatiw.’ (Uli. 9:1-5, 13-17) Siopay dengelen tayo? Depende itan ed no siopay labay tayon unoren. Saray karnero nen Jesus et ondedengel ed boses to tan ontutumbok ed sikato. (Juan 10:16, 27) Sikaray “walad dapag na katuaan.” (Juan 18:37) “Agda kabat so boses na saray sangkaili.” (Juan 10:5) Sarayan mapaabeba et makagamor na dayew.—Uli. 3:13, 16; 8:1, 18.

“KIGLORIAAN YO IRAYA”

15. Akin ya “kigloriaan” na arum so kairapan nen Pablo?

15 No mansungdo itayod panggaway linawa na Dios, natulongan tayoy arum ya mangawat na kagalangan o gloria. Oniay insulat nen Pablo ed kongregasyon diad Efeso: “Mikakasi ak ya agkayo komon onkakapuy lapud sarayan kairapan ko nisengeg ed sikayo, ta kigloriaan yo iraya.” (Efe. 3:13) Akin et imbaga nen Pablo ya saray kairapan to et “kigloriaan” na saray taga Efeso? Lapud mabulos ya impanlingkor nen Pablo anggaman wala ray subok, impanengneng tod saray taga Efeso ya sankaimportantian itan ed sikato bilang Kristiano. No sinmuko si Pablo ed saraman ya kairapan, ompan ipasen na arum ya aliwan importante so relasyon dad si Jehova, say ministeryo ra, tan say ilalo ra. Lapud impansungdo nen Pablo, nipanengneng tod saray kaagian ya baliwalay impansakripisyo to ta pinabpabli toy pagmaliw a disipulo nen Kristo.

16. Antoy agawad si Pablo diad Listra?

16 Isipen pay epekto na inkaseseg tan impansungdo nen Pablo. Oniay inkuan na Gawa 14:19, 20: “Sinmabi iray Judio manlapud Antioquia tan Iconio tan tinangguyor da iray totoo, tan tinutupak day Pablo tan inggayugoy da diad paway na syudad [na Listra], ya inisip dan sikatoy inatey la. Anggaman ontan, sanen sikatoy pinaliberan na saray disipulo, sikatoy inmalagey tan linmoob ed syudad. Tan diad tinmumbok ya agew et sikatoy tinmaynan a kaiba nen Bernabe tan linma ra ed Derbe.” Isip mo pa labat, pateypateyan si Pablo ed saman balet kaimbuasan to et nanakar na 100 kilometro!

17, 18. (a) Panon ya naamtaan nen Timoteo so impanirap nen Pablo ed Listra? (b) Antoy epekto ed si Timoteo na impansungdo nen Pablo?

17 Kasin sakey si Timoteo ed “saray disipulo” ya tinmulong ed si Pablo? Anggapoy ibabaga na libron Gawa, balet posible itan. Oniay inkuan nen Pablo ed komaduan sulat tod si Timoteo: “Tinumbok mon maong  so ibabangat ko, say kabibilay ko, . . . saray agawa ed siak diad Antioquia [imbantak ed paway na syudad], diad Iconio [ginetman tupaken], diad Listra [tinupak], saray panamasegsegang ya asagmak ko; ingen ta inliktar ak na Katawan ed sarayan amin.”—2 Tim. 3:10, 11; Gawa 13:50; 14:5, 19.

18 Amta nen Timoteo so impansungdo nen Pablo ed amin ya mairap a situasyon. Dakel so naaralan nen Timoteo ed alimbawa nen Pablo. Nen binmisitay Pablo ed Listra, naamtaan ton maong ya alimbawa si Timoteo ed kongregasyon tan “alay abig so ibabaga na saray agagi ed Listra tan Iconio nipaakar ed sikato.” (Gawa 16:1, 2) Asabi panaon, kualipikado lay Timoteo ed mas ambelat iran responsabilidad.—Fil. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3.

19. Antoy epekto ed arum na pansungdo tayo?

19 No mansungdo itayod panggaway linawa na Dios, aligen itayo met na arum, lalo la ray kalangweran ya diad arapen et magmaliw ya mausausar ed panaglingkor ed Dios. Saray kalangweran et aglabat mangoobserba tan makakaaral ed panagpulong tayo noagta nagugunggonaan met ira ed no panon tayon aarapen iray mairap ya situasyon ed bilay. Inkuan nen Pablo ya ‘sinungdoan to so amin a bengatla’ pian amin ya mansiansian matoor et natulongan ton ‘nawalaan na andi-anggaan a gloria.’—2 Tim. 2:10.

Papablien na saray kalangweran so pansusungdo na saray maedad lan Kristiano

20. Akin ya itultuloy tayon anapen so gloria ya iiter na Dios?

20 Agta nepeg labat ya itultuloy tayon ‘anapen so gloria a manlalapud saksakey a Dios’? (Juan 5:44; 7:18) On, siempre! (Basaen so Roma 2:6, 7.) Mangiiter si Jehova na “bilay ya andi-anggaan parad saramay manaanap na gloria.” Sakey ni, no ‘itultuloy tayoy manggawa na maong’ napakiwas so arum ya mansiansian matoor tan nawalaay bilay ya andi-angga. Kanian agka onaabuloy a walay makaamper ed pangawat moy kagalangan o gloria ya iiter na Dios.