Onlad karga

Onlad saray karga

Panaglingkor ya Anggapoy Pagbabawian

Panaglingkor ya Anggapoy Pagbabawian

“Lilingwanan ko iray bengatlan binenegan ko la tan dadampoten iray bengatlan walad arapen.”—FIL. 3:13.

1-3. (a) Anto ray bengatlan pagbabawian tayo, tan antoy epekto na satan ed sikatayo? (b) Antoy naaralan tayod alimbawa nen Pablo?

INSULAT na sakey a manag-anlong: “Diad amin ya imbalikas o insulat iran salita, say sankaermenan et: ‘No komon ta!’” Sayan manag-anlong et si J. G. Whittier, tan say tutukoyen to et saray bengatlan pagbabawian tayo, ya no nayari et labay tayon pawilen tan umanen. Tua, amin tayo et walan walay pagbabawian to. Balet, wala ray arum ya anggad natan et siansia nin nagogonigon tan naeermenan a maong lapud saray ginawa odino agda ginawa nensaman. Kasin naliliknam met itan?

2 Wala ray akagaway graben lingo ed bilay da, seryoson kasalanan ni ingen so ginawa ra. Say arum et agmet akagaway mauges, balet iisipen da no kasin talagan duga iray desisyon dad bilay. Wala ray totoon sarag dan lingwanay apalabas. Balet say arum et siansia nin nakokonsiensia tan iisipen dan, ‘Agko la komon man ginawa!’ (Sal. 51:3) Sika ey? No bilang ta wala ray pagbabawian mod apalabas, nagawaan mo ni kasi anggaay nayarian mo pian lingkoran so Dios? Wala kasi ehemplod Biblia ya ontan so ginawa to? On wala—si apostol Pablo.

3 Diad bilay nen Pablo, wala ray agawaan ton makapuy tan makabat iran desisyon. Talagan pagbabawian to ray lingo tod apalabas. Anggaman ontan, naaralan ton gawaen so anggaay nayarian to ed panaglingkor tod Dios. Nengnengen tayo no antoy naaralan tayod alimbawa to.

SAY APALABAS NEN PABLO

4. Antoy ginawa nen Pablo ya pagbabawian to?

4 Sanen kalangweran nin Fariseo si Pablo, wala ray ginawa ton pagbabawian to diad inlabas na panaon. Singa bilang, grabe impamasegsegang tod saray disipulo  nen Kristo. Ibabagay Biblia ya kayarin pinatey si Esteban, “marukruksa so impantrato nen Saulo [ya akabat bilang Pablo] ed kongregasyon. Sinansakey ton nilooban iray kaabungan da, tan inggagayugoy to iray lalaki tan bibii, ya impaipriso to ra.” (Gawa 8:3) Unong ed iskolar ya si Albert Barnes, samay Griegon salitan nipatalos ya “marukruksa so impantrato” et pakapatnagan ya “mangapuy-apoy so seseg tan sanok [nen Saulo] ed impamasegsegang to.” Inkuan nen Barnes ya si Saulo et “singa masibeg ya ayep” ya inmatakid Kristianon kongregasyon. Lapud debotadon Judio si Saulo, inisip ton aabobonan na Dios so pangupot tod saray Kristiano. Kanian ‘pinapagyaw to ra tan pinilalek ton pateyen iray lalaki tan bibii.’—Gawa 9:1, 2; 22:4. *

5. Antoy rason akin et tinmunday Saulo ed pamapasegsegang tod saray Kristiano tan ginmapon nampulong nipaakar ed Kristo?

5 Labay nen Saulo so onlad Damasco pian loobay kaabungan na saray Kristiano insan to ra igayugoy anggad Jerusalem tan ditan da sagmakey dusa na Sanhedrin. Balet agto itan agawaan lapud say kakalabanen to et say Ulo na Kristianon kongregasyon. (Efe. 5:23) Nen paonla lad Damasco si Saulo, nampanengneng si Jesus ed sikato, tan abulag lapud liwawan nanlapud tawen. Insan sikatoy imbaki nen Jesus ed Damasco pian ditan manalagar na instruksion. Amta tayo la no antoy tinmumbok iran agawa.—Gawa 9:3-22.

6, 7. Akin et nibaga tayon amta nen Pablo ya seryoson lingo imay ginawa tod apalabas?

6 Manlapu lad saman et anguma-uman si Pablo. Aliwa lan maruksan kalaban na saray Kristiano, noagta masetseseg ya managpulong nipaakar ed Kristo. Anggaman ontan, oniay insulat to: “On, nadngel yoy kagagawak nensaman ed Judaismo, ya alablabas kon pinasegsegang so kongregasyon na Dios tan dineral ko itan.” (Gal. 1:13) Tan asalambit to lamet itan sanen sinulatan to ray tagad Corinto tan Filipos, tan si Timoteo. (Basaen so 1 Corinto 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Anggaman seguradon nababaingan si Pablo ed saray ginawa to, agbalet nankuankuanan ya singa ag-iratan agawa. Amta ton seryoson lingo so ginawa to.—Gawa 26:9-11.

7 Insulat na iskolar na Biblia ya si Frederic W. Farrar so nipaakar ed “marukruksan impamasegsegang” nen Saulo. Imbaga nen Farrar ya no isipen tayo iyan maer-ermen ya parte bilay nen Pablo, “nalikna tayoy pagbabawi ton maong, tan pati say balaw ya nayarin intupak na arum ed sikato.” Ompan diad imbibisita nen Pablo ed saray kongregasyon et sikatoy asinggeran na agagi insan da ibagan, ‘Sika manaya si Pablo—amay amasegsegang ed sikami!’—Gawa 9:21.

8. Antoy alikna nen Pablo ed panangasi tan panangaron impanengneng ed sikato nen Jehova tan Jesus, tan antoy naaralan tayod satan?

8 Balet, binidbir nen Pablo ya anggapo iyan pribilehyo to bilang apostol no aliwan lapud agnaparaan ya kaabigan na Dios. Diad 14 ya sulat to, manga 90 beses ton binitlay inkamapangasi na Dios—sankarakelan itan no ikomparad arum ya nansulat na Biblia. (Basaen so 1 Corinto 15:10.) Misalsalamat si Pablo ed panangasin impanengneng na Dios ed sikato, tan sinegurado ton ag-itan nasayang. Diad amin ya apostol, sikato so ‘nansagpot a nagkalalo.’ Antoy naaralan tayod alimbawa nen Pablo? No ipatua tayo  ray kasalanan tayo tan manguman itayo, mabulos itayon perdonaen nen Jehova panamegley na dondon bagat nen Jesus, anggano grabe ni kasalanan tayo. Kanian no say sakey et agmakapanisian sikatoy naperdona panamegley na dondon bagat nen Kristo, maabig no nonoten toy alimbawa nen Pablo. (Basaen so 1 Timoteo 1:15, 16.) Anggano dati et pinasegsegang toy Kristo, oniay insulat to: “[Say] Anak na Dios, ya angaro ed siak [et] inter toy inkasikato parad siak.” (Gal. 2:20; Gawa 9:5) On, anggan onmay apalabas nen Pablo, ginawa toy anggaay nayarian ton lingkoran so Dios, pian agla naarumay pagbabawian to. Ontan met kasi labay mon gawaen?

Anggan onmay apalabas nen Pablo, ginawa toy anggaay nayarian ton lingkoran so Dios

KASIN WALA RAY PAGBABAWIAN MO?

9, 10. (a) Akin et magbabawi so arum ya lingkor nen Jehova? (b) Akin ya makapuy so pannonot lan pannonot ed agawaan tayon lingo?

9 Wala ta ray ginawam nensaman ya pagbabawian mo? Kasin aliway angusaran mod biskeg tan panaon mo? Wala tay ginawam ya asakitan moy arum? Ompan wala ni ray arum a pagbabawian mo. Say tepet et, Antoy gawaen mo?

10 Say arum et nagogonigon ed lingo ra nensaman. Lapud lanang dan nononotey apalabas, lalo iran naeermenan tan nasasakitan. Makatulong ’tan kasi? Andi! Nonot mo pay toon pigaran oras lan manra-rocking chair tan sasalien toy onabanti. Anggano iyupot toy biskeg to, aglanlamang makaalis ed kawalaan to! On, imbes ya pakagonigonay apalabas, mas maabig no gawaen moy anggaay nayarian mon resolbien so problema. Kerew kay perdona ed toon asakitan mo tan mikareenan ka. Nonot moy rason no akin ya agawaan mo iman ya lingo, ta pian agmo la naulit. No maminsan, kaukolan mon anosan so antokaman ya epekto na ginawam. Balet tandaan, agmakatulong so pannonot lan pannonot ed agawaan mon lingo.  Diad tua, nairapan ka laingen ya gawaey anggaay nayarian mon lingkoran so Dios.

11. (a) Antoy gawaen tayo pian kasian itayo nen Jehova tan ipatnag toy maaron kaabigan to? (b) Unong ed Biblia, antoy nepeg tayon gawaen pian nawalaan tayoy deen na nonot?

11 Isipen na arum ya lapud agawaan dan kasalanan, singa anggapo lay kana ra ed Dios. Ompan say pakalikna ra et agla ra kasian na Dios lapud ambelat so kasalanan da o lapud mabetbet iran makakapankasalanan. Balet diad tua, antokaman so ginawa ra, sarag day magbabawi, manguman, tan onkerew na panamerdona. (Gawa 3:19) Kasian ira nen Jehova tan ipatnag toy maaron kaabigan to, a singa ginawa tod arum. Maaron perdonaen nen Jehova so siopaman ya mapaabeba, matua, tan impapuson magbabawi. Ontan so ginawa tod si Job, ya angibagan: “Magbabawi ak ed dabok tan dapodapol.” (Job 42:6) Pian nawalaan tayoy deen na nonot, nepeg tayon gawaen iyan paraan ya ibabaga na Biblia: “Say manakbong ed saray impakalukso to ag-onaligwas; balet say mangipatua tan mangikaindan ed sikara makagamor na panangasi.” (Uli. 28:13; Sant. 5:14-16) Kanian nepeg tayon ipatua ed Dios so kasalanan tayo, kerewey panamerdona to, tan ipetek so agawan lingo. (2 Cor. 7:10, 11) No gawaen tayo iraya, kasian itayo nen Jehova, say Dios a say ‘panamerdona to et daakan.’—Isa. 55:7.

12. (a) Antoy naaralan tayod alimbawa nen David sano walay pakakakonsiensiaan tayo? (b) Antoy labay ya ibaga na Biblia ya si Jehova et akaliknay pagbabawi, tan antoy epekto na satan ed sikatayo? (Nengnengen so kahon.)

12 Baleg so nitulong na pampikasid Dios. Diad sakey ya marakdakep a salmo, imbalikas nen David so pananisia to ya inebatan nen Jehova so pikakasi to. (Basaen so Salmo 32:1-5.) Inamin ton lapud pakakakonsiensia to et ambelbelat so liknaan to! Ompan diad saman et agonigon tan nanermen ya maong tan kinmapuy so laman to. Kapigan labat aperdona tan nainawaan si David? Sanen impatua toy kasalanan tod Dios. Inebatan nen Jehova so pikakasi nen David tan pinabiskeg Toy liknaan to pian makapantultuloy ed bilay to tan makapanggaway duga. Kanian no impapuso kan manpikasid si Jehova, nailaloan mon talinengen toy ikekerew moy panangasi. No nagogonigon ka lapud ginawam nensaman, gawam so anggaay nayarian mon manguman tan manisia kan pinerdona ka la nen Jehova!—Sal. 86:5.

ONNENGNENG ED ARAPEN

13, 14. (a) Antoy nepeg tayon pampokusan natan? (b) Anto ran tepet so makatulong pian nausisa so kipapasen na bilay tayo natan?

13 Tua, makaaral tayod apalabas, balet nepeg itayon onnengneng ed arapen. Kanian imbes ya pakagonigonan iray agawgawa nensaman, say pampokusan tayo et  say natan tan arapen. Tepetan pay sarilim: ‘Anto ray gagawaen o agko gagawaen natan ya pagbabawian ko kayari pigay taon? Kasin manmamatoor ak pian anggapoy pagbabawian ko?’

14 Legan ya manasingger so baleg ya kairapan, agtayo labay ya onsabi may panaon et ibaga tayon: ‘Akin et agko pinasyay impanlingkor kod Dios? Akin et agak nampayunir ta sarag ko met? Akin et agko ginawan kalat so pagmaliw ya ministeryal a lingkor? Talaga ta’n ginawak so anggaay nayarian kon isulong so balon personalidad? Siak kasi ’may toon labay nen Jehova ya manayam ed balon mundo to?’ Imbes ya panaburidoan labat irayan importantin tepet, usar mo iraya pian usisaey sarilim tan seguradom ya gagawaen moy anggaay nayarian mon lingkoran si Jehova. Ta no andi, walan walay pagbabawian mo ed arapen.—2 Tim. 2:15.

AGBALOT PAGBABAWIAN SO SAGRADON PANAGLINGKOR MO

15, 16. (a) Anto ray insakripisyo na dakel ya agagi pian mas niyuna ray panlingkor ed Dios? (b) Akin et agtayo pagbabawian so antokaman ya insakripisyo tayo pian niyunay Panarian?

15 Komusta balet iramay agagi tayon nansakripisyo pian makapanlingkor ed si Jehova ya sigpot-panaon? Ompan tinaynan yoy balibalin trabaho odino negosyo pian napasimpli bilay yo tan mas niyunay Panarian. Odino nansiansia kan single o no walay asawam et nandesisyon kayon agnawalaay anak pian anggapoy makasbel ed iloob yod sigpot panaon ya panaglingkor—singa say pamboluntaryod Bethel, international construction, panlingkor ed sirkito, odino panmisionero. Nepeg yo kasin pagbabawiay desisyon yo, natan ta ontatatken ki’ la? Nepeg yo kasin isipen ya aliwan makatunongan tan sayang labat imay impansakripisyo yo? Andin balot!

16 Nandesisyon kayo na onman ta inad-aro yon maong si Jehova tan labay yon tulongan so arum ya malabay met a manlingkor ed sikato. Agyo iisipen ya mas marakep komoy bilay yo no aliwan onmay desisyon yo. Diad tua, walay rason yon manliket a maong ta ginawa yoy duga tan inter yoy sankaabigan ed si Jehova. Agton balot lingwanan so amin ya sakripisyo yo. Sano ipagamor to lay peteg a bilay diad arapen, say bendisyon ya naawat yo et mas ni nen say iisipen yo!—Sal. 145:16; 1 Tim. 6:19.

NO PANOY PANLINGKOR YA ANGGAPOY PAGBABAWIAN

17, 18. (a) Antoy ginawa nen Pablo pian agla makagaway pagbabawian to lamet? (b) Antoy determinadom ya gawaen ed apalabas, kaplesan, tan arapen ya panaglingkor mod si Jehova?

17 Antoy ginawa nen Pablo pian agla makagaway pagbabawian to lamet? Oniay insulat to unong ed impangipatalos na Maung a Balita: “Say gagawaen ko . . . et say pangilingwan koy linmabas la tan say panseseet kon dampotey walad arapen.” (Basaen so Filipos 3:13, 14.) Nilingwanan la nen Pablo iramay makapuy ya ginawa to sanen wala nid Judaismo. Imbes, inyupot toy amin ya biskeg to pian naawat toy tumang ya bilay ya andi-anggaan diad arapen.

18 Antoy naaralan tayod satan ya imbaga nen Pablo? Agtayo la nononoten so apalabas ya agtayo la nauman. Imbes, nepeg tayon panseetan ya dampotey walad arapen. Tua, nayarin nanonotan tayo sagpaminsan iray agawaan tayon lingo, balet agmakatulong so panisip lan panisip ed saratan. On, lingwanan tayo lay apalabas, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon lingkoran so Dios, tan onnengneng ed alay-abig ya arapen!

^ par. 4 Aminpigan abitlad Biblia ya kaiba iray bibii ed saramay pinasegsegang nen Saulo. Ipapanengneng na saya ya baleg so betang na saray bibii ed panagpulong nen inmunan siglo, ya singa met natan.—Sal. 68:11.